تحقیق رایگان درباره خودپنداره، تمرین مقاومتی، پیش آزمون، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

کلاس جمع آوری شد. بر اساس پرسشنامه فعالیت بدنی، دانش آموزان غیر فعال انتخاب شدند. پس از انتخاب نمونه (80 نفر)، والدین آنها فرم رضایت نامه شرکت دانش آموزان در تحقیق را تکمیل کردند. سپس همه دانش آموزان در یک کلاس حضور یافتند و توسط پزشک معاینه شدند تا سلامت کامل آنها جهت شرکت در برنامه تمرینی تأیید شود. برای اندازه گیری درصد چربی بدن، شرکت کننده ها در حالت ایستاده و ثابت قرار گرفته سپس با استفاده از کالیپر (Harpenden) چربی سطح پوست چهار قسمت از بدن (تحت کتف، پشت بازو، میان ران و تاج خاصره) اندازه گیری و سپس با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد.
پس از آنکه آزمودنی ها به طور تصادفی به چهار گروه 20 نفری متشکل از سه گروه تجربی و یک گروه کنترل، تقسیم شدند. سپس، آزمودنی ها در گروه های تجربی بطور همزمان به مدت 8 هفته،3 جلسه در هفته و 60 دقیقه در هر جلسه، بین ساعت 2.30 تا 4.45 بعد از ظهر در روزهای فرد هفته از اول آبان ماه سال 1391در برنامه تمرینی ویژه خود شرکت کردند.آزمودنی های گروه کنترل در این مدت در هیچ برنامه تمرینی سازمان یافته و فعالیت ورزشی منظمی شرکت نکردند و به فعالیت های عادی خود ادامه دادند.در پایان آخرین جلسه تمرین در گروه های تجربی، مجددأ پرسشنامه خودتوصیفی بدنی، در بین آزمودنی ها در گروه های تجربی و کنترل، توزیع و اطلاعات برای بار دوم جمع آوری شد. و همچنین درصد چربی اندازه گیری شد. در طی اجرای برنامه، هیچ یک از آزمودنی ها از گروه ها حذف نشدند و حضور آنها توسط مربی در هر جلسه، کنترل می شد. البته حضور آزمودنی ها در تحقیق اختیاری بود و هر موقع تمایل به ادامه تمرین نداشتند می توانستند تمرین را ترک کنند. بدین ترتیب، برای بررسی تغییرات خودپنداره بدنی پسران نوجوان در طی اجرای برنامه، اطلاعات در دو نوبت متفاوت، شروع و پایان 8 هفته تمرین، جمع آوری و پس از نمره گذاری مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
3-7 برنامه تمرین هوازی
در اجرای فعالیت هوازی از تمرین ایروبیک برای گروه اول استفاده شده است که مخترع این روش جکی سورنسن در آمریکا در سال 1969 بوده است. به اعتقاد سورنسن این تمرین بهترین روش دستیابی آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی است. وی این روش را جازرسایز یا دنرایز نامیده است که امروزه به تمرین ایروبیک شناخته شده است. ایروبیک در طول سال ها تغییر یافته است مثل کیک بوکسینگ، ایروبیک استپ، ایروبیک کم فشار و پر فشار.
ما در این مطالعه از روش کم فشار استفاده کرده ایم. روش ایروبیک کم فشار وش ترکیبی است که به وسیله آن بدن برای دوره زمانی مشخص اکسیژن مصرف می کند. برنامه تمرین این ورزش مطابق با دانشگاه پزشکی ورزشی آمرکایی (ACSM)، شرکت کنندگان به مدت 8 هفته، 3 بار در هفته و 60 دقیقه در هر جلسه ( 10 دقیقه از ابتدا صرف گرم کردن و 6 دقیقه از انتها صرف سرد کردن)، با شدت 60 تا 85 درصدی ضربان قلب بیشینه، در باشگاه آمادگی جسمانی مبارزان مشگین شهر به تمرین پرداختند.
ما در این تحقیق برای کنترل شدت تمرین در ورزش از روش غیر مستقیم تعیین ضربان قلب هدف استفاده کرده ایم. در این روش نبض شرکت کنندگان هر 10 دقیقه به مدت 10 ثانیه توسط خودشان شمارش می شدند و دامنه شدت تمرین بین 60 تا 5 درصدی ضربان قلب بیشینه با محاسبه ضربان قلب حداکثر براساس سن افراد (فرمول 3) به دست آمد.

