تحقیق رایگان درباره استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

نهايي

S1
1.55
0.07
3
0.11
1.43
0.06
3
0.08
1.24
0.04
2
0.05

S2
31.3
0.15
3
0.50
3.15
0.13
4
0.40
4.12
0.14
2
0.57

S3
1.19
0.05
3
0.07
2.21
0.09
3
0.20
2.18
0.07
1
0.16

S4
1.10
0.05
4
0.06
1.26
0.05
3
0.06
3.2
0.11
2
0.35

S5
3.49
0.16
3
0.56
3.28
0.13
3
0.43
4.03
0.14
2
0.55

S6
3.96
0.18
4
0.72
3.68
0.15
4
0.54
4.01
0.14
1
0.54

S7
3.26
0.15
3
0.49
2.78
0.11
3
0.31
3.01
0.10
2
0.31

S8
1.13
0.05
4
0.06
1.20
0.05
3
0.06
3.61
0.12
2
0.44

S9
1.42
0.07
4
0.09
2.90
0.12
3
0.34
2.35
0.08
2
0.19

S10
1.35
0.06
4
0.08
3.01
0.12
3
0.36
1.86
0.06
2
0.12
جمع امتيازها
49.7
1.00

2.73
24.9
1.00

2.78
29.6
1.00

3.27

امتياز نهايي حاصل از ارزيابي ماتريس عوامل داخلي در شهرهاي کوهپايه اي برابر با 3.25 ، در شهرهاي جلگه اي برابر با 3.01 و در شهرهاي ساحلي برابر با 3.39 مي باشد. از جمله مهمترين نقاط قوت در شهرهاي کوهستاني وجود تنوع زيست محيطي، برخورداري از شرايط اقليمي، طبيعي و زيست محيطي جاذب گردشگري، وجود جاذبه هاي بالاي گردشگري در شهر مي توان ذکر کرد. در شهرهاي جلگه اي نيز وجود تنوع زيست محيطي، وجود زمين هاي حاصلخيز با پسکرانه کشاورزي در محدوده هاي پيرامون شهر و در شهرهاي ساحلي وجود جاذبه هاي بالاي گردشگري در شهر، برخورداري از شرايط اقليمي، طبيعي و زيست محيطي جاذب گردشگري، امکان سرمايه گذاري در شهر در بخش هاي مختلف از جمله نقاط قوت در اين شهرها به شمار مي آيند. در شهرهاي کوهپايه اي مهاجرت نيروهاي متخصص و داراي مهارت از شهر، ساخت و سازهاي بي رويه، تجاوز به حريم مجاري عمومي آب و از بين رفتن منابع طبيعي جاذب گردشگري، بالا بودن نرخ بيکاري در سطح شهر، ضعف وجود خدمات عمومي و رفاهي مناسب در سطح شهر و اجرايي نشدن طرحهاي آبخيز داري و آبخوانداري در حفظ پوشش گياهي، در شهرهاي جلگه اي ضعف تاسيسات و کمبود امکانات و تجهيزات مناسب عمران شهري بويژه شبکه جمع آوري و تصفيه آب هاي سطحي و فاضلاب هاي شهري، ساخت و سازهاي بي رويه، تجاوز به حريم مجاري عمومي آب و از بين رفتن منابع طبيعي جاذب گردشگري، کيفيت نامناسب آب آشاميدني، نبود سيستم مديريت يکپارچه و واحد شهري و در شهرهاي ساحلي پايين بودن کيفيت زيرساخت هاي مناسب گردشگري، گسترش فيزيکي ناموزون شهر و تخريب زمين هاي حاصلخيز با پسکرانه کشاورزي و ضعف وجود خدمات عمومي و رفاهي مناسب در سطح شهر مهمترين ضعف ها شناخته شده اند.
