تحقیق رایگان درباره خودپنداره، پسران نوجوان، تمرین هوازی، فعالیت بدنی

دانلود پایان نامه ارشد

مدت تمرین تمرکز کرده اند و به مطالعه ی اثر یک روش تمرینی پرداخته اند(3، 10 و 18). لذا تحقیق حاضر ضمن تقویت برخی از ضعفهای تحقیقات قبلی و با تاکید بر شناخت روشهای تمرینی مناسب جهت توسعه ی ابعاد خودپنداره بدنی، به بررسی اثر روشهای تمرینی مقاومتی، هوازی و ترکیبی بر مولفه های خودپنداره بدنی پسران نوجوان می پردازد.
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف کلی :
بررسی اثر نوع فعالیت جسمانی بر خودپنداره بدنی پسران نوجوان غیر فعال.
1-4-2 اهداف اختصاصی :
1. بررسی تاثیر یک دوره تمرینات هوازی بر خودپنداره بدنی مرتبط با ظاهر بدنی و توانایی بدنی پسران نوجوان غیر فعال.
2. بررسی تاثیر یک دوره تمرینات مقاومتی بر خودپنداره بدنی مرتبط با ظاهر بدنی و توانایی بدنی پسران نوجوان غیر فعال.
3. بررسی اثر یک دوره تمرینات ترکیبی بر خودپنداره بدنی مرتبط با ظاهر بدنی و توانایی بدنی پسران نوجوان غیر فعال.
1-5 فرضيه های تحقیق
1. برنامه تمرین مقاومتی، اثر مثبتی بر خودپنداره بدنی مرتبط با توانایی بدنی پسران نوجوان غیر فعال دارد.
2. برنامه تمرین مقاومتی، اثر مثبتی بر خودپنداره بدنی مرتبط با ظاهر‌ بدنی پسران نوجوان غیر فعال دارد.
3. برنامه تمرین هوازی، اثر مثبتی بر خودپنداره بدنی مرتبط با ظاهر‌ بدنی پسران نوجوان غیر فعال دارد.
4. برنامه تمرین هوازی، اثر مثبتی بر خودپنداره بدنی مرتبط با توانایی بدنی پسران نوجوان غیر فعال دارد.
5. برنامه تمرین ترکیبی، اثر مثبتی بر خودپنداره بدنی مرتبط با توانایی بدنی پسران نوجوان غیر فعال دارد.
6. برنامه تمرین ترکیبی، اثر مثبتی بر خودپنداره بدنی مرتبط با ظاهر بدنی پسران نوجوان غیر فعال دارد.

1-5-1 فرضيه های فرعی تحقیق
1. بین اثر روش های تمرینی مقاومتی، هوازی و ترکیبی بر خودپنداره بدنی مرتبط با توانایی بدنی پسران نوجوان غیر فعال تفاوت وجود دارد.
2. بین اثر روش های تمرینی مقاومتی، هوازی و ترکیبی بر خودپنداره بدنی مرتبط با ظاهر بدنی پسران نوجوان غیر فعال تفاوت وجود دارد.
3. بین اثر روشهای تمرینی مقاومتی، هوازی و ترکیبی بر درصد چربی بدن پسران نوجوان غیر فعال تفاوت وجود دارد.

