تحقیق رایگان درباره بندر انزلی، استان گیلان، بافت قدیمی، بافت قدیم

دانلود پایان نامه ارشد

میدانی زبان و گویش رایج در شهر و روستاهای انزلی، «گیلَکی» و با لهجه بیه‌پَس است که در غرب گیلان رایج است و در برخی از نقاط به زبان ترکی نیز صحبت می‌شود. در شهر بندر انزلی اکثریت افراد پیروان دین اسلام و شیعه جعفری اثنی‌عشری هستند ولی اقلیت مسیحی (ارامنه) و کلیمی نیز در آن زندگی می‌کنند. در شهر انزلی یک کلیسا برای ادای واجبات دینی و یک گورستان هم در خارج از محدوده شهر قرار دارد. (طویلی، عزیز، 1370، تاریخ جامع انزلی).

3-3-5. سواد
بر اساس آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 (جدول شماره 3-6)، میزان باسوادی در شهرستان بندر انزلی در نقاط شهری برابر با 12/91 درصد و در نقاط روستایی برابر با 92/81 درصد می‌باشد. این ارقام نشان می‌دهد که وجود امکانات آموزشی و دسترسی مناسب به آنها باعث شده تا میزان باسوادی بالاتر از کل استان باشد و به عنوان باسوادترین شهرستان کشور اعلام شود. میزان باسوادان 6 ساله و بالاتر در شهرستان بندر انزلی برای مردان 23/99 درصد و برای زنان 76/85 درصد می‌باشد. این نسبت‌ها برای شهر بندر انزلی به ترتیب 32/94 درصد و 84/87 درصد می‌باشد.
جدول شمارۀ 3-5 علل مهاجرت مهاجران وارد شده به شهر بندر انزلی را طی دهه 1385- 1375 نشان می‌دهد. به دلیل عدم انتشار نتایج تفصیلی آمار سرشماری سال 90، بررسی علل مهاجرت‌ها امکانپذیر نبود.

جدول 3-5 : تعداد باسوادان در جمعیت 6ساله و بیشتر شهرستان بندر انزلی، 1385
تعداد باسوادان
6ساله و بیشتر

شهرستان
بندر انزلی
شهر
بندر انزلی
کُل
111587
94363
مرد
59174
49440
زن
52413
44923
مأخذ: سالنامه آماری استان گیلان، 1387

جدول 3-6 : توزیع نسبی جمعیت 10ساله و بیشتر شهر بندر انزلی برحسب وضع فعالیت
سال 1385
جمعیت ده ساله
و بالاتر
جمعیت فعال
جمعیت غیر فعال

تعداد
درصد
تعداد
درصد
شهرستان
118364
48340
84/40
69420
65/58
شهر
98387
39610
26/40
58304
26/59
مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی شهرستان بندر انزلی، 1385

نمودار 3-2: وضعیت جمعیت فعال و غیرفعال شهر بندرانزلی ـ سال 1385

3-3-6. ویژگی‌های اقتصادی شهر بندر انزلی
3-3-6-1. جمعیت فعال و غیر فعال
براساس آخرین سرشماری در سال 1385 از مجموع 118364 نفر جمعیت ده ساله و بالاتر 84/40 درصد جمعیت فعال و 65/58 درصد جمعیت غیرفعال7 می‌باشد. این مقادیر برای شهر بندر انزلی طبق جدول شمارۀ 3-7 می‌باشد.

جدول 3-7 : توزیع نسبی جمعیت 10ساله و بیشتر شهر بندر انزلی برحسب نوع فعالیت و به تفکیک جنس
شهر بندر انزلی
شهرستان بندر انزلی
وضع فعالیت

زن
مرد
زن
مرد

88/15
11/64
03/15
74/65
جمعیت فعال
79/10
07/55
06/10
74/56
شاغل
جمعیت
فعال
09/5
04/9
97/4
9
بیکار (جویای کار)

59/83
46/35
39/84
83/33
جمعیت غیر فعال
18/19
65/18
65/18
74/17
محصل
جمعیت غیرفعال
85/8
18/12
57/8
40/11
دارای درآمد بدون کار

23/51
06/0
46/52
08/0
خانه‌دار

34/4
54/4
70/4
61/4
سایر

53/0
43/0
57/0
43/0
اظهار نشده

مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی شهرستان بندر انزلی، 1385

3-3-6-2. جمعیت شاغل برحسب گروه‌های عمده فعالیت
توزیع نسبی برآورد شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گروه‌های عمده شغلی (کشاورزی، صنعت، خدمات) به تفکیک شهرستان و شهر در جدول شمارۀ 3-8 آورده شده است.

