تحقیق رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود، سود تقسیمی

دانلود پایان نامه ارشد

سهام رابطه معني داروجود دارد.اطلاعات مورد نياز براي دوره زماني 1384 تا 1389 جمع آوري و براي آزمون فرضيه ها، ازروش رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. نتايج نشان ميدهد كه از ميان كليه معيارهاي ارزيابي عملكرد تنها بين نسبت جاري، نسبت آني، درصد بدهي به مجموع داراييها، گردش مجموع داراييها،درصد بازده مجوع داراييها، درصد سود به سود ناويژه، درصد سود عملياتي به درآمد، درصد سود ناويژه به درآمد و نسبتP/E و P/B با بازده غير عادي سهام رابطه معني داروجود دارد (وديعي و حسيني،1391).
هیبتی و دیگران(1387) ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری، سیاست های تقسیم سود و ساختارسرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نمودند. شرکت ها برای ادامه حیات تجاری خود در عرصه رقابت مجبور به گسترش فعالیت های خود از طریق سر مایه گذاری های جدید می باشند و برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری جدید نیاز به منابع مالی دارند . بنابراین باید به گونه ای عمل نمایند تا ضمن ایجاد فرصت های سرمایه گذاری مناسب، زمینه لازم برای تقسیم سطح قابل قبولی از سود و ترکیب بهینه سرمایه را فراهم نما یند. به این منظور در این تحقیق سعی شده است که ارتباط سه متغیر فرصت های سرمایه گذاری سیاست های تقسیم سود و ساختار سرمایه که هدف کلی تحقیق نیز می باشد، بررسی شود . از دیگر اهداف، کمک به مدیران مالی در اتخاذ سیاست های تقسیم سود، تعیین ساختار مطلوب سرمایه و اس تفاده یا عدم استفاده از فرصت های سرمایه گذاری جدید، همچنین کمک به سرمایه گذاران در انتخاب شرکت موردنظر می باشد.به منظور بررسی ارتباط متغیرهای مذکور سه فرضیه به شرح زیر ارائه شده است :
بین فرصت های سرمایه گذاری وسیاست های تقسیم سود رابطه وجود دارد.
بین فرصت های سرمای هگذاری وساختار سرمایه رابطه وجود دارد.
بین سیاست های تقسیم سود و ساختار سرمایه رابطه وجود دارد.
برای آزمون فرضیه ها نمونه ای شامل 44 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره شش ساله 1380 تا 1385 مورد بررسی قر ار گرفت . ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف، نرمال بودن مشاهدات مربوط به هر متغیر و سپس با استفاده از روش ضریب همبستگی اسپیرمن وجود رابطه بین متغیرها با توجه به سه رویکرد لحاظ نمودن سال ها به تفکیک، رویکرد میانگین و رویکرد لحاظ نمودن سال ها به طور کلی، بررسی شده است.پس از انجام روش های آماری نتایج زیر به دست آمد: فرضیه اول با توجه به رویکرد لحاظ نمودن سال ها به تفکیک برای سال های 80،81 و 82 تایید می شود و برای سال های 84،83 و 85 تایید نمی شود . این فرضیه برای دو رویکرد میانگین و لحاظ نمودن سال ها به طور کلی تایید می شود. فرضیه دوم با توجه به رویکرد82 و 85 تایید نمی شود، ولی برای ، لحاظ نمودن سال ها به تفکیک برای سال های 80،81 سال های 84،83 تایید می شود . این فرضیه با توجه به رویکرد میانگین تایید نمی شود، ولی دررویکرد لحاظ نمودن سال ها به طورکلی تایید می شود .فرضیه سوم با توجه به هر سه
رویکرد تایید نمی شود.

2-3-2) پژوهش های خارجی
هوآ شن و دیگران(2015) تاثیر مدیریت سود بر کارایی سرمایه گذاری را در شرکت های پذیرفته شده در بورس چین را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق دو شاخص مدیریت سود به صورت جدا گانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد تاثیر بسیار مهمی مدیریت سود بر کارایی سرمایه گذاری می گذارد.
دیفوسکو و گپرت(2013) رابطه پویای میان سرمایه گذاری، سود و سود تقسیمی را مورد بررسی قرار دادند. برای انجام این تحقیق از مدل خود رگرسیون برداری(VAR) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد تغییر در سود تقسیمی می تواند تغییر میزان سرمایه گذاری و سود شرکت را در پی داشته باشد.

