تحقیق رایگان درباره تغییر رفتار، آزادی اجتماعی، فعالیت جسمانی

دانلود پایان نامه ارشد

باشد:
مرحله پیش تفکر: شخص قصدی برای تغییر رفتار و اتخاذ رفتار بهداشتی در حال حاضر و در آینده ( تا شش ماه) ندارد (28, 60)، آنها اغلب بعنوان فرد مقاوم یا بی انگیزه برای برنامه های ارتقاء سلامت به شمار می آیند(28).
مرحله تفکر: شخص فعالیت جسمانی ندارد ولی قصد تغییر رفتار در 6 ماه آینده را دارد(58)، در مقایسه با مرحله تفکر، آگاهی بیشتری نسبت به مزایای تغییر رفتار دارد ولی آگاهی از موانع نسبت به مزایا بیشتر است. این توازن بین هزینه ها و مزایای تغییر یک دوگانگی ایجاد نموده است و باعث ماندن طولانی در این مرحله می گردد.(28).
مرحله آمادگی: شخص قصد تغییر رفتار در آینده نزدیک ( 30 روز آینده) را دارد و در سال گذشته گامهايي هر چند كوچك را در راه ايجاد تغيير برداشته است. اين افراد براي خود برنامه های نامنظم خاصي جهت ايجاد تغيير دارند مثل شركت در كلاسهاي آموزشي ، گفتگو با يك مشاور ، رفتن نزد پزشك خود، خريدن يك كتاب خود آموز يا انجام اقدام شخصي براي ايجاد تغيير.(28, 60) و ممکن است که قصد شروع فعالیت جسمانی بیشتری را داشته یا نداشته باشند(58).
مرحله عمل: فرد تغییر رفتار مورد نظر را بطور آشکار تا مدت شش ماه انجام می دهد (28). زمانی است که افراد بطور مرتب ورزش منظم را در طی 6 ماه انجام داده اند(27) و به وضوح شیوه زندگی شان را در طی شش ماه تغییر داده اند. معيار ورود به این مرحله نيز اصولا ًانجام دادن رفتار در حدي است كه خطر بيماري بطور معني داري كاهش يابد(28).
مرحله حفظ و نگهداری: شخص تغییر رفتار را بیش از 6 ماه انجام داده و شیوه زندگی جدیدش را ادامه میدهد.(60)، شخص برای جلوگیری از بازگشت تلاش می کند. در طی این مرحله اعتماد بنفس افزایش می یابد. شخص در اين مرحله هنوز با چالش پيشگيري از بازگشت روبرو است. اصطلاح بازگشت هنگام رجعت فرد به مراحل پيشين بكار مي رود و نوعي از بازگشت است كه شامل رجعت از يكي از مراحل عمل يا نگهداري رفتار به مراحل ما قبل مي باشد(28). بیشتر افرادی که سعی در ایجاد یک تغییر در دوران زندگی دارند، پیش از حرکت بسوی وضعیتی پایداری که در آن با رفتار سالم بیشتر خو گرفته اند، لازم است چندین بار برگشت به حالت اولیه را تجربه کنند(51). احتمال قوی وجود دارد که افراد در هر مرحله و حتی در مرحله آخر به مراحل قبلی تغییر برگردند. خوشبختانه تحقیقات نشان دادند که افراد در این مرحله احتمالا” بیشتر به مرحله سوم یا دوم بر می گردند و اصلا” به مرحله اول رجعت نمی کنند(58).
