تحقیق رایگان درباره تولیدات کشاورزی، محصولات کشاورزی، توسعه روستا

دانلود پایان نامه ارشد

توجه به خشکسالی های اخیر ، کاهش ریزش های جوی و نبود حجم منابع آب لازم برای زنده نگهداشتن قدرت تولید زمینهای کشاورزی سبب کاهش کمیت و کیفیت محصولات ومتعاقب آن کاهش در آمد و در نهایت سرعت روند توسعه و توسعه پایدار روستایی شده است. فعالیت های عمرانی چون سد ماملو بررودخانه جاجرود نتوانسته است نیازهای ضروری بخش کشاورزی را تامین کند و از طرفی علاوه بر افزایش مصارف نیازهای کشاورزی مصارف خانگی و صنعتی نیز به این موضوع اهمیت می بخشد. در این تحقیق سعی براین است که با توجه به قرار گیری شهرستان ورامین در حاشیه کویر و با توجه به ظرفیتهای بالقوه و بالفعل در زمینه کشاورزی و منابع آبی چگونه می توان آثار خشکسالی را کمرنگ کرد و به دنبال آن شاخصهای توسعه اعم از مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، بهداشتی و…. را بهبود بخشید. شهرستان ورامین در طی سالهای اخیر جایگاه مطلوبی در زمینه کشاورزی در کشور به دست آورده است به گونه ای که بسیاری از محصولات کشاورزی ورامین در زمره اقلام صادراتی کشور می باشد ؛ گلخانه های عظیم با سرمایه گذاری های فراوان و اراضی وسیع زیر کشت ، برنامه ریزی را برای این شهر کویری که با بحران کم آبی و به دنبال آن خشکسالی روبروست ، سخت کرده است . اما چیزی که باید به آن توجه داشت این است که اگر هر نقطه ای از کشور به قطب کشاورزی تبدیل گشت ، استمرار این روند تنها بر دوش کشاورزان نیست و خسارات ناشی از این بلای طبیعی آنقدر سنگین است که اگر دولت با کشاورزان همکاری نکند روستاها خالی از سکنه میشوند و به دنبال آن کشاورزی نابود خواهد شد و کشوری که کشاورزی پویا با تمام مشکلاتش نداشته باشد ؛ صحبت از صنعت کار عبث و بیهوده ای خواهد بود . توسه پایدار ملی در گرو پایداری مناطق روستایی است . به عبارتی پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف می تواند نقش موثری در توسعه منطقه ای و ملی داشته باشد بدین ترتیب با شناخت جایگاه سکونتگاهها از منظر ابعاد وشاخص های توسعه پایدار با دیدگاه جامع تری امکان برنامه ریزی فراهم خواهد شد.( شایان وهمکاران،1389، 18)

هدف
کشاورزی در هر مقطع زمانی و در هر مکانی با آب و ویژگی های مکانی شامل (انواع خاک، آب و هوا و میزان و کیفیت آب و…) به آن گره خورده است به طوریکه توسعه روستایی از گذشته تا کنون با کشاورزی عجین شده است . مدت زمانی است که توسعه کشاورزی به عنوان یک روش برای رسیدن به اهداف قسمت زیادی از توسعه ملی مورد توجه برنامه ریزان کشور قرار گرفته است . ( دهقان و همکاران 1384، 2) از آنجا که کشاورزی در ارتباط با آب و هوا قرار دارد به همین دلیل تقابل این دو مساله نیاز به بحث و تعقل دارد ،لذا با توجه به اینکه کشور ما در کمربند آب و هوایی خشک و نیمه خشک قرار گرفته است و در مناطق خشک و کم باران به خصوص در نواحی بیابانی میانگین بارش به زیر 50 میلی متر می رسد که خود به نوعی بحران محسوب می شود که مدیریت صحیح منابع طبیعی را می طلبد . مدیریت موفق منابع آب ، نتیجه درک جامع فرآیند های موجود در نظام های منابع آب است و این موضوع اساس توسعه اقدامات مدیریتی مناسب مانند کاهش ریسک در مقاطع مختلف را از راه نظام های هشدار دهنده و آمادگی برای مواقع اضطراری و بحرانی تامین می کند . (ناظمی ، 1385 ، 93)
در چنین مناطقی زندگی الزاما در ارتباط با آب شکل گرفته و وجود منابع آب ، کمیت و کیفیت و نیز دائمی یا موقتی بودن آن همواره در تشکیل اجتماعات انسانی نقش داشته است . بدیهی است در چنین فضایی بدون وجود آب کافی تشکیل جوامع شهری یا شکل گیری اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و بهره برداری از زمین غیر ممکن است ( مهدوی ، 1385، 143) بدین ترتیب توجه به توسعه روستایی بدون توجه به کشاورزی امری بی اساس است چرا که زندگی روستاییان بر پایه کشاورزی است و حال آنکه به دلیل شرایط اقلیمی و خاص آب و هوایی و خشکسالی های پیاپی و تقابل و رویارویی این مسائل با هم ، پرداختن به آن در اولویت های اساسی برنامه ریزان برای بهبود شرایط کمی و کیفی زندگی روستاییانی است که اقتصاد آنها از راه کشاورزی و دامداری می چرخد .

