تحقیق رایگان درباره حمل و نقل، حوزه نفوذ، استان مازندران، دانشگاهها

دانلود پایان نامه ارشد

مناسب عمران شهري بويژه شبکه جمع آوري و تصفيه آب هاي سطحي و فاضلاب هاي شهري
4.48
3.82
3.69
W12
پايين بودن کيفيت زيرساخت هاي مناسب گردشگري
4.4
3.89
3.7
W13
کيفيت نامناسب نظام حمل و نقل و ارتباطات درون شهري
3.22
3.34
3.49
W14
مهاجرت نيروهاي متخصص و داراي مهارت از شهر
4.4
4.37
3.38
W15
گسترش فيزيکي ناموزون شهر و تخريب زمين هاي حاصلخيز با پسکرانه کشاورزي
3.48
3.9
3.8

جدول5-28
3.22

نقاط قوت و توانايي ها
امتياز اوليه

شهرهاي کوهپايه اي
شهرهاي جلگه اي
شهرهاي ساحلي
1S
وجود امنيت اجتماعي مناسب در سطح شهر
1.55
1.43
1.24
S2
برخورداري از شرايط اقليمي، طبيعي و زيست محيطي جاذب گردشگري
31.3
3.15
4.12
S3
وجود همبستگي و مشارکت اجتماعي بالا در ميان شهروندان
1.19
2.21
2.18
S4
وجود فرصت هاي بالاي اشتغال و درآمد زايي در سطح شهر در بخش هاي مختلف
1.10
1.26
3.2
S5
وجود جاذبه هاي بالاي گردشگري در شهر
3.49
3.28
4.03
S6
وجود تنوع زيست محيطي
3.96
3.68
4.01
S7
وجود تعداد بالاي افراد باسواد و تحصيلکرده در سطح شهر
3.26
2.78
3.01
S8
امکان سرمايه گذاري در شهر در بخش هاي مختلف
1.13
1.20
3.61
S9
قابليت دسترسي به بازار و مراکز اقتصادي
1.42
2.90
2.35
S10
وجود زمين هاي حاصلخيز با پسکرانه کشاورزي در محدوده هاي پيرامون شهر
1.35
3.01
1.86

همانطورکه ملاحظه مي گردد در مجموع تعداد 15 نقطه ضعف و 10 نقطه قوت در شهرهاي واقع در حوزه مورد مطالعه معرفي شده است. همچنين در ادامه تعداد 10 فرصت و 11 تهديد نيز در محدوده مورد مطالعه مورد شناسايي قرار گرفته و معرفي شده اند.

جدول5-29: جدول swot(نقاط ضعف، قوت)

فرصت ها
امتياز اوليه

شهرهاي کوهپايه اي
شهرهاي جلگه اي
شهرهاي ساحلي
O1
نزديکي به مرکز استان
1.32
2.45
1.04
O2
وجود بازار مصرف مناسب در شهرهاي همجوار
3.14
3.3
3.41
O3
ريزشهاي جوي فراوان و روان آبهاي سطحي گسترده در منطقه
3.45
3.28
3.63
O4
توان بالقوه بخش گردشگري براي سرمايه گذاري هاي دولتي و خصوصي
3.17
3.07
4
O5
دسترسي به کمربنديها، جاده هاي ترانزيتي اصلي استان
3.27
2.66
3.6
O6
استقرار در کنار درياي خزر و برخورداري ازمبادي ورودي و خروجي کالا و مسافر با کشورهاي آسياي ميانه و اروپا
1.16
1.45
3.77
O7
دسترسي به زيرساخت هاي مناسب توسعه فعاليت هاي صنعتي بويژه در زمينه صنايع وابسته به کشاورزي
1.01
1.25
2.43
O8
امکان استفاده از پتانسيل هاي بالقوه حوزه نفوذ شهر در زمينه بهبود اقتصاد شهر با ايجاد صنايع تبديلي کشاورزي در شهر
1.71
2.14
3.09
O9
امکان بهره گيري از خدمات موجود در مرکز استان
1.21
1.88
2.11
O10
امکان جذب سرمايه گذاري خارجي در همه بخشهاي اقتصادي و زيربنايي در منطقه
1.36
1.77
2.89

