تحقیق رایگان درباره اعتبار اسنادی، تجارت بین الملل، سیستم بانکی، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

گویند.
لازم به ذکر است در برات وصولی اسنادی، بارنامه به نام بانک صادر می گردد لذا ظهرنویسی اسناد توسط بانک ضروری است.
2-3-4) اعتبار اسنادی ( Letter of Credit = Documentary Credit )
تعهدی است که بانک گشایش کننده اعتبار ( ISSUING BANK ) برعهده می گیرد تا در قبال اخذ اسناد معینی که مورد نیاز و مورد درخواست متقاضی اعتبار (APPLICANT ) است، مطالبات ذینفع اعتبار یا فروشنده ( BENEFICIARY ) را بپردازد یا برات ( بروات ) وی را قبولی نویسی نماید یا حواله های درخواستی وی را پرداخت کند یا بانک دیگری را مامور این عملیات نماید. این پرداخت یا از طریق برات ارزی B/E ( BILL OF EXCHANGE ) یا اعتبارنامه L/C ( LETTER OF CREDIT ) صورت می گیرد.
در این روش فروشنده وجه کالا را تنها پس از ارائه اسناد حمل، به بانکی در کشور خود (مطابق با شرایطی که در اعتبار اسنادی ذکر شده است ) دریافت می نماید و بدین وسیله ریسک عدم پرداخت از طرف خریدار حذف می گردد. این روش بیش تر به نفع فروشنده بوده و منافع او را در نظر دارد چرا که او تنها با ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار به بانک می تواند وجه آن را دریافت دارد و در این حالت خریدار هیچ کنترلی بر کالا ندارد و حتی ممکن است در بیش تر موارد در حالی که هنوز کالا به کشور خریدار نرسیده فروشنده وجه آن را با ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار، از بانک دریافت دارد.
در این حالت خریدار ریسک بیش تری را متقبل شده و تنها با تنظیم شرایط اعتبار محکم می تواند نسبت به دریافت کالا اطمینان خاطر بیش تری پیدا کند.
در هر صورت به طور کلی می توان گفت که در مقایسه با روش های دیگر سیستم پرداخت در اعتبار اسنادی به گونه ای است که علیرغم وجود نقاط ضعف، تقریبا موازنه منافع را برقرار نموده و می تواند منافع هر دو طرف معامله را حفظ نماید.
نظر به این که روش پرداخت با شیوه اعتبارات اسنادی در حال حاضر متداول ترین و مهمترین شیوه پرداخت در معاملات در دنیا می باشد اطلاع از نحوه اجرا و انواع و شرایط آن برای اشخاصی که مبادرت به واردات و صادرات یا داد و ستد می کنند ضروری است. به همین خاطر نکات اساسی آن باتوجه به آخرین ویرایش مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ( UCP – 5000 )10 در ادامه بررسی می گردد.
2-3-4-1) اعتبار نامه L/C ( LETTER OF CREDIT)
اعتبارنامه فرم قراردادی است که به موجب آن بانک بازکننده اعتبار (ADVISING BANK OF L/C) بنا به درخواست و دستور خریدار بانک دیگری را که بانک کارگزار یا بانک ذینفع ( BENFICIARYS BANK) نام دارد، مجاز می دارد تا اگر فروشنده در مدت اعتبار ( VALIDITY )، و يا اگر سررسید اعتبار تمدید شده باشد حداکثر تا پایان مدت تمدید شده، اسناد حمل ( SHIPPING DOCUMENTS ) کالای مورد معامله را مطابق شرایط مندرج در اعتبار به آن بانک تسلیم کند آن بانک حداکثر تا میزان اعتبار (CREDIT AMOUNT ) را پرداخت نماید. بانک کارگزار سپس اسناد مزبور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده ارسال می کند در اعتبارنامه مشخصات کالا و ترتیبات حمل کالا درج می شود، اعتبارنامه برخلاف برات، قابل معامله نمی باشد.
2-3-4-2) انواع اعتبارات اسنادی
در خصوص اعتبارات اسنادی از جهات مختلف تقسیماتی قايل شده اند که مهمترین آن ها به شرح زیر است :
1) اعتبار اسنادی از نظر خریدار و فروشنده
الف) اعتبار اسنادی وارداتی ( IMPORT L/C )
در این نوع اعتبار، خریدار پس از توافق نهایی با فروشنده به بانک طرف حساب خود در کشور مراجعه و تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده ( ذینفع ) می کند. بانک مزبور پس از بررسی تقاضای مشتری و باتوجه به مقررات مربوطه، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی از نوعی که مورد درخواست متقاضی است می نماید.
ب) اعتبار اسنادی صادراتی ( EXPORT L/C )
صادر کننده کالا معمولا جهت دریافت وجوه مربوط به فروش کالای خود نحوه تسویه حساب را موکول به افتتاح اعتبار اسنادی بانکی می کند. در صورت تحقق چنین روشی پس از آن که خریدار در کشور خود اقدام به افتتاح اعتبار بانکی نموده و این اعتبار از طریق سیستم بانکی به صادرکننده ( یا فروشنده ) ابلاغ گردید وصادر کننده آن را مطابق شرایط توافق شده دید آن را قبول نموده و به تهیه یا ساخت کالا اقدام می کند. صادر کننده یا فروشنده موظف است در مهلت تعیین شده و قبل از انقضای مدت مقرر، اسناد لازم را به بانک ابلاغ کننده یا معامله کننده، تسلیم و وجه آن را درخواست کند. بانک مذکور پس از بررسی اسناد وجه را پرداخت و اسناد را جهت گشایش کننده اعتبار ارسال می دارد.
2) اعتبار اسنادی فعال و غیرفعال
الف) اعتبار اسنادی فعال ( Operative L/C )
اعتبار اسنادی که برای انجام آن پیش شرطی تعیین نشده است و طرفین باتوجه به متن اعتبار که حاوی توافقات و تعهدات آن هاست مکلف به انجام آن می باشد.
