تحقیق رایگان درباره بازاریابی اینترنتی، رگرسیون، ضریب تعیین، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

منظور تحليل دادههاي پژوهش و استنباط آماري از آزمون هاي زير استفاده شده است:
جدول 4-11: آزمونهاي مورد استفاده جهت آمار استنباطي
رديف
آزمون مورد استفاده
1
آلفاي كرونباخ
2
آزمون كولموگروف – اسميرنوف
3
آزمون دوجمله اي يا نسبت
4
آزمون فريدمن
5
آزمون من وییتنی
6
آزمون کروسکال والیس
7
تحلیل عاملی
در ادامه مراحل عمومي انجام آزمون فرض آماري توضيح داده شده است.
4-2-1 بررسي متغير محیط بازاریابی اینترنتی
تخمين بارهای عاملی استانداردشده (ضرایب رگرسیون استاندارد شده) متغیر محیط بازاریابی اینترنتی و 6 شاخص آن، در نمودار ذيل قابل مشاهده است.

شكل 4-5: تخمين بارهای عاملی استانداردشده متغیر محیط بازاریابی اینترنتی

همان طور كه در نمودار گرافيكي فوق قابل مشاهده است، ميزان ارتباط شاخص اول با متغير محیط بازاریابی اینترنتی (ضریب رگرسیون استاندارد شده) برابر 0.38 با ميزان خطاي استانداردشده 0.85 است.
با توجه به اينكه مقادير تخمين ها به صورت استانداردشده هستند مي توان گفت كه شاخص 3 ارتباط بيشتري با متغير محیط بازاریابی اینترنتی دارد و در واقع آن را به طور مناسب تري تبيين مي نمايد.
اکنون به بررسی معني داري هر يك از روابط فوق، با استفاده از نمودار آماره t-استيودنت می پردازیم. با توجه به مقدار آماره t-استيودنت نشان داده شده در شكل 4-6، براي هر يك از شاخص ها، مقدار آماره بيش از 1.96 است و درنتيجه فرض صفر رد مي شود. يعني روابط فوق معنادار هستند.
اما با توجه به مقادیر آماره t-استيودنت مربوط به خطاها، ملاحظه می گردد که مقادیر این آماره برای تمام شاخص ها بيش از 1.96 است و نشان دهنده اين مطلب است كه با مقدار معناداري از خطا مواجه هستيم.

شكل شماره 4-6: مقادير آماره t-استيودنت متغیر محیط بازاریابی اینترنتی

اكنون به بررسي ضریب تعیین چندگانه مدل مي پردازيم. مقدار این آماره برای هر يك از شاخص ها در جدول ذيل نشان داده شده است:
جدول شماره 4-12 : ضريب تعيين چندگانه شاخص هاي متغير محیط بازاریابی اینترنتی

شاخص 1
شاخص 2
شاخص 3
شاخص 4
شاخص 5
شاخص 6
ضریب تعیین چندگانه
0.15
0.13
0.28
0.24
0.14
0.27

اين ضرايب نشان مي دهند كه شاخص 3 به تنهايي 0.28 و يا به عبارت ساده تر 28% از تغییرات متغیر وابسته محیط بازاریابی اینترنتی را تبیین مي كند كه اين نشان دهنده اهميت زياد اين شاخص نسبت به شاخص های ديگر جهت تبيين متغير محیط بازاریابی اینترنتی است.
جهت بررسي معناداري كل مدل، شاخص‌های نیکویی برازش مدل برازش یافته همراه با ملاک تفسیر هر شاخص در جدول 4-13 ارائه شده است.

جدول شماره 4-13: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغير وابسته محیط بازاریابی اینترنتی
نتیجه
ملاک
مقدار شاخص
شاخص های نیکویی برازش
برازش مناسب

2.24
χ^2

بزرگ تر از 0.05
0.50
p.value
برازش مناسب
کوچک تر از 0.05
0.001
RMSEA

بررسی معیارهای برازش مدل نشان می‌دهد‍ که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. بنابراین مدل نهایی توانسته است به گونه مناسبی روابط بین متغیرهای توصيف كننده متغیر وابسته محیط بازاریابی اینترنتی را بیان نماید.
4-2-2 بررسي متغير ویژگی های محصول
تخمين بارهای عاملی استانداردشده (ضرایب رگرسیون استاندارد شده) متغیر ویژگی های محصول و 4 شاخص آن، در نمودار ذيل قابل مشاهده است.

شكل 4-7: تخمين بارهای عاملی استانداردشده متغیر ویژگی های محصول

همان طور كه در نمودار گرافيكي فوق قابل مشاهده است، ميزان ارتباط شاخص هفت با متغير ویژگی های محصول (ضریب رگرسیون استاندارد شده) برابر 0.54 است.
با توجه به اينكه مقادير تخمين ها به صورت استانداردشده هستند مي توان گفت كه شاخص 7 ارتباط بيشتري با متغير ویژگی های محصول دارد و در واقع آن را به طور مناسب تري تبيين مي نمايد.
اکنون به بررسی معني داري هر يك از روابط فوق، با استفاده از نمودار آماره t-استيودنت می پردازیم. با توجه به مقدار آماره t-استيودنت نشان داده شده در شكل 4-8، براي هر يك از شاخص ها، مقدار آماره بيش از 1.96 است و درنتيجه فرض صفر رد مي شود. يعني روابط فوق معنادار هستند.
اما با توجه به مقادیر آماره t-استيودنت مربوط به خطاها، ملاحظه می گردد که مقادیر این آماره برای تمام شاخص ها (جز شاخص 7) بيش از 1.96 است و نشان دهنده اين مطلب است كه با مقدار معناداري از خطا مواجه هستيم.

