تحقیق رایگان درباره تولیدات کشاورزی، جهاد کشاورزی، محصولات کشاورزی

دانلود پایان نامه ارشد

به کشاورزی شهرستان وارد ننموده و حتی افزایش کشت هم در برخی از محصولات و شیوه های کشت نیز وجو دارد .در نمودار 4-2- در نرم افزار DIC(خشکسالی) با استفاده از چهار شاخص دما ، رطوبت نسبی ، روزهای بدون بارندگی . بارش تجمعی درصد نرمال بارندگی در طی سالهای 1381 تا 1391 به خوبی نشان می دهد که در سال 1386 مقارن با سال 2006تا 2007 میلادی در شهرستان خشکسالی وجود داشته است
نمودار 4-2- درصد نرمال بارندگی در سالهای (1391-1381)

4-4-2- وسعت اراضی شهرستان
شهرستان ورامین دارای اراضی مستعد کشاورزی شهرستان ورامین زمینه مطلوبی برای رشد و توسعه این منطقه بوده و نشانگر هویت کار آفرینی در تمام مناطق آن است . خاک حاصل از آبرفت رودخانه جاجرود شرایط بسیار ایده آلی را برای کشت محصولات متنوع فراهم کرده است . حتی در سطح اراضی شهرستان گیاهان و درختانی رویش پیدا می کنند که حتی محصولات آنها از مبدا ، بسیار با کیفیت تر و قابل سرمایه گذاری می باشد ، که از جمله این محصولات کشت درختان پسته و یا کشت زعفران مرغوب در پایین دشت ورامین را می توان ذکر کرد . اما کمبود آب و نبود سیستم آبرسانی مناسب ، شرایط را تا حدودی غیر قابل پیش بینی کرده است بطوریکه ریسک کشت و کار دراین مناطق برای کشاورزان کم درآمد بسیار سخت و غیر قابل انجام است . حتی در مناطقی که جز پارک ملی کویر هم محسوب می شود ، دارای گیاهان شوری پسند ( هالوفیتها) و خشکی پسند (گز روفیتها) می باشد .بنابراین کویر ورامین هم دارای قابلیت رسیدگی و توجه می باشد . در طی سالهای اخیر 19000 هکتار از اراضی کشاورزی ورامین تسطیح و یکپارچه سازی شده است . مانند جداول 4-2- و 4-3- زیر میزان منابع طبیعی در دوره های آماری 1385 و 1390 در شهرستان را نشان می دهد .
جدول 4-2- اراضی طبیعی در سال 1385
وسعت اراضی
جنگل و مرتع
بیابان
اراضی زیر کشت
هکتار
22695
106505
75312
منبع : اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین ، 1385

نمودار 4 -3 – وسعت اراضی طبیعی 1385

منبع : نگارنده ، 1392

جدول 4-3- اراضی طبیعی در سال 1390
وسعت اراضی
مراتع
جنگل مصنوعی
بیابان
اراضی قابل کشت
سطح زیر کشت زراعی
اراضی ملی
اراضی موات
هکتار
95100
16000
33000
85000
38000
137000
6555
منبع : اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین ، 1390

نمودار 4- 4 – وسعت اراضی طبیعی 1390

منبع : نگارنده ، 1392

همانطور که در جداول فوق مشاهده می شود میزان اراضی که دارای قابلیت کشت در سال 1385، 75312 هکتار و در سال 1390 ، این رغم به 130 هزار هکتار رسیده است ، که تنها از این میزان در سال 1385 ، 3844 هکتار و در سال 1390 38000 هکتار به بهره برداری می رسد . در حقیقت وقتی صحبت از اراضی با قابلیت کشت می شود منظور این است که این زمینها برای رسیدن به بهره برداری مطلوب به سرمایه گذاری هنگفت نیاز ندارند ؛ اما چیزی که در اینجا مورد بحث است نبود آب کافی برای آبیاری این اراضی می باشد . اگر چه میزان بهره برداری از زمین های زراعی در سال 1390 رشد چشمگیری داشته است اما میزان بهره برداران و همچنین ساکنین در مناطق روستایی به شدت کاهش یافته است ، با توجه به مهاجر پذیر بودن شهرستان ورامین به دلیل نزدیکی به پایتخت ، کشاورزی ورامین در طی سالهای اخیر با دگرگونی های خاصی همراه بوده است که در همه زوایا دارای ابعاد و ویژگی های خاص و منحصر به فرد بوده است که از جمله این ابعاد می توان بر تغییر نوع مالکیت ها و شاید برگشتن به شرایط قبل از اصلاحات ارضی نوع وتغییر نوع شیوه کشت ، اشاره کرد . جدول 4-4- تعداد بهره برداران از اراضی کشاورزی در طی 15 سال اخیر را نشان می دهد . با توجه به افزایش جمعیت ، تعداد بهره برداران از کشاورزی از سال 1375 تا 1385 به شدت کاهش یافته است . (لازم به ذکر است که در سال 1389 پیشوا به لحاظ تقسیمات سیاسی از شهرستان ورامین جدا شده و خود شهرستان شده است )