فرمول 3: نحوه محاسبه حداکثر ضربان قلب
سن – 220 = حداکثر ضربان قلب

3-8 برنامه تمرین مقاومتی
به منظور دستیابی و مزایای حاصل از آن، مدت زمان تمرین باید حداقل 20 تا 30 دقیقه و 2 تا 3 جلسه در هفته باشد. راه حل اضافه بار و افزایش تکرار لحاظ شود. (منبع) تمرینات قدرتی بیشتر از 4 بار در هفته ممکن است خطر آیب دیدگی را افزایش دهد. برای افزایش ایمنی و کاهش خطر آسیب دیدگی، تکنیک صحیح و نظارتاز الزامات تمرین مقاومتی است(20).
بدین ترتیب شرکت کنندگان گروه تمرین مقاومتی به مدت 8 هفته، 3 بار در هفته و 60 دقیقه در هر جلسه ( 10 دقیقه از ابتدا صرف گرم کردن و 6 دقیقه از انتها صرف سرد کردن)، در باشگاه آمادگی جسمانی مبارزان شهر مشگین شهر به تمرین پرداختند. تمرینات با استفاده از وزن بدن و نیز وزنه های آزاد و از نوع انقباضات ایزوتونیک انجام گفت.

3-9 برنامه تمرین ترکیبی
گروه سوم در این تحقیق برنامه تمرین ترکیبی(ترکیبی از تمرین مقاومتی و هوازی) را اجرا کردند. براساس یشنهاد AAP، اگر هدف رسیدن به منافع سلامت عمومی باشد تمرینات هوازی باید با تمرینات قدرتی همراه شوند (منیع). شرکت کنندگان به مدت 8 هفته، 3 بار در هفته و 60 دقیقه در هر جلسه ( 10 دقیقه از ابتدا صرف گرم کردن و 6 دقیقه از انتها صرف سرد کردن)، به تمرین پرداختند. 22 دقیقه از زمان تمرین صرف فعالیت هوازی به روش گروه تمرین ایروبیک و 22 دقیقه دیگر هم برای فعالیت های قدرتی به روش گروه تمرین مقاومتی اختصاص داده شد.
شرکت کنندگان برنامه تمرین هوازی و مقاومتی را تحت نظارت مربی انجام دادند. در مدت زمان اجرای تمرینات هوازی شدت تمرینات به شیوه گروه یک و در برنامه تمرین مقاومتی شیوه اجرا از لحاظ شدت تمرین، مقدار وزنه ونوع تمرین ها منطبق با شیوه ی گروه دو بود. تفاوت فقط در تعداد و تکرارها و ست های این گروه به دلیل زمان کمتر در گروه سه وجود داشت.

3- 10 گروه کنترل
آمودنی های گروه کنترل در این مدت در هیچ برنامه تمرینی سازمان یافته و فعالیت ورزشی منظمی شرکت نکردند و به فعالیت های عادی خود ادامه دادند.

3-11 پس آزمون
در پایان آخرین جلسه تمرین، مجدداً پرسشنامه خودتوصیفی بدنی، در بین آزمودنی ها در گروه های تجربی و کنترل، توزیع و اطلاعات برای بار دوم جمع آوری شد. در طی اجرای برنامه، هیچ یک از آزمودنی ها از گروه ها حذف نشدند. بدین ترتیب، برای بررسی تغییرات خودپنداره بدنی شرکت کنندگان در طی اجرای برنامه، اطلاعات در دو نوبت متفاوت، شروع و پایان 8 هفته تمرین، جمع آوری و پس از نمره گذاری مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

3-12 روش تجزیه و تحلیل آماری
برای بررسی تحلیل آماری از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، رسم نمودار و …)، برای وصف یافته ها استفاده شد. در بخش آمار استنباطی نیز برای بررسی تفاوت های درون گروهی، از آزمون t گروه های وابسته و برای بررسی تفاوت بین میانگین ها در گروه های تجربی و کنترل، از روش آماری تحلیلی شفه استفاده شد.
برای محاسبات و تجزیه و تحلیل های آماری خام و نیز رسم جداول و نمودار ها از سیستم نرم افزار 19 SPSS در سطح 95 درصد اطمینان استفاده گردید.

فصل چهارم

نتايج آماري تحقيق

4-1 مقدمه
اين فصل اشاره به مراحل تجزيه و تحليل آماري اطلاعات خام به دست آمده از آزمودنيهاي تحقيق دارد. در ابتدا آمار توصيفي متغيرهاي اندازه‌گيري شده، ذكر شده و سپس فرضيه‌هاي تحقيق در قالب جدول و نمودار (شكل) توصيف مي‌شوند. برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات خام و استنباط داده ها و نیز برای رسم جداول و شکل ها از نرم افزار 19 SPSS و آزمون آماری tوابسته و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است.

4-2 بررسی توصیفی داده ها
با استفاده از شاخصهای مرکزی میانگین و شاخصهای پراکندگی انحراف معیار، اطلاعات توصیفی سن، قد، وزن، درصد چربی، شاخص توده بدنی و نمرات خودپنداره مرتبط با توانایی و ظاهر بدنی در جدولهای 4-1، 4-2و 4-3 ارائه شده است.

جدول 4-1 اطلاعات توصیفی سن، قد، وزن، درصد چربی و شاخص توده بدنی آزمودنی ها

گروه
تعداد
میانگبن
انحراف معیار
سن
مقاومتی
20
15.25
8570.