1-6 پیش فرض های تحقیق
1) شرایط محیطی پاسخ به پرسشنامه برای تمامی آزمودنی ها یکسان تلقی شده است.
2) آزمودنی ها درک یکسانی از پرسشنامه دارند و به خوبی هدف آن را می فهمند.
3) آزمودنی ها با دقت و صحت به پرسشنامه پاسخ می دهند.
4) آزمودنی ها با میل و انگیزه کافی در برنامه های تمرینی شرکت کرده و تمام توانایی و تلاش خود را در انجام تمرینات به کار می گیرند.
5) آزمودنی ها با پرسشنامه آشنایی قبلی ندارند.
1-7 محدودیت های تحقیق
1) عوامل ژنتیکی مؤثر بر ساختار بدنی آزمودنی ها.
2) عدم کنترل تفاوت های بدنی، حرکتی و مهارتی، سطح فرهنگی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی و رشته تحصیلی آزمودنی ها.
1-8 تعریف عملیاتی واژه ها
خودپنداره بدنی:7 نوعی خودپنداره غیر تحصیلی که نگرش فرد را نسبت به ابعاد بدنی، توانایی ها و مهارتهای بدنی نشان می دهد(1). که در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه خود توصیفی بدنی8 (PSDQ-s) مارش (2010) اندازه گیری می‌شود(8).
فعالیت بدنی: به هر نوع حرکت جسمی که به وسیله عضلات اسکلتی انجام می شود و باعث مصرف انرژی می گردد، فعالیت بدنی می گویند (19). در این تحقیق از طریق تمرینات مقاومتی و تمرینات استقامتی سعی بر افزایش فعالیت بدنی داریم. همچنین از پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی ، برای بدست آوردن درجه فعال بودن نوجوانان استفاده گردیده است.
غیر فعال: بر اساس نمره دهی پرسشنامه بین المللی فعالیت جسمانی، عدم کسب امتیاز فعالیت متوسط و شدید.
تمرین مقاومتی: روش تمريني است كه با غلبه بر مقاومت توسط عضله يا گروهي ازعضلات افزايش قدرت را با سازگاري عصبي و حجيم سازي عضلات به دنبال دارد(2)، در این تحقیق از وزن خود فرد و وزنه‌های آزاد جهت اجرای تمرینات مقاومتی استفاده گردیده است.
تمرین هوازی: تمرینی که با اجرای آن، کارآیی دستگاههای تولید انرژی به روش هوازی، افزایش یابد و باعث افزایش استقامت قلبی-تنفسی شود، تمرین هوازی گفته می شود (2). در این تحقیق از تمرینات ایروبیک آمادگی جسمانی استفاده شد.
تمرین ترکیبی: تمرين همزمان چند دستگاه توليد انرژي و اجراي همزمان انواع مختلف تمرينات (20)، در این تحقیق، منظور ترکیبی از تمرین هوازی و مقاومتی در هر جلسه تمرینی است.
پسران نوجوان: دوره سنی که از 10 یا 12 سالگی شروع و تا 18 سالگی ادامه دارد و تغيير‌هاي ویژه ای در رشد و تکامل رخ می دهد(3). در این تحقیق پسران نوجوان در محدوده سنی 14 – 17 سال بودند.
ترکیب بدن: نسبت بافت بدون چربی بدن به بافت چربی بدن تعریف می شود. در این تحقیق از طریق محاسبه درصد چربی بدن 4 نقطه ای پترسون و همکاران(2003) بدست آمد.

فصل دوم:

مباني نظري
و
پيشينه تحقيق

2-1 مقدمه
در اين فصل با عنايت به موضوع پژوهش ابتدا مفاهيم نظري موضوع و در قسمت بعد به تحقيقات انجام شده مرتبط با موضوع در داخل و خارج كشور پرداخته خواهد شد و در پايان نيز جمع‌بندي و نتيجه‌گيري فصل بيان مي‌شود.