نام محقق
سال تحقیق
عنوان تحقیق
نتایج
ابزری و دیگران
1393
عوامل موثر بر ريسك و بازده سرمايه گذاري
نتايج پژوهش حاضر حاكي ازآن است كه عوامل كلان اقتصادي بر ريسك سيستماتيك سـرمايه گـذاري در محـصولات مـالي، عوامـل خـرد اقتـصادي بـر ريـسك غيـر سيـستماتيك سرمايه گذاري در محصولات مالي و عوامل غير اقتـصادي بـر ريـسك كلـي سـرمايه گـذاري در محصولات مالي تاثيرگذار است. از طرف ديگر از بـين عوامـل غير اقتـصادي ادراك ريـسك بـا تمايل به ريسك سرمايه گذاري داراي همبستگي منفي، نرخ بازده تاريخي با تمايل بـه ريـسك داراي همبستگي مثبت، ادراك ريسك بـا نـرخ بـازده مـورد انتظـار داراي همبـستگي منفـي، اطلاعات عملكرد گذشته با نرخ بازده مورد انتظار داراي همبستگي مثبـت و نـرخ بـازده مـورد تصميم گيرندگان بازار سرمايه، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و موسسات مالي سرمايه گذاري و سرمايه گذاران فردي قرار گيرد.
مرادی
1392
رابطه بین مدیریت سود و کارایی سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
نتایج حاصل از تحقیق، گویای عدم وجود رابطه معنادار بین مدیریت سود با کارایی سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد

دیفوسکو و گپرت
2013
رابطه پویای میان سرمایه گذاری، سود و سود تقسیمی
نتایج این تحقیق نشان می دهد تغییر در سود تقسیمی می تواند تغییر میزان سرمایه گذاری و سود شرکت را در پی داشته باشد.
2-4) خلاصه فصل
در این فصل به ادبیات تحقیق پرداخته شد. بطوری که ابتدا با مفدمه ای شروع گردید و با تعاریف و ادبیات موضوع و متغیرها ادامه پیدا کرد. و متغیرهای تحقیق از جنبه های مختلف مورد بحث قرار گرفت. و در ادامه به بیان پیشنه تحقیق پرداخته شد. بطوریکه در ابتدا چندی از پژوهش های داخلی و بعد از آن چندی از پژوهش های خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

3-1 مقدمه
در این فصل به مفاهیم روش تحقیق اشاره خواهد شد. هدف از انجام هر تحقیق علمی کشف یک واقعیت است. این واقعیت می تواند در قالب مسأله ، مشکل یا نیازی باشد که محقق در ابتدا با آن مواجه گردیده است .در هر مسأله ابتدا محقق در صدد کسب شناخت لازم در خصوص موضوع تحقیق می باشد. این شناخت که توسط محقق نسبت به محیط ایجاد می شود، شناختی است متکی به شواهد و تجربه های انسانی است و در صورتی که صحت آن با استفاده از روش ها و ابزار های مناسب علمی مورد آزمون واقع شود، می تواند به شناختی مقرون به واقعیت تبدیل شده و در نهایت سبب افزایش دانش بشری درباره موضوع مورد نظر گردد(اردکانیان، 1388).
پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. مراد از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص کنیم، چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاصی لازم است. یکی از روانشناسان برجسته می گوید: «متاسفانه،آنچه که در یک تحقیق علمی مورد توجه دیگران و حتی سرانجام مورد توجه خود محقق هم قرار می گیرد، موضوعی است که کشف شده است، اما اغلب، روش کشف که اصلی ترین نقش را در یک پژوهش علمی دارد، نادیده انگاشته می شود»(محمدی نژاد، 1391).
برای اینکه بتوان از طریق یک مطالعه علمی و بی طرفانه به تحقیق در مورد موضوع خاصی پرداخت، می بایست از یک روش شناسی مناسب و کارآمد استفاده کرد. منظور از روش شناسی تحقیق، چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته هاست. انتخاب روش تحقیق به هدف ها، ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق، آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز نماید تا او را هر چه دقیق تر و آسان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده است یاری نماید (نادری و سیف نراقی، 1371).

3-2 جامعه آماری
برای درک و روشن شدن هدف هر پژوهش ابتدا باید جامعه مورد مطالعه تعریف شود. در هر بررسی آماری، جامعه، مجموعه‌ای است که می‌خواهیم درباره آن استنباطی به عمل آوریم. جامعه ترکیبی از تمام مواردی است که با خصوصیت مشخصی تطبیق می‌کنند. جامعه باید بر حسب محتوی، حدود و زمان تعیین شود. حدود هر جامعه پژوهش بر پایه تعریفی که از آن ارائه می‌شود، مشخص می‌گردد و تعریف با تلفیق ویژگی‌های مشترکی که عناصر هر جامعه داراست و برای پژوهش مهم و قابل توجه‌اند، بیان می‌شود. کلیه شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهند.

