تحقیق رایگان درباره استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

شکل5-3: وضعيت سن پاسخگويان

ت) وضعيت اشتغال: 77.3 درصد پاسخگويان مورد مطالعه شاغل و18.8 درصد نيز بيکار بوده اند. 3.9 درصد از پاسخگويان نيز شغل خود را ذکر نکردند.(جدول و شکل شماره5-4)

جدول5-4: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اشتغال
وضعيت اشتغال
فراواني
درصد
بيکار
78
18.8
شاغل
320
77.3
بي جواب
16
3.9
جمع کل
414
100
شکل5-4: وضعيت اشتغال پاسخگويان

ث) ميزان سطح تحصيلات: 7.5 درصد پاسخگويان سوادشان در حد خواندن و نوشتن بوده، 12.8 درصد سيکل، 27.8 درصد ديپلم، 20.5 درصد فوق ديپلم، 21.3 درصد ليسانس و 6.8 درصد سطح تحصيلات فوق ليسانس و دکتري داشته اند.(جدول و شکل5-5)
جدول5-5: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات
تحصيلات
فراواني
درصد
در حد خواندن و نوشتن
31
7.5
سيکل
53
12.8
ديپلم
115
27.8
فوق ديپلم
85
20.5
ليسانس
88
21.3
فوق ليسانس و بالاتر
28
6.8
بي جواب
14
3.4
جمع کل
414
100

شکل5-5: ميزان تحصيلات پاسخگويان

5-2- يافته هاي استنباطي:
در اين پژوهش به منظور دستيابي به اهداف مد نظر و نيز آزمون فرضيات، روش‌ها و تکنيک‌هاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفته‌اند. با توجه به اينکه آزمون فرضيات در اين تحقيق منوط به در اختيار داشتن اطلاعات مربوط به ميزان پايداري شهرهاي کوچک حوزه مورد مطالعه است، لذا ابتدا فرايند سنجش پايداري مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. فرايند کلي سنجش ميزان پايداري با توجه به مباني نظري حاکم بر رويکرد پايداري به پنج بخش کلي تقسيم شده است:
1- سنجش پايداري زيست محيطي
2- سنجش پايداري اجتماعي
3- سنجش پايداري اقتصادي
4- سنجش پايداري کالبدي
هر کدام از ابعاد فوق از طريق بکارگيري دسته مشخصي از شاخص ها77 مورد تحليل قرار گرفته است. در ادامه ابعاد مختلف پايداري با توجه به شاخص هاي تعيين شده تبيين و مورد تحليل قرار مي گيرد. جدول هاي اوليه مربوط به شاخص ها در اين تحقيق جداول هم مقياس مي باشد و جداول مربوط به ماتريس هاي خام، همسو و هم ارزش در پايان پيوست گرديده است.
5-2-1- سنجش و تحليل پايداري زيست محيطي
از آنجا که هرگونه فعاليتي براي ارتقاي کيفيت زندگي و توسعه انساني در محيط زيست تحقق مي يابد، لذا وضعيت محيط زيست و منابع آن از نظر پايداري يا ناپايداري بر فرآيند توسعه تأثيرگذار خواهد بود. بر اين اساس، هر بحثي درباره توسعه بدون توجه به مفهوم پايداري زيست محيطي، ناتمام تلقي ميشود. با اين اوصاف اگر توسعه پايدار هدف نهايي ما به شمار رود مي توان گفت پايداري زيست محيطي شرط لازم براي تحقق آن مي باشد(حسين زاده و همکاران،1390: 33)
تحليل شاخص‌هاي پايداري زيست محيطي در شهرهاي کوچک استان مازندران نشان مي دهد که از ميان شاخص‌هاي موجود، شاخص سرانه فضاي سبز شهري و کيفيت آب آشاميدني به ترتيب با 0.226 و 0.289 از کمترين ارزش و شاخص درصد نابودي گونه هاي گياهي کمياب نيز با ارزش 0.638 از بالاترين ارزش برخوردارند. در مجموع، تعداد 5 شاخص در شرايط ناپايدار، تعداد 4 شاخص در وضعيت پايداري ضعيف، تعداد 5 شاخص در وضعيت پايداري متوسط و تنها 2 شاخص در شرايط پايدار قرار دارند. جدول شماره 6-6 وضعيت شاخص هاي زيست محيطي را در سطح شهرهاي کوچک استان در سال 1392 نشان مي دهد.