2-2 مبانی نظری
2-2-1 شخصیت
یکی از اساسی ترین موضوعات علم روانشناسی است. زیرا محور اساسی بحث در زمینه هایی مانن یادگیری، انگیزه، ادراک، تفکر، عواطف و احساسات، هوش و مواردی از این قبیل است.به عبارتی، موارد فوق اجزای تشکیل دهنده شخصیت به حساب می آیند. شخصیت معادل کلمه انگلیسی «Personality» است که از کلمه «Persone» اقتباس شده است و به معنی نقاب یا ماسکس است که بازیگران تئاتر در یونان قدیم به صورت خود می بستند. به مرور، معنای آن گسترده تر شد و نقشی که بازیگر اجرا می کرد را نیز، در بر گرفت. بنابراین، مفهوم اصلی و اولیه شخصیت، تصویری صوری و اجتماعی است و بر اساس نقشی که فرد در جامعه بازی می کند، ترسیم می شود. یعنی در واقع، فرد به اجتماع خود شخصیتی را ارائه می دهد که جامعه بر اساس آن، او را ارزیابی می نماید(14). در حال حاضر تعریف واحدی از شخصیت، که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد. بعضی از روانشناسان شخصیت، جنبه های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی کنش انسان را مطالعه می کنند. گروهی دیگر به افراد و رفتار مشهود آنها توجه می کنند. بعضی دیگر، شخصیت را با توجه به ویژگی هایی چون فرآیندهای ناهوشیار تعریف می کنند که به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند و باید از رفتار استنباط شود و سرانجام، بعضی از روانشناسان، شخصیت را تنها از طریق ارتباط های متقابل افراد با یکدیگر و یا نقش هایی که در جامعه بازی می کنند، تعریف کرده اند. بنابراین دامنه تعاریف احنمالی شخصیت، از فرآیند های احتمالی ارگانیسم تا رفتارهای مشهود ناشی از تعامل افراد، در نوسان است (11). به همین سبب، از شخصیت تعاریف مختلفی ارائه شده است. برای مثال، کارل راجرز، شخصیت را یک خویشتن سازمان یافته دایمی می داند که محور تمامی تجربه های وجودی ماست. آلبورت، شخصیت را مجموعه ای از عوامل درونی که تمام فعالیت های فردی را جهت می دهد، تلقی می کند.
جی. بی. واتسون، شخصیت را مجموعه سازمان یافته ای از عادات می پندارد و جورج کلی، یکی از روانشناسان شناختی معاصر، روش خاص هر فرد را در جستجو برای تفسیر معانی زندگی، شخصیت وی می داند. برداشت های متفاوت از مفهوم شخصیت، به وضوح نشان می دهد که معنای شخصیت در طی تاریخ بسیار گسترده تر از مفهوم تصویر صوری و اجتماعی اولیه آن شده است. بر اساس تعاریف فوق، در تعریف نسبتأ جامعی از شخصیت، می توان گفت: «شخصیت، مجموعه سازمان یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتأ ثابت و پایدار است که بر روی هم، یک فرد را از فرد یا افراد دیگر متمایز می سازد» (14).
نظریه های زیادی در شخصیت وجود دارد و تعریف شخصیت از دیدگاه هر دانشمند و یا هر مکتب و گروهی، به نظریه یا تئوری خاص آن بستگی دارد. فروید عقیده دارد که شخصیت از نهاد، خود و فراخود ساخته شده است. در نظریه فرویدف نهاد، کلیه بنیاد های زیستی انسان را بازنمایی می کند. نهاد بر اساس اصل لذت عمل می کند و در پی ارضای کامل و فوری است. به طوری که دلیل و منطق، ارزس ها، معنویات و اخلاقیات را نمی شناسد خودخواه و لذت جو است. فراخود، نقطه مقابل نهاد و بیانگر بخش اخلاقی کنش انسان است و شاملایده هایی است تقلا می کند و تنبیه هایی است که هنکام تخلف از آنچه اخلاقی است، انتظار دارد. سومین ساختار این نظریه، خود است. در حالی که نهاد در پی کسب لذت است و فراخود کمال جو است خود، واقع بین بوده و تمایلات نهاد را بر اساس واقعیت و خواسته های فراخود، بیان و ارضا می کند و آن دسته از تمایلات نهاد، را که با واقعیت خارج تضاد دارد، تعدیل، ثبت و ضبط می کند. یعنی ارضای غرایز تا فراهم شدن شرایط مطلوب به تعویق می افتد تا بیشترین لذت یا کمترین نتایج منفی به دست آید. فروید معتقد است که «خود» بخش سازنده شخصیت است (11) .
عوامل ایجاد کننده شخصیت دو دسته اند، عوامل وراثتی که به وجود آورنده ویژگی های جسمی هستند و عوامل محیطی که زمینه ساز رشد و توسعه جنبه های وراثتی و ایجاد کننده بسیاری از خصوصیات اکتسابی شخصیت می باشند. تعیین اینکه کدام یک از این دو عامل، نقش مهمتری در ایجاد شخصیت دارند، کار غیر ممکنی است. زیرا هر دو عامل وراثت و محیط غالبأ باهم در تعامل بوده و هر دو در تعیین شخصیت افراد نقش دارند. هر فرد با مجموعه ای از قابلیت ها و ظرفیت ها برای پیدا کردن شخصیت خاصی به دنیا می آید، اما این محیط اوست که تعیین می کند این قابلیت ها و ظرفیت ها به چه میزانی شکوفا شده و به ظهور می رسند و بالاخره، تعامل این دو عامل، شخصیت خاصی را در فرد پایه ریزی می کند ( 15).
شناخی شخصیت هم از جنبه ارضای حس کنجکاوی و هم از نظر روابط متقابل اجتماعی دارای اهمیت است. آگاهی از ویژگی های شخصیتی کودکان برای والدین اهمیت دارد، زیرا نحوه رفتار و برخورد با آنها را در دوره هار مختلف رشد تعیین می کند. برای معلمان و مربیان، این شناخت می تواند در چگونگی برخورد و حتی چگونگی دادن اطلاعات به شاگردان در سنین مختلف مؤثر باشد و بالاخره این شناخت می تواند برای پیشگیری از برخی مسائل رفتاری و اخلاقی نیزمورد استفاده قرار گیرد( 15).
بدون تردید مطالعه و بررسی هیچ یک از ابعاد وجودی انسان، بدون مطالعه شخصیت وی امکان پذیر نیست و برای مطالعه شخصیت نیز توجه به مفهوم خود که هسته اصلی شخصیت می باشد، ضرورتی اجتناب نا پذیر است. رفتاری که هر فرد در موقعیت های مختلف از خود نشان می دهد به طور مستقیم تحت تأثیر تصور و پنداری است که وی از کل وجود خود دارد. وقتی فرد نسبت به کل وجود خود اعم از ویژگی های ظاهری، توانایی های دهنی و جسمی، ادراک و تصور منفی داشته باشد، این برداشت منفی در مجموعه اعمال و رفتارش منعکس می گردد و باعث می شود که وی در تعامل با دیگران یا در مواجهه با موقیت های محروم کننده، نتواند سازگاری لازم را از خود نشان دهد.(2)

