تحقیق رایگان درباره تحلیل اطلاعات، تولید اطلاعات، ادبیات تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

توجه به وسعت جمعیت جامعه آماري مورد مطالعه، زمان بر و هزینه بر بودن مطالعه کل جامعه محقق ناچار است به نمونه گیري بپردازد. نمونه شامل مجموعه اي از اعضاء جامعه می باشد که خصایص و ویژگی هاي جامعه آماري را در خود منعکس می نماید و نتایج حاصل از آزمودن آن قابل تعمیم به کل جامعه آماري خواهد بود.
روش نمونه گیری
پژوهشگران غالباً توانايي انجام پژوهش را با كل اعضاي جامعه را ندارند به همين دليل پژوهش خود را محدود به نمونه كوچكي مي كنند. يكي از تصميمات مهمي كه در پيش روي پژوهشگر وجود دارد انتخاب نمونه است. نمونه اي كه بايد نماينده جامعه اي باشد كه پژوهشگر قصد تعميم يافته هاي تحقيق را به آن دارد.
روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گيري تصادفي ساده مي باشد. نمونه گيري تصادفي ساده روشي است كه در آن براي هر يك از افراد جامعه (‌واحد نمونه گيري) امكان مساوي براي انتخاب شدن، فراهم شود.
جامعه آماري این تحقیق شامل خبرگان حوزه مديريت ريسك شركت طرفه نگار می باشد. كه حدود 30 نفر را شامل مي شود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 28نفر تعیین گردیده است.
3-6- روش گردآوري داده هاي تحقیق
ابزارهاي گوناگونی مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارك و … براي به دست آوردن داده ها وجود دارد.
ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه مي باشد.
پرسشنامه: یکی از ابزارهاي گردآوري اطلاعات که بیش تر در پژوهش هاي توصیفی، پیمایشی، همبستگی و علی- مقایسه اي استفاده می شود، پرسشنامه است. پرسشنامه مجموعه اي از سؤالات مکتوب است که با هدف کسب اطلاعات تهیه و توزیع و جمع آوري می شود. تعداد و مشخصات پرسش هاي مورد توجه بستگی به موضوع مورد بررسی، فرضیه ها، مفاهیم و متغیرهاي مورد نظر در تحقیق دارد (سنجري،1388 ، ص .(1
3-7- ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش:
3-7-1- فرم راهنما:
جدول (3-1) به عنوان فرم راهنما، شرايط لازم براي بكارگيري هر يك از option ها را نشان مي دهد. جدول زير از مديران سازمان مي خواهد با توجه به فرم راهنما استراتژي كاهش ريسك مورد نظر خود را انتخاب كنند.

