تحقیق رایگان درباره توزیع فراوانی، جامعه آماری، علامه طباطبایی، تحصیلات تکمیلی

دانلود پایان نامه ارشد

نمود. (هومن، 1387، ص 48).

3-5 قلمرو تحقیق
3-5-1 دوره های زمانی انجام تحقیق
این تحقیق در دوره زمانی نیمه اول سال 1390 انجام خواهد گرفت.

3-5-2 مکان تحقیق
مکان انجام تحقیق دانشگاه علامه طباطبایی در نظر گرفته شده است.

3-6 جامعه آماری (N)
يک جامعه آماري عبارت است از مجموعه‌اي از افراد يا واحدها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند.صفت مشترک صفتي است که بين همه عناصر جامعه آماري مشترک و متمايز کننده جامعه آماري از ساير جوامع باشد (آذر، مومني، 1387، ج 1: 5).
دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی جامعه آماری تحقیق پیش رو را شکل میدهند.
گزارش آماری دانشجویان به تفکیک مقطع و جنسیت بدین صورت است که تعداد کل دانشجویان جامعه آماری مورد نظر 8195 نفر می باشند.

3-7 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه (n)
جامعه آماری تحقیق معلوم و تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی سال 1390 دانشگاه علامه طباطبایی است.روش نمونه گیری،طبقه ای نسبی بوده که به نسبت تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در هر دانشکده به کل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین شده و حجم نمونه از هر دانشکده به این ترتیب تعیین خواهد شد. در اين مطالعه از روش نمونه‌گيري تصادفی طبقه ای استفاده مي‌شود.حجم نمونه نیز از رابطه(1-1) به دست می آید:
رابطه(1-1)

P: برآورد نسبت صفت متغير؛ 5/0= P
Z: متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان95 درصد؛ 96/1
: مقدار اشتباه مجاز؛ 06/0=

n= 259

3-8 روش یا روش های نمونه گیری
براي نمونه‌گيري مي‌توان از روش هاي متنوعي استفاده نمود که مهمترين اين روش ها به شرح زير مي‌باشد.
نمونه‌گيري تصادفي ساده
روش نمونه‌گيري سيستماتيک
نمونه‌گيري طبقه‌اي 211
نمونه‌گيري خوشه‌اي212
نمونه‌گري مرحله‌اي 213
در این پژوهش برای تعیین نمونه از روش نمونهگیری تصادفی از طریق سهمیهبندی استفاده میشود.

3-9 روش تجزيه و تحليل داده ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع‌آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، تلخیص، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه اجرای انواع تحلیل و ارتباط بین داده‌ها به منظور آزمودن فرضیه‌ها فراهم آید (خاکی، 1389، 305).
روش‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق به دو صورت روش‌های آمار توصیفی و روش‌های آمار استنباطی می‌باشد.
الف) آمار توصيفي: در اين پژوهش با استفاده از روشهاي آمار توصيفي، اعم از جداول توزيع فراواني، درصدها، رسم نمودارها به بررسي شاخص‌هاي اصلي و مشخصات جمعيت شناختي پرسشنامه‌ها پرداخته شده است.
ب) آمار استنباطي: پس از کدگذاري پرسشنامه‌ها و محاسبه شاخص‌هاي توصيفي، براي پاسخگويي به پرسش‌های پژوهش، از آزمونهاي آماري پارامتري و ناپارامتري استفاده شده است.

به منظور تحليل دادههاي پژوهش و استنباط آماري از آزمون‌هاي كولموگروف – اسميرنوف، دوجمله اي يا نسبت، فريدمن، من وییتنی، کروسکال والیس و همچنین تحلیل عاملی استفاده شده است.
نرمال بودن هر يك از متغيرهاي تحقيق را با استفاده از آزمون كولموگروف-اسميرنوف و رسم نمودارهاي نرمالي بررسي شده است.
برای متغیرهایی که دارای توزیع نرمال هستند از آزمون‌های پارامتری و برای متغیرها و شاخص‌هایی که دارای توزیع نرمال نیستند از آزمون‌های ناپارامتری استفاده شده است.
برای متغیرهایی که دارای توزیع نرمال نیستند از آزمون ناپارامتری نسبت یا دو جمله‌ای استفاده شده است.
از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت‌بندی تعدادی از متغیرها استفاده شده است.
برای بررسی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیرهای جمعیت‌شناختی، از آزمون‌های مختلفی استفاده شده است. برای متغیر جنسیت که دارای دو سطح می‌باشد، از آزمون ناپارامتری من ویتنی برای متغیرهای غیرنرمال استفاده شده است. برای سایر متغیرهای جمعیت‌شناختی که دارای چند سطح می‌باشند، جهت بررسی متغیرهای غیرنرمال از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است.به کمک روش تحلیل عاملی نیز به بررسی معنی داری شاخص های هریک از متغیر ها پرداخته می شود.
همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق به صورت جداگانه محاسبه شده است و سپس برای کل پرسشنامه آلفای کرونباخ محاسبه شده است.

