تحقیق رایگان درباره جایگاه دین

دانلود پایان نامه ارشد

آغاز، نسل انسانها را از آدم تا داود می‏شمارد و بعد به تاريخ بنی اسرائيل می‏پردازد. گرايش اين كتاب به سوی تاريخ معبد و احكام مربوط به آن است. كتاب اول تواريخ ايام با طرح‏ريزی معبد توسط حضرت داود و وفات آن حضرت پايان می‏يابد.
14) كتاب دوم تواريخ (2 Chronicles) : اين كتاب دنباله كتاب اول تواريخ ايام است كه به ماجرای حضرت سليمان و ساخته شدن معبد و نيز ماجرای ملكه سبا و آمدن او نزد سليمان می‏پردازد. در اين كتاب نيز گناهانی به حضرت سليمان نسبت داده شده است. كتاب مزبور، پس از وفات حضرت سليمان و تقسيم كشور بنی اسرائيل، بيشتر به ماجراهای كشور جنوبی می‏پردازد و تا تخريب معبد و تبعيد قوم به بابل ادامه می‏يابد.
15) كتاب عَزْرا (Ezra) : كتاب عزرا به پايان يافتن اسارت بنی اسرائيل به دست كورش و بازگشت آنان به وطن خويش می‏پردازد. بنی‏اسرائيل پس از بازگشت، اقدام به بازسازی معبد می‏كنند و در اين راه با مشكلاتی رو به رو می‏شوند، ولی سرانجام موفق می‏شوند كه اين كار را به پايان برند. مدتی پس از بازسازی معبد، عزرا با عده‏ای از بنی اسرائيل از بابل به اورشليم می‏رود و می‏بيند كه قوم به گناه افتاده است. پس كمر به هدايت قوم می‏بندد.
16) كتاب نَحَمِيا (Nehemiah) : ماجرای بازگشت نحميا به اورشليم به عنوان نماينده پادشاه ايران برای رسيدگی به اوضاع كشور يهودا و خدماتی كه او به عنوان حاكم اين سرزمين انجام می‏دهد، بازسازی حصار اورشليم و خوانده شدن تورات توسط عزرا و اعتراف بنی‏اسرائيل به گناهان خود، موضوعاتی‏اند كه در اين كتاب مطرح شده‏اند.
17) كتاب اِسْتَر (Esther) : اين كتاب داستان دختر يتيم يهودی به نام «استر» را بيان می‏كند كه به همسری خشايار شاه درمی‏آيد و دين خود را مخفی می‏كند. هنگامی كه وزير خشايار او را تحريك می‏كند كه حكم به قتل عام يهوديان دهد، استر دين خود را آشكار می‏كند و پادشاه وزير را اعدام می‏كند.
18) كتاب ايوب (Job) : اين كتاب داستان زندگی ايوب و بلايا و مصيبتهايی را كه بر او وارد شده، بيان می‏كند . پس از اينكه ايوب همه چيز خود را از دست می‏دهد، كسانی نزد او می‏آيند و علت اين مصيبتها را گناهكاری ايوب می‏شمارند. او اين را رد می‏كند. وی علت اين بلاها را نمی‏داند تا اينكه خدا بر او ظاهر می‏شود و عظمت خود را يادآوری می‏كند. ايوب توبه می‏كند و خدا نعمتهايی بيش از قبل به او می‏دهد.
19) كتاب مزامير (Rsalms) : كتاب مزامير يا زبور داود، مجموعه‏ای از شعر و سرود درباره نيايش، پرستش و توكل بر خدا است. اين كتاب مشتمل بر 150 سرود است كه حدود نيمی از آن منسوب به حضرت داود و بقيه منسوب به ديگران است.
20) كتاب اَمثال (Proverbs) : اين كتاب كه عمده آن منسوب به حضرت سليمان است، بر اهميت دانش تاكيد می‏كند و خداترسی را كليد دانش می‏شمرد؛ خوار شمردن حكمت و ادب را حماقت می‏داند و به جوانان موعظه می‏كند كه نصايح و تعاليم پدر و مادر را بپذيرند. اين كتاب خردمندانه زيستن را به انسان می‏آموزد.
