تحقیق رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

که در مقابل یک ریال بدهی جاري ، یک ریال دارایی جاري آن هم به صورت نقد و یا حساب قابل وصول و تبدیل به نقد در مدتی کوتاه وجود دارد.
نسبت آنی شرکت ها باید برابر با 1 و یا بیشتر از آن باشد تا شرکت بتواند از محل دارایی هاي آنی بدهی هاي جاري خود را بپردازد. استدلال تحلیلگرانی که استاندارد نسبت آنی را 1 می دانند این است که این عدد مرز بین قدرت نقدینگی کافی و قدرت نقدینگی ناکافی شرکت است.
این نسبت یکی از مفید ترین نسبت هاست. وبه وضوح نشان می دهد که آن قسمت از دارایی جاري که از لحاظ ارزش ، ثبات بیشتري دارد و احتمال کاهش در آن کمتر است تا چه میزان می تواند پشتوانه طلبکاران کوتاه مدت قرار گیرد (پی نوو ، 1392، 86).
2-2-21-2 نسبت هاي فعالیت
گردش کالا
تعریف کالا : کالا را مترادف موجودي جنسی به کار می بریم و شامل مواد اولیه ، کالاي در جریان ساخت و کالاي ساخته شده می شود و ملزومات تولید را هم در بر می گیرد.
با استفاده از این نسبت ، گردش موجودي کالاي شرکت ( یعنی تعداد دفعاتی که شرکت در سال موجودي کالاي خود را می فروشد ) محاسبه می کند و دوره گردش کالا نیز بیان می کند که هر چند روز یک بار انبار کالاي شرکت پر و خالی شده است.
گردش موجودي کالا از تقسیم بهاي تمام شده کالاي فروش رفته بر موجودي کالا بدست می آید. در مخرج و به جاي موجودي کالا بهتر است متوسط کالا را قرار داد. متوسط کالا از جمع موجودي اول سال و موجودي پایان سال تقسیم بر 2 بدست می آید. هرچه دفعات تعیین موجودي یا استخراج آن از دفاتر بیشتر باشد متوسط کالا دقیق تر خواهد بود. (اکبري، 1392، 68).
بعد از محاسبه دفعات گردش کالا می توانیم دوره گردش کالا از تقسیم 360 بر دفعات گردش کالا محاسبه کرد.
متوسط موجودي کالا / بهاي تمام شده کالاي فروش رفته = دفعات گردش کالا
دفعات گردش کالا / 360 = دوره گردش کالا
به طور معمول نسبت گردش زیاد موجودي ها نشانه کارایی مدیریت شرکت است(پی نوو ، 1392) .
نسبت گردش دارایی
این نسبت میزان و اثر گردش دارایی را در تحصیل درآمد نشان می دهد و در مقایسه با گذشته حکایت از این می کند که آیا افزایش دارایی ها با افزایش فروش ملازمه داشته است یا خیر.
این نسبت از تقسیم فروش خالص بر کل دارایی ها بدست می آید.
با فرض ثابت ماندن قیمت ها هنگامی که شرکت ها به ظرفیت تولیدي خود برسد ، این نسبت به حداکثر خواهد رسید.کاهش این نسبت احتمالا نشانه کاهش حجم فعالیت شرکت است و پایین آمدن گردش کل دارایی ها می تواند نوعی اخطار تلقی گردد (پی نوو ، 1392، 88).
دوره وصول مطالبات
با محاسبه این نسبت می توان زمان یا تعداد روزهایی که طول می کشد تا شرکت مطالبات خود را وصول کند مشخص کرد.و با این نسبت می توان رابطه بین فروش هاي نسیه و مطالبات کوتاه مدت شرکت را تعیین کرد.و یا به عبارتی دیگر می توان گفت متوسط مدتی را که از فروش شروع و به وصول مطالبات می انجامد را می توان با استفاده از نسبت دوره وصول مطالبات نشان داد (همان منبع، 89).
این نسبت طی 2 مرحله محاسبه می شود :
مرحله اول : گردش مطالبات را از تقسیم فروش نسیه سالانه بر متوسط مطالبات بدست می آوریم.
مرحله دوم : دوره وصول مطالبات را از تقسیم 360 بر گردش مطالبات محاسبه می کنیم.
ترکیب دو فرمول بالا را به صورت کلی می توان به صورت زیر نوشت :
فروش نسیه سالانه / 360 *متوسط مطالبات = دوره وصول مطالبات
مقایسه دوره وصول مطالبات با شرایط فروش کالا به صورت نسیه معمولا نباید اختلاف فاحشی داشته باشد.زیاد بودن مانده مطالبات و کم بودن مانده مطالبات هر دو می تواند ناشی از ضعفی در شرکت باشد بنابراین بهتر است تا متوسط دوره وصول مطالبات را شرکت را با توجه به شرایطی که شرکت هاي رقیب براي فروش خود در نظر گرفته اند تفسیر گرد(همان منبع، 89).