ب)اعتبار اسنادی غیرفعال (Operative L/C Non )
اعتباری است که تحقق آن موکول به احراز شرایطی شده است در آن صورت اعتبار، تعهدی تا انجام آن شرایط برای طرفین ایجاد نمی کند. افتتاح اعتبار اسنادی غیرفعال عمدتا به منظور آمادگی انجام معامله برای طرفین می باشد که در صورت احراز شرایط می توان آن را فعال نمود.
3) اعتبار اسنادی از نظر زمان پرداخت
الف) اعتبار اسنادی نقدی یا دیداری ( At Sight L/C )
اعتباری است که پرداخت وجه معامله بلافاصله بعد از رویت اسناد و در صورت عدم مغایرت آن به فروشنده (ذینفع اعتبار) تحقق می یابد.
ب) اعتبار اسنادی با پرداخت تأخيری ( مدت دار ) ( Defered Payment L/C )
در این گونه اعتبارات، ذینفع اعتبار پس از ارائه اسناد به بانک تعیین شده در صورت عدم مغایرت، در موعد تعیین شده در آینده وجه معامله را دریافت خواهد نمود. مثلا اگر توافق شده باشد مبلغ اعتبار با پرداخت مدت دار 120 روزه پرداخت شود در موعد تعیین شده بانک وجه اعتبار را به ذینفع اعتبار پرداخت می کند.
تذکر : در این نوع اعتبارات برای پرداخت مدت دار برات صادر نمی گردد تا ذینفع اعتبار این امکان را داشته باشد تا در صورت احتیاج با تنزیل برات وجه معامله را دریافت کند. به همین خاطر از نظر فروشنده یا ذینفع این اعتبار یکی از نامناسب ترین روش های دریافت وجه کالاست، در حالی که برای متقاضی اعتبار یا خریدار چون هزینه ابطال تمبر و تهیه برات را ندارد مناسب ترین روش به شمار می آید.
ج) اعتبار اسنادی یوزانس (نسیه) ( Usance L/C )
یوزانس به معنی مهلت، مدت، بهره پول و در عرف تجارت بین الملل به معنی معامله نسیه تضمین شده است. در این گونه معاملات نیز فروشنده برای دریافت وجه معامله مهلتی را به خریدار می دهد. هزینه یوزانس همان بهره ای است که متقاضی اعتبار یا خریدار کالا باید علاوه بر قیمت کالا به خاطر مهلتی که به وی برای پرداخت وجه معامله داده شده است بپردازد.
معمولا فروشندگان کالا با اخذ تضمین لازم به معاملات یوزانس مبادرت می ورزند به همین خاطر درخواست افتتاح اعتبار برگشت ناپذیر و تایید شده می نمایند.
4) اعتبار اسنادی از نظر حدود اختیارات خریدار
الف) اعتبار اسنادی برگشت پذیر ( REVOCABLE L/C )
در این نوع اعتبار، خریدار، از اختیارات بیش تری برخوردار است. در اعتبار اسنادی برگشت پذیر، خریدار حق تغییر شرایط اعتبار یا حتی فسخ اعتبار را دارد، بدون آن که لزومی به جلب موافقت فروشنده (صادر کننده) داشته باشد.
در این قبیل اعتبارات، همچنین بانک گشایش کننده اعتبار صرف تشخیص عدم توانايی تسویه حساب خریدار یا در مواجهه با محدودیت های ارزی یا صادراتی، می تواند خود رأسا در شرایط اعتبار تغییر ایجاد نموده یا آن را ابطال نماید.
تغییر شرایط در اعتبار اسنادی برگشت پذیر یا فسخ آن، تا موقعی امکان پذیر است که از بابت آن وجهی به فروشنده یا ذینفع پرداخت نشده باشد یا براتی تحت آن، قبول یا معامله نشده باشد. در چنین موردی خریدار نمی تواند نسبت به مبلغ پرداخت شده تحت شرایط اعتبار، دستور برگشت صادر نماید و این دستور فقط نسبت به مانده استفاده نشده اعتبار قابل اجرا خواهد بود. امروزه تحت اعتبار اسنادی برگشت پذیر، معاملات بسیار نادری صورت می پذیرد. زیرا فروشنده نمی تواند اطمینان های لازم را نسبت به پایدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خریدار داشته باشد.
ب) اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر ( IRREVOCABLE L/C )
در این نوع اعتبار هرگونه تغییر شرایط در اعتبار یا فسخ آن از جانب خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضایت فروشنده (ذینفع) بوده و بانک بازکننده اعتبار قطعا متعهد به پرداخت وجه یا معامله اسناد ارائه شده توسط ذینفع در صورت احراز کلیه شرایط (اعتبار) می باشد. معامله تحت این اعتبار به دلیل آن که امنیت و تضمین بیش تری برای فروشندگان به همراه دارد، از سوی آنان بیش تر مورد درخواست است.
5) اعتبار اسنادی از نظر تأييد و تضمین مضاعف
الف) اعتبار اسنادی تأييد شده ( CONFIRMED L/C )
اعتبار اسنادی تأييد شده، اعتباری است که پرداخت وجه معامله از طرف بانک ابلاغ کننده (بانک ذینفع یا بانک کارگزار) یا هر بانک معتبر دیگر مورد قبول فروشنده علاوه بر بانک گشایش کننده اعتبار نیز مورد تأييد قرار می گیرد. این نوع اعتبارات عموما در زمانی مورد در خواست فروشنده قرار می گیرد که تعهد بانک بازکننده اعتبار، به علت وضیعت متزلزل سیاسی یا اقتصادی کشور وی، یا به علت عدم اعتماد به خریدار، مورد پذیرش فروشنده نبوده و بانک بازکننده اعتبار، از یک بانک دیگر درخواست می کند که تعهدات اعتبار را تضمین نماید. بدین وسیله دو بانک ( بانک گشایش کننده و بانک تأييد کننده ) مشترکا و جداگانه در قبل ذینفع، متعهد می گردند. بانک تایید کننده می تواند همان بانک ابلاغ کننده باشد.
ب) اعتبار اسنادی تأييد نشده ( UNCONFIRMED L/C )