5520

دانشگاه علامه طباطبایی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه
در اين فصل با بهره ‌گيري از تكنيك‌هاي مناسب آمار استنباطي فرضيه‌هاي پژوهش را با توجه به داده‌هاي جمع‌آوري‌ شده توسط پرسشنامه‌ها، مورد آزمون قرار مي دهيم. در ابتدا به بررسی توزیع فراوانی شاخص هاي جمعيت شناختي در قالب جداول و نمودارهای ستونی و دایره ای پرداخته و سپس آزمون فرضیه‌هاي آماري با استفاده از تحلیل عاملی و آمار استنباطی انجام ‌شده است.

4-1 آمار توصیفی متغيرهاي جمعيت شناختي
در اين بخش به بررسي چگونگي توزيع نمونه‌ آماري از حيث متغيرهايي چون سن، ميزان تحصيلات و جنسیت پاسخ دهندگان و… پرداخته مي‌شود. گرچه در داده هايي كه بصورت نمونه اي جمع آوري شده است و هدف از آن تعميم نتيجه به كل جامعه است، تاكيد بر آمار استنباطي است، اما براي ارائه يك شماي كلي از داده ها و خلاصه كردن آن از آمار توصيفي نيز استفاده مي شود. تمام نتايج اين بخش در مورد نمونه مورد نظر صادق است و قابل تعميم به كل جامعه نيست.

4-1-1 آمار توصیفی متغیر جنسیت
همانطور که در جدول و نمودار 4-1 مشاهده مي‌شود 68.8 درصد پاسخگویان مرد و 30.5 درصد پاسخگویان زن بوده اند.
جدول4-1: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
183
68.8
زن
81
30.5
بدون پاسخ
2
0.7
کل
266
100.0

شكل 4-1: نمودار توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر جنسیت

4-1-2 آمار توصیفی متغیر سن
در جدول ذیل نشان داده شده است که 20.7 درصد افراد نمونه بین 22 تا 24 سال، 29.7 درصد بین 25 تا 27 سال، 28.6 درصد 28 تا 30 ساله و 20.7 درصد از افراد نمونه بالای 31 سال سن دارند.
جدول 4-2: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر سن
سن
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
22 تا 24 سال
55
20.7
20.7
25 تا 27 سال
79
29.7
50.4
28 تا 30 سال
76
28.6
79
31 سال به بالا
55
20.7
99.7
بدون پاسخ
1
0.3
100.0
کل
266
100.0

شكل 4-2: نمودار توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر سن

4-1-3 آمار توصیفی متغیر تحصیلات
همانطور که در جدول 4-3 مشاهده مي‌شود، 89.1 درصد افراد نمونه دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و 7.1 درصد دارای مدرک دکترا هستند همچنین 3.8 درصد افراد نمونه به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول 4-3: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
کارشناسی ارشد
237
89.1
دکترا
19
7.1
بدون پاسخ
10
3.8
کل
266
100.0

شكل 4-3: نمودار توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر تحصیلات

4-1-4 آمار توصیفی متغیر وضعیت تأهل
همانطور که در جدول و نمودار ذیل دیده می شود، 88.3 درصد افراد نمونه متاهل و 9.8 درصد مجرد هستند.

جدول4-4: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر وضعیت تأهل
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد فراوانی
متاهل
235
88.3
مجرد
25
9.8
بدون پاسخ
6
1.9
کل
266
100.0

شكل 4-4: نمودار توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر وضعیت تاهل

4-1-4 آمار توصیفی سوالات پرسشنامه
در جداول زیر آمار توصیفی مربوط به شاخص های هریک از 6 متغیر مورد بررسی ارائه شده است.

