تحقیق رایگان درباره حزب کارگر

دانلود پایان نامه ارشد

عراق 808 کيلومتر مربع، اردن 742 کيلومتر، کويت 22 کيلومتر، عمان 676 کيلومتر، قطر 40 کيلومتر، امارات متحده عربي 586 کيلومتر و با يمن 458/1 کيلومتر مربع مرز مشترک دارد. از نظر جغرافيايي، عربستان را مي توان به چهار منطقه تقسيم کرد:1- جبال سروات 2- نجد 3-احسا 4- صحرا هاي شن زار؛ که خود به سه قسمت صحراهاي نفوذ در شمال، صحراهاي دهنا و صحراهاي ربع الخالي تقسيم مي شود.(عظيمي:1:1375)
عامل مهم و اساسي ديگري که اهميت استراتژيک عربستان را آشکار مي کند و مهم ترين مؤلفه ژئوپليتيکي آن نيز به شمار مي آيد، وجود 25% منابع نفت کل جهان در اين کشور است، به گونه اي که عربستان مي تواند روزانه 12ميليون بشکه نفت توليد کند و به اين وسيله بازار نفت جهان را در اختيار گيرد. اين قدرت توليد، در سطح منطقه اي و جهاني به اين کشور امکان داده است که در قيمت گذاري نفت و به طور کلي توليد، توزيع و مصرف آن، نقش خاصي را ايفا کند. عربستان سعودي با دسترسي به دو آبراه مهم بين المللي، يعني خليج فارس و درياي سرخ و نزديکي با کشورهاي نفت خيز، راه ارتباطي زميني منطقه با ديگر نقاط جهان مي باشد که با عبور لوله هاي نفت اين کشورها به بنادر خود، امکان مانور استراتژيکي خاصي را براي خويش فراهم آورده است. با احداث خط لوله انتقال نفت از ساحل خليج فارس به درياي سرخ، اهميت استراتژيک عربستان در زمينه صدور نفت بيش از پيش افزايش يافته است. به علاوه، بيش تر نفتکش ها و هم چنين کشتي هاي تجاري که از تنگه عبور مي کنند، هدفشان لنگر انداختن در عربستان است. به واقع اين کشور، موقعيتي مرکزي دارد.اين کشور قادر است روزانه تا 12 ميليون بشکه نفت استخراج نمايد و در صورت لزوم، مي تواند آن را تا 16 ميليون بشکه افزايش دهد. در اين صورت، به واسطه افزايش ذخاير، بايد ده سال ديگر مجبور به کنترل ذخاير خود باشد… . ذخاير نفت عربستان، حدود 160ميليارد بشکه تخمين زده شده است که شامل 1/4 ذخاير موجود دنيا و بيش از 1/3 کل اپک مي شود. بعضي از بررسي هاي ديگر، ذخاير نفت اين کشور را 250 ميليارد بشکه برآورد کرده است.(همان:26)
بافت اجتماعي کشور عربستان به صورت قبيله اي است و بيش تر جمعيت آن در روستاها زندگي مي کنند. جامعه ي عربستان، بر پايه ي روابط قبيله اي استوار است. وجود تعصب و علقه ي نيرومند قبيله اي به علاوه مذهب، شکل دهنده ي کلي فرهنگ جامعه مي باشد. اين ساختار جامعه عربستان، مانع از به وجود آمدن فرهنگي يگانه شده است. نژاد مردم عربستان سامي است که به زبان عربي سخن مي گويند و حدود 4000 قبيله در اين کشور وجود دارد که هر يک به نوعي وابسته به خاندان سعودي مي باشند. وجود اقليت هاي مذهبي که هميشه احساس مي کنند مورد ستم و ظلم قرار گرفته اند و هم چنين وجود کارگران فراوان خارجي و تأثيري که به طور آرام، ولي مستمر بر فرهنگ و اقتصاد اين کشور مي گذارند. يک بافت ناهمگون اجتماعي به وجود آورده است. اين کارگران خارجي که در پي کمبود نيروي کار به اين منطقه مهاجرت کرده اند، مردم اين کشور را با افکار و عقايد جديد و انقلابيِ مناطق ديگر آشنا نموده و فرهنگ هاي غير بومي را به اين کشور وارد مي کنند. ورود اين فرهنگ ها، دو گروه اجتماعي را رودرروي يکديگر قرار مي دهد: عده اي که پاي بند به سنت ها هستند و گروهي که تحت تأثير فرهنگ هاي ورودي، به ويژه فرهنگ غرب قرار مي گيرند. اين گروه اغلب از جوانان و نسل جديد هستند. به لحاظ مذهبي، بيش تر مردم عربستان را وهابي ها تشکيل مي دهند. اين مذهب که يکي از فرقه هاي متعصب اهل تسنن است، هيچگونه انعطافي در برابر مخالفان خود نشان نمي دهد و بنابراين، اقليت هايي چون شيعيان که عموماً در مناطق شرقي عربستان و حوالي مکه و مدينه زندگي مي کنند، به دليل نفوذ گسترده ي انديشه هاي وهابي، در تنگنا قرار دارند. به طور کلي، جامعه عربستان را مي توان به چهار زير فرهنگ اصلي تقسيم نمود.