5-6-2- مرحله دوم: مرحله تطبيق و مقايسه و ارائه راهبردهاي پايداري:
الف) تشکيل ماتريس تطبيقي سوات(SWOT)
ماتريس سوات(SWOT) يکي از ابزارهاي مهمي است که سياست گزاران بدان وسيله اطلاعات مربوط به عوامل داخلي و خارجي را مقايسه مي کنند و مي توانند با استفاده از آن، انواع استراتژي هاي لازم را طراحي نمود. اين استراتژي ها در يک جدول مختصات دو بعدي SWOT فهرست شده و هر يک از چهار نواحي آن نشانگر يک دسته استراتژي مي باشد، تعيين مي شود. اين استراتژي ها عبارتند از:
1) استراتژي هاي تهاجمي(SO): در قالب اين استراتژي ها، استراتژيست با استفاده ازنقاط قوت داخلي مي کوشد ازفرصت هاي خارجي بهره برداري نمايد و با بهره گيري ازنقاط قوت، فرصت ها را به حداکثر برساند.
2) استراتژيهاي محافظه کارانه يا بازنگري(WO): هدف از اين استراتژي ها اين است که با بهره برداري ازفرصت هاي موجود در محيط داخلي تلاش شود نقاط ضعف داخلي را بهبود بخشيده يا ارتقا دهند. در اين حالت منطقه به دليل داشتن ضعف داخلي نمي تواند از اين فرصت هاي بدست آمده بهره برداري نمايد. لذا لازم است استراتژي هاي نظير استفاده از تکنولوژي هاي جديد و غيره بکار گرفته شود تا با ازبين بردن نقاط ضعف از فرصت ها استفاده گردد.
3) استراتژيهاي تدافعي(WT): سازمان هايي که اين استراتژي را بکار مي گيرند حالت تدافعي به خود مي گيرند و هدف از اين استراتژي کم کردن نقاط ضعف داخلي و پرهيز از تهديدات ناشي از محيط خارجي است. در واقع چنين سازماني مي کوشد براي حفظ بقاي خود از فعاليت هاي خود بکاهد.
4) استراتژي تنوع يا تعاملي(ST): استراتژيست ها با اجراي اين استراتژي ها مي کوشند با استفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشي از تهديدات موجود را کاهش داده يا آنها را از بين ببرند.
در ادامه با توجه به مطالب فوق و با توجه به نتايج حاصله از ماتريس تحليل SWOT و نتايج ارائه شده در ماتريس ارزيابي عوامل خارجي(EFE) و ماتريس ارزيابي عوامل داخلي(IFE)، اقدام به تشکيل ماتريس تطبيقي سوات(SWOT) گرديد، که اين ماتريس بيانگر راهبردهاي ممکن از طريق مقايسه ذوجي هر کدام از عوامل داخلي و خارجي با همديگر مي باشد.

فرصت ها(O)
تهديدها(T)

قوتها(s)

SO
“استراتژي هاي تهاجمي”
تاکيد بر برتري هاي رقابتي هسته هاي مطالعاتي

ST
“استراتژي هاي تنوع”
تاکيد بر تخصيص مجدد منابع

ضعف‌ها

WO
“استراتژي هاي بازنگري”
در نظر گرفتن نيازمندي ها

WT
“استراتژي هاي دفاعي”
تاکيد بر رفع آسيب پذيري هسته هاي مطالعاتي
شکل5-32: مدل مفهومي روش شناسي ارزيابي عوامل داخلي و خارجي و تشخيص نوع استراتژي