جدول5-6: وضعيت شاخص هاي پايداري زيست محيطي در شهرهاي کوچک مورد مطالعه
نام شهر
معکوس نرخ تغيير کاربري اراضي پيرامون شهر
سرانه فضاي سبز شهري به متر
سهم فضاهاي بازنسبت به کل مساحت شهر
رضايت ازميزان آب شرب داراي کيفيت مناسب
کيفيت آب آشاميدني
معکوس ميزان آلودگي آب
معکوس نابوديگونه هاي گياهي کمياب
بهره برداري صحيح از مناظر داراي ارزش طبيعي
اميرکلا
0.489
0.219
1.000
0.165
0.081
0.265
0.529
0.052
زيراب
0.547
0.000
0.830
1.000
0.604
1.000
0.793
0.000
رامسر
0.560
1.000
0.000
0.463
0.054
0.187
0.653
0.372
فريدونکنار
1.000
0.089
0.418
0.099
0.000
0.000
0.678
0.123
نکا
0.700
0.070
0.523
0.777
1.000
0.794
0.810
1.000
نور
0.422
0.094
0.719
0.000
0.234
0.472
1.000
0.977
رستمکلا
0.000
0.108
0.334
0.421
0.054
0.132
0.000
0.035
ارزش پايداري
0.531
0.226
0.546
0.418
0.289
0.407
0.638
0.392

ادامه جدول5-6
رضايتمندي از شبکه دفع فاضلاب
معکوس تخريب مناظر داراي ارزش طبيعي و بصري
معکوس نزديکي مکان دفع زباله با منابع طبيعي
معکوس درصد وقوع سيلاب هاي مخاطره آميز
معکوس درصد آسيب پذيري از سيلاب هاي مخاطره آميز
مقاومت مساکن دربرابر زلزله
برنامه هاي پيشگيرانه از سيلاب
0.835
1.000
1.000
0.948
0.097
0.335
0.636
0.000
0.364
0.347
0.164
0.196
0.503
0.018
0.712
0.340
0.640
0.548
0.162
1.000
0.691
0.618
0.532
0.913
0.386
0.000
0.000
1.000
1.000
0.479
0.372
0.974
0.758
0.289
0.000
0.512
0.372
0.000
1.000
1.000
0.000
0.455
0.165
0.287
0.547
0.000
0.194
0.445
0.323
0.549
0.482
0.545
0.574
0.344
0.367
0.4

در ادامه و از طريق تجميع شاخص هاي زيست محيطي با هم مولفه هاي مبنايي پايداري زيست محيطي مورد بررسي قرار مي گيرند. مولفه هاي پايداري زيست محيطي شامل منابع سرزمين، بهداشت و خدمات محيط و آسيب پذيري محيط مي باشد.(جدول شماره5-7)
جدول5-7: ارزش پايداري مولفه هاي زيست محيطي به تفکيک شهرها
نام شهر
منابع سرزمين
بهداشت و خدمات محيط
آسيب پذيري محيط
پايداري کل
وضعيت پايداري
اميرکلا
0.479
0.448
0.504
0.476
ضعيف
زيراب
0.636
0.382
0.265
0431
ضعيف
رامسر
0.442
0.543
0.60
0.528
متوسط
فريدونکنار
0.333
0.55
0.347
0.41
ضعيف
نکا
0.597
0.532
0.450
0.526
متوسط
نور
0.423
0.552
0.514
0.496
ضعيف
رستمکلا
0.426
0.452
0.275
0.387
ناپايدار
ميزان پايداري
0.473
0.510
0.421
0.467
ضعيف

همانطور که ملاحظه مي گردد، از نظر زيست محيطي 1 شهر در شرايط ناپايدار، 4 شهر از شهرهاي هاي مورد مطالعه داراي پايداري ضعيف، تعداد 2 شهر داراي پايداري متوسط مي باشند. شکل هاي زير وضعيت پايداري مولفه هاي مختلف زيست محيطي را در منطقه مورد مطالعه نشان مي دهند.

