تحقیق رایگان درباره اعتبار اسنادی، بیع بین المللی، حمل و نقل، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

این روش تحقیق از نوع توصیفی است و به دلیل توزیع پرسشنامه در جامعه آماری از نوع پیمایشی می باشد.(توصیفی-پیمایشی)
و نهايتاً به منظور جمع آوري و تهيه اطلاعات مربوط به سوابق پژوهش و چارچوب نظري آن از روش مطالعه کتابخانه اي ، جستجو در سايت هاي اينترنتي و مراجعه به مراکز علمي و پژوهشي استفاده شده است.
1-5. اهداف پِِژوهش
1-5-1. هدف اصلی :
هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتباراسنادی در بیع بین المللی کالا می باشد .
1-5-2. اهداف فرعی:
1- شناسایی انواع روش های پرداخت در بیع بین المللی کالا از آغاز تا امروز
2- شناسایی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرذاخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا.
3- اولویت بندی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا
1-6. فرضيات تحقیق :
1- استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی موجب کاهش ریسک واردکننده در دریافت کالای مغایر با شرایط قرارداد می گردد.
2- استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی موجب افزایش توان خریدار با استفاده از تسهیلات اعتباری بانک ها در پرداخت های مدت دار می شود .
3- حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی در صورت بروز مشکلات ، موجب تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی می شود .
4- حمایت و استقبال بانک ها به استفاده از روش اعتبار اسنادی موجب افزایش تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین الملل می شود .
5- پایین بودن هزینه های استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی موجب تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین المللی کالا می شود .
6- آشنایی وارد کنندگان با مکانیزم پرداخت به روش اعتبار اسنادی موجب افزایش تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش در بیع بین المللی کالا می شود .
1-7. جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه اي كه اين پژوهش به بررسي آن مي پردازد، شامل وارد کنندگان عضو اتاق بازرگانی تهران مي‌باشد.
بدلیل عدم امکان مطالعه کل جامعه آماری در این پِژوهش از روش نمونه گیری به روش نسبت موفقیت استفاده گردید که در نهایت تعداد 150 نمونه تعیین گردید و در نهایت بدلیل همگن بودن جامعه آماری از روش نمونه گیری ساده جهت انتخاب نمونه استفاده شد.
1-8. ابزار گردآوری داده ها
ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که پاسخگو می بایست در غالب یک طیف پنج گانه (طیف لیکرت ) به سوالات پاسخ دهد.
1-9. روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی اسپیرمن، جهت بررسی روابط میان عوامل موثر بر تمایل وارد کننده در استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا استفاده می‌شود. در نتیجه آزمون فرضیات ما در فضای پارامتریک توصیف می شود که در این شرایط برای آزمون فرضیات از تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون، همبستگی کانونی و آزمون T-Test استفاده شده است.
1-10. تعريف عملياتي واژگان کليدي تحقيق :
1) اعتبار اسنادی1:
تعهد مشروط یک بانک ( بنا به در خواست خریدار ) می باشد مبنی بر اینکه در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده ، در مدت معین اقدام به پرداخت و یا تعهد پرداخت به او بنماید. (مطابق مقررات نشريه شماره 600 اتاق بازرگاني بين المللي (ICC)) .
2) بانک گشایش کننده2 :
بانکی است که اعتبار لازم را برای خریدار گشایش نموده و برای بانک کارگزارش در کشور فروشنده ارسال می دارد تا آن بانک این اعتبار را به ذینفع اعتبار(فروشنده) ابلاغ نماید. (بولحسنی ،1388، 15)
3) بانک ابلاغ کننده3:
بانکی است که مراتب گشایش اعتبار اسنادی به نفع صادرکننده را به او اطلاع می دهد . بانک ابلاغ کننده که معملا در کشور صادرکننده قرار دارد، اطلاعات کامل را در مورد شرایط اعبتار اسنادی بدون پذیرش تعهد پرداخت در اختیار صادرکننده قرار می دهد( دستباز،1379، 318) .
4) مقررات متحدالشكل اعتباراسنادي
تجديد نظر سال 2007، نشريه شماره 600 اتاق بازرگاني بين المللي(ICC)4: مقرراتي است كه اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد، درمـــــورد هـــــر اعتبـــــار اسنــــــــادي(اعتبار) (از جمله اعتبار اسنادي ضمانتي (Stand-by)، تا حدي كه قابل اعمال است) لازم الاجراء است. اين مقررات براي همه طرف هاي ذيربط الزام آور است مگر اينكه صريحاً در شرايط اعتبار اصلاح يا مستثني شده باشد . (نشريه شماره 600 اتاق بازرگاني بين المللي (ICC)) .

