تحقیق رایگان درباره جهان اسلام، افغانستان، انقلاب اسلامى، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

اسلام محسوب مي شوند. اساس اين تقسيم بندي ممكن است به لحاظ بحران ها و مشكلات اصلي جهان اسلام يا اهميت بخش مركزي بوده باشد.

3-6-2-جمعيت جهان اسلام: چنانچه جهان اسلام را به سه منطقه جغرافيايي مرکزي و غربي و شرقي تقسيم نماييم، کشورها و جمعيت کشورهاي اسلامي به صورت جداول زير مشخص مي گردد.
الف- منطقه مرکزي: اين منطقه شامل کشورهاي آسيايي مي باشند که خاستگاه اصلي دين مبين اسلام مي باشد. که بلحاظ پايگاه اصلي مسلمانان جهان يعني شهر مکه و کشور عربستان و ج. ا. ايران به اصلي ترين کشور شيعي جهان داراي اهميت و اعتبار مي باشد. وضعيت جمعيتي اين کشورها به شرح جدول زير مي باشد.
جدول شماره3-1- جدول توزيع جمعيتي کشورهاي منطقه مرکزي جهان اسلام به تفکيک جمعيت و مذهب
موقعيت سرزميني
جمعيت سني
درصد سني
جمعيت شيعه
درصد شيعه
جمعيت مسلمانان
درصد مسلمانان
جمعيت
کشور
بري بحري
12735660
54
10847895
46
2358455
99
23822783
يمن
بري بحري
5859063
9
59122063
91
65100698
98
75699100
ايران
بري بحري
717798
21
68362
2
3349723
98
3418085
عمان
بري
9986257
36
18091036
64
28077287
97
28945657
عراق
بري بحري
132182212
79
35248590
21
167430802
95
17624949
پاکستان
بري بحري
5835512
92
126859
2
5962371
94
6342948
اردن
بري
2389215
31
5519910
72
7694920
94
8795000
آذربايجان
بري بحري
14932079
82
3026773
17
18160637
90
20178485
سوريه
بري
6246773
94
367457
6
6614231
90
73491145
تاجيکستان
بري
4442880
96
185120
4
4347550
89
4884887
ترکمنستان
بري
21838080
94
1393920
6
24293268
88
27606007
ازبکستان
بري
1601239
7
686245
30
2287484
85
2691158
کويت
بري بحري
45122
8
545839
92
590961
81
727785
بحرين
بري بحري
658295
79
133326
21
629130
77
833285
قطر
بري
3783000
97
117000
3
4073810
75
5431747
قرقيزستان
بري بحري
883761
37
1446154
60
2398206
60
4017095
لبنان
بري
8252150
95
354850
5
7237735
47
15399437
قزاقستان
بري بحري
3973240
99.5
21760
0.54
4000000
39
1010000
فلسطين
بري بحري
61321530
80
15330383
20
76651913
99.8
76805524
ترکيه
بري
26887950
80
6721987
19
33609937
100
33609937
افغانستان
بري بحري
24383638
85
4302995
15
28686633
100
28686633
عربستان
بري بحري
3838792
83
767759
17
4606551
91
4798491
امارات
منبع: مقاله ژئوپليتيک، سازه اي براي همگرايي کشور هاي جهان اسلام( يوسفي:9:1389
ب- منطقه جغرافيايي غربي: اين منطقه شامل کشورهاي آفريقايي مي باشد.
جدول شماره3-2-جدول توزيع جمعيتي مسلمانان به تفکيک کشورها در منطقه غربي بر مبناي عضويت در سازمان کنفرانس اسلامي
نام کشور
جمعيت
درصدمسلمان
مسلمانان
جمعيت سني
درصد سني
جمعيت شيعه
درصد شيعه
موقعيت سرزميني
سومالي
9832017
100%
9832017
9832017
100
0
0
بري-بحري
موريتاني
31294886
100%
3129486
3129486
100
0
0
بري-بحري
الجزاير
34178188
99%
33836406
33836406
100
0
0
بري-بحري
مراکش
34859364
98.7%
34406192
34406192
100
0
0
بري-بحري
کومور
752438
98%
737389
737389
100
0
0
جزيره اي
ليبي
6310434
97%
6121121
6121121
100
0
0
بري-بحري
سنگال
13711597
94%
12888901
10448100
98.5
54900
0
بري-بحري
جيبوتي
516055
94%
485092
485092
100
0
0
بري-بحري
مصر
83082869
90%
74774582
73943753
98.9
830829
1.1%
بري-بحري
مالي
12666987
90%
11400288
بري-بحري
گامبيا
1782893
90%
1604604
1604640
100
0
0
بري
گينه
10057975
85%
8549279
7832750
99
242250
0
بري-بحري
نيجر
15306252
80%
12245002
12889476
95
612250
1
بري
سودان
41087825
70%
28761478
2475908
99
586920
5%
بري-بحري
سيرالئون
6440053
60%
38648091
بري-بحري
چاد
10329208
53.1%
5484809
بري-بحري
نيجريه
149299090
50%
74.614.545
56642500
95.2
3287500