سوال های تحقیق
1- آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی نقش موثری دارد ؟
2- آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی نقش نافذ دارد ؟
3- آیا کاهش میزان حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش میزان محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر است ؟

فرضیه
1- به نظر می رسد کمبود بارش و نوسانات جوی و آب وهوایی در کاهش راندمان تولید و به طور کلی فعالیت کشاورزی ، نقش بسزایی دارد .
2- به نظر می رسدعدم وجود دانش و اطلاعات کافی دربه کارگیری بهترمنابع آبی موجود در تولیدات کشاورزی نقش تعیین کننده دارد. ( مدیریت آب و مدیریت تولید )
3- بنظرمی رسد کاهش تولیدات کشاورزی به دلیل خشکسالی و به تبع کاهش توان اقتصادی و همچنین کاهش تنوعات محصولات کشاورزی در روند آهنگ توسعه درروستاهای شهرستان ورامین موثر بوده است .

روش و ابزار تحقیق
این مطالعه به لحاظ روش تفصیلی و به لحاظ هدف کاربردی بوده است یعنی اطلاعات موجود ناحیه استخراج و توصیف و بر اساس بهره برداری و استفاده مطلوب مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین روش های گردآوری مطالعه مشاهده ، مصاحبه و استفاده از اسناد مدارک کتابخانه ای می باشد . همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات گرد آوری شده از طریق روش های تحلیلی آماری با کمک نرم افزار EQLIM ،SPSS ، DIC ،Taxconomi صورت می گیرد .

محدودیت ها
– عدم دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق در سطح دهستان از سوی مرکز آمار
– فقدان آگاهی دستگاههای دولتی ذیربط و مسئول از اطلاعات مربوط به کشاورزی و آسیبهای خشکسالی در طی سالهای اخیر
– عدم وجود تخصص های لازم در ساختار و تشکیلات واحد های مربوطه
– عدم شناخت نسبت به ابعاد اهمیتی آمار و برنامه ریزی
– محدودیت مکانی انجام مطالعات در یک محدوده مشخص تقسیمات جغرافیایی ( شهرستان ورامین )
– محدودیت زمانی انجام مطالعات در طول یک ترم تحصیلی
روائی مطالعه
ابزار مطالعه میتواند متغیرها و داده های موضوع مورد مطالعه را سنجش نماید و واقعیت ها را به خوبی نمایش دهد و عناصر و عوامل را بطور جداگانه و در ترکیب با هم مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .
پایایی مطالعه
چون ابزار سنجش در تمام موقعیت های مکانی و در هر مقطع زمانی قابل بهره برداری است ، لذا نتایج این مطالعه نیز از اعتبار برخوردارند .

فصل دوم

مبانی نظری

مقدمه
در هر مطالعه مبانی نظری یعنی ادبیات مطالعه از برجستگی ویژه ای بر خوردار است . چون دانستن تعاریف و مفاهیم می تواند ما را در شفاف سازی مطالعه کمک کند. لذا با این دیدگاه تلاش شد تا به تعریف واژه هایی که ابعاد بنیادی مطالعه را تشکیل می دهد ، بپردازیم ؛ و بر مبنای آن روند مطالعه را شکل دهیم و نتایج مورد نظر را از آن استخراج کنیم و در نهایت با حصول نتایج ، پیشنهادات را ارائه نماییم .

تعاریف و مفاهیم آب و هوا و عناصر آن
کشور ما ایران سرزمینی متنوع از لحاظ آب و هوایی و محصولات کشاورزی است و تنوع آب و هوایی در مقطع زمانی مشخص سبب می شودکه ما انواع تولیدات کشاورزی را همزمان با هم داشته باشیم ؛ به طوریکه در برخی از شهرهای شمالی و شمالغربی و غرب کشور در فصل زمستان برف و کولاک وجود دارد و در همین زمان در نواحی جنوبی کشور آب و هوا ایده آل و عاری از برف است و شاید مردم جنوب کشور ما هرگز برف را ندیده اند و یا از نواحی شمال کشور که سراسر پوشیده از پوشش گیاهی سبز و جنگل های انبوه است ، به نواحی مرکزی فلات ایران می رسیم که جز مناطق نیمه بیابانی و بیابانی است . تفاوت بارش ها در نواحی کشور متفاوت است مثلا در انزلی در استان گیلان میانگین بارش سالیانه به بالای 2000 میلیمتر میرسد و در ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان این بارش از 52 میلیمتر در سال تجاوز نمی کند که البته توزیع بارش هم طوری است که شاید همین 52 میلیمتر در یک روز ببارد و حتی موجب خسارت جانی و مالی گردد . به هر روی برخی از مناطق کشور با خشکسالی دست به گریبان هستند که خود باعث مشکلات زیادی شده است و بر زندگی مردم به خصوص روستانشینان که منبع درآمد و اقتصاد اغلبشان وابسته به زمین کشاورزی و به دنبال آن منابع آب کافی می باشد ، به شدت اثر گذار بوده است و حتی در برخی از موارد منجر به مهاجرت و ترک منطقه شده است . به همین دلیل در این فصل به بیان تعاریف پایه از شرایط آب و هوایی و توسعه می پردازیم تا بتوانیم با توجه به اصول اساسی و تعاریف اصلی شرایط منطقه مورد مطالعه را به خوبی درک کنیم .