جدول 3-8: توزیع نسبی برآورد شاغلان 10 ساله و بیشتر برحسب بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات
نوع فعـــالیت
شهرستان بندر انزلی
شهر بندر انزلی

کل
مرد
زن
کل
مرد
زن
کشاورزی
27/10
64/11
26/2
52/6
60/7
88/0
صنعت
24/25
94/24
03/27
66/25
59/25
05/26
خدمات
73/62
88/61
74/67
99/65
20/65
10/70
نامشخص و اظهار نشده
76/1
55/1
98/2
84/1
61/1
01/3
مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی شهرستان بندر انزلی، 1385
بخش کشاورزی شامل گروه‌های عمده فعالیت؛ کشاورزی، شکار، جنگل داری و شیلات است.
بخش صنعت شامل گروه‌های عمده فعالیت؛ استخراج معدن، صنعت (ساخت)، تأمین برق، گاز و آب و ساختمان است.
بخش خدمات شامل گروه‌های عمده فعالیت؛ عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالا‌های شخصی و خانگی، هتل و رستوران، حمل‌و‌نقل، انبارداری و ارتباطات، واسطه گری‌های مالی، مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار، آموزش، بهداشت و مددکار اجتماعی است.

در نتیجه عملکرد قالب شهرستان و شهر بندر انزلی در فعالیت‌های خدماتی خلاصه می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت که اقتصاد بندر انزلی از نوع اقتصاد ترانزيتی (حمل‌و‌نقل جاده‌ای کالا)، توريستی است.

نمودار 3-3: جمعیت فعال شهر بندر انزلی، 1385

3-3-6-3. حدود کلی تراکم جمعیت شهر بندرانزلی
تراکم ناخالص جمعیتی در شهر بندرانزلی 45,8 در هکتار پیش بینی شده است این تراکم بر اساس جدول در بخش غربی 53,7 نفر در هکتار و در بخش شرقی 36,3 نفر در هکتار خواهد بود. تغییر تراکم ساختمانی و جمعیتی در محدوده شهر به میزان بیش از 10 درصد از طرح جامع (اعداد مندرج) در جدول شماره 3-9 و ضوابط ساختمانی طرح جامع مغایرت اساسی تلقی می گردد.

جدول 3-9 تراکم ناخالص جمعیتی پیشنهادی طرح جامع و مقایسه آن با وضع موجود

ناحیه ها
موجود
پیشنهادی
تغییرات

توضیحات

مساحت
جمعیت
تراکم جمعیتی
جمعیت
تراکم
جمعیتی
جمعیت
تراکم
جمعیتی

هکتار
نفر
نفر درهکتار
نفر
نفر در هکتار
نفر
نفر در هکتار

1
274
1534
5,7
2700
10,0
1166
4,3
شرقی ترین ناحیه شهر شامل دهکده ساحلی و شهید اسحاقی
2
319,3
9253
29
14300
44,8
5047
15,8
شامل سوسر و بندر(شاهور)
3
353,9
13474
53,1
1300
51,2
474-
1,9-
اراضی آماده سازی شده در سال های پس از دهه 60
4
479,5
17933
37,4
18000
37,5
67
0,1
بافت قدیمی بخش شرقی (غازیان)
غازیان
1323
42194
31,9
48000
36,3
58,6
4,4

5
491,9
12466
25,3
19000
386
6534
13,3
شامل جزایر میان پشته، قلم گوده و پیل علی باغ
6
176,2
13896
78,9
14000
79,4
104
0,5
بافت قدیمی بخش غربی (انزلی)
7
325
18145
55,8
21000
64,6
2855
8,8
الحاق شده به شهر از سال های میانی دهه 50تا70
8
375,4
18887
50,2
21000
56
2113
5,8
شامل نویر، قاراویر و کولیور
9
213,6
3717
17,4
10000
46,8
6283
27
اراضی آماده سازی شده از دهه 70
انزلی
1583,1
67111
42,4
85000
53,7
17889
11,3

کل شهر
2905,2
109305
37,6
133000
45,8
23695
8,2

ماخذ: طرح توسعه و عمران (جامع) شهر بندرانزلی(مهندسین مشاور نقش جهان-پارس، 1391، ص23).

3-3-6-4. فعالیت‌های بندرگاهی
بندرگاه شهر انزلی با مساحتی در حدود 5/68 هکتار در بخش غازیان قرار گرفته است و یکی از مبادی اصلی ورود و خروج کالا در سطح ملی می‌باشد. این بندر مهمترین و بزرگترین دروازه ارتباطی کشور ایران با جمهوری‌های آسیای میانه، روسیه، اوکراین و بخشی از اروپا از طریق رود ولگا می‌باشد. در سال 1389 از طریق این بندر حدود 159462 تُن کالا بارگیری به کشتی و 6761499 تُن کالا تخلیه و بارگیری شده است در این سال تعداد کل کشتی‌های وارده به بندر 2176 فروند کشتی بوده است. این حجم مبادلات معادل 5/6 درصد از مبادلات خارجی کشور را تشکیل می‌دهد. ظرفیت تخلیه و بارگیری در این بندر از سال 1380 تا 1389، نزدیک به 2 برابر شده است. شرکت‌های چند منظوره، کاوه، آریا بنادر ایرانیان و اقیانوس آبی در کنار فعالیت‌های تخلیه و بارگیری، عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات استراتژیک خشکی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان را برعهده دارند. همچنین سیستم راهبری و تعمیر و نگهداری دریائی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی) را بر عهده دارند. (سایت اینترنتی بنادر و دریانوردی استان گیلان8، 1390).