جدول3-1 فرم راهنما: شرايط لازم براي بكارگيري و استفاده از هريك از اختيارات حقيقي(بناروچ،2006).
اختيارات حقيقي
شرايط لازم براي بكارگيري هريك از option ها
به تعويق اندازي
به تعويق انداختن اجراي پروژه باعث شود درباره پروژه وعايدي ومنافع نامعلوم آن اطلاعات بيشتري بدست آيد (و تخمين زده شود که با به عقب انداختن پروژه منافع زيادي از دست نمي‏رود) اين اختيار گزينه بهتر در سرمايه‏گذاري IT است.
شركت سرمايه‏گذار داراي شرايط تك قطبي است و يا داراي رقباي جدي نيست كه خطر پيش دستي در اين سرمايه‏گذاري وجود داشته باشد.
گذشت زمان و به تعويق انداختن اين سرمايه گذاري و به دست آمدن اطلاعات جديد به كاهش عدم قطعيت كمك مي كند.
مرحله بندي
اختيار مرحله بندي سرمايه‏گذاري و توقف آن درصورت عدم موفقيت و ادامه آن در صورت موفق بودن، زماني ارزشمند است که ريسکهاي (پيچيدگي فني، عدم مشارکت کاربر، پيچيدگي معماري اطلاعات سازمان و …) وجود داشته باشند.
طراحي و توسعه پروژه را مي توان به چند گام تقسيم كرد كه هر كدام در يك زمان انجام شوند.
بعضي گامهاي خاص انجام پروژه داراي ريسك بيشتري نسبت به ساير گامها مي باشند.
ترتيب اجراي گامهاي پروژه را مي نوان به شكلي تنظيم كرد كه تا حد ممكن پر ريسك ترين گامها در ابتدا يا انتهاي پروژه انجام گيرند.
كاوش (پايلوت/پروتوتايپ)
اختيار سرمايه‏گذاري به طوري که قسمتي از سرمايه‏گذاري به شکل پايلوت يا پروتوتايپ صورت گيرد، اين توانايي را فراهم مي کند که اطلاعات لازم براي گسترش سرمايه‏گذاري و ريسکهاي فني و سازماني و منافع مورد انتظار سرمايه‏گذاري به طور کامل بدست آيد.
سرمايه‏گذاري را مي توان در اندازه و دامنه كوچكتر (به صورت پايلوت يا پروتوتايپ) انجام داد.
مي توان با استفاده از منابع موجود و با هزيته كمتر (نسبت به سرمايه‏گذاري كامل) پايلوت/پروتوتايپ انجام داد. (يعني هزينه كمتري نسبت به سرمايه‏گذاري كامل نياز خواهد بود.
در صورت عدم موفقيت پايلوت/پروتوتايپ، متوقف كردن پروژه داراي هيچ گونه عواقب از لحاظ شهرت، رقابتي و قوانين براي سازمان نخواهد بود.
گسترش/كاهش
انعطاف در گسترش سرمايه‏گذاري و امتياز گرفتن از نتايج مطلوب سرمايه‏گذاري ناشي ريسک مثبت زماني ارزشمند است که سرمايه‏گذاري فرصتها و تواناييهايي را براي سرمايه‏گذاريهاي بعدي ايجاد کند.
با افزايش/كاهش هزينه هاي نگهداري مي توان عمر سرمايه‏گذاري را بلند/كوتاه كرد و دامنه اجراي آن را گسترش/كاهش داد.
افزايش اندازه يا دامنه تواناييهايي كه سرمايه‏گذاري ايجاد مي كند منجر به افزايش عايدي سرمايه‏گذاري مي شود/ كاهش اندازه يا دامنه تواناييهايي كه سرمايه‏گذاري ايجاد مي كند هزينه هاي عملياتي (نگهداري) را كم مي‏كند و يا كيفيت تواناييها را بهبود مي دهد.
ترك و توقف پروژه
اختيار توقف يک سرمايه‏گذاري وبکارگيري منابع آن براي پروژه ديگر مانند بيمه اي است که در برابر شکست سرمايه‏گذاري تحت تأثير ريسکهاي پذيرش از سوي مشتري، پذيرش از سوي سازمان و… صورت مي گيرد.
منابع پروژه را مي توان در پروژه هاي جايگزين استفاده كرد.
اين امكان وجود دارد كه بدون عواقب جدي از لحاظ قانوني، رقابتي و شهرت سرمايه‏گذاري را متوقف كرد.
برون سپاري
زماني که ريسک شکست طراحي نرم افزار وجود داشته باشد، اختيار برون سپاري طراحي نرم افزار اين ريسک را به يک third party (که تجربه و تواناييهاي لازم را دارد) منتقل مي کند.
سرمايه‏گذاري با فرايندها و تواناييهاي اصلي (يا استراتژيك) كسب و كار سر و كار ندارد.
افراد ديگري وجود دارند كه مي توانند پروژه را انجام دهند و انجام پروژه توسط آنها ريسك كمتري دارد.
اجاره كردن/ utility computing
اختيار اجاره کردن منابع زماني ارزشمند است که احتمال شکست سرمايه‏گذاري در اثر هزينه بالاي منابع وجود داشته باشد
بعضي منابع سرمايه‏گذاري را مي توان اجاره كرد (مانند سخت‏افزار، نرم‏افزار، تجهيزات شبكه و غيره).
اجاره كردن تجهيزات لازم براي پروژه نسبت به خريد آنها داراي ريسك كمتري است. (هزينه استهلاك منايع زياد است.)

3-7-2- پرسشنامه:
پرسشنامه حاضر براي انتخاب روشهاي مناسب كاهش ريسك براي شرايط خاص ريسك هر پروژه IT مي باشد. مطالعات صورت گرفته فناوري اطلاعات بر روي تحليل تئوری اختیارات حقیقی، روش جديدي را براي حل اين چالش پيشنهاد مي كند. تاكيد خاص اين پژوهش بر روي انعطافهايي است كه مديريت مي تواند در سرمايه‏گذاري هاي فناوري اطلاعات در شرايط ريسك داشته باشد. اختيارات حقيقي بايد به طور فعال برحسب ريسکهاي خاص هر سرمايه‏گذاري بکار گرفته شوند.
براي كنترل ريسك هاي سرمايه گذاري فناوري اطلاعات گزينه هاي مورد نظر با توجه به فرم راهنما مشخص مي شود. در ستون اول مقدار هر شاخص ريسك مقدار عددي بين 0 و10 دارد(عدد صفر به معني عدم وجود ريسك و عدد 10 به معني ريسك به شدت بالا) مي باشد در ستون دوم، اختيارات حقيقي به طور فعال برحسب ريسکهاي خاص هر سرمايه‏گذاري در نظر گرفته می شود وچنانچه خبرگان با اختيارات حقيقي برای مقابله با ریسک موافق نباشند استراتژی کاهش ريسك مدنظر خود را در ستون سوم وارد می کنند. همچنین در پایان برای اینکه هیچ یک از ریسک ها از قلم نیافتاده باشد انتهای پرسشنامه گزینه “سایر”در نظر گرفته شده و دلایل ریشه ای و اقدامات واکنشی ضمن مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده است.

جدول3-2 پرسشنامه(بناروچ،2006)
حوزه ريسك

عامل ريسك
نمره شاخص
نوع گزینه
استراتژی کاهش ريسك
مد نظر خبرگان
ريسكهاي مالي
هزينه ها
عدم استطاعت مالي سازمان براي اجراي پروژه

هزينه‌هاي طراحي يا عملياتي پروژه با منافع پيش بيني شده همسو نيستند.