21) كتاب جامعه (Ecclesiastes) : اين كتاب را، كه به حضرت سليمان منسوب است، می‏توان يك فلسفه بدبينانه قلمداد كرد. نويسنده آن بين ايمان و شك، اميد و ياس، لذت و رنج، مفهوم زندگی و پوچی در نوسان است. او به انسانی كه به سوی آينده‏ای ناشناخته گام برمی‏دارد، سفارش می‏كند كه از زمان حاضر لذت ببرد. نويسنده اين كتاب همه چيز را پوچ می‏داند، زيرا شر و بدی و، بالاتر از همه، مرگ سايه خود را بر همه چيز افكنده است. او در پايان به انسان توصيه می‏كند كه از خدا بترسد و احكام او را پاس دارد.
22) غزل غزلهای سليمان (Song of Songs) : اين كتاب كه مجموعه‏ای از اشعار عاشقانه است، به حضرت سليمان منسوب است. هرچند ظاهر اين اشعار اشاره به عشق دنيوی دارد، اما می‏تواند به عنوان كنايه و مجاز تلقی شود.
23) كتاب اِشعياء (Isaiah) : اين كتاب، بيشتر، گناه و پيامدهای آن را به قوم اسرائيل هشدار می‏دهد و آنان را سرزنش می‏كند. همچنين در اين كتاب ظهور مسيح و نتايج آن پيشگويی شده است.
24) كتاب اِرميا (Jeremiah) : ارميا در اين كتاب چگونگی رسيدن خود را به نبوت و اين را كه مردم زير بار او نمی‏روند، توضيح می‏دهد. او به بنی‏اسرائيل به خاطر گناهانشان هشدار داده و از مجازات بيم می‏دهد . البته گاهی هم در اين كتاب از آينده نيكوی اورشليم سخن به ميان آمده است.
25) مراثی اِرميا (Lamentations) : اين كتاب را ارميای نبی، پس از ويرانی اورشليم و اسارت قوم نوشته و مصايب و گرفتاريهای آنان را بيان می‏كند و از غم و درد هموطنانش شكوه می‏كند؛ اما اين بلاها و مصايب را به خاطر گناه قوم می‏داند.
26) كتاب حِزقيال نبی (Ezekiel) : حزقيال نبی كه با بنی‏اسرائيل به تبعيد رفته است، در بابل قوم را دلداری می‏دهد و پيشگويی می‏كند كه آنان به زودی به وطن خود باز می‏گردند. او اختيار و آزادی انسانها را گوشزد می‏كند و می‏گويد: اگر راه صحيح را انتخاب نكنند، بايد منتظر عواقب آن باشند.
27) كتاب دانيال نبی (Daniel) : هنگامی كه پادشاه بابل به كشور يهودا حمله كرد، دانيال پسر جوانی بود. وی همراه قوم به بابل آورده شد. در بابل او به دربار نبوكدنصر راه می‏يابد و خوابهای پادشاه را تعبير می‏كند. بخشی از اين كتاب به شرح زندگی دانيال و بخشی ديگر به روياهای او درباره آينده و حوادثی كه قبل از آمدن ملكوت خدا رخ می‏دهد و نيز چگونگی ملكوت خدا اختصاص دارد.
28) كتاب هُوشِع (Hosea) : هوشع در كشور شمالی، پيش از سقوط آن، زندگی می‏كرد. پيامها و اندرزهايی كه خدا به واسطه اين پيامبر به مردم و حاكمان كشور شمالی (اسرائيل) فرستاده است، در اين كتاب آمده است . همچنين بخشی از آن به زندگی هوشع اختصاص دارد.
29) كتاب يُوئيل (Joel) : يوئيل مردم كشور جنوبی (يهودا) را انذار می‏دهد و به آنها می‏گويد، خدا بر آنان به خاطر گناهانشان بلا نازل می‏كند. او مردم را از روز داوری می‏ترساند و از آنها می‏خواهد كه توبه كنند.
