تحقیق رایگان درباره حمل و نقل، نامه نامی، متصدی حمل، صحت معامله

دانلود پایان نامه ارشد

بایست بطور واضح و معین، در بارنامه به آن اشاره شود.
ی) تاریخ صدور بارنامه ( DATE OF ISSUE )
تاریخ صدور بارنامه نیز یکی از مهمترین ویژگی های بارنامه محسوب می شود. معمولا تاریخ بارنامه و سایر اسناد حمل باید پس از تاریخ گشایش اعتبار یا تاریخ ثبت سفارش باشد مگر آن که توافق دیگری صورت گرفته باشد.
2-6-4) فرق بارنامه و راه نامه
اگر سند حمل قابل انتقال بوده و به عنوان سند مالکیت محسوب گردد بارنامه نامیده می شود و اگر این ویژگی را نداشته باشد راه نامه نامیده می شود. اسناد حمل هواپیما و راه آهن و حمل با کامیون که CMR20 می باشد، راه نامه نامیده می شود. البته امروزه اصطلاح بارنامه را جهت حمل هوایی و راه آهن و کامیون هم بکار می برند.
2-6-5) انواع بارنامه های متداول در حمل و نقل
نوع بارنامه، باتوجه به نوع وسیله مورد استفاده تعیین می شود. به عبارت دیگر با توجه به امکانات حمل کالاهای مختلف با انواع وسیله حمل، بارنامه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که متداول ترین آن ها به این شرح است :
1. بارنامه دریايی
2. راه نامه هوایی: حمل با هواپیما
3. راه نامه راه آهن : حمل با قطار
4. راه نامه زمینی : حمل با کامیون
5. بارنامه سراسری : حمل با کامیون، کشتی، قطار
6. بارنامه حمل مرکب فیاتا: حمل با کامیون، کشتی، قطار
الف) بارنامه دریايی21
بارنامه دریايی دارای سه نقش محوری زیر است :
1- رسیدی است که از سوی متصدی حمل دریايی برای کالا صادر می شود.
2- مدرک درجه اولی حاکی از قرارداد حمل با کشتی است که دربرگیرنده شرایط حمل، متصدی حمل و نقل دریايی به نحو مندرج در ظهر بارنامه می باشد و می تواند به معنای حمل فیزیکی یا تحویل برای حمل تلقی شود.
3- سند مالکیت کالا و قابل انتقال می باشد مگر آن که در متن آن قید شده باشد غیرقابل انتقال است.
بارنامه دریايی معمولا در چند نسخه که 2 یا 3 نسخه آن اصل است صادر می شود. بقیه کپی و غیرقابل انتقال است. تعداد نسخ اصلی باید بطور مکتوب در بارنامه ذکر شود و تحویل هریک از نسخ اصلی به منزله بی اعتبار شدن دیگر نسخ اصلی می باشد.
ب ) انواع بارنامه دریایی
بارنامه برحسب آن که توسط متصدی حمل( CARRIER )، یا کارگزار حمل (FORWARDER) صادر شود یا برحسب نوع وسیله حمل، شکل های مختلف دارد که در حمل و نقل دریایی می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1) بارنامه حمل سراسری ( THROUGH BILL OF LADING ) 22
این بارنامه ها دارای شروط چاپ شده ای هستند و برای حمل سرتاسری یا قراردادی برمبنای شرایط خطوط کشتیرانی منظم صادر می شوند.
2) بارنامه حمل و نقل مرکب ( MULTIMODAL TRANSPORT B/L ) 23
در بارنامه حمل مرکب، کارگزار (FORWARDER ) مسئوليت حمل زمینی و دریايی را عهده دار است. درواقع تحقق خدمات ( DOOR TO DOOR ) توسط فرم متحدالشکل تهیه شده توسط فدراسیون بین المللی کارگزاران (FIATA ) که به تأييد اتاق بازرگانی بین المللی هم رسیده است استفاده می شود.
3) بارنامه هایی که به پشت سفید یا فرم خلاصه معروف هستند :
( BLANK BACK BILL OF LADING)
راه نامه دریايی
مدرکی غیرقابل انتقال است و برای تحویل کالا به شخصی که نامش در راه نامه ذکر گردیده صادر می شود.
4) بارنامه هایی که با شکلی استاندارد به عنوان بارنامه دولتی صادر می شود.
– بارنامه سراسری Through B/L 24
بارنامه سراسری یکی از قدیمی ترین انواع بارنامه های حمل می باشد ویژگی های بارنامه سراسری به شرح زیر است:
1- حاکی از بارگیری کالا روی وسیله حمل می باشد.
2- بدون قید و شرط است.
3- حاکی از نحوه پرداخت کرایه حمل می باشد.
4- در نسخ کامل ( سه نسخه ) صادر می شود.
5- تاریخ صدور بارنامه مشخص است.
6- سندی قابل معامله است.
حدود مسئوليت های صادر کننده این نوع بارنامه با توجه به شرایطی است که در ظهر آن چه چاپ می رسد.