ب) ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک
در اين بخش با جمع بندي نتايج حاصل از ماتريس هاي ارزيابي عوامل استراتژيک داخلي و خارجي، موقعيت استراتژيک شهرهاي مورد مطالعه در مسير توسعه پايدار شهري در اين شهرها، به گونه اي که در نمودار بالا عرضه شده است، تعيين و اقدام استراتژيک متناسب با آن، پيشنهاد گرديد.
همان گونه که در جدول5-32 نشان داده شده است، ميانگين امتياز بدست آمده براي عوامل داخلي براي شهرهاي کوچک کوهپايه اي 3.25 ، شهرهاي کوچک جلگه اي 3.01 و شهرهاي کوچک ساحلي 3.39 بوده است. ميانگين امتياز بدست آمده براي عوامل خارجي براي شهرهاي کوچک کوهپايه اي 2.45 ، شهرهاي کوچک جلگه اي 2.48 و شهرهاي کوچک ساحلي 3.43 بوده است.
جدول5-32: امتيازات نهايي به دست آمده براي عوامل داخلي و خارجي
swot
ميانگين امتيازها

شهرهاي کوهپايه اي
شهرهاي جلگه اي
شهرهاي ساحلي
جمع کل عوامل داخلي(قوت ها و ضعف ها)
3.25
3.01
3.39
ميانگين جمع کل عوامل خارجي(فرصت ها و تهديدها)
2.45
2.48
3.43

نتايج حاصل از ماتريس هاي ارزيابي عوامل استراتژيک داخلي و خارجي(جدول5-29) بيانگر اين مطلب است که الگوي استراتژيک براي شهرهاي کوهپايه اي و جلگه اي با توجه به ميانگين امتيازات نهايي به دست آمده از مجموع عوامل داخلي و عوامل خارجي در در موقعيت ربع سوم ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک راهبرد بازنگري(WO) و شهرهاي کوچک ساحلي در موقعيت ربع اول ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک راهبرد تهاجمي(SO) است.

شکل5-3: ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک شهرهاي کوچک کوهپايه اي استان بر اساس نمودارSWOT

شکل5-3: ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک شهرهاي کوچک جلگه اي استان بر اساس نمودارSWOT

شکل5-3: ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک شهرهاي کوچک ساحلي استان بر اساس نمودارSWOT

جدول شماره5-33 سناريوهاي انتخاب شده براي شهرهاي کوچک را در موقعيت هاي مختلف نشان مي دهد. با توجه به اينکه سناريوي تعيين شده براي شهرهاي کوچک در شهرهاي کوهپايه اي و جلگه اي استراتژي بازنگري است، لذا ضروريست تا در تمام اين شهرها در ارائه الگوها و راهکارهاي اجرايي تأکيد بر روي نيازمنديها شود.
نکته قابل توجه ديگر در اين ارتباط پرسشي است که ممکن است در ذهن تداعي شود و آن اينکه چرا در شهرهاي کوهپايه اي و جلگه اي مورد مطالعه مدل برنامه ريزي استراتژيک يک سناريو را پيشنهاد داده است؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت با نگاهي به نتايج سنجش ميزان پايداري هيچ کدام از شهرهاي کوهستاني و جلگه اي در شرايط پايدار نبوده اند. با اين تفاوت که به لحاظ سطوح پايداري شهرهاي جلگه اي در شرايط نسبتاً بهتري نسبت به شهرهاي کوهستاني بوده اند.

جدول(5-33): سناريوهاي تعيين شده مربوط به شهرهاي کوچک استان مازندران

رديف
شهرهاي کوچک
سناريوهاي انتخاب شده
تأکيدات
1
شهرهاي کوچک کوهپايه اي
استراتژي هاي بازنگري
تاکيد بر نيازمنديها
2
شهرهاي کوچک جلگه اي
استراتژي هاي بازنگري
تاکيد بر نيازمنديها
3
شهرهاي کوچک ساحلي
استراتژي هاي تهاجمي
تاکيد بر برتري هاي رقابتي

در گام بعدي در اين فرايند، تدوين استراتژي هاي مناسب بر اساس نتايج ارزيابي هاي انجام گرفته از عوامل داخلي و خارجي است. جدول شماره 5-34 استراتژي تعيين شده را نشان مي دهد.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره حمل و نقل، حوزه نفوذ، استان مازندران، دانشگاهها Next Entries منبع پایان نامه با موضوع سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل، شورای امنیت