تحقیق رایگان درباره بازاریابی اینترنتی، سطح معنی داری، جمعیت شناختی، متغیر جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

ن به سادگي از وب براي يافتن اطلاعات در رابطه با محصولات استفاده کرد” موثرترین شاخص بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان و “خرید اینترنتی آسان است” کم اثرترین شاخص است.
جدول 4-47 : رتبه بندي عناصر متغیر سهولت خرید
شاخص
میانگین رتبه‌ای
رتبه
ميتوان به سادگي از وب براي يافتن اطلاعات در رابطه با محصولات استفاده کرد
3.63
1
جستجوی نیازمندی ها در اینترنت آسان است
3.60
2
سفارش خرید از طریق اینترنت به راحتی انجام می شود
2.96
3
قابلیت ردیابی درخواست ها در اینترنت آسان است
2.78
4
خرید اینترنتی آسان است
2.03
5

4-2-13 رتبه بندي متغیرهای تحقیق
نتايج اين آزمون براي بررسي يكسان بودن متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان، به شرح ذيل است:
جدول 4-48 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي متغیرهای تحقیق
کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
تعداد
821.021
5
0.000
266
با توجه به جدول شماره 4-30، آماره‌ کای دو و سطح معناداری محاسبه ‌شده نشان می‌دهد فرض H0 در سطح معني داري 0.05 رد می‌گردد و می‌توان گفت بین متغیرهای تحقیق از نظر تأثیرگذاری تفاوت معناداری وجود دارد. هر یک از متغیرهای تحقیق همراه با میانگین رتبه ای آنها در جدول ذیل نشان داده شده اند. “قیمت” بالاترین رتبه و “پیشنهادات ارتقایی” پایین ترین رتبه را دارا است.

جدول 4-49 : رتبه بندي متغیرهای تحقیق
شاخص
میانگین رتبه‌ای
رتبه
قیمت
5.15
1
سهولت خرید
4.96
2
محیط بازاریابی اینترنتی
3.63
3
امنیت و اعتماد
3.23
4
ویژگی های محصول
2.83
5
پیشنهادات ارتقایی
1.21
6

4-2-14 بررسی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی
4-2-14-1 بررسی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر جمعیت شناختی جنسیت
با توجه به اینکه متغیر جنسیت دارای دو سطح زن و مرد است، جهت بررسی متغیرهای غیرنرمال از آزمون ناپارامتری من ویتنی استفاده می نماییم. نتایج آزمون من ویتنی برای 6 متغیر مستقل تحقیق در جدول ذیل نشان داده شده است.

جدول 4-50: آزمون من وییتنی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر جنسیت

محیط بازاریابی اینترنتی
ویژگی های محصول
امنیت و اعتماد
پیشنهادات ارتقایی
قیمت
سهولت خرید
آماره آزمون
7003.5
7275.5
6460.5
7170.0
7261.5
6855.5
سطح معنی داری
.473
.810
.094
.670
.789
.324
همانگونه که از جدول فوق مشخص است، چون سطح معنی داری برای تمام متغیرهای مستقل بزرگتر از 0.05 شده است فرض صفر در سطح 0.05 رد نمی شود. یعنی تمام متغیرهای مستقل محیط بازاریابی اینترنتی، ویژگی های محصول، امنیت و اعتماد، پیشنهادات ارتقایی، قیمت و سهولت خرید در گروه های مختلف جنسیت یکسان هستند.

4-2-14-2 بررسی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر جمعیت شناختی وضعیت تأهل
با توجه به اینکه متغیر وضعیت تأهل دارای دو وضعیت مجرد و متأهل است، جهت بررسی متغیرهای غیرنرمال از آزمون ناپارامتری من ویتنی استفاده می نماییم. نتایج آزمون من ویتنی برای 6 متغیر مستقل تحقیق در جدول ذیل نشان داده شده است.
جدول 4-51: آزمون من وییتنی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر وضعیت تأهل

محیط بازاریابی اینترنتی
ویژگی های محصول
امنیت و اعتماد
پیشنهادات ارتقایی
قیمت
سهولت خرید
آماره آزمون
2959.00
2917.50
2650.00
2957.50
2936.50
3035.00
سطح معنی داری
.791
.704
.264
.787
.741
.956
همانگونه که از جدول فوق مشخص است، چون سطح معنی داری برای تمام متغیرهای مستقل بزرگتر از 0.05 شده است فرض صفر در سطح 0.05 رد نمی شود. یعنی تمام متغیرهای مستقل محیط بازاریابی اینترنتی، ویژگی های محصول، امنیت و اعتماد، پیشنهادات ارتقایی، قیمت و سهولت خرید در گروه های مختلف وضعیت تأهل یکسان هستند.

4-2-14-3 بررسی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر جمعیت شناختی تحصیلات
با توجه به اینکه متغیر تحصیلات دارای دو وضعیت فوق لیسانس و دکترا است، جهت بررسی متغیرهای غیرنرمال از آزمون ناپارامتری من ویتنی استفاده می نماییم. نتایج آزمون من ویتنی برای 6 متغیر مستقل تحقیق در جدول ذیل نشان داده شده است.
جدول 4-52: آزمون من وییتنی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر تحصیلات

محیط بازاریابی اینترنتی
ویژگی های محصول
امنیت و اعتماد
پیشنهادات ارتقایی
قیمت
سهولت خرید
آماره آزمون
2182.5
2247.5
2111.0
2200.0
1815.0
1654.0
سطح معنی داری
.823
.990
.649
.867
.151
.051

همانگونه که از جدول فوق مشخص است، چون سطح معنی داری برای تمام متغیرهای مستقل بزرگتر از 0.05 شده است فرض صفر در سطح 0.05 رد نمی شود. یعنی تمام متغیرهای مستقل محیط بازاریابی اینترنتی، ویژگی های محصول، امنیت و اعتماد، پیشنهادات ارتقایی، قیمت و سهولت خرید در گروه های مختلف تحصیلات یکسان هستند.
4-2-14-4 بررسی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر جمعیت شناختی سن
با توجه به اینکه متغیر سن دارای چند وضعیت بین 22 تا 24 سال، بین 25 تا 27 سال، 29 تا 31 ساله و بالای 31 سال سن هستند، جهت بررسی متغیرهای غیرنرمال از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس استفاده می نماییم. نتایج آزمون کروسکال والیس برای 6 متغیر مستقل تحقیق در جدول ذیل نشان داده شده است.
جدول 4-53: آزمون کروسکال والیس متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر سن

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره رفتار خرید، مقدار خطا، افزایش فروش، سطح معنادار Next Entries پایان نامه با موضوع برابری جنسیتی، نابرابری جنسیتی، حقوق بشر، خشونت علیه زنان