افراد در داخل مرحله بوسیلۀ پرسشنامه هایی که معمولا” یک الگوریتم (روش محاسباتی) ساده ای است ، گروه بندی می شوند که بطور مثال برای ورزش به صورت زیر می باشد(58):

“الگوریتم مدل مراحل تغییر رفتار” (58)

سازه بعدی فرآیند تغییر رفتار، فعالیتهای آشکار و پنهانی هستند که افراد برای تعدیل رفتار مورد نظر استفاده می کنند(27). تحقیقات نشان دادند برای فعالیت جسمانی، همه ی فرآیندها در تمام مراحل تغییر اهمیت دارد ولی فرآیندهای کلیدی تغییر معمولا” بر اساس مراحل افراد انتخاب می شوند (58) و شامل ده فرآیند است که به دو گروه فرآیند های شناختی24 ( که با تفکر و احساس افراد در مورد رفتار غیر بهداشتی سر وکار دارد) و فرآیندهای رفتاری25 ( که باعث ایجاد تغییر رفتار غیر بهداشتی می شوند) تقسیم می شود(27).
فرآیند های شناختی شامل 5 استراتژی می باشد:
اولین فرآیند تغییر که از مکتب روان درمانی فرویدی وام گرفته شده است، افزایش آگاهی26 می باشد. افزایش آگاهی، فرآیندی تجربی است که مستلزم افزایش آگاهی در مورد علل، نتایج و درمانهای یک مسئله خاص می باشد. این امر می تواند بوسیله ترتیب دادن جلسات مشاهده، رویارو نمودن شرکت کنندگان با مسئله، در اختیار قرار دادن برداشتهایی از متون موجود، بازخورد دادن به شرکت کنندگان و ارائه یک سخنرانی حاصل گردد. این فرآیند در مراحل پیش تفکر و تفکر و جهت کمک به افراد برای حرکت رو به جلو حائز اهمیت است(26-28).
دومین فرآیند تغییر، بر انگيختن هيجاني یا تسکین نمایشی27 نام دارد که فرآیندی تجربی می باشد و موجب افزایش برانگیختگی عاطفی در مورد رفتار شخص گردیده و تاکید بر آرامشی دارد که می تواند از تغییر رفتار حاصل شود(26). این امر می تواند بوسیله روشهایی چون شرکت دادن افراد در ایفای نقش، در میان گذاشتن یادبودهای شخصی افراد در موقعیتهای مشابه یا اجازه دادن به شرکت کنندگان برای سوگواری در مورد وضعیتشان برای تخلیه عاطفی، تسهیل شود(28). این فرآیند در کمک به پیش روی افراد در طی مراحل پیش تفکر و تفکر حائز اهمیت است(26) مثلا فردی که زندگی بدون تحرک دارد با خواندن پیام های بهداشتی در مورد مضرات ناشی از زندگی بدون تحرک برآشفته و نگران می شود(27).
سومین فرآیند تغییر، ارزشیابی مجدد محیط28 نام دارد و فرآیندی تجربی است که مستلزم هر دو جزء عاطفی و شناختی راجع به نحوه تاثیر گذاری رفتار بر محیط زندگی شخص و چگونگی تاثیر تغییر رفتار بر محیط زیست وی می باشد. این فرآیند را می توان بوسیله آموزش همدلی، شفاف سازی ارزشها، یا مداخلات خانواده تحت تاثیر قرار داد. این فرآیند در مراحل پیش تفکر و تفکر از اهمیت خاصی برخوردار است(26, 28) ، مثلا” فرد به این نکته پی می برد که انجام ورزش تاثیر مثبت بر دیگر اعضای خانواده گذاشته و باعث تشویق اعضای خانواده به انجام ورزش می شود(27).
فرآیند چهارم تغییر، خود ارزشیابی مجدد29 است و فرآیند تجربی است که مستلزم هر دو جزء عاطفی و شناختی بوده و شامل ارزیابی شخص از تصویر ذهنی اش همراه با رفتار جدید می باشد.در این فرآیند فرد به این نکته پی می برد که تغییر رفتار می تواند یک جزء مهم از هویت فرد باشد در مراحل تفکر و آمادگی حائز اهمیت است(26, 27).