بري-بحري
بورکينافا
15746232
50%
7873116
6741500
99
208500
4.77
بري
ساحل عاج
20617068
38.6%
7958188
10483200
99
436800
1
بري-بحري
بنين
8791832
24.4%
2145207
1629600
99
50400
1
بري-بحري
کامرون
18879301
20%
37758601
بري-بحري
توگو
6019877
20%
1203975
بري-بحري
اوگاندا
32369558
12.1%
3916717
4002720
93
301280
7%
بري
موزامبيک
21284701
17.8%
3677388
بري-بحري
منبع مقاله ژئوپليتيک، سازه اي براي همگرايي کشور هاي جهان اسلام( يوسفي:7:1389)
ج- منطقه شرقي: اين منطقه شامل 5 کشور جنوب شرقي آسيا مي باشند که به عضويت سازمان کنفرانس اسلامي در آمده اند. شرح کشورها ي اين منطقه بلحاظ جمعيت به شرح زير مي باشد.

جدول شماره3-3-جدول توزيع جمعيتي مسلمانان ببه تفکيک کشورها در منطقه شرقي جهان اسلام

کشور
جمعيت
درصد مسلمان
جمعيت مسلمانان
درصد شيعه
جمعيت شيعه
درصد سني
جمعيت سني
موقعيت سرزميني
برونئي
388190
67
260087
جزيره اي
مالزي
25715819
60.4
15532355
2
310647
98
15231708
بري بحري
بنگلادش
156050883
83
129522233
5
6484075
95
123197434
بري بحري
اندونزي
240271522
86
206873780
1
1952720
99
193319280
جزيره اي
مالديو
396334
99
300000
5
15000
95
285000
جزيره اي
منبع: مقاله ژئوپليتيک، سازه اي براي همگرايي کشور هاي جهان اسلام( يوسفي:11:1389)

