تحقیق رایگان درباره بازارهای مالی، ارزش گذاری، قیمت گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

ن دولتي به دلايل امنيتي اجازه فروش تجهيزات و دارايي‌هاي IT مورد استفاده در سازمان را نمي‌دهند، كه اين خود باعث برگشت ناپذير بودن سرمايه‌هاي فناوري اطلاعات مي‌شود.
2-17- نواقص روشهاي سنتي براي ارزيابي ريسك سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات
روشهاي مبتني بر DCF از جمله ارزش خالص فعلي (NPV) به طور معمول براي ارزيابي فرصت‌هاي سرمايه‏گذاري پيشنهاد مي‌شوند. هدف اين متدولوژي مقايسه بين جريانات نقدينگي مثبت و منفي در طي يك چارچوب مشخص و با هدف قضاوت در مورد ارزش پروژه اي است كه اين جريانات نقدينگي را ايجاد مي‌كند. لازمه اين امر اين است كه جريانات نقدينگي آتي با ارزش زماني پول متناسب شوند. فرآيند تنزيل ارزش تمامي جريانات نقدينگي را به ارزش حال تبديل مي‌كند. جمع جبري اين جريانات تخمين از ارزش فعلي را بدست مي‌دهد.
در حالي كه بزرگي و زمان منافع و هزينه ها با عدم قطعيت زيادي روبرو هستند، غالباً بحث برانگيزترين گام ارزيابي NPV از انتخاب نرخ تنزيل ناشي مي‌شود(لاكنر،1999). در اين روش ارزش‏ ‏ارزيابي شده يك سرمايه‏گذاري (يعنيNPV آن) به ميزان زيادي به انتخاب نرخ تنزيل حساس مي‌باشد. در واقع نرخ تنزيل نشان مي‌دهد كه ارزش پول حاضر به چه ميزان از همين مقدار پول در آينده با ارزش تر است و كليد مقايسه پروژه در طي زمان است، چرا كه از طريق اين پارامتر هزينه ها و منافع پروژه كه در زمان‌هاي مختلف روي مي‌دهند را مي‌توان مورد مقايسه قرار داد. ريچارد نووفيل در اين باره توضيح مي‌دهد كه چقدر انتخاب نرخ تنزيل حياتي است و نقش تعيين كننده‏اي در انتخاب سرمايه‏گذاري دارد. به طور عام هرچقدر نرخ تنزيل بزرگتر در نظر گرفته شود ارزش پروژه كمتر نشان داده مي‌شود و مخصوصاً ارزش پروژه‌هاي با افق زماني بيشتر نمود كمتري پيدا مي‌كند.
پروژه اي را فرض كنيد كه به يك هزينه صعودي42 نياز دارد و منافع حاصل از آن در طي ساليان متعدد حاصل مي‌شود. در مدل NPV، تأثير هزينه صعودي ثابت است، چراكه ارزش فعلي هزينه‏هايي كه در حال حاضر بايستي صورت بگيرند برابر با مقدار تمام و كمال آن هزينه هاست (يعني هزينه ها در 0= n محاسبه مي‌شوند). در مقابل، چون منافع در درازمدت اتفاق مي‌افتند هرچه نرخ تنزيل بيشتر شود، تأثير و ميزان منافع كمتر نشان داده مي‌شود. بنابراين با افزايش ميزان نرخ تنزيل اين طور به نظر مي‌رسد كه پروژه جذابيت كمتري دارد. در واقع از لحاظ فني هيچ مشكلي وجود ندارد، ولي مديران كلاً تمايل دارند براي ارزش يابي پروژه ها نرخ تنزيل را به شكل نامتناسبي بالا فرض كنند (1994.(Dixit and Pindyck, اين خود منجر به داوري اشتباه در مورد ارزش پروژه ها مي‏شود.
