تحقیق رایگان درباره انتقال سهام، شرکت سهامی، شرکتهای سهامی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

سهام……………………………………………………………………………………………..
73
3-4-3-2- مکانیزم فروش استقراضی سهم…………………………………………………………………………………………….
74
3-5- تشریفات اختصاصی انتقال سهام…………………………………………………………………………………………………..
75
3-5-1- انتقال سهام بانام……………………………………………………………………………………………………………………..
75
3-5-1-1- ثبت انتقال، شرط تملیک سهام بانام……………………………………………………………………………………..
78
3-5-2- انتقال سهام بی‌نام……………………………………………………………………………………………………………………
80
3-5-2-1- حصول توافق، شرط تملیک سهام بی‌نام………………………………………………………………………………
82
3-6- انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص………………………………………………………………………
82
3-6-1- ایجاد شروط محدود کننده در شرکتهای سهامی خاص………………………………………………………………..
84
3-6-1-1- شاخص تحدید در انتقال سهام……………………………………………………………………………………………..
85
3-6-2- استثنائات محدودیت واگذاری در شرکت سهامی خاص………………………………………………………………
86
3-7- انتقال سهام درشرکت مختلط سهامی……………………………………………………………………………………………..
87
3-8- استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام………………………………………………………………………………………………….
88
3-8-1- محدودیت‌های قانونی در انتقال سهام ……………………………………………………………………………………….
88
3-8-2-محدودیت‌های قراردادی در انتقال سهام……………………………………………………………………………………..
91
3-9- آثار حقوقی انتقال سهام……………………………………………………………………………………………………………..
92
3-9-1- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از سهم……………………………………………………………………………………….
92
3-9-2- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت ……………………………………………………………………………………..
94
3-9-3- انتقال مالکیت حصه ی سهامدار از شرکت ………………………………………………………………………………..
95
3-10- تکالیف طرفین قرار داد انتقال سهام…………………………………………………………………………………………….
95
3-10-1- تکالیف ناقل ……………………………………………………………………………………………………………………….
95
3-10-2- تکالیف منتقل‌الیه………………………………………………………………………………………………………………….
96

فصل چهارم : انتقال سهم‌الشرکه

4-1- کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
99
4-2- انواع سهم‌الشرکه…………………………………………………………………………………………………………………………..
100
4-2-1- نحوه‌ی تقویم سهم‌الشرکه‌ی غیر نقدی………………………………………………………………………………………..
101
4-3- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکتهای شخص…………………………………………..
101
4-3-1- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود………………………………………………………………………….
102
4-3-1-1- تفاوت شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص……………………………………………………….
102
4-3-1-2- ممنوعیت صدور اوراق تجاری در شرکت با مسئولیت محدود……………………………………………………
103
4-3-1-3- تشریفات انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود………………………………………………………….
105
4-3-1-3-1- انتقال ارادی سهم‌الشرکه……………………………………………………………………………………………………
105
4-3-1-3-1-1- انتقال سهم‌الشرکه به یکی از شرکا………………………………………………………………………………….
105
4-3-1-3-1-2- انتقال سهم‌الشرکه به اشخاص ثالث…………………………………………………………………………………
105
4-3-1-3-2- انتقال قهری سهم‌الشرکه…………………………………………………………………………………………………….
106
4-3-1-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه به سبب فوت…………………………………………………………………………………….
106
4-3-1-4- صورت انتقال …………………………………………………………………………………………………………………….
106
4-3-1-5- ضمانت اجرای عدم رعایط شرایط انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود………………………
109
4-3-2- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های شخص…………………………………………………………………………………….
109
4-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت تضامنی و نسبی………………………………………………………………………….
110
4-3-2-2- انتقال سهم‌الشرکة شرکت مختلط غیر سهامی………………………………………………………………………….
114

فصل پنچم : نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….
118

منابع……………….. ………………………………………………………………………………………… …………………………………….
120

فهرست جدول

عنوان ……………………… … صفحه

نمودار گردش عملیات خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران…………………………………………………..
70

علائم اختصاری

م ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ماده
ق . ت………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون تجارت
ل.ا.ق.ت………………………………………………………………………………………………لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب1347
ق.گ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون‌گذار
ا.د.ک…………………………………………………………………………………………………………………………………..آئین دادرسی کیفری
ا.د.م………………………………………………………………………………………………………………………………………آیین دادرسی مدنی
ق م…………………………………………………………………………………………………………………………………………………قانون مدنی
ق.ا.ا.م…………………………………………………………………………………………………………………………..قانون اجرای احکام مدنی

چکیده
در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایه‌ی این شرکت‌ها از آورده‌ی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا می‌شود. دارایی یا سرمایه‌ی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهم‌الشرکه (‌در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود‌) ایجاد می‌شود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر می‌نمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقه‌ی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهم‌الشرکه وجود ندارد. سهام و سهم‌الشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمی‌شوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهم‌الشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آورده‌ی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهم‌الشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در ماده‌ی 10 قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهم‌الشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژه‌ای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمی‌باشد و رعایت تشریفات باعث می‌شود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بی‌نام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت می‌گیرد.

کلمات کلیدی
شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه

مقدمه
با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره انتقال سهام، بورس اوراق بهادار، استقراض، ماهیت حقوقی Next Entries تحقیق رایگان درباره شرکت سهامی، شرکت سهامی عام، صاحبان سهام، اشخاص ثالث