منافع
تخمين‌هاي ضعيف، عدم وجود فرآيندي براي كسب منافع شناسايي شده در حين اجراي پروژه

ريسكهاي اجراي پروژه
پروژه‏اي
عدم مهارت و تجربه پرسنل

بزرگي يا پيچيدگي بيش از حد پروژه

عدم ثبات معماري اطلاعات سازمان يا عدم سازگاري آن با پروژه، عدم وجود زيرساخت اطلاعاتي مناسب

عملياتي
طراحي نامناسب (براي مثال سيستم وظايف خود را درست انجام نميدهد و نقص عملكردي دارد)

مشكلات مربوط به الزامات پروژه و (ثبات، كامل بودن)

ريسكهاي سازماني
عدم مشاركت بخشهاي داخلي سازمان

عدم پذيرش يا روند كند پذيرش سيستم اطلاعاتي از سوي سازمان

رقبا
واكنش‌هاي رقابتي منافع سازمان را با مخاطره مواجه مي‌سازد

پيش دستي رقبا

محيطي

كاهش تقاضاي مشتريان و كاهش پذيرش از سوي تأمين كنندگان

سایر:……………………………………………………………………..
3-7-2-1-مراحل طراحی پرسشنامه
در این تحقیق به منظور اندازه گیري متغیرهاي تعریف گشته پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. طراحی پرسشنامه تحقیق با انجام مطالعات گسترده در کتب، مقالات، مجلات لاتین جهت جمع آوري اطلاعات مورد نیاز در تنظیم سوالات پرسشنامه آغاز گردید و سپس با بهره گیري از نظرات ارزشمند اساتید راهنما و مشاور و مجموعه اي از خبرگان و متخصصان فن، اصلاحات ضروري اعمال و پرسشنامه نهائی تهیه گردید و سپس توسط محقق در جامعه آماري توزیع گردید.
3-8- مطالعات کتابخانه اي:
بررسی هاي کتابخانه اي، به منظور جمع آوري جامع اسناد عملی و تحقیقی، کتبی یا غیر کتبی که محقق در رابطه خاصی باید از آنها الهام بگیرد، انجام می شود. دلیل انجام بررسی هاي کتابخانه اي این است که محقق اطمینان یابد که هیچ یک از متغیرهایی که به نحوي در مسأله یا سؤال تحقیق تأثیر داشته اند، ناشناخته نمانده اند. بررسی هاي کتابخانه اي، در تنظیم ادبیات تحقیق، بسیارضروري است که این خود می تواند جامعیتی را در داده هاي حاصل از مصاحبه و پرسشنامه ایجاد نماید؛ به عبارت دیگر، امکان ایجاد چارچوب مشخصی را براي مطالعات بعدي فراهم می نماید )ظهوري،1378،ص169).
3-9- جمع بندی:
در این فصل روش شناسی تحقیق بر مبناي انتخاب مناسب ترین روش پژوهشی متناسب با موضوع و ماهیت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق در واقع مبنا و اساسی براي مراحل و اقدامات اجرائی پژوهش محسوب می گردد. به طور کلی در این فصل نمایی از شیوه هاي مختلف گردآوري اطلاعات، جامعه و نمونه آماري، انتخاب حجم نمونه، ابزارهاي اندازه گیري تشریح گردید .هدف اصلي پژوهش حاضر، كاربرد تخصصي نظريه اختيارات حقيقي در زمينه ارزيابي پرو‍ژه هاي حوزه فناوري اطلاعات مي باشد، بنابراین بخشي از تحقیق در این پایان نامه به صورت ميداني و بخشي به صورت بررسی اسناد و مدارک (سند کاوی)، تحليل تحقيقات انجام شده و شناخت خلأها و نقاط ابهام روش های موجود (فرا تحلیل)، تولید اطلاعات و بیان روش جدید با تکیه بر برطرف کردن اشکالات روش موجود ( اکتشافی) می باشد که در واقع تلفیقی از روش های کمی و کیفی در امر تحقیق می باشند.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه
در اين فصل با شناسایی فاکتورهای ریسک و اختيارات حقيقي موجود در سازمان، رابطه میان استراتژی اتخاذ شده توسط مدیران با تجربه IT برای مدیریت ریسک های گوناگون با اختيارات حقيقي موجود در پروژه هاي سازماني بررسی شده است و همچنين به تحليل پياده سازي پروژه ERP شركت طرفه نگار با استفاده از روش اختيارات حقيقي پرداخته شده است.
در دوران سخت اقتصادي تقريباً همه سازمان‌ها و شركت‌ها به دنبال كاهش هزينه‌هاي عملياتي و در نتيجه افزايش حاشيه سود خود هستند. براي اينكار استفاده از ERP براي اتوماسيون پردازش‌هاي دستي مي‌تواند بخش زيادي از وقت كارمندان را خالي كند تا آن -ها بتوانند به موقعیت های بحرانی و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره روش شناسی، ارزش گذاری، علوم انسانی Next Entries تحقیق رایگان درباره زنجیره تامین، افزایش بهره‌وری، نیروی انسانی