روش NPV كه معمول ترين در زمينه ارزيابي سرمايه‏گذاري ها محسوب مي‌شود، ارزش پروژه‏ها را دست كم فرض مي‌كند، چراكه در اين روش تعهد به يك پروژه غيرقابل تغيير فرض مي‏شود. بنابراين در اين روش ارزش پروژه براساس انتظارات جريان نقدينگي تخمين زده مي‌شود و تأثيرات ناشي از اتفاقاتي كه در آينده رخ مي‌دهند در نظر گرفته نمي‌شود. اين در حالي است كه فرصت‌هاي تصميم گيري منابع مهم ارزش سرمايه‏گذاري هستند.
2-18- فاکتورهای تعیین کننده ارزش اختيارات حقيقي در سرمایه گذاری IT
بر اساس الگوی قیمت گذاری گزینه “بلک و شولز”، ارزش یک گزینه مالی بوسیله 5 فاکتور مشخص می شود که شامل متغيرهاي ارزش فعلي سهام، زمان اعمال اختيار، نرخ واريانس ارزش سهام، ارزش اعمال اختيار (قيمت توافقي) و نرخ برگشت بدون ريسك مي باشد كه نقش بسیار مهمی در ارزش گذاری گزینه ها دارد (بلك وشولز، 1973).
یک سرمایه گذاری جدید IT با دارایی ها و سرمایه گذاری های موجود واکنش نشان می دهد و این واکنش یا بصورت مثبت یا منفی بوده است (گارود و كاماراس وامي، 1998). اگر مثبت باشد، نوعی هماهنگی برای شرکت فراهم می سازد، در حالی که در صورت تاثیرات منفی، ممکن است به مزیت رقابتی شرکت آسیب برساند. اگر سرمایه گذاری تاثیر تعاملی بین سرمایه گذاری جدید و فعلی را تقویت نماید می تواند مسیرهای فنی جدیدی را فراهم نماید. با این وجود، زمانی که مقاومت در برابر موارد غیر ضروری رخ می دهد منابع ارزشمند شرکت را از بین می برد و اجرای اختيارات حقيقي را دشوار می سازد، بجز گزینه رهاسازی.
علاوه بر این، یک سرمایه گذاری جدید IT رقیبان را مجبور به سرمایه گذاری های متقابل مي نماید تا بتوانند با این سرمایه گذاری رقابت نمایند. این واکنشهای رقیبان یا سرمایه گذاری های متقابل توسط رقیبان می تواند در دراز مدت بر مبنای درامدی و ساختار هزینه شرکت تاثیرگذار باشد، و در نهایت بر قابلیت توجیه تصمیم های سرمایه گذاری در زمینه فناوری و ارزش اقتصادی یک سرمایه گذاری تاثیر می گذارد (پورتر، 1985).
2-19- الگوي اختيارات آشيانه اي:
از آنجایی که اکثر پروژه ها فناوري اطلاعات به صورت وابستگی های داخلی با پروژه های دیگر می باشند، به همین دلیل توالی وابستگی ها با استفاده از الگوی اختیارات آشیانه ای ارائه می شود. الگوی اختیارات آشیانه ای در پژوهش هایی که به منظور ارزش گذاری و اولویت بندی مجموعه از نوآوری های IT که برای سرمایه گذاری در یک سازمان می باشد کاربرد دارد. یک الگوی اختیارهای آشیانه ای ایجاد می شود تا مجموعه نوآوری ها را اولویت بندی نماید. بررسی ها نشان داد که پروژه هایی که می توانند برای آغاز سایر خدمات مهم ارتقا یابند دارای ارزش گزینه ای بالاتری می باشند که با ارزیابی از طریق DCF سنتی به صورت مجزا قابل مشاهده نمی باشند. الگوی اختیارات آشیانه ای پیچیدگی های ارزش گذاری مجموعه پروژه ها را به طور همزمان در نظر می گیرد و روش تحلیلی را ارائه می نماید که ارزشهای فوری و مربوط به آینده پروژه ها را به صورت واقعی در نظر می گیرد و توجه مدیران را به تصمیمات تاکتیکی جلب می نماید، مانند چه پروژه ای را به سرعت سرمایه گذاری و اجرا نماییم (واتسون،2004).