جدول4-4- تعداد بهره برداران کشاورزی در سالهای مختلف
سال
1375
1385
1387
1390
کل جمعیت
340237
540442
594900
574206
بهره برداران کشاورزی
20351
8013
8064
5500
منبع : اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین

نمودار 4 – 5 – تعداد بهره برداران کشاورزی

منبع : نگارنده ، 1392

4-4-3- نوع مالکیت
نوع مالکیت در سطح شهرستان با توجه به بررسی های بعمل آمده به صورت بزرگ مالکی است به طوریکه در طی سالهای اخیر سعی مدیریت کشاورزی بر این بوده است که از قطعه قطعه شدن زمین های مستعد جلوگیری کرده و نسبت به تسطیح و یکپارچه سازی اراضی اقدام کند؛ به همین دلیل است که ما در سطح شهرستان در زمینه کشاورزی رشد فزاینده ای را درجهت بهره برداری بهینه از مزارع زیر کشت با توجه به کمبود بارش در طی سالهای اخیر ، شاهد هستیم . بیشتر ساکنین در روستاهای شهرستان مهاجر هستند که صرفا برای خواب به روستا برمی گردند . مالکین عمده هم اغلب ساکن شهر می باشند که یا زمین های خود را به کشاورزان اجاره داده اند و یا با گرفتن کارگر به نظارت بر زمین های خود و بهره برداری از آن می پردازند .
4-4-4- شیوه کشت
همانطور که گفته شد به دلیل شرایط سخت کشاورزی به لحاظ کمبود بارش ، اغلب کشاورزان نسبت به احداث چاههای عمیق و نیمه عمیق برای تامین آب کشاورزی خود اقدام نموده اند . همچنین با به کارگیری شیوه های نوین کشاورزی مانند آبیاری تحت فشار ( قطره ای و بارانی ) و لوله گذاری این مشکل را تا حدود زیادی حل نموده اند .اما در این بین از فعالیت سازمان جهاد کشاورزی شهرستان برای تامین آب مورد نیاز کشاورزان نباید غافل شد . به همین دلیل است که ورامین به لحاظ تولیدات محصولات گلخانه ای و زراعی بعنوان یک قطب نیرومند و فعال است . شیوه کشت در سطح شهرستان به دلیل شرایط آب و هوایی و کمبود بارش به شکل آبی می باشد . از میزان تولیدات کشاورزی در طی دو دوره آماری سهم محصولات زراعی بیشتر از محصولات باغی و گلخانه ای می باشد که این روند به مراتب در سال 1390 بیشتر شده است . جدول 4-5- میزان انواع تولیدات کشاورزی در طی دوره آماری 1387 و 1390 نشان می دهد .

جدول 4-5- میزان انواع تولیدات کشاورزی به تن
سال
محصولات زراعی
محصولات باغی
محصولات گلخانه ای
1387
1090630
9890
75000
1390
1500000
12140
92000
منبع : اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین

نمودار 4 – 6 – میزان انواع تولیدات کشاورزی به تن

منبع : نگارنده ، 1392

4-4-5- میزان تولیدات کشاورزی در دو دورآماری 1385 و 1390
اگرچه در برخی از محصولات کاهش به چشم می خورد اما به دلیل شرایط آب و هوایی و ناسازگاری درخت با اقلیم ورامین و یا به صرفه نبودن کشت محصولات دیگر جایگزین شده اند،که از جمله می توان به درخت گردو اشاره کرد که اگرهم فضای زیادی را اشغال می کند و هم به دلیل اقلیم گرم ورامین محصول کم و نامرغوب را ارائه می کند . از بین این محصولات کاشت محصولات گلخانه ای درخت پسته نیز افزایش چشمگیری را نشان می دهد . روند افزایش بهره برداری از محصولات گلخانه ای نیز در طی دو دوره آماری جالب توجه است به طوریکه این میزان در سال 1390در زمینه محصولاتی همچون خیار و گوجه فرنگی به بالاترین نرخ خود رسیده است که همه این عوامل گواه بر تغییرات نوع کشت و دگرگونی شیوه کشت می باشد . از دیر باز کشاورزان در مناطق خشک به فکراستفاده مطلوب از آب محدود کشاورزی بوده اند که با توجه به این موضوع محصولاتی را انتخاب می کردند که هم سازگار با شرایط محیط باشد و هم در برابر کم آبی مقاومت کند . در شهرستان ورامین هم این موضوع به خوبی واضح و مشخص است . با اینکه محصولات کشاورزی در سطح شهرستان رشد داشته است برای ادامه این روند نیاز به تامین آب کافی برای تولیدات بیشتر می باشد که این موضوع با احداث تصفیه خانه جنوب شرق استان تهران و انتقال آب آن به دشت ورامین و همچنین بهره گیری از آب سد ماملو و سرازیر کردن آن به سمت مزارع قابل دسترسی و محقق شدن است . جدوا 4-6- به خوبی میزان سطح زیر کشت زراعی، باغی وگلخانه ای و انواع محصولات را به خوبی نشان می دهد . (به دلیل جدا شدن شهرستان پیشوا تولیدات آن در آمار1390 لحاظ نشده است .)