5) اتاق بازرگانی بین الملل :
اتاق بازرگانی بین المللی ، موسسه تجارت جهانی است که مقرر آن در پاریس قرار دارد و حدوداً دارای 8000عضو در بیش از 200 کشور جهان می باشد (ذوقی ،1386 ،36) .
6) اینکوترمز2000:
مقررات رسمی اتاق بازگانی بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری، مسیر تجارت بین المللی را هموار می کند و مسؤلیت های طرفین قرارداد را در مبادلات تجاری مشخص می کند. علت اصلی بازنگری های مکرر اینکوترمز نیاز به تطبیق آن ها با رویه های تجاری روز بوده است (زارعی،1388،45).
7) وارد کننده :
وارد کننده شامل شخص حقیقی یا حقوقی است است که اقدام به واردات کالا یا خدمت از مبادی گمرگی کشور می کند (کریمی ،1366 ، 14) .
8) معاملات بین المللی :
هر نوع خرید و فروش کالا یا خدمت که یکی از طرفین معامله از کشور دیگر باشد معامله در حکم معامله بین المللی بوده و قوانین بین المللی بر آن حاکم است ( زمانی فراهانی ،1386 ، 37)
9) قرارداد فروش (بیع) بین المللی کالا
علاوه بر برخی از نظام های حقوقی داخلی فروش بین المللی در تعدادی از کنوانسیون های بین المللی تعریف شده است «قانون متحد الشکل در مورد قرارداد های فروش بین المللی کالا»ULIS منعقده در لاحه به تاریخ 1964 و نیز «کنوانسیون ملل متحد در باره قرارداد های فروش بین المللی کالا »UNSC منعقده در وین به تاریخ 1980، تعاریفی از فروش بین المللی عرضه می دارند. بند 1 ماده 1 قانون متحد الشکل در مورد قراردادهای فروش بین المللی کالا مقرر می دارد:
موارد ذیل ناظر بر آن دسته ا قراردادهای فروش کالا میان طرفهایی است که اقامتگاه تجاری آنها در کشور های مختلفی واقع شده باشد: الف) قرارداد متضمن فروش کالاهایی باشد که به هنگام انعقاد قرارداد در جریان حمل بوده و یا در آینده از کشوری به کشور دیگر حمل گردد؛ ب)عمل ایجاب و قبول در کشورهای مختلفی واقع شده باشد؛ ج)تحویل کالا در کشوری غیر از کشوری که ایجاب و قبول در آن واقع شده، صورت گرفته باشد.
بند 1 از ماده 1 کنوانسیون ملل متحد در باره قرارداد فروش بین المللی کالا نیز مقرر می دارد: این کنوانسیون ناظر بر قرارداد های فروش کالا میان طرف هایی است که اقامتگاه تجاری آنها در کشور های مختلف به شرح ذیل واقع شده باشد:
الف) وقتی که کشورهای مذبور «کشورهای متعاهد»در کنوانسیون باشند؛ ب) وقتی که قواعد حقوق بین الملل خصوصی به اعمال قانون کشور متعاهد منجر گردد.تعریف اخیر از فروش بین المللی به وضوح آسان تر بوده و با عرف تجارت نیز انطباق بیشتری دارد.
10) تسهیلات اعتباری بانک ها:
منابعی که بانک ها در اختیار تجار به ویژه واردکنندگان برای خرید کالاها و خدمات قرا می دهند و در سررسید اصل و فرع (سوربانکی) توسط واردکننده تسویه می شود (زینال زاده، 1388، 152).
11) قوانین بین الملل:
کلیه قوانین و مقررات حاکم بر مناسبات بین کشورها که در زمینه های مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، تجاری و.. جاری باشد (36، 2008، czinlota)
1-11. قلمرو تحقيق :
الف) قلمرو موضوعي:
اين تحقيق به سبب ماهیت آن مربوط به بازرگانی در حوزه بیع بین المللی کالا است.
ب) قلمرو مکاني:
تهران
ج) قلمرو زماني:
این تحقیق از نظر زمانی در نیمه اول سال 1389 صورت خواهد پذیرفت.