پنجمین فرآیند تغییر، آزادی اجتماعی30 است و اشاره به فرآیند تجربی دارد که موجب افزایش فرصتهای اجتماعی یا موارد جایگزین می گردد. آزادی اجتماعی می تواند از طریق حمایت، روشهای توانمندسازی و داشتن سیاستهایی که باعث افزایش فرصتهای اجتماعی گردند، بهبود یابد (26, 28) این فرآیند در مراحل تغییر و عمل از اهمیت خاصی برخوردار است(26)، مثلا” فردی که بطور مرتب ورزش می کند متوجه تغییرات و قوانین اجتماعی می شود که از انجام ورزش حمایت می کنند. بطور مشخص پیاده روی در خیابانها و انجام ورزش صبحگاهی در یک جامعه بصورت هنجار در آمده و از سوی عامه مردم و نهادهای دولتی حمایت می شود(27).
پنج فرآیند تغییر دیگر، رفتاری هستند که شامل:
ششمین فرآیند تغییر، شرطی سازی متقابل31 است. اشاره به فرآیند رفتاری دارد که مستلزم یادگیری رفتار جدید و سالم تر جهت جایگزینی آن با رفتار ناسالم می باشد. روش های نظیر حساسیت زدایی، تصریح ، تمرین های آرام سازی می توانند جهت تسهیل این فرآیند مورد استفاده قرار گیرند(26, 28)، این فرآیند در مرحله عمل حائز اهمیت است(26) مثلا” فرد بجای استفاده از آسانسور از پله ها استفاده می کند و یا به جای استفاده از ماشین شخصی و تاکسی در مسافتهای نسبتا” کوتاه از پیاده روی استفاده می کند(27)
فرآیند هفتم تغییر، مدیریت تقویت32 است. اشاره به فرآیند رفتاری دارد که تامين كننده پيامدهايي براي برداشتن گامهاي لازم در مسير خاص است. از ديدگاه بسياري از رفتار درمانگران، رفتار تحت كنترل پيامدهايي قرار دارد كه نتيجه رفتار هستند. بطور خلاصه بايد گفت كه مديريت تقويت عبارت است از ایجاد و حفظ سیستم پاداش برای رفتار مثل کاهش وزن و بهبود فشار خون بدنبال ورزش کردن(61). این فرآیند در مرحله عمل حائز اهمیت است(26).
فرآیند هشتم تغییر، کنترل محرک33 است و فرآیندی رفتاری است، شامل کنار گذاشتن محرکهای ایجاد کننده عادات غیر سالم و جایگزین نمودن سریع گزینه های سالمتر می باشد(28)، به عبارت دیگر تغییر دادن محیط بمنظور ایجاد تسهیلات برای ایجاد رفتارهای سالم. اجتناب ، مهندسي دوباره محيط، مثل طراحي پاركينگ اتومبيلها در نقاطي كه نياز به راهپيمايي دو دقيقه اي افراد باشد يا نصب كردن پوستر ها يا چارت هاي هنري بر ديوار پلكان ها نمونه هايي از مهندسي دوباره محيط مي باشند كه مي توانند باعث ترغيب بيشتر افراد به انجام ورزش شوند(62) . این فرآیند در مرحله عمل حائز اهمیت است(26).
نهمین فرآیند تغییر، روابط یاری رسان34 می باشد. فرآیندی رفتاری است، که مستلزم ایجاد روابط مراقبتی، باز، اطمینان ساز و قابل قبول جهت رعایت رفتار بهداشتی می باشد. این روابط می تواند از طریق ایجاد حسن تفاهم، تماس های آموزشگر بهداشت، شکل گیری سیستم های رفاقتی و شرکت در گروههای خودیار توسعه یابد(26, 28) در این فرآیند فرد بدنبال حمایت های اجتماعی تغییر رفتار خود بر می آید و از آنها در جهت تغییر رفتار خود استفاده می کند (27) این فرآیند در مرحله عمل و نگهداری دارای اهمیت است(26).