تهديد ها

T1
تخريب زيستگاهها و اکوسيستم هاي طبيعي پيرامون شهر
3.14
3.22
3.53
T2
سرمايه گذاري ساکنين در شهرها و مناطق ديگر
3.01
2.79
3.15
T3
ضعف زيرساختها، تاسيسات و تجهيزات زيربنايي بويژه شبکه هاي حمل و نقل و ترابري
3.44
3.59
3.55
T4
عدم تمايل سرمايه گذاري براي سرمايه گذاري در بخش گردشگري
4.14
3.1
3.8
T5
نداشتن و عدم ارائه طرحهاي مديريت يکپارچه درسواحل و چگونگي استفاده اززمين از سوي ارگانهاي دولتي و شهري استان
3.11
3.39
4.02
T6
مهاجرتهاي روستاشهري از نواحي روستايي پيرامون و حوزه نفوذ به شهر
2.86
3.39
3.63
T7
بهره برداري نامناسب و بيش از ظرفيت اززيست بوم هاي آبي، مراتع و جنگل هاي منطقه
3.59
3.35
4.05
T8
کمبود بازار فروش پايدار و عدم امکان فرآوري محصولات متنوع در استان
3.16
1.52
3.43
T9
سيل گير و رانشي بودن منطقه و تشديد فرسايش خاک
3.77
3
3.63
T10
نبود طرح آمايش سرزميني و ساير طرحهاي منطقه اي و بالادست براي شهر که بتوان فعاليت هاي برنامه ريزي و عمراني شهر را در چارچوب آن هدايت کرد
2.89
3.29
3.78
T11
قرارگيري گسلهاي فعال در محدوده پيراموني شهر که قابليت ايجاد زمين لرزه هايي با قدرت بالا را دارند
1.50
1.43
2.98

بنابراين با توجه به نظرات ارائه شده و محاسبات انجام شده بر روي اين نظرات به منظور اولويت بندي آنها اقدام به تشکيل جدول ماتريس ارزيابي عوامل خارجي(EFE) و ماتريس ارزيابي عوامل داخلي(IFE) گرديد که بيانگر نمره اهميت، ضريب اهميت و رتبه و امتياز نهايي هر يک از نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدها از ديدگاه پاسخ دهندگان مي باشد.
الف) تشکيل ماتريس ارزيابي عوامل خارجي(EFE)
برابر ماتريس زير عوامل محيط بيروني تاثير گذار بر پايداري شهرهاي کوچک استان که در مرحله قبل مورد شناسايي قرار گرفتند، درقالب ماتريس ارزيابي عوامل خارجي(EFE) يا ارزيابي فرصتها و تهديدها به لحاظ اهميت مورد ارزيابي و سنجش قرار مي گيرد.

جدول 5-30: ماتريس ارزيابي عوامل خارجي(EFE)