توزيع فضايي شهرهاي مورد مطالعه از منظر پايداري زيست محيطي، نشان مي دهد که شهرهاي واقع در ناحيه مرکزي استان از سطح پايداري کمتري در مقايسه با شهرهاي ديگر برخوردارند . تنها شهرهاي نکا و رامسر از لحاظ پايداري زيست-محيطي در وضعيت پايدارتري نسبت به شهرهاي ديگر قرار دارند.

نقشه شماره5-1: وضعيت پايداري زيست محيطي شهرهاي کوچک استان مازندران
تحليل مولفه هاي زيست محيطي از نظر وضعيت پايداري نشان مي‌دهد که مولفه منابع سرزمين و آسيب پذيري محيط به ترتيب با ارزش 0.480 و 0.421 داراي پايداري ضعيف و مولفه بهداشت و خدمات محيط با ارزش0.510 در وضعيت پايداري متوسط مي باشد و در کل شهرهاي کوچک مورد مطالعه در شرايط پايداري ضعيف قرار دارند جدول(5-8).
جدول5-8: ارزش پايداري مولفه هاي زيست محيطي
مولفه ها
پايداري
وضعيت پايداري
منابع سرزمين
0.480
ضعيف
بهداشت و خدمات محيط
0.510
متوسط
آسيب پذيري محيط
0.421
ضعيف
کل
0.467
ضعيف

