تحقیق رایگان درباره جهان اسلام، افغانستان، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

تحصيلات، شغل، سطح درآمد، محل سکونت و وابستگيهاي سياسي و حزبي مطالعه و موقعيت يک نامزد انتخاباتي را در بين مردم ارزيابي ميکنند.
در تحقيقات پيمايشي و زمينهيابي که عميقتر عمل ميشود، هدف شناسايي رفتارها و انگيزة آنها در بين افراد جامعه يا گروههاي تشکيلدهندة آن است که بر اساس اطلاعات و دادههاي پيمايشي و برقراري ارتباط بين متغيرهاي مختلف مثل سطح توقع رأيدهندگان از نامزد خاص و سطح تحصيلات وي انجام ميشود و با سنجش رابطة اين دو متغير پيمايشي ميتوان انگيزه رأي دادن گروههاي اجتماعي خاص با آن نامزد را تشخيص داد.(سرمد:1376: 57-76)

3-4-روش تجزيه و تحليل اطلاعات:
واژه “Analysis” در لغت به‌معناي “تحليل” و “تجزيه و تحليل” است. در اصطلاح، گاهي تجزيه و تحليل را به اختصار همان تحليل مي‌نامند؛ مثلاً مي‌گويند: “تحليل توصيفي”، “تحليل تبييني” و … .در فرآيند تحقيق، پس از گردآوري داده‌ها، گام بعدي شامل تجزيه و تحليل داده‌ها است.
وقتي سخن از تجزيه و تحليل داده‌ها به ميان مي‌آيد، اين تصور حاصل مي‌شود که منظور تجزيه و تحليل داده‌ها تنها به شيوه آماري است، در صورتي که چنين نيست و اين شيوه فقط يکي از طرق مهم تجزيه و تحليل است که براي تحقيقات و داده‌هايي به‌کار مي‌رود که جنبه آماري داشته باشد. تحقيقات فراواني وجود دارد که فاقد جنبه آماري است و عمدتاً متکي به اسناد و مدارک و شهود و ادراک و تحليل عقلاني است. و اين‌گونه تحقيقات نيز از فرايند کامل تحقيق علمي تبعيت مي‌کند و داراي مرحله تجزيه و تحليل است.(مارکزيک:1386:31)
بنابراين، تجزيه و تحليل، ‌به طور کلي بر دو قسم است: تجزيه ‌و تحليل کمّي و تجزيه ‌و تحليل کيفي برخي روش‌پژوهان، تجزيه ‌و تحليل کمّي را به تحليل توصيفي و تحليل تبييني (يا علّي) طبقه‌بندي کرده‌اند. در سطح تحليل کمي توصيفي چگونگي توزيع داده‌هاي تجربي هر يک از متغيرهاي مستقل و وابسته از طريق شاخص‌هاي آماري مناسب بيان مي‌شود. (حافظ نيا:1386:231)
در سطح تحليل تبييني با علت‌کاوي سروکار داريم و رابطه علّي ميان متغيرها جستجو مي‌شود. البته برخي ديگر، تجزيه و تحليل مقايسه‌اي را هم به انواع تجزيه و تحليل کمّي اضافه کرده‌اند
همچنين تحليل کيفي در سه سطح قابل انجام است: توصيف، تبيين و تفسير. بنابراين، با دسته‌بندي آنچه که گفته شد، مي‌توان در يک نماي کلي، اقسام تجزيه و تحليل را در نمودار زير نمايش داد(ساعي:1386:140).
نمودار3-1-اقسام تجزيه و تحليل

منبع: کتاب روش تحقيق در علوم اجتماعي علي ساعي
تجزيه و تحليل توصيفي (Descriptive Analysis):
در اين نوع تجزيه و تحليل، اگر تجزيه و تحليل به صورت کمّي باشد، پژوهشگر داده‌هاي جمع‌آوري شده را با استفاده از شاخص‌هاي آمار توصيفي، خلاصه و طبقه‌بندي مي‌کند. به‌عبارت ديگر، در تجزيه و تحليل توصيفي پژوهشگر ابتدا داده‌هاي جمع‌آوري شده را با تهيه و تنظيم جدول توزيع فراواني خلاصه مي‌کند و سپس به کمک نمودار آن‌ها را نمايش مي‌دهد و سرانجام،‌ با استفاده از ساير شاخص‌هاي آمار توصيفي آن‌ها را خلاصه مي‌کند. معروف‌ترين و در عين حال پرمصرف‌ترين شاخص‌هاي آمار توصيفي عبارت‌اند از: ميانگين، ‌ميانه و انحراف استاندارد.