فرصتها
پارامترها
شهرهاي کوهپايه اي
شهرهاي جلگه اي
شهرهاي ساحلي

امتياز
ضريب اهميت
رتبه

امتياز نهايي

امتياز
ضريب اهميت
رتبه

امتياز نهايي

امتياز
ضريب اهميت
رتبه

امتياز نهايي

O1
1.32
0.063
3
0.08
2.45
0.11
3
0.22
1.04
0.03
3
0.04

O2
3.14
0.151
4
0.47
3.3
0.14
3
037
3.41
0.11
4
0.39

O3
3.45
0.166
4
0.57
3.28
0.14
4
0.36
3.63
0.12
3
0.44

O4
3.17
0.152
3
0.48
3.07
0.13
4
0.31
4
0.13
4
0.53

O5
3.27
0.157
3
0.51
2.66
0.11
3
0.30
3.6
0.12
3
0.43

O6
1.16
0.056
3
0.06
1.45
0.06
3
0.09
3.77
0.13
3
0.47

O7
1.01
0.049
3
0.05
1.25
0.05
3
0.07
2.43
0.08
4
0.20

O8
1.71
0.082
3
0.14
2.14
0.09
3
0.20
3.09
0.10
4
0.32

O9
1.21
0.058
3
0.07
1.88
0.08
3
0.15
2.11
0.07
4
0.15

O10
1.36
0.065
3
0.09
1.77
0.08
3
0.13
2.89
0.10
4
0.28
جمع امتيازها
20.8
1.00

2.22
23.25
1.00

2.20
29.97
1.00

3.25

جدول 5-30:

تهديدها
پارامترها
شهرهاي کوهپايه اي
شهرهاي جلگه اي
شهرهاي ساحلي

امتياز
ضريب اهميت
رتبه

امتياز نهايي

امتياز
ضريب اهميت
رتبه

امتياز نهايي

امتياز
ضريب اهميت
رتبه

امتياز نهايي

T1
3.14
0.091
2
0.28
3.22
0.10
2
0.31
3.53
0.09
2
0.32

T2
3.01
0.087
1
0.26
2.79
0.09
1
0.23
3.15
0.08
2
0.25

T3
3.44
0.099
2
0.34
3.59
0.11
1
0.30
3.55
0.09
2
0.32

T4
4.14
0.120
1
0.50
3.1
0.10
1
0.30
3.8
0.10
2
0.37

T5
3.11
0.090
1
0.28
3.39
0.11
2
0.35
4.02
0.10
1
0.41

T6
2.86
0.083
1
0.24
3.39
0.11
1
0.35
3.63
0.09
1
0.33

T7
3.59
0.104
2
0.37
3.35
0.10
2
0.34
4.05
0.10
1
0.41

T8
3.16
0.091
2
0.29
1.52
0.05
1
0.07
3.43
0.09
2
0.30

T9
3.77
0.109
2
0.41
3
0.09
2
0.27
3.63
0.09
1
0.33

T10
2.89
0.084
1
0.24
3.29
0.10
2
0.33
3.78
0.10
1
0.36

T11
1.50
0.043
2
0.07
1.43
0.04
2
0.06
2.98
0.08
1
0.22
جمع امتيازها
34.61
1.00

2.68
32.07
1.00

2.78
39.5
1.00

3.62

با توجه نتايج حاصل از جدول هاي بالا متوسط امتياز بدست آمده عوامل خارجي در شهرهاي کوهپايه اي ، جلگه اي و ساحلي به ترتيب برابر با 2.45 ، 2.48 و 3.43 مي باشد.
در شهرهاي کوهپايه اي وجود جاذبه هاي گردشگري و اکوتوريسم و پتانسيل جذب گردشگر کوهستاني و وجود معادن، در شهرهاي جلگه اي وجود زيرساخت هاي مناسب توسعه فعاليت هاي صنعتي بويژه در زمينه صنايع وابسته به کشاورزي امکان جذب سرمايه گذاري خارجي در همه بخشهاي اقتصادي و زيربنايي در منطقه و دسترسي به دانشگاهها و مراکزآموزش عالي، در شهرهاي ساحلي استقرار در کنار درياي خزر و برخورداري از مبادي ورودي و خروجي کالا و مسافر از کشورهاي آسياي ميانه و اروپا، امکان جذب سرمايه گذاري خارجي در همه بخشهاي اقتصادي و زيربنايي و گردشگري در منطقه به عنوان مهمترين فرصت در اين شهرها مطرح است.
در شهرهاي کوهپايه اي خروج سرمايه بواسطه سرمايه گذاري ساکنين در خارج از از اين شهرها، بهره برداري نامناسب و بيش از ظرفيت از زيست بوم هاي آبي، مراتع و جنگل ها، کمبود بازار فروش پايدار و عدم امکان فرآوري محصولات متنوع در استان، در شهرهاي جلگه اي گسترش فيزيکي ناموزون شهر و تخريب زمين هاي حاصلخيز با پسکرانه کشاورزي بواسطه مهاجرتهاي روستايي، روند رو به رشد آلودگي منابع آب استان و درياي خزر و ناکافي بودن سرمايه گذاري براي توسعه گردشگري و در شهرهاي ساحلي نداشتن طرح مديريت يکپارچه درسواحل و چگونگي استفاده اززمين، بي توجهي و تخريب آثار باستاني و تاريخي به دليل شرايط نامناسب آب و هوايي و به ويژه بالا بودن ميزان رطوبت و بهره برداري نامناسب و بيش از ظرفيت اززيست بوم هاي آبي، مراتع و جنگل هاي منطقه مهمترين تهديدها معرفي شده اند.