این گونه اعتبارات صرفا با تأييد بانک گشایش کننده اعتبار و بدون نیاز به تأييد بانک دیگری گشایش می یابد.
6) اعتبار اسنادی از لحاظ قابلیت انتقال
الف) اعتبار اسنادی قابل انتقال ( TRANSFERABLE L/C )
اعتبار اسنادی قابل انتقال، به اعتباری گفته می شود که ذینفع اعتبار، حق دارد آن را کلا یا جزءا در اختیار شخص یا اشخاص ثالث (ذینفع های ثانوی) قرار دهد.
این اعتبار هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که ذینفع اولیه خود نماینده متقاضی يا ارائه دهنده کالا به متقاضی است ولی تولید کننده کالا نیست. بنابراین متقاضی اعتبار درخواست می کند که اعتبار به صورت قابل انتقال گشایش یابد. در این صورت، ذینفع می تواند اعتبار را يا قسمتی از آن را به شخص یا اشخاص دیگر انتقال دهد.
اعتبار قابل انتقال، فقط یکبار قابل انتقال است و ذینفع دوم حق انتقال آن را به دیگری ندارد. از نظر مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی، اعتبار قابل انتقال خود به خود قابل تقسیم نیز می باشد و نیازی به افزودن این کلمه یا کلمات مشابه آن نیست.
ب) اعتبار اسنادی غیرقابل انتقال ( NON – TRANSFERABLE L/C )
همان گونه که ذکر شده است اگر در شرایط اعتباری، عبارت قابل انتقال قید نگردد آن اعتبار غیرقابل انتقال است. یعنی ذینفع اعتبار، حق واگذاری آن یا جزيی از آن را به نفع اشخاص ثانوی ندارد.
7) اعتبار اسنادی پشت به پشت (اتکايی) ( BACK TO BACK L/C )

اعتبار اسنادی پشت به پشت، اعتباری است که توسط ذینفع یک اعتبار، که قادر یا مایل به تهیه و

ارسال کالا نیست، با اتکاء بر اعتباری که توسط خریدار به نفع وی گشایش یافته است، جهت صادر

کننده دیگری ( ذینفع دوم ) که می تواند کالا را تهیه و ارسال نماید گشایش می یابد11.
این گونه اعتبارات اسنادی شامل دو اعتبار جدا از هم است. اولین آن به نفع ذینفعی گشایش می یابد که خود به تنهايی قادر یا مایل نیست کالا را تهیه و ارسال کند. به همین خاطر از اعتباری که به نفع او صادر شده به صورت یک پشتوانه مالی یا وثیقه جهت گشایش اعتبار دیگری به نفع صادر کننده یا عرضه کننده اصلی کالا استفاده می کند.
باتوجه به این که از لحاظ بانک باز کننده اعتبار دوم و ذینفع اولی، نخستین اعتبار گشایش یافته، حايز اهمیت است، بنابراین

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره اعتبار اسنادی، بیع بین المللی، حمل و نقل، جامعه آماری Next Entries تحقیق رایگان درباره اعتبار اسنادی، عرضه کننده، نام گذاری