30) كتاب عامُوس (Amos) : اين پيامبر از طرف خدا مامور به انذار مردم سرزمين شمالی می‏شود. در اين زمان مردم اسرائيل به ثروتی رسيده، در گناه و ظلم و فساد غرق شده‏اند. عاموس آنها را به راه راست دعوت می‏كند و از روز داوری می‏ترساند.
31) كتاب عُوبَدْيا (Obadiah) : اين كتاب درباره قوم ادوم كه از نسل عيسو، برادر يعقوب، بودند و با اسرائيل می‏جنگيدند، سخن می‏گويد. عوبديا در اين كتاب از نابودی ادومی‏ها به دست خدا خبر می‏دهد.
32) كتاب يُونُس (Jonah) : در اين كتاب خدا به يونس دستور می‏دهد كه به سوی نينوا پايتخت كشور آشور برود و مردم آنجا را به سوی خدا فرا بخواند. اما چون مردم آن سرزمين دشمن بنی اسرائيل بودند، يونس مجازات آنها را از خدا خواست و آنها را ترك كرد و به سمت ديگری رفت. در راه در دريا ماجراهايی برای وی رخ می‏دهد كه موجب توبه او می‏شود. او سپس به نينوا برمی‏گردد و مردم را به خدا دعوت می‏كند.
33) كتاب مِيكاه (Micah) : اين كتاب قبل از اشغال دو كشور شمالی و جنوبی نوشته شده است و در آن، ميكاه نبی، بنی اسرائيل را از گناه باز می‏دارد و تخريب هر دو كشور را پيشگويی می‏كند. او قوم را ترغيب به توبه و بازگشت می‏كند. همچنين آمدن مسيح را پيشگويی می‏كند.
34) كتاب ناحُوم (Nahum) : در اين كتاب از قدرت و مهربانی خدا سخن رفته است. و سقوط كشور آشور و نينوا، پايتخت آن، در حالی كه در فسق و فجور افتاده، پيشگويی شده است.
35) كتاب حَبَقُّوق (Habakkuk) : حبقوق در اين كتاب مردم را به ترك گناه و توبه دعوت می‏كند و از مجازات آنها و حمله بابليها خبر می‏دهد. او با وجود مشكلات زياد، هيچ گاه از خدا دست برنمی‏دارد و در سرودی نشان می‏دهد كه در هر حال اعتمادش به خداست.
36) كتاب صَفَنيا (Zephaniah) : در اين كتاب صفنيا قوم را بيم می‏دهد و می‏گويد خدا هر قومی را كه گناه كند، مجازات می‏كند. او همچنين از شكوه و عظمت اسرائيل كه خدا به آن باز خواهد گرداند، سخن می‏گويد.
37) كتاب حَجَّي (Haggai) : اين كتاب مربوط به زمانی است كه قوم از اسارت بازگشته و به بازسازی خانه خدا پرداخته‏اند . چون در كار بازسازی سستی پيش می‏آيد حجی از طرف خدا دستور می‏آورد كه كار را به پايان برسانند.
38) كتاب زَكَرّيا (Zechariah) : زكريای نبی كه معاصر حجی است، در اين كتاب مردم را به بازسازی خانه خدا تشويق می‏كند . او همچنين از آمدن مسيح موعود خبر می‏دهد.
39) كتاب مَلاكی (Malachi) : ملاكی در زمانی زندگی می‏كند كه خانه خدا بازسازی شده است، ولی كاهنان وظايف خود را در قبال آن انجام نمی‏دهند و مردم به گناه افتاده‏اند. او كاهنان و مردم را انذار می‏كند و به توبه دعوت می‏كند؛ همچنين از آمدن مسيح موعود خبر می‏دهد (سلیمانی اردستانی، 1378: 147-154).
2-1-1-1- كتابهای قانونی و غيرقانونی عهد عتیق
گفته شد كه يهوديان و مسيحان عهد قديم را معتبر می‏دانند، اما در تعداد كتابهای آن اختلاف دارند و برخی تعداد كتابهای آن را 39 و برخی 46 می‏دانند. ريشه اين اختلاف در تفاوت نسخه‏های عهد قديم است.