3-3 نمونه آماری
نمونه و نمونه‌گیری از مهمترین مباحث در آمار اجتماعی است. چه از طرفی با توجه به وسعت جمعیت یا موضوعات مورد مطالعه، محقق ناچار است به نمونه‌گیری بپردازد. از طرفی دیگر، اعتماد یافته‌های یک تحقیق یا صحت نمونه‌گیری آن سنجیده می‌شود تا آنجایی که به نظر والیس و روبرتز دو مفهوم اساسی در آمار اجتماعی، نمونه و جامعه آماری می‌باشند (به نقل از ساروخانی، 1381، ص154). در این تحقیق برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک (تکنیک غربالگری) استفاده شده است. به منظور انتخاب نمونه آماری، شرکت ها یی که دارای ویژگی‌های زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف گردیدند:
به واسطه لزوم محاسبه متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیات، در مورد هر شرکت اطلاعات کامل هر یک از شرکت ها در رابطه با متغیرهای مورد مطالعه وجود داشته و افشاء شده باشد.
داده های جمع آوری شده به صورت مستمر باشد.
نظر به اینکه ماهیت اقلام صورتهای مالی متأثر از ماهیت و نوع فعالیت شرکت ها ست از این رو به منظور برخورداری از ویژگی یکنواختی و افزایش قابلیت مقایسه‌ای اطلاعات، شرکت ها واسطه مالی نباشند. پس موسسات مالی، سرمایه گذاری و بانکها در نمونه آورده نمی‌شوند.
به جهت همسانی تاریخ گزارشگری، حذف اثرات فصلی و افزایش قابلیت مقایسه‌ای اطلاعات، دوره مالی شرکت ها مختوم به 29 اسفند ماه هر سال باشد و در طول دوره تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.

618
تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1392
(62)
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 1392-1387 از بورس برون رفت داشته اند
(256)
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 1392-1387 سال مالی آن ها به 29 اسفند ختم نمی شود
(84)
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 1392-1387 سال مالی خود را تغییر داده اند
(90)
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 1392-1387 به امور سرمایه گذاری، مالی، هلدینگ و…فعالیت دارند
(37)
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 1392-1387 بیش از شش ماه وقفه مالی داشته اند
(529)
جمع کسور
89
تعداد شرکت های مورد مطالعه

3-4 قلمرو تحقیق
3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق
طبق مطالب بیان شده قلمرو موضوعی این تحقیق تجزیه و تحلیل ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود تقسیمی هر سهم در بورس اوراق بهادار می باشد.
3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق
مبنای زمانی در این تحقیق از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1392 می باشد.

3-5 نوع تحقیق
3-5-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف
طبق تعریف، هر پژوهش فعالیتی نظام‌مند است که طی آن، یا دانش گسترش می‌یابد یا وضعیتی توصیف و تبیین می‌گردد و یا در نهایت برای مساله یا مشکل خاص راه حل جویی می‌شود. با توجه به اینکه هر تحقیق با یک مساله و هدف خاص آغاز می‌گردد لذا بر پایه ماهیت مسائل مطرح شده و هدفی که پژوهشگر از تحقیق دنبال می‌کند، آن‌ها را طبقه‌بندی می‌کنیم. این نوع طبقه‌بندی بر میزان کاربرد مستقیم یافته‌ها و درجه تعمیم‌پذیری آن به شرایط مشابه دیگر تأکید می‌کند (خاکی،1379،ص91). هر تحقیقی، تلاش منظم و سیستماتیک به منظور دست‌یافتن به پاسخ به یک پرسش و یا راه حلی برای یک مساله است. با توجه به ماهیت‌های گوناگون پرسش‌ها و مساله‌ها، می‌توان بر اساس چگونگی این پرسش‌ها و سوالات، تحقیقات را طبقه‌بندی کرد. در طبقه‌بندی تحقیقات بر مبنای اهداف آن‌ها، قبل از هر چیز بر «میزان کاربرد مستقیم یافته‌ها و درجه‌ی تعمیم‌پذیری آن‌ها در شرایط دیگر» توجه می‌شود.
تحقیق

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود، دارایی ها Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، فناوری اطلاعات، آزمون فرضیه