در اين کشور، چهار مليت و قبيله يا سنت هاي متفاوت حضور دارند:
-نجدي ها که در مرکز عربستان قرار دارند و خاندان سعودي هم از همين منطقه هستند.
-حجازي ها که اهالي شهرهاي مکه، مدينه و جده را شامل مي شوند. به اعتقاد خاندان آل سعود، حجازي ها به لحاظ اين که بازمانده هاي زوّار عتبات عاليات هستند، شايستگي پذيرش مسئوليت هاي دولتي را ندارند و به همين علت، کم تر در ارکان دولتي صاحب مقام و منصب هستند.
-شيعيان که بيش تر در مناطق شرقي و مراکز توليد و صدور نفت، مثل قطيف سکونت دارند. اين گروه، به رغم قلّت تعدادشان که 300 هزار نفر را شامل مي شود، هميشه خطري جدّي براي حکومت سعودي بوده اند و بيشتر جنبش ها و حرکت هاي مخالف در طول تاريخ عليه حکام جور، از اين ناحيه نشأت گرفته است و قيام گسترده ي شيعيان در ماه محرم 1400، نمونه اي از اين روشنگري است
-آسوري ها که اقليتي ناچيز را تشکيل مي دهند و بيش تر در حوالي مرز يمن و در منطقه ي کوهستاني جنوب غربي سکونت دارند.(آقايي:61:1368)

3-11-فلسطين اشغالي:
اين کشور در جنوب غربي آسيا ودر قلب خاور ميانه و محل پيوند قاره آسيا و آفريقا واقع شده است. از لحاظ مختصات جغرافيايي، اين کشور 3درجه و 45 دقيقه عرض جغرافيايي (بين مدارهاي 29 درجه و 30 دقيقه و 33درجه و 45 دقيقه شمالي) و 1درجه و 40 دقيقه طول جغرافيايي (بين نصف النهارهاي 34 درجه و 15 دقيقه و 35 درجه و 35 درجه طول شرقي) واقع گرديده است. به اين ترتيب که طول آن از شمال به جنوب 420کيلومتر و عرض آن از شرق به غرب در پهن ترين محل 118 کيلومتر است. اين مختصات از نظر جغرافياي استراتژيک و امنيت مرتبط با عمق استراتژيک، فلسطين اشغالي را در وضعيت بسيار آسيب پذيري قرار داده و شايد يکي از دلايلي باشد که عدم واگذاري زمينهاي کرانه غربي رود اردن به فلسطينيان را توجيه کند. بر اساس آخرين محاسبات، مساحت فلسطين اشغالي 32هزار و 72 کيلومتر مربع است که از اين وسعت 21 هزار و 643 کيلومتر آن خشکي و 429 کيلومتر آن پهنه هاي آبي بحر الميت و در ياچه ي جليله را شامل مي شود. طول مرزهاي فلسطين اشغالي(خشکي وآبي) 1290کيلومتر است که از اين مقدار 1017کيلومتر مرزهاي خشکي و 373 کيلومتر مرزهاي آبي در کنار درياي مديترانه را شامل مي شود با وجود آنکه وسعت ايران 80 برابر رژيم غاصب است، اما طول مرزهاي آبي ان تنها 7 برابر آن مي باشد. (8550کيلومتر) به عبارت ديگر، به دليل شکل ويژه فلسطين اشغالي که طول آن چهار برابر پهناي آن مي باشد، مرزهاي آن طولاني تر از کشور ايران است، که به شکل مدور نزديک تر است. اين وضعيت به لحاظ امنيتي، فلسطين اشغالي را در برابر همسايگان اسيب