ولي اگر تجزيه و تحليل کيفي باشد، در تحليل توصيفي چگونگي صفات هر يک از متغيرهاي موجود، در تحليل تشريح مي‌شود. در اين سطح، نظام معاني متن يا واقعه جدا از زمينه‌هاي اجتماعي آن تحليل مي‌گردد.
براي تعريف متغيرهاي پژوهش بايد بين تعريف عملياتي اندازه‌پذير و تعريف عملياتي آزمايشي تفاوت قائل شد. در تعريف عملياتي اندازه‌پذير، عملياتي كه بايد انجام پذيرد تا اندازه‌گيري مفهوم يا سازه ميسر شود آشكار مي‌شود. مثلاً هوش را مي‌توان چنين تعريف كرد كه عبارت است از نمره‌اي كه در آزمون تراز شده استانفورد ـ بينه بدست مي‌آيد. در تعريف عملياتي آزمايشي به بيان پرداخته مي‌شود كه پژوهشگر بايد به اجرا درآورد تا اينكه شرايط آزمايشي ظاهر گردد. مثلاً براي تعريف عملياتي آزمايشي ناكامي مي‌توان ممانعت آزمودني از نيل به مقصد معين را مورد نظر قرار داد.
تعريف عملياتي بايد طوري انجام پذيرد كه، چنانچه هر پژوهشگري در شرايط مشابه به اندازه‌گيري سازه يا مفهوم مورد مطالعه بپردازد، نتيجه يكساني بدست آيد. به كمك تعريف عملياتي مفهوم‌ها يا سازه‌ها مي‌توان متغيرهاي مورد مطالعه را به طريق عملي تعريف نمود و آنها را با پايايي بيشتري اندازه‌گيري كرد. براي اين منظور، سلسله اقدامات مورد نظر در تعريف عملياتي بايد قابل تكرار باشد.
در اينجا به منظور روشن تر شدن مبحث متغيرها، بويژه در پژوهش‌هاي توصيفي، تعريف جامعه آماري را مورد نظر قرار مي‌دهيم. در تعريف جامعه آماري به اين نكته اشاره مي‌شود كه افراد جامعه حداقل داراي يك صفت مشترك هستند. با توجه به اين تعريف، هر صفت ديگري كه از يك فرد به فرد ديگر جامعه تغيير كند را متغير مي‌ناميم. بنابراين متغيرها عبارتند از ويژگيهاي افراد، اشياء، واحدها و غيره كه مي‌توانند مقادير كيفي يا كمي اختيار كند. از جمله اين مقادير مي‌توان قد، وزن، بهره هوشي و امثال آن را نام برد.(همان:141-148)
3-5-انواع متغيرهاي پژوهش
متغيرهاي تحقيق براساس نوع مقاديري که مي‌توانند اختيار کنند به دو دسته متغيرهاي کمي و کيفي تقسيم مي‌شوند، اما انواع متغيرها براساس نقش آنها در تحقيق عبارتند از:
– متغير مستقل: متغير مستقل متغيري است كه در پژوهش‌هاي تجربي به وسيله پژوهشگر دستكاري مي‌شود تا تاثير( يا رابطه) آن بر روي پديده ديگري بررسي شود.
-متغير وابسته: متغير وابسته، متغيري است كه تأثير (يا رابطه) متغير مستقل بر آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر پژوهشگر با دستكاري متغير مستقل درصدد آن است كه تغييرات حاصل را بر متغير وابسته مطالعه نمايد.