نقشه شماره 3-1-کشورهاي خاور ميانه

منبع: سايت گرداب

3-7- جمهوري اسلامي ايران:
ايران با 1648000 کيلومتر مربع جزو 20 کشور پهناور جهان به شمار مي رود. اين کشور در جنوب غرب آسيا واقع است و در شمال با اتحاد جماهير شوروي سابق هم مرز مي باشد. ايران در شمال بيش از 2000 کيلومتر مرز دارد که از اين ميزان 650 کيلومتر مربوط به مرز آبي سواحل جنوبي درياي خزر مي باشد. ايران در شرق با افغانستان و پاکستان؛ در شمال شرقي با ترکمنستان، در بخش مياني شمال با درياي خزر، در شمال غربي با جمهوري آذربايجان و ارمنستان؛ در غرب با ترکيه و عراق، و در جنوب با آب‌هاي خليج فارس و درياي عمان همسايه ‌است. ايران شامل ناهمواري ها و رشته کوههايي است که حوزه داخلي را فرا گرفته اند. رشته کوههاي زاگرس و البرز از جمله مهمترين رشته کوههاي ايران است. مرکز ايران شامل چندين حوزه بسته است که در مجموع فلات مرکزي خوانده مي شود. دشت لوت و دشت کوير در بخش شرقي فلات قرار دارند. تهران پايتخت ايران است که بزرگترين و پر جمعيت ترين شهر کشور مي باشد. کشور ايران از 33 استان تشکيل شده است و زبان رسمي آن فارسي مي باشد.
3-7-1–موقعيّت استراتژيكى :عـوامـلى چند سبب شده كه ايران از موقعيّت و اهميّت استراتژيكى بسيار مهّمى برخوردار باشد. ايـن عـوامـل عـبـارتـنـداز: وسـعـت ، جـمـعـيـّت ، قـرار گـرفـتـن در تـمـام سـواحل شمالى خليج فارس، وجود منابع نفت و گاز و ساير معادن و اُمّ القراى انقلاب اسلامى جهان بودن.
3-7-2- از نظر جمعيت: جـمـهـورى اسـلامـى ايـران از نـظـر جمعيت در خاورميانه ـ بعد از تركيه مقام دوم را دارد و جمعيتى نـزديك به هفتاد و هفت ميليون نفر را در خود جاى داده است، در حالى كه بيشتر كشورهاى منطقه مانند بـحـريـن، قـطر، امارات متحده عربى، كمتر از يك ميليون نفر و كويت، عمان و لبنان يك تا ده مـيـليـون نـفـر جـمـعـيـت دارنـد، عـامـل جـمـعـيـت بـه هـمـراه ديـگـر عوامل فيزيكى و غير فيزيكى در ايران باعث شده كه اين كشور از نظر نظامى يكى از قويترين كشورهاى خاورميانه محسوب شود.(سايت مرکز آمار ايران)
3-7-3ـ همجوارى با تمام سواحل شمالى خليج فارس: ايـران در مـرزهـاى جـنـوبـى خـود از خـرمـشـهـر تـا تـنـگـه هـرمـز(1290 كـيـلومـتـر) تـمـام سـواحـل شـمـالى خـليـج فـارس را در اخـتـيـار داشـتـه دارد. ايـن هـمـجـوارى در طـول تـاريـخ امـتـيـازاتى را براى ايران به همراه داشته است. اين امتياز موجب شده كه ايران از مـوقـعـيـت بـرتـر و اسـتـراتـژيك نسبت به همسايگانش برخوردار باشد.
3-7-4-مذهـب: بـيـشـتـر مـردم ايـران قـبـل از ورود اسـلام به اين سرزمين پيرو آيين زردشت بودند. مؤسس آن، زردشـت، دانـشمند ايرانى و آيين آن مزداپرستى (خداى نيكى ) بود. اسلام آيين اكثريت مردم ايران در سـرشـمـارى سـال 1385 از كـلّ جـمـعـيـّت ايـران حـدود 07/99 را مـسـلمـانـان تشكيل داده اند. مسلمانان به دو گروه شيعه و سنى تقسيم مى شوند كه اكثريت قريب به اتفاق آنها را شيعيان تشكيل مى دهند. امـروزه افـتـخـار ايـن مـمـلكـت آن اسـت كه مركز تشيع در جهان اسلام مى باشد. اين ويژگى سبب گـرديـد كـه در قانون اساسى جمهورى اسلامى، مذهب شيعه اثنى عشرى به عنوان مذهب رسمى كشور قلمداد شود. در اصل دوازدهم قانون اساسى اين گونه آمده است .ديـن رسـمـى ايـران ، اسـلام و مـذهـب جـعـفـرى اثـنـى عـشـرى اسـت و ايـن اصل الى الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامى اعم از حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى و زيدى داراى احترام كامل مى باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبى، طبق فقه خودشان آزادنـد غـير از پيروان دين اسلام در ايران، پيروان ساير اديان از جمله زردشتيان، كليميان و مسيحيان وجـود دارنـد كـه در انـجـام مـراسـم ديـنـى خـود آزادنـد و در احـوال شـخـصـيـّه و تـعـليـمـات ديـنـى بـر طـبـق آيـيـن خـود عمل مى كنند.
3-7-5-فعاليتهاي اقتصادي: در ?? سال گذشته جمعيت ?? ميليوني ايران به ?? ميليون تن افزايش پيدا کرده و نخستين موج اين نسل نو به بزرگسالي رسيده ‌است. بر اساس آمارهاي رسمي نرخ بيکاري به ?? درصد رسيده‌است. وابستگي شديد به درآمدهاي غيرقابل اعتماد نفتي، برنامه ريزي اقتصادي ايران را همواره شکننده کرده‌است. برنامه دولت اين است که وابستگي به درآمدهاي نفتي را که ?? درصد درآمدهاي ارزي ايران را تشکيل مي‌دهد، کاهش دهد اما هر گونه تلاش براي خارج کردن درآمدهاي نفتي به معناي آن است که درآمدهاي مالياتي چند برابر شود. در همين راستا دولت اقدام به اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها نموده‌است. صنعت ايران پس از سال‌ها همچنان زير پوشش يک رشته قوانين حمايتي دولتي فعاليت مي‌کند و اگر در برابر فشارهاي رقابتي جهاني قرار گيرد، ممکن است بسياري از کارخانه‌ها تعطيل شود و بيکاري افزايش يابد. ايران در ساليان مختلف رشد اقتصادي مختلفي را تجربه کرده‌است. بر پايه‌گذارش صندوق بين‌المللي پول در سال ???? رشد اقتصادي ايران ??? بوده که اين رقم در سال ???? به ??? درصد رسيده‌است که پس از قرقيزستان کمترين نرخ رشد اقتصادي را در بين کشورهاي منطقه داشته‌است. بر پايه پيش بيني صندوق بين‌المللي پول نرخ رشد ايران در سال ???? به صفر درصد نزول مي‌کند و در سال ???? به ? درصد خواهد رسيد.(مرکز تحقيقات اسلامي سپاه:1379:86)

شاخص هاي جمعيتي ايران در جدول زير نمايش داده شده است:
جدول شماره 3-4- جدول شاخص هاي جمعيتي جمهوري اسلامي ايران
شاخص ها
زير مجموعه ها
ميزان تعداد يا سن
درصد
ساختار سني
تا ?? سال
مرد: ????????? نفر
زن: ????????? نفر
???? ?

?? تا ?? سال
مرد: ?????????? نفر
زن: ?????????? نفر
???? ?

?? سال به بالا
مرد: ????????? نفر
زن: ????????? نفر
??? ?
رشد جمعيت

1.5درصد
تراکم جمعيت

45.3 به ازاي هر کيلومتر مربع

سن ميانه(ميانگين)
مرد
?? سال

زن
???? سال

کل
???? سال

نرخ باروري

1.7 زايمان براي هر زن

نرخ مرگ ومير

5.2 براي هر 1000نفر

نرخ مهاجرت

2.62-براي هر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره تحقيقات، توصيفي، کلي، بررسي Next Entries تحقیق رایگان درباره افغانستان، شاخص توسعه، سازمان ملل