دوره گردش عملیات
این نسبت از جمع دو نسبت دوره گردش کالا و دوره وصول مطالبات حاصل می شود. این نسبت مدت زمانی را که طول می کشد تا کالا فروخته شده و مطالبات ناشی از آن وصول شود نشان می دهد.
در صنایع دوره تولید را هم به دوره مذکور اضافه می کنند.
دوره وصول مطالبات + دوره گردش کالا+ دوره تولید = دوره گردش عملیات
معمولا این دوره کمتر از یک سال است و ممکن است در بعضی از صنایع در یک سال چندین دوره عملیات وجود داشته باشد. این نسبت را باید با دوره هاي گذشته در همان واحد تجاري و یا با شرکت هاي مشابه مقایسه کرد. طولانی تر شده این دوره نسبت به دوره هاي گذشته نامطلوب بوده و نشان از کند شدن فعالیت واحد تجاري دارد . البته سرعت زیاد دوره نیز مطلوب نمی باشد زیرا نشان از کمبود سرمایه جاري موسسه دارد که ممکن است در مواجهه به عاملی نامساعد مشکلات زیادي را بوجود بیآورد (وگانت، 2009، 221)93.
2-2-21-3 نسبت هاي سرمایه گذاري
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه
این نسبت از تقسیم دارایی ثابت بر ارزش ویژه بدست می آید.
میزان سرمایه گذاري در دارایی ثابت بستگی به نوع صنعت دارد. بنابراین به راحتی نمی توان نسبت به کم یا زیاد بودن این نسبت اظهار نظر کرد(همان منبع، 222).
به طور کلی این نسبت نشان می دهد که چه مقدار از ارزش ویژه به مصرف دارایی ثابت رسیده و به بیان دیگر چه مقدار از سرمایه گذاري صاحبان سهام از گردش عملیات جاري واحد تجاري خارج شده است. وقتی این نسبت پایین باشد نقدینگی بالاست.
با آنکه تعیین کردن حدي مطلوب براي این نسبت مشکل است ، اما عده اي از صاحب نظران بر این باورند که این نسبت نباید در واحدهاي صنعتی کمتر از 100 % و در شرکت ها ي غیر صنعتی از 75 % تجاوز کند.تجاوز از این حد حاکی از آن است که بخشی از مطالبات اشخاص و شرکت ها از واحد تجاري در دارایی ثابت سرمایه گذاري شده است که مطلوب نمی باشد (پی نوو،1392 ،90).
نسبت بدهی
این نسبت از تقسیم کل بدهی بر ارزش ویژه بدست می آید.این نسبت نشان دهنده اطمینانی است که به طور کلی بستانکاران براي وصول مطالبات خود می توانند داشته باشند و یا به عبارت دیگر وضع طلبکاران را در مقابل صاحبان سهام نشان میدهد که هر یک تا چه اندازه در واحد تجاري سرمایه گذاري کرده اند و اینکه از لحاظ مالکیت چه رابطه اي بین طلبکاران و سهامدران وجود دارد (اکبري، 1392، 107).هر چه این نسبت بزرگتر شود طلبکاران تامین کمتري خواهند داشت و زمانی که از 100 تجاوز کند وضع غیر عادي تلقی می گردد یعنی اینکه بعد از ورشکستگی و تصفیه ، طلبکاران به تمام مطالباتشان نمی رسند.
نسبت بدهی جاري به ارزش ویژه
هدف از کاربرد نسبت فوق تعیین وضع مطالبات طلبکاران کوتاه مدت است که در صورت بروز خطر چه پوششی براي تامین مطالباتشان از لحاظ حقوق صاحبان سهام پیدا می کنند.
وقتی این نسبت بالا باشد نامطلوب تشخیص داده می شود و افزایش مستمر آن ایجاب می کند که در نحوه ترکیب سرمایه گذاري تجدید نظر گردد(همان منبع، 108).
نسبت پوشش بهره
براي بدست آوردن این نسبت سود عملیاتی یا سود قبل از کسر بهره و مالیات را بر هزینه بهره تقسیم می کنند.مفهوم این نسبت این است که چون از محل سودي که واحد تجاري کسب می کند می باید هزینه بهره وامها را پرداخت نماید ، پس تغییرات نامطلوب را که در نسبت بین این دو قلم به وجود می آید ، می توان حاکی از مشکلات ناشی از ناتوانی واحد تجاري در بازپرداخت بهره وامها دانست.
به طور کلی می توان گفت تغییرات نامطلوب در این نسبت حکایت از مشکلات در بازپرداخت وام دارد. گاهی کاهش این نسبت به معناي افزایش ریسک مالی است . اگر مقدار این نسبت از حد معینی بگذرد ، سازمان هاي وام دهنده از درخواست کننده وام بهره بیشتري طلب کرده و شرایط سخت تري تعیین می کنند (همان منبع، 108).

