تحقیق رایگان درباره استان مازندران، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

آباد
20054
13059
6995+
0
19200
854+
0
16
نور
16688
12243
4445+
0
18000
1312-
2/7
17
گلوگاه
16460
11522
4937+
0
16941
481-
8/2
18
كتالم و سادات محله
16239
10882
5357+
0
16000
239-
4/1
19
زيراب
12785
10309
2474+
0
15158
2373-
6/15
20
رستم كلا
10773
9794
979+
0
14400
3627-
1/25
21
خرم آباد
9881
9327
553+
0
13714
3833-
9/27
22
شيرگاه
9546
8903
643+
0
13091
3545-
27
23
عباس آباد
9384
8517
867+
0
12521
3137-
25
24
سلمانشهر
8302
8162
140+
0
12000
3698-
8/30
25
پل سفيد
7648
7835
182-
3/2
11520
3872-
6/33
26
مرزن آباد
6488
7534
1046-
8/13
11077
4589-
4/41
27
علمده
5592
7255
1663-
9/22
10666
5074-
5/47
28
كلاردشت
5131
6996
1865-
6/26
10285
5154-
1/50
29
كلارآباد
4973
6754
1781-
3/26
9931
4958-
9/49
30
چمستان
4885
6529
1644-
1/25
9600
3071-
9/31
31
نشتارود
4770
6319
1549-
5/24
9290
4520-
8/48
32
كياكلا
4319
6121
1802-
4/29
9000
4681-
52
33
کياسر
3782
5936
2159-
3/36
8727
4945-
6/56
34
رينه
1337
5761
4424-
7/76
8470
7133-
2/84
35
آلاشت
425
5597
5172-
4/92
8228
7803-
8/94
جمع
1194234
809275
0
0
1194272
0
0

طبق نمودار 4-1 که سلسله مراتب شهري تئوريک تمرکز گرا، تمرکز زدا و واقعي استان مازندران را در سال 1375 نشان از بالاتر بودن خط همبستگي لگاريتمي رتبه – اندازه تعدل يافته نسبت به الگوي رتبه-اندازه زيپف است. برخي از ويژگي هاي اين سلسله مراتب شهري استان عبارتند از :
– همبستگي لگاريتمي بين رتبه و اندازه شهرهاي رتبه دوم تا پنجم (آمل ، بابل ، قائمشهر و بهشهر) استان مازندران بسيار نامنظم بوده و با هر دو الگوي تئوريک ترسيم شده فاصله دارد .
– همبستگي لگاريتمي بين رتبه و اندازه شهرهاي رتبه هفتم (بابلسر) تا هيجدهم ( کتالم و سادات محله) تقريبا” بر الگوي “رتبه- اندازه” تعديل يافته منطبق است .
– همبستگي لگاريتمي بين رتبه و اندازه شهرهاي رتبه بيستم(رستمکلا) تا بيست و پنجم (پل سفيد) تقريبا” بر الگوي “رتبه- اندازه” منطبق است .
– همبستگي لگاريتمي بين رتبه و اندازه شهرهاي رتبه نوزدهم تا سي و سوم بدون هيچ ارتباطي با الگوهاي تئوريک ترسيم شده نوعي همبستگي معکوس ملايم است که در دو رتبه سي و چهارم و سي و پنجم به همبستگي معکوس شديد تبديل مي شود .

