تحقیق رایگان درباره استان مازندران، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………237
5-6- آزمون فرضيه چهارم تحقيق:………………………………………………………………………………………………………………………..239
5-6-1- مرحله اول: مرحله ورودي(شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدها)…………………………………………………240
5-6-2- مرحله دوم: مرحله تطبيق و مقايسه و ارائه استنراتژيهاي پايداري………………………………………………………………….251
5-6-3- جمع بندي نهايي از آزمون فرضيه چهارم………………………………………………………………………………………………….259

فصل ششم
جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..261
6-1- نتايج نظري و تجربي سنجش ابعاد پايداري……………………………………………………………………………………………………..261
6-2- نتايج نظري و تجربي تبيين ابعاد موثر در پايداري شهرهاي کوچک استان…………………………………………………………….265
6-3- نتايج راهبرد مطلوب پايداري شهرهاي کوچک…………………………………………………………………………………………………268
6-3-1- اولويت بندي استنراتژيهاي پيشنهادي توسعه پايدار شهرهاي کوچک…………………………………………………………………270
6-4- برنامه هاي عملي پايداري شهرهاي کوچک بر اساس الگو برنامه ريزي استراتژيک مشخص شده……………………………..282
سخن آخر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………286

فهرست جداول، شکل، نمودار و نقشه ها

جدول1-1 طبقه بندي تعداد شهرهاي کشور در طبقات مختلف جمعيتي طي سالهاي 1390-1365………………………………… 9 جدول1-2: چگونگي توزيع شهرهاي کوچک کل کشور و استان مازندران در سال1390(به درصد)…………………………………..9
جدول2-4: مقايسه تطبيقي استراتژي هاي مدرن و غير مدرن……………………………………………………………………………………….60
جدول2-2: تاکيدات اصلي و فرعي ديدگاههاي مطرح شده…………………………………………………………………………………………73.
جدول2-3: مزيت ها و کاستي هاي ديدگاههاي مطرح شده ………………………………………………………………………………………74
جدول2-4: آثار احتمالي بکارگيري ديدگاه توسعه و تقويت شهرهاي کوچک مبتني بر توسعه فضايي پايدار…………………… 76
جدول(3-1): فهرست شهرهاي نمونه در هر ناحيه…………………………………………………………………………………………………….85
جدول3-2: طبقه بندي پايداري از ديدگاه پرسکات و آلن…………………………………………………………………………………………..76
جدول3-3: جدول بارومتر پايداري پرسکات و آلن…………………………………………………………………………………………………..76
جدول (3-4): رهيافت و چارچوب سازماندهي شاخص ها (ابعاد، مؤلفه ها، معيارها و شاخص ترکيبي)…………………………113
جدول (3-5):چک ليست انتخاب شاخص هاي توسعه پايدار شهرهاي کوچک…………………………………………………………. 113
جدول (3-6): تعداد شاخص هاي منتخب در ارتباط با هر كدام از معيارها و ابعاد پايداري……………………………………………115
جدول (3-7): فهرست شاخص هاي منتخب پايداري زيست محيطي شهرهاي کوچک استان مازندران………………………..117
جدول (3-8): فهرست شاخص هاي منتخب پايداري اقتصادي شهرهاي کوچک استان مازندران………………………………….118
جدول (3-9): فهرست شاخص هاي منتخب پايداري اجتماعي شهرهاي کوچک استان مازندران……………………………….120
جدول (3-10): فهرست شاخص هاي منتخب پايداري کالبدي-زيرساختي شهرهاي کوچک استان مازندران………………..121
جدول (3-11):متوسط ارزش نهايي شاخص ها در ابعاد چهارگان? پايداري از ديدگاه خبرگان…………………………………….122
جدول4-1: توزيع نقاط سکونتي و تعداد جمعيت آنها بر اساس پهنه هاي توپوگرافي…………………………………………………136
جدول (4-2): جمعيت استان مازندران به‌تفکيک نقاط شهري و روستايي (به نفر و درصد)………………………………………..138 جدول(4-3): تعداد و نرخ رشد جمعيت استان مازندران در سال هاي 1375تا1390………………………………………………….139
جدول(4-4): شاخص‌هاي جمعيتي استان ازندران…………………………………………………………………………………………………139
جدول(4-5): رتبه و جمعيت شهرهاي گروه اول…………………………………………………………………………………………………..141
جدول(4-6): رتبه و جمعيت شهرهاي گروه دوم…………………………………………………………………………………………………..142
جدول(4-7): رتبه و جمعيت شهرهاي گروه سوم………………………………………………………………………………………………….144
جدول(4-8): رتبه و جمعيت شهرهاي گروه چهارم……………………………………………………………………………………………….146