جدول4-5: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر محیط بازاریابی اینترنتی
محیط بازاریابی اینترنتی
نقطه نظرات پیرامون گزینه های شاخص

کاملا مخالف
مخالف
بی نظر
موافق
کاملا موافق

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
بهتر بودن
1
0.4
1
0.4
25
9.4
102
38.8
137
51.5
مفید بودن
43
16.2
23
8.6
140
52.6
39
14.7
21
7.9
لذت بخش بودن
2
0.8
2
0.8
51
19.2
89
33.5
122
45.9
خدمات بهتر
0
0
1
0.4
16
6
57
21.4
192
72.2
رضایت
9
3.4
9
3.4
96
36.1
85
32
67
25.2
کارایی
3
1.1
1
0.4
6
2.3
44
16.5
212
79.7

جدول4-6: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر ویژگی های محصول
ویژگی محصول
نقطه نظرات پیرامون گزینه های شاخص

کاملا مخالف
مخالف
بی نظر
موافق
کاملا موافق

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
بررسی فیزیکی
4
1.5
4
1.5
38
14.3
73
27.4
147
55.3
حس بینایی
8
3
20
7.5
93
35
95
35.7
50
18.8
حس شنوایی
2
0.8
6
2.3
36
13.5
106
39.8
116
43.6
حس چشایی و بویایی
22
8.3
32
12
115
43.2
49
18.4
48
18

جدول4-7: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر امنیت و اعتماد
امنیت و اعتماد
نقطه نظرات پیرامون گزینه های شاخص

کاملا مخالف
مخالف
بی نظر
موافق
کاملا موافق

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
اطلاعات شخصی و مالی
2
0.8
3
1.1
28
10.5
105
39.5
128
48.1
ایمنی
0
0
0
0
34
12.8
67
25.2
165
62
استفاده از اطلاعات
14
5.3
16
6
61
22.9
118
44.4
57
21.4
احساس امنیت
8
3
9
3.4
85
32
97
36.5
67
25.2
تجربه خرید
2
0.8
2
0.8
26
9.8
104
39.1
132
49.6
تعدد اطلاعات ارسالی
2
0.8
4
1.5
67
25.2
106
39.8
87
32.7

جدول4-8: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر پیشنهادات ارتقایی
پیشنهادات ارتقایی
نقطه نظرات پیرامون گزینه های شاخص

کاملا مخالف
مخالف
بی نظر
موافق
کاملا موافق

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
پیشنهادات بیشتر
30
11.3
64
24.1
103
38.7
49
18.4
20
7.5
خلاقانه
25
9.4
20
7.5
157
59
45
16.9
19
7.1
جذاب
36
13.5
23
8.6
115
43.2
71
26.7
21
7.9
قانع کننده
31
11.7
36
13.5
162
60.9
30
11.3
7
2.6

جدول4-9: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر قیمت
قیمت
نقطه نظرات پیرامون گزینه های شاخص

کاملا مخالف
مخالف
بی نظر
موافق
کاملا موافق

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
ارزان بودن
2
0.8
2
0.8
16
6
102
38.3
144
54.1
مقایسه
5
1.9
3
1.1
18
6.8
88
33.1
152
57.1
تخفیف
0
0
0
0
4
1.5
61
22.9
201
75.6
دفعات خرید
0
0
3
1.1
36
13.5
72
27.1
155
58.3

جدول4-10: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر سهولت خرید
سهولت خرید
نقطه نظرات پیرامون گزینه های شاخص

کاملا مخالف
مخالف
بی نظر
موافق
کاملا موافق

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
آسان بودن
7
2.6
7
2.6
70
26.3
107
40.2
75
28.2
سادگی
0
0
0
0
6
2.3
35
13.2
225
84.6
سفارش خرید
1
0.4
1
0.4
14
5.3
103
38.7
147
55.3
جستجوی نیازمندی
0
0
0
0
2
0.8
46
17.3
218
82
قابلیت ردیابی
2
0.8
5
1.9
46
17.3
69
25.9
144
54.1

4-2 آمار استنباطي
با توجه به اینکه از جامعه آماری تحقیق نمونه گیری تصادفی شده است می توان به راحتی از آمار استنباطی استفاده نمود تا بتوان نتایج آزمون های آماری نمونه را به جامعه آماری تحقیق تعمیم داد.
به

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره تحلیل عامل، تحلیل عاملی، رگرسیون، روش تحلیل عاملی Next Entries تحقیق رایگان درباره بازاریابی اینترنتی، رگرسیون، ضریب تعیین، تحلیل عامل