– متغير تعديل كننده: متغير تعديل كننده متغيري است که بر جهت رابطه يا ميزان رابطه متغيرهاي مستقل و وابسته مي تواند موثر باشد. اثرات اين متغير قابل مشاهده و اندازه‌گيري است. به متغير تعديل کننده گاهي متغير مستقل فرعي نيز گويند. براي نمونه متغير جنسيت در بررسي رابطه روش تدريس و يادگيري دانش‌آموزان يک متغير تعديل کننده است.
– متغير كنترل: چون در در يک پژوهش اثرات همه متغيرها قابل بررسي نيست، پژوهشگر اثرات برخي متغيرها را از طريق کنترل آماري يا کنترل‌هاي تحقيقي خنثي مي‌کند. اينگونه متغيرها که اثرات آنها توسط پژوهشگر قابل حذف است را متغير کنترل گويند. براي نمونه در بررسي رضايت دانشجويان مديريت بازاريابي از سايت پارس مدير، اثرات متغير گرايش تحصيلي در رضايت‌مندي کاربران از سايت حذف شده است.
– متغير مداخله‌گر: متغير مداخله‌گر از ديدگاه نظري بر متغير وابسته تاثير دارد اما قابل مشاهده و سنجش نيست تا به عنوان متغير تعديل کننده محسوب شود و نه اثرات آن قابل خنثي کردن است تا به عنوان متغير کنترل محسوب شود.
– متغير ميانجي: اين متغير به عنوان رابط بين متغير مستقل و متغير وابسته قرار مي‌گيرد. براي نمونه در رابطه بين نقدينگي و تورم، متغير قدرت خريد يک متغير ميانجي است.(سرمد:1376:113)
3-6-ويژگي هاي جغرافيايي کشورهاي اسلامي:
در حال حاضر موقعيت جغرافيايي سرزمين اسلامي بين 20 درجه طول غربي(از نصف النهار گرينويچ) و 140 درجه طول شرقي و نيز بين 10 درجه عرض جنوبي و 50 درجه شمالي از خط استوا قرار گرفته اند. غربي ترين كشور اسلامي در غرب آفريقا واقع است كه سنگال نام دارد و شرقي ترين آن اندونزي مي باشد كه در آسياي جنوب شرقي قرار دارد. بين غربي ترين و شرقي ترين كشور مسلمان بيش از 10 ساعت اختلاف زمان وجود دارد. تركيه و آلباني، شمالي ترين و اندونزي جنوبي ترين كشور مسلمان و نيز تنها كشور اسلامي آسيا است كه بخش اعظم آن در نيم كرة جنوبي قرار دارد(گلي زواره:61:1372)
در مورد تعداد كشورهاي مستقل اسلامي نظرات و عقايد متفاوتي مطرح هست به عنوان مثال در كتابي تحت عنوان “Gazetter World Muslim” كه در سال 1964 ميلادي انتشار يافته 36 كشور كه متجاوز از 50% مسلمان دارند به عنوان كشورهاي مستقل اسلامي معرفي شده اند. اما دكتر ابوالفضل عزتي طي مقاله اي تحت عنوان “شناخت اجمالي جهان اسلام” 40 كشور را معرفي مي كند كه متجاوز از 50% مسلمان دارد، از سوي ديگر محمد حسن گنجي، كشورهايي را مسلمان مي داند كه بيش از 75% مسلمان داشته باشد و با اين تعريف 34 كشور اسلامي از مجموع كشورهاي جهان تحت عنوان سرزمين هاي اسلامي مورد مطالعه قرار مي گيرند، البته برخي نيز كشورهايي را اسلامي مي دانند كه عضو: “سازمان كنفرانس اسلامي” هستند. علي‌كتابي در كتاب “اقليت هاي مسلمان در جهان امروز” و دكتر غلامحسين خورشيدي در كتاب “بازار مشترك اسلامي” چنين نظري دارند، در اين تقسيم بندي اوگاندا و گابن كه كمتر از 50% مسلمان دارند، عضو اين سازمان بوده اما اتيوپي كه بالاتر از 50% مسلمان دارد به عضويت آن در نيامده است. در آماري كه به سال 1986 ميلادي انتشار يافته، 52 كشور، اسلامي معرفي شده كه بيش از 50% مسلمان داشته اند(همان:71)

در حال حاضر سازمان كنفرانس اسلامي داراي 56 عضو مي باشد كه از لحاظ تقسيم بندي جغرافيايي به سه گروه آسيايي، آفريقايي و عرب تقسيم مي شوند كه عبارتند از:
الف: گروه كشورهاي آسيايي 13 كشور مي باشد كه عبارت اند از: جمهوري آذربايجان، افغانستان، اندونزي، ايران، برونئي، بنگلادش، پاكستان، تاجيكستان، تركمنستان، قرقيزستان، تركيه، مالزي، ازبكستان.