پس از اشغال سرزمين فلسطين در قرن چهارم قبل از ميلاد، به دست اسكندر، يهوديان در سراسر امپراتوری پراكنده شدند و به تدريج زبان مادری خود (عبری) را فراموش كردند و به زبان يونانی رو آوردند. در قرن سوم قبل از ميلاد و در زمان حكومت بطلميوس فيلادِلفُوس(به معنای بطلمیوس برادردوست) بر مصر، به امر او، يهوديان اسكندريه كتاب عهد قديم را به زبان يونانی ترجمه كردند. اين ترجمه به سَبعينيه معروف است؛ چون گفته می‏شود كه اين كتاب را حدود هفتاد نفر ترجمه كرده‏اند . نسخه سبعينيه با متن عبری تفاوتهايی دارد. مهمترين تفاوت آنها، اين است كه هفت كتاب در اين نسخه موجود است كه متن عبری آن در دست نيست. اين كتابها عبارتند از: طوبيت، يهوديت، حكمت سليمان، حكمت يشوع بن سيراخ، باروك، كتاب اول مكابيان و كتاب دوم مكابيان.
در دو قرن قبل از مسيحيت و يك قرن پس از آن، بسياری از يهوديان، و نيز بعدا مسيحيان، از اين نسخه استفاده می‏كردند، تا اينكه در حدود سال 100 م. سران يهود شورايی تشكيل دادند و بر رسميت 39 كتاب كه در متن عبری بود، رای دادند و اسفار هفتگانه موجود در ترجمه سبعينيه را غير قانونی اعلام كردند. اما مسيحيان اين نسخه را معتبر دانسته، به استفاده از آن ادامه دادند تا اينكه پروتستانها در قرن شانزدهم به متن عبری بازگشتند و اين هفت كتاب را غيررسمی اعلام كردند.
بنابراين، يهوديان و پروتستانهای مسيحی متن عبری را قانونی می‏دانند و كتابهای عهد قديم را 39 عدد می‏شمرند و دو فرقه مسيحی كاتوليك و ارتدكس نسخه سبعينيه را معتبر دانسته، تعداد كتابهای عهد قديم را 46 می‏دانند. هفت كتاب موجود در نسخه سبعينيه، آپوكريفا (Apocrypha) به معنای «مخفی و پوشيده» ناميده می‏شود. همچنين گاهی از آنها با عنوان «قانون ثانوی» ياد می‏شود كه به معنای‏اعتبار درجه دوم آن است. بخش اپوكريفايی عهد عتیق به فارسی ترجمه نشده است.
2-1-1-2- تَلمود (Talmud)
در بین کتب مقدس عبرانی کتابهای دیگری نیز وجود دارد که دارای جایگاه دینی و معرفتی خاصی در آیین یهود میباشد. این کتب به «نوشتههای خاخامی» معروف است. زمان نگارش این کتب جدیدتر از عهد عتیق است و پس از آنها نوشته شده است. این مکتوبها که توسط خاخامها و علمای مهم یهودی نگاشته شده است، بیشتر جنبهی توضیحی و تفسیری دارد. معروفترین آنها کتاب تلمود است که به معنی «تعلیم» و «آموزش» میباشد. این کتاب توسط حکمای یهودی در خلال قرون اول تا هفتم میلادی به صورت جداگانه در فلسطین و بابل نگاشته شده است. لذا در فرهنگ یهودی دو تلمود وجود دارد:
الف- تلمود فلسطینی: نگارش این کتاب به وسیله کاهنی (ربی) به نام «یوحنان بن ذکایی» (Johanan b. Zakkai) پایهگذاری شد. این متون توسط خاخامهای یهودی ساکن شهر ساحلی «بینه» واقع در فلسطین تألیف گردید؛ و تدوین آن از اواخر قرن اول میلادی در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره کتاب مقدس، فضایل اخلاقی، ادیان توحیدی، نقد تاریخی Next Entries تحقیق رایگان درباره به رسمیت شناختن، علمای دینی