2-20- روش Real Options و تصميمات سرمايه‏گذاري IT:
مشخصه‌هاي اصلي تصميمات سرمايه‏گذاري IT پيوسته و وابسته بودن، پويايي و پيچيدگي هستند. اين ويژگي ها به طور مشخص توسط تحليل Real Options مورد بررسي قرار مي‌گيرند و بدينوسيله سرمايه‏گذاران بر محدوديت‌هاي روش‌هاي سنتي قبلي در اين زمينه فائق مي‌آيند. براي مثال براي سرمايه‏گذاري‌هاي فناوري اطلاعات وابسته به ديگر سرمايه‏گذاري‌هاي قبلي، استفاده از اختيارات محتمل الوقوع ريسك سرمايه‏گذاري را در پروژه‌هاي فناوري اطلاعات بزرگ در شرايط عدم قطعيت كاهش مي‌دهد، بدين شكل كه انجام سرمايه‏گذاري به صورت مرحله به مرحله انجام مي گيرد به طوري كه انجام هر مرحله منوط به انجام موفقيت آميز مراحل قبلي باشد. همين طور تحليل Real Options با ارزش‏يابي انعطاف‏پذيري و راههاي مختلف در تصميمات سرمايه‏گذاري IT مشخصه پويايي پروژه‌هاي فناوري اطلاعات را در تصميم گيري‌هاي سرمايه‏گذاري در نظر مي‌گيرد. به اين شكل تصميم گيرندگان سرمايه‏گذاري به اين مساله ترغيب مي‌شوند كه سرمايه‏گذاري ها را به شكلي طراحي كنند كه داراي انعطاف‏پذيري باشند و امكان انتخابهاي مختلف در آنها وجود داشته باشد، به شكلي كه منافع بالقوه سازمان بالفعل شوند. اين انعطاف‏پذيري مي‌تواند در ورودي‌هاي سرمايه‏گذاري باشد، مانند وارد كردن يك فناوري نوين و يا يك قانون جديد در شرايط سرمايه‏گذاري و يا حتي انعطاف‏پذيري در خروجي ها مانند محصولات نرم افزاري با ويرايش مختلف براي قسمت‌هاي مختلف بازار و متناسب با نيازهاي مختلف. نهايتاً تحليل Real Options بدين شكل پاسخگوي مشخصه پيچيدگي سرمايه‏گذاري فناوري اطلاعات است كه بر نتايج تعاملات كسب و كار و فناوري اطلاعات نيز متمركز مي‌شود. ارزش‏يابي فناوري اطلاعات توسط اين متدولوژي مانند روش‌هاي سنتي محدود به ارزيابي مالي كوتاه مدت و به صورت ايزوله صورت نمي‌گيرد، بلكه در اين تحليل اين بررسي انجام مي‌شود كه چگونه سرمايه‏گذاري IT با فناوري‌هاي كسب و كار و ديگر اجزاي سازماني در تعامل است و در نتيجه ارزش كسب و كار را به طور قابل ملاحظه اي افزايش مي‌دهد (2000،Bharadwaj).
2-21- نقدها و دفاع ها ROT
روش های مختلف ارزیابی اقتصادی اساساً دارای پیش فرض هایی هستند که آنها را متناسب با شرایط خاصی می کند. یعنی از یک روش تحلیل و ارزیابی اقتصادی نمی توان و نباید در همه شرایط استفاده نمود. لذا نظریه اختیارات حقيقي نیز از این امر مستثنی نبوده و بنا به فراخور مسأله می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این بخش به برخی نقاط مثبت و منفی این نظریه اشاره خواهیم کرد.
نظریه اختیارات حقيقي ریشه اش در بازارهای مالی است. گرچه، فرضیات مورد استفاده برای بازارهای مالی ممکن است برای سایر بازارها مناسب نباشد. این منجر به انتقادهای وارد بر کاربردهای اختیارات حقيقي می گردد. نخستین انتقاد بر ROT از شبهه در مورد اعتبار رویکرد قیمت گذاری غیرتعاملی (غیرمعامله ای) در مورد سرمایه های واقعی است. در بازارهای مالی، رویکرد قیمت گذاری غیرمعامله ای بر مبنای استفاده از سهام های وثیقه بازرگانی برای فراهم کردن سود یک اختیار است. از آنجا که بیشتر سرمایه های مورد بررسی در استراتژی های سرمایه گذاری اختيارات حقيقي قابل معامله نیست، اصل غیرتعاملی به نظر می رسد که اساس خود را از دست داده است.