ب: گروه كشورهاي آفريقايي شامل 19 كشور است كه عبارت اند از: اوگاندا، بنين، بوركينافاسو، توگو، چاد، تانزانيا، سنگال، سيرالئون، كامرون، كومور، گابن، گامبيا، گينه، گينه بيسائو، مالديو، مالي، موريتاني، موزامبيك، نيجر، نيجريه.
ج: گروه كشورهاي عربي 21 كشور زير مي باشد: اردن هاشمي، الجزاير، امارات متحده عربي، بحرين، تونس، جيبوتي، سودان، سوريه، سومالي، عراق، عربستان سعودي، عمان، دولت فلسطين، قطر، كويت، لبنان، ليبي، مراكش، مصر، موريتاني، يمن.
در ضمن كشور آلباني تنها كشور اروپايي است كه در سال 1993 ميلادي به سازمان كنفرانس اسلامي ملحق شد. سورينام از قارة آمريكا نيز در سال 1996 به سازمان كنفرانس اسلامي پيوست. علاوه بر كشورهاي مستقل اسلامي، در خيلي از كشورهاي ديگر اقليت‌هاي مسلمان كه دين اسلام را پذيرفته و با فرهنگ اسلامي در كشورهاي ديگر سكونت دارند و در آمار سال 1986. م تعداد آنها كه در 68 كشور غير اسلامي ساكن هستند را حدود 300 ميليون نفر ذكر كرده اند (آقايي:325:1382).
3-6-1-جغرافياي طبيعي جهان اسلام
الف) موقعيت رياضي: سرزمين هاي اسلامي بين 61 درجه ي طول غربي ( از نصف النهار گرينويچ ) و 130 درجه ي طول شرقي و نيز بين 25 درجه ي عرض جنوبي و 55 درجه ي شمالي از خط استوا قرار گرفته اند. غربي ترين كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي كشور گويان در قاره ي آمريكا و شمال آمريكاي جنوبي و شرقي ترين آن كشور اندونزي واقع در جنوب شرق آسياست. شمالي ترين كشور قزاقستان واقع در آسيا ي مركز ي و جنوبي ترين كشور اسلامي موزامبيك در جنوب قاره‌ي آفريقاست.
خط استوا كه محدوده ي كشورهاي اسلامي را به دو قسمت شمال و جنوب تقسيم كرده است، به طور مستقيم از كشورهاي اندونزي، سومالي، اوگاندا و گابن مي گذرد كه در شرايط اقليمي اين كشورها بسيار مؤثر است. در ميان كشورهاي جهان اسلام اندونزي، مالديو و كومور موقعيت مجمع الجزاير دارند و كشورهاي قطر و بحرين از موقعيت شبه جزيره و جزيره اي برخوردارند و كشورهايي نظير افغانستان، بوركينافاسو، چاد و مالي در خشكي محصور بوده و به دريا راه ندارند. بين شرقي ترين و غربي ترين حد جهان اسلام حدود 13 ساعت اختلاف زمان وجود دارد. برخي از پژوهشگران جهان اسلام را به سه منطقه ي غربي، شرقي و مركزي تقسيم بندي مي كنند. كشورهاي اسلامي شمال و غرب آفريقا تحت عنوان منطقه ي غربي، كشورهاي مستقر در جنوب و جنوب شرق آسيا و آسياي مركزي تحت عنوان مجموعه ي شرقي جهان اسلام و كشورهاي واقع در خاورميانه تحت عنوان بخش مركزي جهان

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره تحقيقات، توصيفي، کلي، بررسي Next Entries تحقیق رایگان درباره افغانستان، شاخص توسعه، سازمان ملل