نتايج حاصل از تحليل وضعيت پايداري شهرهاي کوچک مورد مطالعه از منظر محيط زيست، حاکي از وضعيت نامناسب شهرهاي کوچک استان بويژه شهرهاي واقع در ناحيه مرکزي استان بوده است. نتايج بدست آمده از بررسي شاخص هاي سنجش پايداري زيست محيطي نشان مي دهد، عواملي مانند سرانه پايين فضاي سبز شهري، کميت و بويژه کيفيت نامناسب آب آشاميدني، آسيب پذيري از سيلاب هاي مخاطره آميز، مقاومت پايين مساکن در برابر زلزله، عدم برنامه هاي پيشگيرانه از سيلاب و نرخ بالاي تغيير کاربري اراضي و مکانيابي و دفع نامناسب زباله هاي شهري بيشترين سهم را در ناپايداري محيطي شهرهاي کوچک مورد مطالعه داشته اند.
تمرکز فزاينده شهرها و فشار جمعيتي (استقرار24 شهر و تمرکز60درصد جمعيت شهري در بخش مرکزي استان) به همراه توسعه شتابان شهري، گسترش و توسعه فعاليتهاي صنعتي و کشاورزي توام با بهره برداري بي‌رويه از منابع آب و خاك و پوشش گياهي، تغييرات قابل ملاحظه اي در کاربري اراضي، فرايندهاي هيدرولوژي، مورفولوژي و وضعيت محيط زيست شهرهاي کوچک استان بويژه در بخش مرکزي استان مازندران به وجود آورده است .به طوري که فرسايش خاك، محدود شدن گونه‌هايي از پوشش گياهي و افزايش گونه هاي ديگر، افزايش آلاينده هاي آب و خاك، بهم خوردن توازن اکولوژيک اکوسيستم هاي طبيعي، تغيير جريانات سطحي و نفوذي که از نشانه هاي ناپايداري است، در محيط اين شهرها ملموس مي باشد و موجب تغييرات بسياري در خصوصيات اکولوژي و محيط زيست آن ها شده است، به طوريکه تعادل طبيعي اکوسيستم ها در اکثر اين شهرها به ميزان زيادي مورد تهديد جدي قرار گرفته، فرسايش خاك تشديد گرديده و کيفيت منابع آبي، به دليل مقادير زياد پسابها و فاضلاب هاي توليد شده توسط واحدهاي مسکوني، تجاري و صنايع درون شهري که به منابع آبهاي سطحي و زيرزميني وارد شده اند، به ميزان زيادي کاهش يافته است. به عنوان مثال ورود پساب هاي شهري به آبهاي سطحي در شهر نکا 30 درصد، رستمکلا 20 درصد، رامسر 65 درصد، فريدونکنار و اميرکلا 80 درصد، نور و زيراب 70 درصد و محمود آباد 75 درصد بوده است.
به طور کلي توسعه و استقرار واحدهاي مسکوني شهري بر روي مناطق تأمين آب و نفوذ آبهاي آلوده سطحي فاضلابهاي خانگي به سفره هاي آب زير زميني در اين شهرها، سبب ايجاد محدوديت در برداشت آب هاي زير زميني شده است (بويژه در شهرهاي شرق و مرکزي استان). افت سريع سطح آب هاي زير زميني ناشي از برداشت آب و محدوديت ذخاير سفره هاي آب زير زميني به لحاظ فاصله محدود کوه و دريا و نفوذ آبهاي شور زيرسطحي به لايه هاي فوقاني سفره هاي زير زميني (شهرهاي کوچک غرب استان) از مشکلات منابع آب در اين شهرها مي باشد.
علاوه بر اين تبديل سطح وسيعي از کشتزارها به شهر و شهرك ها، بهره برداري هاي نادرست از جنگل ها، چراي بي رويه دام و تجاوز به حريم منابع طبيعي، خطر ايجاد بحران هاي زيست محيطي شديدي را در عرصه محيط زيست اين شهرها و بر هم خوردن تعادل و توازن ميان محيط زيست طبيعي و فعاليت هاي انساني را محتمل ساخته است.
مشکلات مديريت پسماند و دفع مواد جامع نيز يکي ديگر از مشکلات زيست محيطي شهرهاي کوچک مورد مطالعه است. نتايج بررسي هاي انجام شده نشان داد، به دليل عدم توجه به مديريت علمي دفن پسماندها و مکانيابي غير اصولي، بيش از 80 درصد از جايگاههاي دفع زباله در شهرهاي کوچک استان موجب آلودگي آبهاي سطحي و بيش از 60 درصد باعث آلودگي آبهاي زير زميني مي گردند. محدوديت هاي فيزيکي و محيطي به همراه نارسايي در سيستم فعلي مديريت پسماندها، عامل اصلي آلودگي هاي محيط زيست و تخريب منابع طبيعي در اين مناطق محسوب مي شود. اثرات بحراني پيامدهاي دفن بي رويه پسماندها با توجه به روند رو به افزايش ميزان توليد آن که عمدتاً به دليل تغيير الگوي مصرف و افزايش جمعيت است، يکي از مشخص ترين زمينه هاي پديد آورنده ناپايداري محيط زيست در شهرهاي استان مي باشد. نتايج بدست آمده از بررسي شهرهاي کوچک مورد مطالعه نشان داد که روش دفع زباله در تمامي شهرهاي کوچک استان، متکي بر تخليه مواد زايد جامد در محيط و با استفاده از شيوه هاي سنتي و غيربهداشتي، يعني بدون اجراي عمليات پردازش، توليد کود آلي و بازيافت مي باشد. شهرداري رستمکلا زايدات و زباله هاي شهري را در حاشيه شهر، شهرداري فريدونکنار زايدات شهري را در کنار ساحل و شهرداري هاي شهرهاي نکا، زيراب، اميرکلا، رامسر و نور زايدات و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره استان مازندران، سلسله مراتب، حوزه نفوذ Next Entries تحقیق رایگان درباره محل سکونت، استان مازندران، حقوق انسان