– راه نامه کامیون یا CMR
راه نامه کامیون سندی است که فقط جهت حمل کالا با کامیون مورد استفاده قرار گرفته و مخصوص متصدیان حمل می باشد. این سند تحت مقررات کنوانسیون CMR یا مقررات بین المللی حمل کالا از طریق جاده صادر می گردد و حدود مسئوليت های متصدیان حمل و نقل جاده ای را مشخص می نماید.
مهمترین ویژگی های این راه نامه به شرح ذیل می باشد :
1- سندی غیرقابل معامله است.
2- تاریخ حمل و تاریخ صدور در آن مشخص شده است.
3- حاوی نام و نشانی حمل کننده است.
4- حاوی نام و نشانی فرستنده کالا است.
5- مبدا حمل و مقصد کالا در آن مشخص می باشد.
6- نام و نشانی گیرنده کالا را مشخص می کند.
7- وزن ، ابعاد، بسته بندی، تعداد و علايم کالا در آن مشخص شده است.
8- هزینه های مربوط به حمل، گمرک و غیره در آن تعیین شده است.
9- مجاز یا غیرمجاز بودن ترانس شیپمنت در آن قید شده است.
لازم به یادآوری است که دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 هجری شمسی عضو این کنوانسیون شده است.
– بارنامه حمل مرکب فیاتا ( FIATA COMBINED TRANPORT B/L (FBL)) 25
فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگزاران (فیاتا) در خصوص متحدالشکل و یکنواخت کردن اسناد حمل مورد استفاده متصدیان حمل و نقل اقدام نموده است. یکی از مهمترین این اسناد بارنامه حمل مرکب فیاتا است که سند حمل سراسری جهت شرکت های حمل کننده می باشد.
این بارنامه که توسط کارگزاران صادر می شود در حمل با کامیون، کشتی، قطار و هواپیما استفاده شده و مورد قبول بانک ها می باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز رعایت این مقررات را از تاریخ 9/7/1363 برای کلیه بانک ها الزامی دانسته است.
خصوصیات بارنامه حمل مرکب فیاتا
1- سندی بهادار و قابل معامله است.
2- به تایید اتاق بازرگانی بین المللی رسیده است.
3- منطبق با مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی است.
4- صادر کننده بارنامه FBL با صدور این بارنامه نه تنها خود مسئوليت تحویل کالا به گیرنده را به عهده می گیرد بلکه مسئوليت هر نوع عملکرد ناصحیح و خلاف حمل کننده اصلی و عوامل موثر در حمل را نیز تقبل می نماید.
5- در حمل مرکب، بکارگیری انواع مختلف وسایل حمل، از قبیل کامیون، کشتی ، قطار و هواپیما مورد استفاده قرار می گیرد.
6- می تواند به حواله کرد صادر شود.
7- منحصرا توسط کارگزاران مجاز فیاتا صادر می شود.
– راه نامه هوایی
یاتا ( انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی IATA )26 تعریف مشخصی از راه نامه هوایی به عمل نیاورده و فقط شکل آن را مشخص کرده است. برای هر محموله یک راه نامه هوايی صادر می گردد. صدور راه نامه هوایی دال بر انعقاد قرارداد قبول کالا و شرایط حمل و نقل می باشد.
2-7) بازرسی ( INSPECTION )
بازرسی کالا در مبادلات تجاری بین المللی روز به روز اهمیت بیش تری می یابد و سازمان های متعددی در سطح جهانی برای آن به وجود آمده است. در حال حاضر مؤسسات بازرسی، در زمینه های تخصصی مختلفی به تجار و شرکت های تجاری خدمات بازرسی ارائه می دهند.
وجود « بازرس مستقل » که به نمایندگی از جانب خریدار، مسئوليت نظارت بر تولید یا تحویل یا سایر موارد مورد نیاز خریدار را برعهده می گیرد، عمدتا به خاطر تضمین صحت معامله و پیش گیری از تقلب ها و کلاهبرداری های احتمالی است. که در معاملات بین المللی امکان وقوع دارد. طبیعی است که هرگونه تغییری در آنالیز مواد اولیه، کیفیت مواد بکار گرفته شده، تکنیک ساخت آن کمیت، نحوه بسته بندی، نوع و شیوه حمل می تواند زیان قابل توجهی را به خریدار وارد نماید. معاملات تجاری در گذشته بدلیل عدم تنوع کالا، فقدان پیچیدگی فنی زیاد، حجم ناچیز معاملات و مهم تر از همه حضور خریدار و فروشنده هنگام تحویل و تحول کالا کمتر در معرض مشکلات و تقلبات بوده است. در حالی که در مبادلات تجاری امروز، که غالبا از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (L/C ) در بانک ها صورت می گیرد، فروشنده کالا را به شرکت حمل تحویل می دهد و با ارائه اسناد حمل و سایر اسناد مورد نیاز خریدار وجه معامله را از بانک کارگزار خود دریافت می کند و بانک مسئوليت دیگری در قبال وضیعت کالا یا انطباق آن با سفارش خریدار ندارد. شرکت حمل نیز تنها اکتفاء به کمیت و کیفیت ظاهری کالا طبق اظهار فرستنده می کند و بعد از حمل آن را به خریدار در مقصد تحویل می دهد. بدون آن که مسئوليت دیگری در قبال نوع کالا یا کیفیت آن داشته باشد. در واقع این مبادله از نظر خریدار با چشمان بسته صورت می گیرد، زیرا چه بسا خریدار امکان حضور در محل ساخت کالا یا نظارت بر کیفیت و حتی نظارت بر نوع کالا را ندارد و در صورت حضور نیز فاقد ابزار و وسایل لازم جهت اندازه گیری های ماهوی و کیفیتی می باشد. به همین خاطر حضور بازرسان مستقل که بتوانند این وظایف را به عهده گرفته و اطمینان نسبی خریدار را به صحت معامله جلب نمایند ضروری می نماید.