تصویر 3-1: نمایی از محدوده بندر و گمرکات انزلی
ماخذ: (سایت اداره کل بنادرو دریانوردی استان انزلی).

3-4. سیمای کالبدی شهر بندر انزلی
بندر انزلی شهری ‌است با حدود 116664نفر جمعیت در سال 1390 واقع در ساحل جنوبی دریای خزر. این شهر دارای بافتی خطی با طولِ (شرقی- غربی) حدود 15 کیلومتر و عرضِ (شمالی- جنوبی) حدود 5/2 کیلومتر می‌باشد. شمال این شهر دریا و جنوب آن را تالاب انزلی و اراضی پست و آبگیر تشکیل می‌دهد. این شهر از دو نوع بافت منظم(مربوط به توسعه شهر در سال‌های پس از انقلاب اسلامی) و بافت نامنظم (هسته اولیه شهر) برخوردار است. بافت‌های منظم در دو جهت شرق و غرب شهر و بافت‌های نامنظم در بخش‌های مرکزی شهر واقع شده‌اند. همچنین بعضی از نقاط روستایی که به مرور زمان به شهر پیوسته‌اند، دارای بافت‌های نامنظم هستند. مساحت بافت‌های نامنظم حدود1/3 از سطح کل شهر را تشکیل داده است. (طرح تفصیلی بازنگری شهر بندر انزلی، 1378).
3-4-1. محله‌ها و نواحی شهر بندر انزلی بر حسب مساحت و جمعیت
معمولاً در طرح‌های شهری از جمله طرح جامع و تفصیلی جهت خدمات‌رسانی و برنامه‌ریزی‌های صحیح برای جمعیت شهرنشین، کالبد شهر به واحدهای کوچکتری تقسیم می‌شود که به نظام تقسیمات شهری معروف می‌باشد. براساس تعاریف موجود نظام تقسیمات شهری عبارت است از نحوه قسمت‌بندی‌های فیزیکی شهر برحسب چگونگی توزیع سلسله مراتب خدمات شهری(رضویان، 1381، ص24) شهر می‌تواند از چند ناحیه شهری، هر ناحیه شهری از چند محله و هر محله از چند محله کوچک (زیرمحله) به وجود ‌آید. خدمات و تسهیلات شهری نیز در رابطه با اهمّیت آنها از نظر نیازهای جمعیت، در هر یک از تقسیمات فوق شکل می‌گیرند (شیعه، 1387، ص171). از این حیث، نظام شهریِ شهر بندر انزلی در طرح توسعه و عمران (طرح جامع، 1389) که توسط مهندسین مشاور نقش جهان ‌ـ پارس انجام شده است به 9 ناحیه و 44 محله تقسیم شده (نقشه شمارۀ 3-5) که جزئیات این تقسیم‌بندی برحسب مساحت و جمعیت در جدول شمارۀ 3-10 آمده است.

جدول 3-10. محله‌ها و نواحی شهر بندر انزلی برحسب مساحت و جمعیت
ناحیه
محله
مساحت (هکتار)
جمعیت
ناحیه
محله
مساحت (هکتار)
جمعیت
1
1-1
13/83
0
5
1-5
56/110
0

2-1
40/190
1534

2-5
50/49
859
جمــع کل
53/273
1534

3-5
61/80
3168
2
1-2
27/150
846

4-5
37/28
1603

2-2
47/187
5645

5-5
21/56
3537

3-2
99/88
2762

6-5
34/25
2060
جمــع کل
73/426
9253

7-5
95/171
1239
3
1-3
27/53
870
جمــع کل
54/522
12466

2-3
41/48
2700
6
1-6
93/40
2940

3-3
28/52
3429

2-6
22/56
5755

4-3
23/101
6504

3-6
06/21
2689
جمــع کل
19/255
13503

4-6
39/34
2384
4
1-4
17/48
2335
جمــع کل
6/152
13768

2-4
63/41
2478
7
1-7
25/56
3403

3-4
17/20
1239

2-7
70/77
631

4-4
91/82
286

3-7
83/66
7485

5-4
17/39
2053

4-7
40/81
4480

6-4
79/14
2333

5-7
86/46
2274

7-4
67/24
1975
جمــع کل
04/329
18269

8-4
56/25
1844
8
1-8
79/49
5526

9-4
84/20
1860

2-8
16/61
3666

10-4
80/25
1111

3-8
04/60
1954

11-4
99/132
390

4-8
81/71
2830
جمــع کل
7/476
17904

5-8
69/51
1548

6-8
81/120
2533

جمــع کل
3/415
18057

9
1-9
94/148
3628

2-9
79/57
919

جمــع کل
73/206
4547

نمودار 3-4: مساحت نواحی 9گانه شهر بندر انزلی بر حسب هکتار

نمودار 3-5: جمعیت نواحی 9گانه شهر بندر انزلی

نقشه 3-5:

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره بندر انزلی، دریای خزر، اقیانوس هند، استان گیلان Next Entries تحقیق رایگان درباره ورودی شهر، بندر انزلی، دریای خزر، تصادفات جاده ای