جدول(4-9): رتبه و جمعيت شهرهاي گروه پنجم…………………………………………………………………………………………………147
جدول(4-10): رتبه و جمعيت شهرهاي گروه ششم………………………………………………………………………………………………148
جدول (4-11): تعداد و درصد جمعيت شهري و تراکم جمعيتي استان مازندران در طي سال هاي 1335-1390………….151
جدول(4-12): الگوي سلسله مراتب استان و جايگاه شهرهاي کوچک طي سال هاي 1375 تا 1390…………………………..154
جدول(4-13): رتبه-اندازه واقعي و تئوريک شهرهاي استان مازندران در سال 1375………………………………………………..157
جدول شماره 4- 14 : رتبه- اندازه واقعي و تئوريک شهرهاي استان مازندران در سال 1385……………………………………160
جدول 4- 15 رتبه- اندازه واقعي و تئوريک شهرهاي استان مازندران در سال 1390……………………………………………….164
جدول 4-16 شاخص آنتروپي توزيع تعداد شهرها در استان مازندران طي سالهاي 1375 تا 1390…………………………….168
جدول 4-17: شاخص آنتروپي توزيع استقرار جمعيت شهري در استان مازندران طي سالهاي 1375 تا 1390……………..168
جدول(4-18)، تعداد شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي در شهرهاي استان مازندران………………………………………………..174
جدول(4-19)، تعداد شاخص هاي خدماتي به تفکيک شهر………………………………………………………………………………….176
جدول(4-20)، تعداد شاخص هاي اقتصادي در شهرهاي استان مازندران……………………………………………………………….178
جدول(4-21)، تعداد گره هاي ارتباطي به تفکيک سکونتگاههاي شهري………………………………………………………………..180
جدول(4-22): ارزش نهايي شاخص هايبه کار رفته درتعيين کارکردهاي شهرهاي استان…………………………………………..183
جدول(4-23): سطح بندي تعداد شاخص هاي به کار رفته درتعيين کارکردهاي شهرهاي استان…………………………………185
جدول(4-24): ارزش نهايي بخش هاي خدمات، اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي و ارتباطي در شهرهاي استان……………..185
جدول 4-25- وضعيت برخورداري شهرهاي استان از خدمات کلان و جايگاه شهرها …………………………………………….193
جدول5-1: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت…………………………………………………………………………………….198
جدول5-2: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل……………………………………………………………………………….199
جدول5-3: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت……………………………………………………………………………………….199
جدول5-4: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اشتغال………………………………………………………………………………………….200
جدول5-5: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات……………………………………………………………………………200
جدول5-6: وضعيت شاخص هاي پايداري زيست محيطي در شهرهاي کوچک مورد مطالعه……………………………………..201
جدول5-7: ارزش پايداري مولفه هاي زيست محيطي به تفکيک شهرها………………………………………………………………….203
جدول5-8: ارزش پايداري مولفه هاي زيست محيطي……………………………………………………………………………………………205
جدول5-9: وضعيت شاخص هاي پايداري اجتماعي در شهرهاي کوچک مورد مطالعه………………………………………………208
جدول5-10: وضعيت پايداري مولفه هاي پايداري اجتماعي در شهرهاي مورد مطالعه……………………………………………….209
جدول5-11: وضعيت پايداري مولفه هاي اجتماعي در منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………211
جدول5-12: وضعيت شاخص هاي پايداري اقتصادي در شهرهاي کوچک مورد مطالعه……………………………………………215
جدول5-13: وضعيت پايداري مولفه هاي اقتصادي در شهرهاي کوچک استان مازندران……………………………………………216
جدول5-14: وضعيت پايداري مولفه هاي اقتصادي در شهرهاي مورد مطالعه…………………………………………………………..217
جدول(5-15):وضعيت پايداري شاخص هاي کالبدي در شهرهاي کوچک استان……………………………………………………..221
جدول5-16: وضعيت پايداري مولفه هاي کالبدي در شهرهاي کوچک استان مازندران……………………………………………..222
جدول5-17: وضعيت پايداري مولفه هاي کالبدي در شهرهاي کوچ

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره استان مازندران، سلسله مراتب Next Entries تحقیق رایگان درباره استان مازندران، ابعاد و مؤلفه ها