شكل شماره 4-8: مقادير آماره t-استيودنت متغیر ویژگی های محصول

اكنون به بررسي ضریب تعیین چندگانه مدل مي پردازيم. مقدار این آماره برای هر يك از شاخص ها در جدول ذيل نشان داده شده است:
جدول شماره 4-14 : ضريب تعيين چندگانه شاخص هاي متغير ویژگی های محصول

شاخص 7
شاخص 8
شاخص 9
شاخص 10
ضریب تعیین چندگانه
0.60
0.38
0.24
0.21

اين ضرايب نشان مي دهند كه شاخص 7 به تنهايي 0.60 و يا به عبارت ساده تر 60% از تغییرات متغیر وابسته ویژگی های محصول را تبیین مي كند كه اين نشان دهنده اهميت زياد اين شاخص نسبت به شاخص های ديگر جهت تبيين متغير ویژگی های محصول است.
جهت بررسي معناداري كل مدل، شاخص‌های نیکویی برازش مدل برازش یافته همراه با ملاک تفسیر هر شاخص در جدول 4-15 ارائه شده است.
جدول شماره 4-15: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغير وابسته ویژگی های محصول
نتیجه
ملاک
مقدار شاخص
شاخص های نیکویی برازش
برازش مناسب

8.19
χ^2

بزرگ تر از 0.05
0.31
p.value
برازش مناسب
کوچک تر از 0.05
0.000
RMSEA

بررسی معیارهای برازش مدل نشان می‌دهد‍ که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. بنابراین مدل نهایی توانسته است به گونه مناسبی روابط بین متغیرهای توصيف كننده متغیر وابسته ویژگی های محصول را بیان نماید.

4-2-3 بررسي متغير امنیت و اعتماد
تخمين بارهای عاملی استانداردشده (ضرایب رگرسیون استاندارد شده) متغیر امنیت و اعتماد و 7 شاخص آن، در نمودار ذيل قابل مشاهده است.

شكل 4-9: تخمين بارهای عاملی استانداردشده متغیر امنیت و اعتماد

همان طور كه در نمودار گرافيكي فوق قابل مشاهده است، ميزان ارتباط شاخص 11 با متغير امنیت و اعتماد (ضریب رگرسیون استاندارد شده) برابر 0.15 با ميزان خطاي استانداردشده 0.98 است.
با توجه به اينكه مقادير تخمين ها به صورت استانداردشده هستند مي توان گفت كه شاخص 17 ارتباط بيشتري با متغير امنیت و اعتماد دارد و در واقع آن را به طور مناسب تري تبيين مي نمايد.
اکنون به بررسی معني داري هر يك از روابط فوق، با استفاده از نمودار آماره t-استيودنت می پردازیم. با توجه به مقدار آماره t-استيودنت نشان داده شده در شكل 4-10، براي هر يك از شاخص ها، مقدار آماره بيش از 1.96 است و درنتيجه فرض صفر رد مي شود. يعني روابط فوق معنادار هستند.
اما با توجه به مقادیر آماره t-استيودنت مربوط به خطاها، ملاحظه می گردد که مقادیر این آماره برای تمام شاخص ها (جز شاخص 17) بيش از 1.96 است و نشان دهنده اين مطلب است كه با مقدار معناداري از خطا مواجه هستيم.

شكل 4-10: مقادير آماره t-استيودنت متغیر امنیت و اعتماد

اكنون به بررسي ضریب تعیین چندگانه مدل مي پردازيم. مقدار این آماره برای هر يك از شاخص ها در جدول ذيل نشان داده شده است:

جدول شماره 4-16 : ضريب تعيين چندگانه شاخص هاي متغير امنیت و اعتماد

شاخص 11
شاخص 12
شاخص 13
شاخص 14
شاخص 15
شاخص 16
شاخص 17
ضریب تعیین چندگانه
0.21
0.26
0.33
0.35
0.23
0.44
0.76

اين ضرايب نشان مي دهند كه شاخص 17 به تنهايي 0.76 و يا به عبارت ساده تر 76% از تغییرات متغیر وابسته امنیت و اعتماد را تبیین مي كند كه اين نشان دهنده اهميت زياد اين شاخص نسبت به شاخص های ديگر جهت تبيين متغير امنیت و اعتماد است.
جهت بررسي معناداري كل مدل، شاخص‌های نیکویی برازش مدل برازش یافته همراه با ملاک تفسیر هر شاخص در جدول 4-17 ارائه شده است.
جدول شماره 4-17: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغير وابسته امنیت و اعتماد
نتیجه
ملاک
مقدار شاخص
شاخص های نیکویی برازش
برازش مناسب

19.45
χ^2

بزرگ تر از 0.05
0.16
p.value
برازش مناسب
کوچک تر از 0.05
0.031
RMSEA

بررسی معیارهای برازش مدل نشان می‌دهد‍ که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. بنابراین مدل نهایی توانسته است به گونه مناسبی روابط بین متغیرهای توصيف كننده متغیر وابسته امنیت و اعتماد را بیان نماید.