2-3 پيشينه تحقيق
2-3-1 پژوهش های داخلی
ابزری و دیگران(1393) عوامل موثر بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در محصولات مالي بررسي نمودند. اهميت سرمايه گذاري براي رشدو توسعه اقتصادي و اجتماعي به اندازه اي است كه از آن به عنوان يكي از اهرم هاي قوي براي رسيدن به توسعه ياد مي شود. اما بايد به ياد داشت كه بـه همان ميزان كه توجه به اين امر مي تواند با افتادن در يك دور مثبت، باعـث رشـد و شـكوفايي اقتصاد شود، عدم توجه به آن نيز مي تواند موجب افت اقتـصادي و فروغلتيـدن بـه يـك سـير نزولي و دور منفي شود. بنابراين، بايد گفت كه رشد اقتصادي و افـزايش رفـاه عمـومي دربلنـد مدت بدون توجه به سرمايه گذاري و عوامل مهم موجود در محيط سـرمايه گـذاري، كـه بـر آن تاثير ميگذارد امكان پذير نيست. يكي از اين عوامل، ريسك و بازده سرمايه گذاري است. نتايج پژوهش حاضر حاكي ازآن است كه عوامل كلان اقتصادي بر ريسك سيستماتيك سـرمايه گـذاري در محـصولات مـالي، عوامـل خـرد اقتـصادي بـر ريـسك غيـر سيـستماتيك سرمايه گذاري در محصولات مالي و عوامل غير اقتـصادي بـر ريـسك كلـي سـرمايه گـذاري در محصولات مالي تاثيرگذار است. از طرف ديگر از بـين عوامـل غير اقتـصادي ادراك ريـسك بـا تمايل به ريسك سرمايه گذاري داراي همبستگي منفي، نرخ بازده تاريخي با تمايل بـه ريـسك داراي همبستگي مثبت، ادراك ريسك بـا نـرخ بـازده مـورد انتظـار داراي همبـستگي منفـي، اطلاعات عملكرد گذشته با نرخ بازده مورد انتظار داراي همبستگي مثبـت و نـرخ بـازده مـورد تصميم گيرندگان بازار سرمايه، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و موسسات مالي سرمايه گذاري و سرمايه گذاران فردي قرار گيرد.
مرادی(1392) رابطه بین مدیریت سود و کارایی سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد. مسئله اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت سود و بیش سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. معیار مدیریت سود با استفاده از دو مدل جونز تعدیل شده و چشم انداز آینده و معیار کارایی سرمایه گذاری با استفاده از مدل فرصت های رشد محاسبه شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1390 می باشد. مدل آماری به کارگرفته شده، رگرسیون چند متغیره است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از داده های ترکیبی استفاده شده است. همچنین برای تعیین معنادار بودن مدل مربوط به فرضیه ها از آماره F فیشر و 2χ و برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل از آزمون t استیودنت و والد استفاده شده است. در نهایت جهت بررسی عدم خود همبستگی (مثبت یا منفی) بین متغیرهای تحقیق از آزمون دوربین- واتسون و برای تعیین درصد وابستگی بین متغیر مستقل و وابسته از ضریب تعیین R2 استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق، گویای عدم وجود رابطه معنادار بین مدیریت سود با کارایی سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قرباني و همكاران (1392) دراين پژوهش رابطه بازده غيرعادي سهام و معيارهاي ارزيابي عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي شده است. از اين رومعيارهاي ارزيابي عملكرد به عنوان متغير مستقل و نرخ بازده غير عادي سهام شركت ها به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد.ايده اصلي تدوين فرضيه ها آن است كه بين معيارهاي ارزيابي عملكرد ارزش افزوده اقتصادي مطرح شده و نرخ بازده غيرعادي سهام رابطه اي وجود ندارد. اطلاعات مورد نياز براي دوره زماني 1384 تا 1389 جمع آوري و براي آزمون فرضيه ها، ازروش رگرسيون چند متغيره استفاده شده است( قرباني و همكاران،1392).
وديعي و حسيني (1391) : در اين پژوهش رابطه بازده غيرعادي سهام و معيارهاي ارزيابي عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي شده است. از اين رو معيارهاي ارزيابي عملكرد به عنوان متغير مستقل و نرخ بازده غير عادي سهام شركت ها به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد. ايده اصلي تدوين فرضيهها آن است كه بين معيارهاي ارزيابي عملكرد مطرح شده ونرخ بازده غيرعادي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره ارزش افزوده، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی، حقوق صاحبان سهام Next Entries تحقیق رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود، سود تقسیمی