هوازی
20
15.5
1.14708

ترکیبی
20
14.75
85070.

کنترل
20
15.5000
59299.
قد
مقاومتی
20
1.6825
04494.

هوازی
20
1.6725
03796.

ترکیبی
20
1.6825
04494.

کنترل
20
1.6695
03886.
وزن
مقاومتی
20
57.35
3.78744

هوازی
20
54.6500
3.78744

ترکیبی
20
56.75
3.53739

کنترل
20
57.600
3.92562
شاخص توده بدنی
مقاومتی
20
21.91
3.532

هوازی
20
22.12
3.4253

ترکیبی
20
22.3142
3.861

کنترل
20
21.93
3.1124
درصد چربی
مقاومتی
20
16.8385
5.48560

هوازی
20
16.6935
5.47776

ترکیبی
20
16.9395
5.49242

کنترل
20
16.7000
5.47744

جدول 4-2 نمرات خود پنداره مرتبط با توانایی و ظاهر بدنی در گروه های تجربی و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون

گروه
پیش آزمون
پس آزمون
خودپنداره مرتبط با توانایی بدنی
مقاومتی
5.91608±86.500
11.40222±91.700

هوازی
9.83268±83.9500
7.99934±84.1000

ترکیبی
5.91608±85.500
6.83951±87.6000

کنترل
4.04449±83.600
5.8587479±83.7500
خودپنداره مرتبط با ظاهر بدنی
مقاومتی
5.91608±60.5000
6.29515±61.0500

هوازی
5.83524±61.4500
6.57647±61.7500

ترکیبی
6.15159±62.500
4.99974±63.4500

کنترل
6.42753±60.500
7.03282±59.7500

نمودار4-1 میانگین خودپنداره بدنی آزمودنی های گروههای تجربی و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون

جدول 4-3 میانگین و انحراف معیار درصد چربی در گروههای تجربی و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون

گروه
پیش آزمون
پس آزمون
درصد چربی بدنی
مقاومتی
5.48560±16.8385
5.11411±15.9330

هوازی
5.47776±16.6935
4.83117±14.7365

ترکیبی
5.49242±16.9395
5.74743±15.1115

کنترل
5.47744±16.700
6.06711±167230

4-3 آزمون فرضیه های تحلیلی
فرضیه اول: تمرین مقاومتی، اثر مثبتی بر خودپنداره بدنی مرتبط با توانایی بدنی پسران نوجوان غیر فعال دارد.
به منظور تعیین تفاوت بین میانگین خودپنداره بدنی آزمودنی های گروه مقاومتی در پیش آزمون و پس آزمون از آزمون tوابسته استفاده شد نتایج این آزمون در جدول 4-4 ونمودار4-1 آمده است.
جدول4-4 نتایج حاصل از آزمون t به منظور مقایسه خودپنداره مرتبط با توانایی بدنی گروه مقاومتی
مقاومتی
تعداد
میانگین
انحراف معیار
t
df
sig
پیش آزمون
20
86.5
5.91
2.756-
19
013.
پس آزمون
20
91.7
11.4

اطلاعات به دست آمده از جدول 4-4 و نمودار 1-4 نشان می دهد که t محاسبه شده در سطح آلفای 5./. معنی دار است(5./.> p) لذا، می توان نتیجه گرفت که تمرین مقاومتی، اثر مثبتی بر خودپنداره بدنی مرتبط با توانایی بدنی پسران نوجوان غیر فعال دارد.
فرضیه دوم: تمرین مقاومتی، اثر مثبتی بر خودپنداره بدنی مرتبط با ظاهر بدنی پسران نوجوان غیر فعال دارد.
به منظور تعیین تفاوت بین میانگین خودپنداره بدنی آزمودنی های گروه مقاومتی در پیش آزمون و پس آزمون از آزمون tوابسته استفاده شد نتایج این آزمون در جدول 4-5 ونمودار4-1 آمده است.

جدول4-5 نتایج حاصل از آزمون t به منظور مقایسه خودپنداره مرتبط با ظاهر بدنی گروه مقاومتی
مقاومتی
تعداد
میانگین
انحراف معیار
t
df
sig
پیش آزمون
20
60.5
5.91
1.396-
19
179.
پس آزمون
20
61.05
6.29

اطلاعات به دست آمده از جدول5-4 و نمودار 1-4 نشان می دهد که t محاسبه شده در سطح آلفای 5./. معنی دار نیست (5./. فرضیه سوم: تمرین هوازی، اثر مثبتی بر خودپنداره بدنی مرتبط با توانایی بدنی پسران نوجوان غیر فعال دارد.
به منظور تعیین تفاوت بین میانگین خودپنداره بدنی آزمودنی های گروه هوازی در پیش آزمون و پس آزمون از آزمون tوابسته اس

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره فعالیت بدنی، خودپنداره، عزت نفس، مشاوره گروهی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان کیفیت زندگی، مدیریت استرس، پیش آزمون، گروه کنترل