نمودار 4- 1: نمودار تطبيقي-لگاريتمي سلسله مراتب شهري استان مازندران در سال 1375

در سال1385 بغير از شهر ساري که الگوي “رتبه – اندازه” براساس آن تنظيم مي شود، فقط 11 شهر نسبت به اين الگو داراي کسري جمعيت بودند و 23 شهر ديگر اين استان نسبت به الگوي”رتبه – اندازه” داراي اضافه جمعيت هستند. در اين سال بغير از شهرهايي که نسبت به الگوي “رتبه – اندازه” داراي اضافه جمعيت هستند، کمترين کسري جمعيت شهرهاي استان مازندران نسبت به الگوي “رتبه – اندازه” به شهر رتبه 25 ( پل سفيد) با 3/2 % کسري و بيشترين کسري هم به شهر رتبه 35 (آلاشت) با 4/92% کسري مربوط مي شود. در مجموع در سال 1375در استان مازندران بغير از شهرهاي رتبه 34(رينه) و 35 (آلاشت) که نسبت به الگوي رتبه – اندازه بيش از 50% کسري جمعيت دارند، شهرهاي رتبه هاي بيست و پنجم (پل سفيد)، بيست و ششم (مرزن آباد)، بيست و هفتم (علمده)، بيست و هشتم (کلاردشت)، بيست و نهم (کلارآباد)، سي ام (چمستان)، سي و يکم (نشتارود)، سي و دوم (کياکلا) و سي و سوم (کياسر) داراي کسري زير 40% هستند.
اما براساس” الگوي رتبه – اندازه تعديل يافته” شهرهاي دوم (آمل) ، سوم (بابل)، چهارم (قائمشهر)، پنجم (بهشهر)، نهم (نوشهر)، دهم (تنکابن)، يازدهم(رامسر)، دوازدهم (فريدونکنار)، سيزدهم (جويبار)، چهاردهم (اميرکلا) و پانزدهم(محمودآباد) داراي اضافه جمعيت هستند و بقيه شهرها همگي نسبت به اين الگو داراي کسري جمعيت هستند. روند افزايش و کاهش آن همانند الگوي “رتبه- اندازه” است و در طول سلسله مراتب شهري استان از بالا به پايين داراي روند افزايشي است، ميزان کسري جمعيت شهرنشين در استان مازندران نسبت به الگوي تئوريک “رتبه – اندازه تعديل يافته” بيشتر از اين کسري نسبت به الگوي تئوريک “رتبه – اندازه زيپف” است. در نتيجه سلسله مراتب شهري استان مازندران به الگوي تمرکز گراي “رتبه- اندازه” نزديکتر از الگوي تمرکز زدا “رتبه- اندازه” تعديل يافته است .
جدول شماره 4- 14 : رتبه- اندازه واقعي و تئوريک شهرهاي استان مازندران در سال 1385

رتبه
شهرها
جمعيت واقعي
جمعيت براساس
قانون رتبه- اندازه
تفاضل اندازه جمعيتي واقعي با
قانون رتبه – اندازه
کسري اندازه
واقعي شهرها نسبت
الگوي رتبه-اندازه آن
(درصد)
جمعيت براساس
قانون تعديل
يافته مرتبه – اندازه
( بهفروز)
تفاضل اندازه جمعيتي
واقعي با
قانون رتبه – اندازه
تعديل يافته بهفروز
کسري اندازه
واقعي شهرها نسبت
الگوي رتبه-اندازه
تعديل يافته
(درصد)
1
ساري
259084
259084
0
0
338981
79897-
0
2
بابل
198636
129542
69094 +
0
169490
29146+
0
3
آمل
197470
86361
111109 +
0
112993
84477+
0
4
قائمشهر
174246
64771
109475 +
0
84745
89501+
0
5
بهشهر
83537
51816
31721 +
0
67796
15741+
0
6
بابلسر
47872
43180
4692 +
0
56496
8624+
0
7
نکاء
46152
37012
9140 +
0
48425
2273+
0
8
چالوس
44618
32385
12233 +
0
42372
2246+
0
9
تنکابن
43128
28787
14341 +
0
37664
5464+
0
10
نوشهر
40578
25908
14670 +
0
33898
6680+
0
11
فريدونکنار
34452
23553
10899 +
0
30816
3636+
0
12
رامسر
31659
21590
10069 +
0
28248
3411+
0
13
محمود آباد
27561
19929
7632 +
0
26075
1486+
0
14
جويبار
24117
18506
5611 +
0
24212
95-
39/0
15
اميرکلا
25186
17272
7914 +
0
22598
2588+
0
16
نور
21806
16192
5614 +
0
21186
620+
0
17
گلوگاه
18720
15240
3480 +
0
19940
1220-
1/6
18
زيرآب
18216
14393
3823 +
0
18832
616-
2/3
19
کتالم و سادات محله
17900
13636
4264 +
0
17841
59-
3/0
20
کلاردشت
11921
12954
1033 –
9/7
16949
5028-
6/29
21
رستمکلا
11306
12337
1031 –
3/8
16141
4835-
9/29
22
عباس آباد
11256
11776
520 –
4/4
15408
4152-
9/26
23
خليل شهر
10096
11264
1168 –
3/10
14738
4642-
4/31
24
خرم آباد
9936
10795
859 –
9/7
14124
4188-
6/29
25
سلمانشهر
9592
10363
771 –
4/7
13559
3967-
2/29
26
چمستان
9481
9965
484 –
8/4
13037
3556-
2/27
27
سورک
8817
9596
779 –
1/8
12554
3737-
7/29
28
شيرگاه
8529
9253
724 –
8/7
12106
3577-
5/29
29
پل سفيد
8473
8934
461 –
1/5
11689
3216-
5/27
30
کياکلا
7364
8636
1272 –
7/14
11299
3935-
8/34
31
گتاب
6956
8358
1402 –
7/16
10934
3978-
3/36
32
ايزدشهر
6882
8096
1214 –
9/14
10593
3711-
35
33
بهنمير
6836
7851
1015 –
9/12
10272
3436-
4/33
34
سرخرود
6569
7620
1051 –
7/13
9970
3401-
1/34
35
رويان
6339
7402
1063 –
3/14
9685
3346-
5/34
36
نشتارود
5837
7197
1360 –
8/18
9416
3579-
38
37
کلارآباد
5457
7002
1545 –
22
9161
3704-
4/40
38
مرزن آباد
5078
6818
1740 –
5/25
8920
3842-
43
39
کياسر
3590
6643
3053 –
9/45
8691
5101-
9/62
40
کله بست
3543
6477
2934 –
2/45
8474
4931-
1/58
41
خوشرودپي
2940
6319
3379 –
4/53
8267
5327-
4/64
42
گلوگاه
2512
6169
3657 –
2/59
8070
5558-
8/68
43
کوهي خيل
1939
6025
4086 –
8/67
7883
5944-
4/75
44
بلده
1134
5888
4754 –
7/80
7704
6570-
2/85
45
دابودشت
1096
5757
4661 –
9/80
7532
6436-
4/85
46
آلاشت
976
5632
4656 –
6/82
7369
6393-
7/86
47
رينه
860
5512
4652 –
3/84
7212
6352-
88
48
مرزيکلا
525
5398
4873 –
2/90
7062
6537-
5/92
49
زرگرمحله
425
5287
4862 –
9/91
6917
6492-
8/93
50
گزنک
323
5182
4859 –
7/93
6779
6456-
2/95
51
فريم
180
5080
4900 –
4/96
6646
6466-
2/97
جمع
1531706
1170743
223963 +
0
1531769
0
0