ب) تشکيل ماتريس ارزيابي عوامل داخلي(IFE)
برابر ماتريس زير عوامل داخلي تاثير گذار در پايداري شهرهاي کوچک استان مازندران که در مرحله قبل مورد شناسايي قرار گرفتند، درقالب ماتريس ارزيابي عوامل داخلي(IFE) يا ارزيابي قوت ها و ضعف ها به لحاظ اهميت مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفت.

جدول 5-31: ماتريس ارزيابي عوامل داخلي(IFE)

موانع و ضعفها
پارامترها
شهرهاي کوهپايه اي
شهرهاي جلگه اي
شهرهاي ساحلي

امتياز
ضريب اهميت
رتبه

امتياز نهايي

امتياز
ضريب اهميت
رتبه

امتياز نهايي

امتياز
ضريب اهميت
رتبه

امتياز نهايي

W1
3.18
0.06
2
0.18
3.6
0.07
2
0.25
3.48
0.07
3
0.23

W2
2.88
0.05
1
0.15
3.07
0.06
1
0.18
3.13
0.06
3
0.19

W3
3.1
0.06
1
0.17
3
0.06
2
0.17
3.4
0.06
3
0.22

W4
3.12
0.06
1
0.17
3.21
0.06
2
0.20
3.51
0.07
4
0.23

W5
3.66
0.07
1
0.24
3.26
0.06
1
0.20
3.6
0.07
4
0.25

W6
3.92
0.07
2
0.28
3.75
0.07
2
0.27
3.8
0.07
4
0.27

W7
3.77
0.07
1
0.26
3.41
0.07
1
0.22
3.7
0.07
4
0.26

W8
3.51
0.06
1
0.22
2.9
0.06
1
0.16
3.13
0.06
4
0.19

W9
4.29
0.08
2
0.33
3.23
0.06
1
0.20
3.49
0.07
4
0.23

W10
4.22
0.08
2
0.32
3.65
0.07
1
0.25
3.23
0.06
3
0.20

W11
4.48
0.08
2
0.36
3.82
0.07
2
0.28
3.69
0.07
3
0.26

W12
4.4
0.08
1
0.35
3.89
0.07
1
0.29
3.7
0.07
3
0.26

W13
3.22
0.06
2
0.19
3.34
0.06
1
0.21
3.49
0.07
3
0.23

W14
4.4
0.08
1
0.35
4.37
0.08
1
0.36
3.38
0.06
4
0.22

W15
3.48
0.06
2
0.22
3.9
0.07
2
0.00
3.8
0.07
4
0.27
جمع امتيازها
55.6
1.00

3.78
52.4
1.00

3.25
52.53
1.00

3.51

جدول 5-31: ماتريس ارزيابي عوامل داخلي(IFE)

قوتها
پارامترها
شهرهاي کوهپايه اي
شهرهاي جلگه اي
شهرهاي ساحلي

امتياز
ضريب اهميت
رتبه

امتياز نهايي

امتياز
ضريب اهميت
رتبه

امتياز نهايي

امتياز
ضريب اهميت
رتبه

امتياز

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره استان مازندران، توسعه شهر Next Entries تحقیق رایگان درباره استان مازندران