4-2-4 بررسي متغير پیشنهادات ارتقایی
تخمين بارهای عاملی استانداردشده (ضرایب رگرسیون استاندارد شده) متغیر پیشنهادات ارتقایی و 4 شاخص آن، در نمودار ذيل قابل مشاهده است.

شكل 4-11: تخمين بارهای عاملی استانداردشده متغیر پیشنهادات ارتقایی

همان طور كه در نمودار گرافيكي فوق قابل مشاهده است، ميزان ارتباط شاخص 15 با متغير پیشنهادات ارتقایی (ضریب رگرسیون استاندارد شده) برابر 0.18 با ميزان خطاي استانداردشده 0.98 است.
با توجه به اينكه مقادير تخمين ها به صورت استانداردشده هستند مي توان گفت كه شاخص 21 ارتباط بيشتري با متغير پیشنهادات ارتقایی دارد و در واقع آن را به طور مناسب تري تبيين مي نمايد.
اکنون به بررسی معني داري هر يك از روابط فوق، با استفاده از نمودار آماره t-استيودنت می پردازیم. با توجه به مقدار آماره t-استيودنت نشان داده شده در شكل 4-12، براي هر يك از شاخص ها، مقدار آماره بيش از 1.96 است و درنتيجه فرض صفر رد مي شود. يعني روابط فوق معنادار هستند.
اما با توجه به مقادیر آماره t-استيودنت مربوط به خطاها، ملاحظه می گردد که مقادیر این آماره برای تمام شاخص ها بيش از 1.96 است و نشان دهنده اين مطلب است كه با مقدار معناداري از خطا مواجه هستيم.

شكل 4-12: مقادير آماره t-استيودنت متغیر پیشنهادات ارتقایی

اكنون به بررسي ضریب تعیین چندگانه مدل مي پردازيم. مقدار این آماره برای هر يك از شاخص ها در جدول ذيل نشان داده شده است:

جدول شماره 4-18 : ضريب تعيين چندگانه شاخص هاي متغير پیشنهادات ارتقایی

شاخص 18
شاخص 19
شاخص 20
شاخص 21
ضریب تعیین چندگانه
0.22
0.31
0.39
0.45

اين ضرايب نشان مي دهند كه شاخص 21 به تنهايي 0.45 و يا به عبارت ساده تر 45% از تغییرات متغیر وابسته پیشنهادات ارتقایی را تبیین مي كند كه اين نشان دهنده اهميت زياد اين شاخص نسبت به شاخص های ديگر جهت تبيين متغير پیشنهادات ارتقایی است.
جهت بررسي معناداري كل مدل، شاخص‌های نیکویی برازش مدل برازش یافته همراه با ملاک تفسیر هر شاخص در جدول 4-19 ارائه شده است.
جدول شماره 4-19: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغير وابسته پیشنهادات ارتقایی
نتیجه
ملاک
مقدار شاخص
شاخص های نیکویی برازش
برازش مناسب

12.13
χ^2

بزرگ تر از 0.05
0.25
p.value
برازش مناسب
کوچک تر از 0.05
0.000
RMSEA

بررسی معیارهای برازش مدل نشان می‌دهد‍ که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. بنابراین مدل نهایی توانسته است به گونه مناسبی روابط بین متغیرهای توصيف كننده متغیر وابسته پیشنهادات ارتقایی را بیان نماید.

4-2-5 بررسي متغير قیمت
تخمين بارهای عاملی استانداردشده (ضرایب رگرسیون استاندارد شده) متغیر قیمت و 4 شاخص آن، در نمودار ذيل قابل مشاهده است.

شكل 4-13: تخمين بارهای عاملی استانداردشده متغیر قیمت

همان طور كه در نمودار گرافيكي فوق قابل مشاهده است، ميزان ارتباط شاخص 22 با متغير قیمت (ضریب رگرسیون استاندارد شده) برابر 0.17 با ميزان خطاي استانداردشده 0.97 است.
با توجه به اينكه مقادير تخمين ها به صورت استانداردشده هستند مي توان گفت كه شاخص 24 ارتباط بيشتري با متغير قیمت دارد و در واقع آن را به طور مناسب تري تبيين مي نمايد.
اکنون به بررسی معني داري هر يك از روابط فوق، با استفاده از نمودار آماره t-استيودنت می پردازیم. با توجه به مقدار آماره t-استيودنت نشان داده شده در شكل

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره توزیع فراوانی، جامعه آماری، علامه طباطبایی، تحصیلات تکمیلی Next Entries تحقیق رایگان درباره بازاریابی اینترنتی، رفتار خرید، ضریب تعیین، مقدار خطا