1) مراحل اجرایی بازرسی
پس از انعقاد قرارداد معامله، خریدار، نسبت به افتتاح اعتبار در بانک اقدم می نماید. کارگزار بانک موضوع گشایش اعتبار را به فروشنده ابلاغ می کند. فروشنده نیز به مؤسسه بازرسی تعیین شده مراتب را اطلاع می دهد.
اگر کالا تولید پیچیده ای نداشته باشد در این صورت برنامه بازرسی نیز متناسب با آن تنظیم می گردد. در صورتی که کالا تولید پیچیده ای داشته باشد، نیاز به برنامه ریزی معینی از طرف بازرسی دارد و لذا فروشنده و بازرس، مراحل و زمان های مختلف بازرسی را براساس حدود بازرسی تعیین و مشخص می کنند. در این حالت بازرسی ها در مقاطع تعیین شده ( اعم از نظارت بر ساخت یا نظارت عمومی و ظاهری کالا ) در حین کار انجام می شود.
پس از انجام بازرسی، دو حالت ممکن است پیش آید، حالت اول، کالا با قرارداد انطباق دارد در این صورت بازرس گواهینامه بازرسی را صادر و به فروشنده تحویل می دهد. فروشنده با ارائه این گواهینامه به همراه اسناد لازم دیگر به بانک وجه معامله را دریافت می کند. حالت دوم، زمانی است که کالا با شرایط قرارداد انطباق ندارد. در آن صورت مراتب عدم انطباق به فروشنده اطلاع داده می شود. چنانچه فروشنده درصدد تعویض یا تصحیح مغایرت ها برآید، برنامه مجددی برای انجام بازرسی تنظیم می شود که پس از پایان کار و انطباق کالا با شرایط مورد توافق، گواهی بازرسی صادر می گردد.
در صورتی که فروشنده قادر به تعویض یا تصحیح کالا نباشد، در این حالت بازرس از صدور گواهی نامه خودداری می نماید. معمولا بازرس طی گزارشی، موضوع عدم انطباق کالا و عدم صدور گواهینامه را به فروشنده اطلاع می دهد و اگر با خریدار نیز در ارتباط مستقیم باشد مراتب را به خریدار نیز ابلاغ می کند.
در چنین وضیعتی، اگر خریدار با مذاکراتی که با فروشنده به عمل می آورد، کالا را با مشخصات جدید قبول نماید، می تواند نسبت به صدور اصلاحیه L/C از طریق بانک خود ( با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ) اقدام نماید. در غیراینصورت قرارداد باطل شده تلقی می شود.
2) چه اشخاصی از گواهی بازرسی منتفع می شوند؟
در انجام یک معامله تجاری بین المللی، اشخاص حقیقی یا حقوقی متعددی در مراحل مختلف دخالت دارند. طرف هایی که از صدور گواهی بازرسی برای انجام کار خود استفاده می کنند یا از آن منتفع می شوند را می توان به ترتیب زیر نام برد.
الف) خریدار
مهم ترین این اشخاص خریدار است که از طریق گواهی بازرسی از انطباق کالای مورد سفارش خود با کالای حمل شده اطمینان حاصل می کند یا در صورت بروز خسارت می تواند در گرفتن غرامت از شرکت های بیمه به عنوان مدرک مثبت استفاده نماید.
ب) فروشنده
فروشنده با در دست داشتن گواهی در واقع رسما می تواند مدعی گردد که کالای وی در زمان تحویل با شرايط قرارداد منطبق بوده است. علاوه بر آن با تسلیم آن به بانک وضیعت دریافت وجه معامله را به نفع خود تسهیل می کند.
ج) شرکت بیمه
از دیگر استفاده کنندگان گواهی بازرسی بیمه است. شرکت بیمه با در دست داشتند گواهینامه بازرسی اطمینان خاطر می یابد که کالا قبل از شروع حمل، شرايط و مشخصات قرارداد را داشته لذا تا حدودی از کلاهبرداری هایی که معمولا از شرکت های بیمه می شود جلوگیری می

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره حمل و نقل، مقررات بین المللی، حمل و نقل هوایی، مجلس شورای اسلامی Next Entries تحقیق رایگان درباره بیمه گذار، حمل و نقل، جبران خسارت، حق الزحمه