دهمین فرآیند تغییر، خود آزادی35 می باشد و فرآیندی رفتاری است که مستلزم باور این مطلب می باشد که شخص قادر به تغییر بوده و یک تعهد مجدد برای عمل براساس آن تغییر را در بر می گیرد. این فرآیند می تواند بوسیله ایجاد تعهدات عمومی به عنوان نقطه مقابل تعهدات خصوصی، ایجاد مصوبات، یا داشتن جایگزین های متعدد برای انتخاب از بین آنها تسهیل گردد(26, 28). مثلا” فرد به خود می گوید که اگر به اندازه کافی تلاش بکنم می توانم ورزش را بطور مرتب ادامه داده و از زندگی بدون حرکت و تبعات منفی آن رهایی خواهم یافت(27) این فرآیند در مراحل تغییر از اهمیت خاصی برخوردار است(26).
فرآيند هاي ياد شده به عنوان روشهاي ايجاد تغيير رفتار و پيشرفت افراد در خلال مراحل تغيير استفاده شده اند. مردم در مراحل ابتدایی تغییر از فرآیند شناختی موثر برای پیشرفت در طول مراحل تغییر استفاده می کنند و در مراحل بالاتر تغییر بیشتر از شایسته سازی متقابل، خودرهاسازی، کنترل محرک، روابط یاری دهنده و بطور کل از فرآیند های رفتاری استفاده می کنند(28).مطالعات انجام شده نشان دادند که افراد از فرآیند های شناختی بیشتر در مراحل قبل از عمل (پیش تفکر، تفکر، آمادگی) استفاده می کنند در حالی که افراد واقع در مراحل نگهداری و عمل بیشتر از فرآیندهای رفتاری استفاده می کنند(27).
جهت تغيير از مرحله پيش تفكر به تفكر، معمولاً از راهبردهاي افزايش آگاهي، برانگيختن هيجاني و ارزيابي مجدد محيط استفاده مي شود. جهت تغيير از مرحله تفكر به آمادگي،معمولاً از راهبرد خود ارزيابي مجدد استفاده مي شود. جهت تغيير از مر حله آمادگي به عمل معمولاً از استراتژي خود آزادي استفاده مي شود. جهت تغيير از مرحله عمل به مرحله حفظ و نگهداري از استراتژيهاي روابط كمك كننده، شايسته سازي متقابل، مديريت تقويت، كنترل محرك استفاده مي شود(28)، آزادی اجتماعی بدلیل عدم ارتباط واضحش با مراحل تغییر حذف گردیده است(27).
سازه بعدی، تعادل و توازن در تصمیم گیری36 است. این سازه از مدل جانیس و مان37 گرفته شده است(28) بر اساس این مدل، تغییر رفتار هنگامی رخ می دهد که موافقین تغییر رفتار، اهمیت بیشتری نسبت به مخالفین تغییر دارند. بنابراین آموزشگران می بایست در راستای افزایش موافقین ضمن کاهش مخالفین تلاش نمایند. این ساختار به ویژه در مراحل پیش تفکر و تفکر تغییر، مهم محسوب می شود(26) در هنگام حرکت بسوی هر تصمیم گیری، افراد هزینه ها و فواید عمل مورد نظر را در نظر می گیرند. در تغییر رفتار این مورد بعنوان تعادل تصمیم گیری در نظر گرفته می شود؛ فرآیندی که در آن افراد بطور شناختی جنبه های خوب یا فواید و جنبه های کمتر خوب یا موانع رفتار را ارزیابی کرده و دلیل تغییر یا عدم تغییر را سبک و سنگین می کنند (27). بر طبق تعادل تصمیم گیری برای تغییر رفتار موفقیت آمیز مثل انجام ورزش، افراد باید منافع حاصل از تغییر رفتار را بیش از موانع تغییر آن رفتار بدانند. برای افرادی که در مرحله نگهداری اند فواید ناشی از ورزش بسیار بیشتر از موانع و هزینه های آن جلوه می کند و در نتیجه باعث استمرار انجام ورزش در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره فعالیت جسمانی، تغییر رفتار، پیاده روی Next Entries تحقیق رایگان درباره فعالیت جسمانی، خودکارآمدی، تغییر رفتار