1-12. مدل مفهومی تحقیق
شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق

مقدمه
در مبادلات بین المللی روشهای مختلفی برای پرداخت وجود دارد و از طرف دیگر، قوانینی در سطح جهانی وضع شده است که باعث تسهیل مبادلات بین کشورها شود. برای کسب آگاهی در مورد انواع روشها و تسهیلات و امکانات لازم ، ابتدا اشاره ای به انواع روشهای پرداخت در دادو ستد بین کشورها می شود و مختصری در مورد هر کدام از این روشها و گونه های مختلف آنها گفته می شود. پس از آن در خصوص شیوههای گوناگون تحویل کالا به مشتری و تعریف مسئولیت هرکدام از طرفین در قالب اینکوترمز توضیح داده میشود. به دلیل نقش قابل توجه حمل و نقل در داد و ستدهای بینالمللی، به گونههای مختلف حمل و نقل محصولات، انواع بارنامه و انواع کنوانسیونهای بینالمللی مربوط به حمل و نقل پرداخته خواهد شد. چند مسئله دیگر نیز در مبادلات بینالمللی نقش دارند که به ترتیب به نقش آنها اشاره میشود. اول، سازمانهای بازرسی کننده هستند که تطابق کالا با مورد سفارش را تضمین میکنند. دوم، گمرکها هستند که در اقتصاد هر کشور، دارای کارکردهای مثبتی هستند و نحوه عبور کالا از گمرک و تشریفات مربوطه را کنترل می کنند. سوم، سازمانهای بیمه در سطح بین الملل هستند که در ایجاد فضای مطمئنی در مبادلات بینالمللی تاثیر به سزایی دارند.
در بخش دوم این فصل، به مروری بر تحقیقات پیشین پرداخته میشود و نتایجی که تحقیقات گذشته کسب کردهاند بیان میگردد که شامل دو بخش تحقیقات داخلی و خارجی است. از نظر این که هر پژوهشی که در فضای داخلی کشور انجام میشود، موضوع را به صورت بومی بررسی میکند، نقش تحقیقات داخلی در پیشینه پژوهش، اهمیت ویژهای مییابد که باید آن را به صورت جداگانه مورد توجه قرار داد.
از آنجا که این فصل، ادبیات موضوعی مسئله مورد بررسی را بیان میکند، لازم است در انتهای این فصل، در خصوص الگوی مفهومی تحقیق و ارتباط بین مفاهیم و سازه های مورد بررسی در پژوهش صحبت شود.

2-1) بخش اول : انواع روشهای پرداخت
مقدمه
جهان در حال حرکت به سمت تجارت ماورای مرزها است و با توجه به ابعاد کیفیت، تکنولوژی و هزینه تولید، کشورهای مختلف با اتخاذ استراتژیهای مناسب درصدد گسترش مراودات تجاری با دیگر کشورها هستند.
امروزه واردات کالا نقش برجسته ای در بازرگانی خارجی کشورها دارد، بطوریکه سالانه میلیاردها دلار انواع کالاها اعم از مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای از مبادی مختلف گمرکی و با استفاده از شیوه های گوناگون ( اعتبار اسنادی بدون انتقال ارز، همراه مسافرو…) وارد کشور می شود.
البته مشخص است عوامل متعددی نظیر قیمت های جهانی، سطح درآمد، نیاز بازار و … بر واردات کالا به کشور تأثیرگذار است و هدف کل از آن نیز کنترل و مهار تورم و کاهش قیمت ها، تنظیم بازار کالاها و تجارت و کسب سود است.
طرح ادبیات تحقیق در این فصل شامل بخش های: 1- انواع اعتبارات 2- مقررات 3- حمل و نقل 4- بارنامه 5- بازرسی 6- گمرک 7- ترخیص 8- بیمه 9- خسارات 10- اظهارنامه 11- پیشینه تحقیق و مدل مفهومی تحقیق می باشد.
2-2) مبانی نظری
تجارت برون مرزی در جهان، گذشته ای طولانی دارد و ملتها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دست یابی به کالاها و خدمات به مبادلات خارجی پرداخته اند. مبادله پایاپای که در حقیقت مبادله کالاها و خدمات در مقابل کالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت بشریت دارد. ریشه مبادلات پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو کرد. از آنجایی که توانایی و استعداد های افراد محدود است، لذا یک نفر نمی تواند همه چز هایی که برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند باز هم، منافع ناشی از تقسیم کار و تخصص حکم می کند که هر کس به تولید یک یا حد اکثر چند کالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید کالایی تخصص یابد و بیش از مقداری که نیاز دارد از آن کالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره ضریب همبستگی، ضریب همبستگی اسپیرمن، اعتبار اسنادی، تجارت بین الملل Next Entries تحقیق رایگان درباره تجارت بین الملل، اعتبار اسنادی، مزیت نسبی، تجارت خارجی