پذير مي کند، زيرا در پهن ترين بخش تنها 118 کيلومتر پهنا دارد و بسياري از نواحي پهناي آن به زحمت از 60 کيلومتر فراتر مي رود. از سوي ديگر، کشيدگي نوار غزه در امتداد درياي مديترانه به درون فلسطين اشغالي و موقعيت جغرافيايي سرزمين کرانه غربي رود در مرکز سرزمين اشغالي اين آسيب پذيري را تشديد مي کند. رژيم صهيونيستي از طرف غرب با درياي مديترانه، از جنوب با غزه، از شرق با اردن، از شمال شرق و شمال با سوريه ولبنان، مرز مشترک دارد. همچنين، در صورتي که کرانه غربي رود اردن را جزو قلمرو حکومت خود گردان فلسطين بياوريم، طول مرزهاي آن 307 کيلومتر است.(حميدي نيا:18:1390)
مساحت فلسطين اشغالي ?????? کيلومتر مربع است. فلسطين اشغالي ???مين کشور جهان از لحاظ وسعت جغرافيايي است. فلسطين اشغالي در شمال با لبنان، در شمال شرقي با سوريه، در شرق با اردن و در جنوب غربي با مصر مرز زميني دارد. فلسطين اشغالي هم‌چنين در شرق با کرانه باختري رود اردن و در جنوب غربي با نوار غزه مجاور است. اين کشور هم‌چنين از طريق درياي مديترانه، خليج ايلات و درياي سرخ مرز آبي دارد. اين کشور با وجود پهناوري اندک، ويژگي‌هاي جغرافيايي متنوعي را شامل مي‌شود. شورترين درياچه جهان به نام درياي مرده (بحرالميت) در مرز اردن و فلسطين اشغالي واقع شده است. بزرگ‌ترين درياچه داخلي فلسطين اشغالي ، درياچه کينرت در دامنه بلندي‌هاي جولان قرار گرفته‌است. صحراي نِگِب بياباني است وسيع در جنوب کشورفلسطين اشغالي اين بيابان حدود ?? درصد ازخاک فلسطين اشغالي را پوشانده‌است. بر پايه آمار سال ???? ميلادي، در حدود هفت ميليون و ??? هزار نفر جمعيت داشته‌است که در حدود پنج ميليون و ??? هزار نفر از ساختار جمعيتي آن را يهوديان تشکيل داده‌اند. مابقي ساختار جمعيتي از مسلمان‌ها، مسيحيان، دروزها و سامريون تشکيل شده‌است.
در فلسطين اشغالي احزاب بازيگران اصلي در صحنه سياسي هستند، اين احزابند که تعيين کننده نوع زندگي، جهت گيري‌هاي سياسي و اجتماعي در فلسطين اشغالي هستند. احزاب اصلي فلسطين اشغالي اغلب سال‌ها پيش از تأسيس دولت به وجود آمده‌اند، بارها دچار ائتلاف و انشعاب شده‌اند که اين ائتلاف و انشعاب‌ها تا کنون نيز ادامه دارد. در فلسطين اشغالي هر حزبي که موجوديت دولت يهود را به رسميت بشناسد، حق فعاليت سياسي دارد و هر حزبي که بيش از نيمي از کنست را در دست گيرد، مي‌تواند کابينه را تشکيل دهد و در غير اين صورت با ائتلاف با احزاب ديگر کابينه تشکيل مي‌شود، نخست وزير با راي مستقيم مردم تعيين مي‌شود و رياست جمهوري که پستي کاملاً تشريفاتي است از سوي کنست و براي مدت ? سال انتخاب مي‌گردد.