2-2-2 خود
خود شامل عقاید، نگرش ها، ارزش ها و تعهد هاست. خود دنیای درون هر فرد را متمایز از دنیای دیگران شکل می دهد. و بر اثر جمع شدن تجربیات در فرد شکل می گیرد و تغییر پیدا می کند. مفهوم خود به وسیله محققین زیادی از جمله، کولی، مید، سولیوان، جرسیلد، بلاکف فاربر، کلی، گلداستین و کوپر اسمیت به تصویر کشیده شده است. از مجموعه اطلاعاتی که از این نویسندگان و سایرین بدست آمده ما می توانیم دیدی کلی از تجبیاتی که «خود» را به وجود می آورد، آماده سازیم.
جیمز معتقد است که خود یک شخص، مجموعه کاملی از همه آنچیزی است که او می تواند خودش را بخواند. جرسیلد در تعریف «خود» چنین می گوید؛ «خود» مجموعه ای از افکار و عواطف است که سبب آگاهی فرد از موجودیت خود می شود. بدین معنی که او می فهمد کیست و چیست. «خود» دنیای درونی شخص است و شامل تمام ادراکات، عواطف، ارزش ها و طرز تفک

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره خودپنداره، فعالیت بدنی، پیش آزمون، عزت نفس Next Entries تحقیق رایگان درباره خودپنداره، سلسله مراتب، دوران کودکی، توانایی ها