2-1- آب هوا (اقلیم)
اقلیم واژه ای عربی است که از کلمه یونانی کلیما (Climate) گرفته شده و در فارسی به نام کلی آب و هوا به کار برده می شود . ( علیزاده وهمکاران ، شماره 182)
در لغت نامه دهخدا اقلیم به معنی خمیدگی ؛ انحنا و انحراف و اصطلاحا به معنی تمایل و انحراف ناحیه ای از زمین نسبت به آفتاب توضیح داده شده است . در فرهنگ عمید نیز اقلیم کلمه ایست یونانی به معنی مملکت ، کشور ، ناحیه و قطعه ای است از عالم که از لحاظ آب و هوایی و سایر اوضاع و احوال طبیعی از منطقه و قطعه دیگر جدا شده باشد . پیشینیان کلمه خشکی های عالم را به هفت قسمت تقسیم نموده و هر قسمت را اقلیم نایده اند . کلمه شهر در زبان فارسی همان اقلیم می سازد و اصطلاحا مانند هفت شهر و هفت اقلیم در ادبیات ما متأثر از طبقه بندی یونانی هاست . ( www. civilica.ir، خام چین ، 1385 )

شکل 2-1- اقلیم در کره زمین
http://climate.gmu.edu : منبع
آن بخش از علوم زمین را که به مطالعه اتمسفر ( هواسپهر یا جو) سیاره زمین در یک مقطع زمانی بسیار محدود می پردازد ، ((علوم اتمسفری)) یا هواشناسی می نامند . شاخص ترین این علوم هواشناسی و آب و هواشناسی است . عمده ترین عامل تفکیک این دو علم مقیاس زمانی است ؛ زیرا مطالعه اتمسفر در مقیاسهای زمانی و مکانی متفاوت انجام می شود ، به طوریکه اقلیم شناسی را می توان هواشناسی دراز مدت و در مقیاس بزرگ در نظر گرفت .
اصطلاح ((هوا))، شرایط جوی موجود در زمان معین و محدود را مشخص می کند . هوابرآیند عملکرد فرآیند های متعدد و تغییرات حاصل در عوامل کنترل کننده جو است . در هواشناسی سعی می شود با استفاده از اصول و مفاهیم فیزیکی و مدل های تجربی ، عناصر و عوامل به وجود آورنده هوا شناسایی شود تا در نتیجه این شناخت بتوان وضع هوا را در کوتاه مدت پیش بینی کرد .
بدیهی است که وضع هوا ، پیوسته تغییر می کند ، اما معمولا در هر مکان مشخص ، در طول سال یک هوای معین به دفعات بیشتری جابه جا می شود ، به طوریکه از نظر فراوانی ، این هوا در آن مکان نمود بیشتری می یابد . این هوا در هر منطقه ، (( آب هوای آن منطقه )) به حساب می آید . پس آب و هوا (اقلیم) عبارت است از : هوای غالب در یک محل در دراز مدت .
اقلیم هم مانند هوا در حال تغییر است و فقط در مدت زمان طولانی با ترکیب عناصر و با اثر گذاری عوامل آب و هوا توزیع بهنجار پیدا می کند . در تغییرات آب و هوای یک منطقه یا توزیع آب و هوا ها در سطح زمین ، علاوه بر تاثیر عوامل دینامیکی و فیزیکی اتمسفر ، ناهمواری سطح زمین ، پوشش گیاهی آن ، آب و خاک و عرض جغرافیایی نیز موثرند . ( کاویانی و همکار، 1387 ، 5)
مطالعات توصیفی آب و هوا بطرق مختلف صورت می گیرد ، از جمله طبقه بندی کوپن و تورنت ویت ، نیز در قرن بیستم شکل گرفت . این دو با استفاده از میانگین عناصر آب و هوایی ، مانند دما، رطوبت و تبخیر ، آب و هواهای مختلف زمین را طبقه بندی کردند . مشکل عمده این کارها عدم ارزیابی مجموع عناصر آب و هوایی به صورتی یکپارچه بود .
یا کوبس ، در طول جنگ جهانی دوم ، به منظور استفاده علمی از دانسته های آب و هوایی و پیش بینی شرایط آب و هوایی آینده ، آب و هواشناسی سینوپتیک را به

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره توسعه یافتگی، محصولات کشاورزی، تاکسونومی Next Entries تحقیق رایگان درباره خراسان شمالی، عناصر اقلیمی، عوامل بیرونی