دومین انتقاد شامل انتخاب یک فرآیند تصادفی برای ارزش سرمایه مورد بررسی است. در تنظیم بلک- شولز، فرض می گردد که ارزش سرمایه مورد بررسی از یک فرآیند پیوسته پیروی می کند. گرچه، در سرمایه واقعی، این فرض ممکن است نقض گردد. برای مثال، جهش هایی ممکن است در قیمت ها رخ دهد. حرکت هندسی براونی ممکن است تقریب خوبی برای این مورد نباشد. این مسأله می تواند با بکارگیری مدل های واقعی تری مورد تحلیل قرار گیرد. برای مثال، می توانیم از مدل انتشار جهش یا امثالهم استفاده نماییم.
سومین انتقاد خاصیت اعمال یک اختیار حقیقی را شامل می گردد. اعمال یک اختیار مالی آنی است، یعنی زمانی که رویداد رخ می دهد، مالکیت به خریدار انتقال می یابد. موارد اختیار حقيقي پیچیده تر هستند. اعمال یک اختیار حقيقي ممکن است شامل نیاز به ساختن یک کارخانه یا حفر گروهی از چاه ها باشد و این عملیات ممکن است سال ها طول بکشد تا تکمیل گردند. در این مورد، دوره عمر برخی اختیارات حقيقي ممکن است کمتر از عمر معین و محدودی باشد.
در برخی بحث های تدافعی در برابر این انتقادات، مدل اختیارات حقيقي تصور می گردد که به عنوان عاملی در نیازهای فنی برای مشارکت در خصوصیات اعمال واقعی باشد. در ارزیابی فرصت سرمایه گذاری، تنظیم دوره عمر کاهش یافته مورد بررسی قرار می گیرد(2006،Abadie). در نهایت، روش های اختیارات حقیقی، بیشتر توسط ذی نفعان به سبب ریاضیات پیچیده آن، یعنی معادلات دیفرانسیل مشتقات جزیی در اختیارات حقيقي و متعاقب آن فقدان شفافیت و سادگی، به عنوان یک «جعبه سیاه » مورد بررسی قرار می گیرد(2003،Teach). اما با استفاده از رایانه های پیشرفته و رشد روزافزون مدل سازی رایانه ای، فروشندگان نرم افزار های رایانه ای بسیاری کاربردهای کاربرپسند از اختیارات حقیقی پیچیده را پیشنهاد می نمایند.
2-22- پيشينه تحقيق:
عبارت «اختیارات حقيقي» نخستین بار توسط میرز برای توصیف انعطاف های سرمایه گذاری شرکت ها معرفی گردید ( 1997Myers,). البته پیش زمینه های نظریه اختیارات در سال های نسبتاً دور مطرح شده است، به طوری که مبانی نظریه اختیاراتی که در رساله دکترای لوییس بچلیر43 مطرح شده است مربوط به 100 سال پیش است (2006،Bachelier). دهه 1970 میلادی، دهه انقلاب در دنیای بررسی های مالی سرمایه گذاری ها است. در سال 1973 بلک و شولز برای اولین بار نظریه اختیارات را به صورت شکل یافته مطرح کردند و مدلی ارائه کردند که با استفاده از آن می توان ارزش اختیارات را به طور تحلیلی محاسبه کرد. به مرور زمان مدل ها و روش های جدیدتری نیز برای ارزشیابی اختیارات مالی دیگری ارائه شده که باعث تکامل این نظریه شدند. مستندات اولیه در مورد کاربردهای این نوع تفکر در مورد استراتژی و ارزیابی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع واجب الوجود Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع جهان خارج، واجب الوجود، اصالت الوجود