جدول 4-6- تولید انواع محصولات کشاورزی به هکتار سال 1390-1385
محصول
(1385)
هکتار
محصول (1385)
هکتار
محصول (1390)
هکتار
محصول (1390)
هکتار
گندم
10455
انجیر
3
گندم
10200
انجیر
11
جو
11357
پسته
127
جو
11500
پسته
3800
خیار
692
انگور
157
خیار
430
انگور
300
ذرت علوفه ای
639
گردو
18
ذرت علوفه ای
5500
گردو
5
هندوانه
182
خیار گلخانه ای
50
هندوانه
600
خیار گلخانه ای
470
یونجه
2182
گوجه گلخانه ای
2
یونجه
2000
گوجه گلخانه ای
15
خربزه ، طالبی، گرمک
1511
گوجه فرنگی
2211
خربزه ، طالبی، گرمک
1400
زیتون
35

انار
30
پنبه
5107
انار
22
پنبه
475
خرمالو
10
سایر سبزیجات
1853

سایر سبزیجات
1119
گوجه فرنگی
450
منبع : اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین

4-4-6- میزان تولیدات کشاورزی درسال 1385
با توجه به سطح زیر کشت محصولات کشاورزی که در مطلب قبل بدان پرداخته شد محصولات کشاورزی در سطح شهرستان ورامین از تنوع قابل ملاحظه ای برخوردار است که با توجه به اقلیم خاص منطقه این تنوع در محصولات اقدامی جالب و در خور توجه می باشد . به دلیل شرایط آب و هوایی و اینکه کشاورزی با منابع آبی عجین شده است ، در کشاورزی شهرستان سعی بر تولید محصولاتی می شود که به آبیاری کمی نیاز داشته باشند و در مقابل کم آبی مقاومت کنند . انواع صیفی جات و محصولات جالیزی در زمره این تولیدات می باشند لذا با توجه به مشکل کمبود بارش استفاده بهینه از منابع آبی برای آبیاری سطح زیر کشت در کانون توجه کشاورزان و مسئولان مربوطه می باشد هر چند که نیاز آبی محصولات کشاورزی متفاوت است اما همین تفاوت سبب شده است که در انتخاب نوع محصول و شیوه کشت اقدامات کارشناسی صورت بگیرد و میزان بهره برداری از هر هکتار به مراتب در طول سالهای اخیر افزایش یابد . کشاورزان در تولیدات کشاورزی خود سعی میکنند علوفه مورد نیاز دام های خود را نیز تامین کنند به همین دلیل بیشتر دامداری ها به کشت علوفه مورد نیاز خود اقدام می کنند. جدول 4-7- میزان بهره برداری محصولات مختلف در هر واحد سطح به تن به تفکیک دهستان را نمایش می دهد :

جدول 4 – 7- میزان محصولات کشاورزی سال 1385به تفکیک دهستان
محصولات
بهنام سوخته جنوبی
عسگریه
بهنام عرب جنوبی
بهنام وسط جنوبی
قشلاق جیتو
ولی آباد
بهنام پازوکی جنوبی
بهنام وسط شمالی
پنبه
1800
0
236000
402000
56000
1164000
225000
1117000
پیاز
0
187000
0
593000
0
0
0
0
جو
5945000
2945000
17387000
7173000
647000
1956000
1106000
4899000
خربزه،طالبی، گرمک
0
0
20262000
907000
0
0
0
0
خیار
8461000
2396000
909000
120000
0
0
74000
0
ذرت
3341000
914000
13270000
630000
6455000
0
2846000
2767000
سیب زمینی
0
156000
0
0
0
0
0
0
سایرسبزیجات
13852000
12556000
23935000
701000
0
28
4134000
405000
شبدر آبی
0
22000
0
0
0
0
40000
18000
گندم
9415000
4714000
14737000
4875000
884000
1757000
2472000
4836000
گوجه فرنگی
28648000
22207000
15061000
1236000
233000
0
6032000
655000
لوبیا
59000
0
19000
0
0
0
0
0
هندوانه
0
0
5428000
0
0
0
0
0
یونجه
3247000
4275000
8703000
6042000
1610000
1328000
427000
1557000
منبع : مرکز آمار ، 1385

4-5- سنجش توسعه یافتگی شهرستان ورامین
در مورد توسعه پایدار تعاریف زیادی بیان شده است و در همه این تعاریف بر این نکته تاکید می کنند که شناخت منطقه و قابلیت های آن از اهداف همه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره هیدرولوژی، شرایط آب و هوایی، استان تهران Next Entries تحقیق رایگان درباره توسعه یافتگی، تاکسونومی، استاندارد سازی