حزب کارگر: در سال ???? حزب ماپاي با ادغام دو حزب قديمي کارگري تشکيل شد و در همان دهه به حزب مسلط در عرصه سياسي اين کشور بدل شد و در سال ???? ماپاي با ائتلاف با حزب رافي حزب کارگر را تشکيل داد، حزب ماپاي و بعدها کارگر از سال ???? تا ???? به صورت ممتد حزب حاکم فلسطين اشغالي بود و افراد سرشناسي چون بن گوريون، شيمون پرز، اسحاق رابين از اعضاي اين حزب بودند. تعلقات ناسيوناليستي در حزب کارگر شديد نيست، اين حزب طرفدار جدايي دين از سياست و حزبي سکولار است.
حزب ليکود: يکي از احزاب ناسيوناليست افراط گراي فلسطين اشغالي است، در گذشته با نام هروت (آزادي) فعاليت مي‌کرده و در سال‌هاي ???? تا ???? در روسيه ايجاد گرديده. اين حزب در ابتدا طرفدار تشکيل دولت در دو سوي رود اردن بود و اندک اندک نظرياتش تعديل يافت و امروزه از تشکيل دولت فلسطيني فقط در ?? درصد کرانه باختري حمايت مي‌کند.
حزب مفدال: در سال ???? و از ائتلاف دو حزب ميزراهي و اتحاديه کارگران مذهبي حزب مفدال با گرايش ملي- مذهبي ايجاد شد، مفدال داراي گرايش‌هاي مذهبي و ناسيوناليستي است، اين حزب در اکثر دولت‌هاي ائتلافي فلسطين اشغالي حضور داشته و به عنوان يک حزب سياسي شريک دولت شناخته مي‌شود.
حزب آگودات فلسطين اشغالي : حزب آگودات (اتحاد) نام تشکيلاتي از خاخام هاي ارتدکس آلماني است که در ???? در لهستان و ليتواني با هدف مخالفت با مرام صهيونيسم شکل گرفت و ضمن مردود دانستن تلاش براي تأسيس دولت يهود در فلسطين اين اقدام را نوعي بدعت گزاري در دين يهود اعلام کرد. آگودات فلسطين اشغالي تعلقات ناسيوناليستي خاصي ندارد ولي به شدت خواستار رعايت احکام مذهبي يهود است.
حزب شاس: اين حزب در ???? توسط يک خاخام سياسي به نام آريه دري تأسيس شد و يکي ديگر از احزاب مذهبي فلسطين اشغالي است، تعلقات ناسيوناليستي خاصي ندارد و بيشتر در پي اجراي قوانين دين يهود در جامعه و گرفتن امتياز براي مدارس ديني و طلاب است.
حزب مرتز: از اتحاد ? حزب کوچک‌تر به نام‌هاي راز، ماپام و شينويي به وجود آمد. مرتز طرفدار سرسخت آزادي مذهبي است و بر تکثرگرايي در جامعه فلسطين اشغالي تاکيد دارد و از اين رو در جامعه فلسطين اشغالي قطب مخالف شاس محسوب مي‌شود.
حزب کاديما: اين حزب توسط آريل شارون تاسيس شد.
احزاب عرب: در فلسطين اشغالي ? حزب عرب نيز فعاليت مي‌کنند که متناسب با جمعيت هوادار خود، نمايندگاني به کنست مي‌فرستند.
3-11-1-اقتصاد: فلسطين اشغالي داراي يکي از پيشرفته‌ترين شبکه‌هاي اقتصادي دنياست و اقتصاد فلسطين اشغالي به تنهائي، بزرگتر از مجموع کل اقتصاد تمامي کشورهاي همسايه‌است و اين در حالي که فلسطين اشغالي فاقد نفت و ديگر منابع طبيعي و معادن فلزات است و حتي از نظر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره ترکيه، توليد، تشکيل، جمعيت Next Entries تحقیق رایگان درباره آموزش و پرورش، قرن نوزدهم، نفت و گاز