طبق نمودار 4-2 که سلسله مراتب شهري تئوريک تمرکز گرا، تمرکز زدا و واقعي استان مازندران را در سال 1385 نشان مي دهد، تفاوت عمده اي بين شبکه شهري استان مازندران در سال 1385 و اين شبکه در سال 1375 وجود دارد، که همانا نزديک شدن خط همبستگي نرمال “رتبه – اندازه” ترسيم شده براي الگوهاي تئوريک “رتبه- اندازه” و نوع تعديل يافته اش است. سلسله مراتب شهري استان مازندران از نظر تطبيق الگوهاي تئوريک و واقعي اين سلسله مراتب، تا شهر رتبه 35 اين استان تغييري نسبت به سال 1375 نکرده است، اما خطوط همبستگي لگاريتمي مرتبه و اندازه شهرهايي که در فاصله اين 10 سال به شبکه شهري استان مازندران اضافه شدند – که در رتبه هاي 38 تا 51 نيز جاي گرفتند – همبستگي معکوس شديدي را بين لگاريتم رتبه و اندازه اين شهرها نشان مي دهد. در ادامه به برخي از ويژگي هاي اين سلسله مراتب شهري اشاره مي شود :
– همبستگي لگاريتمي بين رتبه و اندازه شهرهاي رتبه دوم تا پنجم (آمل، بابل، قائمشهر و بهشهر) استان مازندران بسيار نامنظم بوده و با هر دو الگوي تئوريک ترسيم شده فاصله دارد.
– همبستگي لگاريتمي بين رتبه و اندازه شهرهاي رتبه هفتم (نکا) تا نوزدهم (کتالم و سادات محله) تقريبا” بر الگوي “رتبه- اندازه” تعديل يافته منطبق است. در سال 1385 همبستگي لگاريتمي رتبه-اندازه شهر بابلسر که در سال 1375 تقريبا” منطبق بر الگوي فوق بود، از اين خط منحرف شد و به سمت الگوي “رتبه-اندازه” حرکت کرد. بنظر مي رسد براي اين انطباق رتبه مهم است و در رتبه مورد نظر مي ماند هرچند که شهرها در رتبه ها جابجا شوند.
– همبستگي لگاريتمي بين رتبه و اندازه شهرهاي رتبه بيستم(کلاردشت) تا بيست و نهم (پل سفيد) تقريبا” بر الگوي “رتبه- اندازه” منطبق است .
– همبستگي لگاريتمي بين رتبه و اندازه شهرهاي رتبه سي ام (کياکلا) تا سي و هشتم (مرزن آباد) بدون هيچ ارتباطي با الگوهاي تئوريک ترسيم شده، نوعي همبستگي معکوس ملايم است که از رتبه سي و نهم (کياسر) به همبستگي معکوس شديد تبديل مي شود .

نمودار4- 2: نمودار تطبيقي- لگاريتمي سلسله مراتب شهري استان مازندران در سال 1385
در سال 1390 بغير از شهر ساري که الگوي “رتبه – اندازه” براساس آن تنظيم مي شود، 34 شهر نسبت به اين الگو داراي کسري جمعيت بود و 18 شهر ديگر اين استان نسبت به الگوي”رتبه – اندازه” داراي اضافه جمعيت هستند. در اين سال بغير از شهرهايي که نسبت به الگوي “رتبه – اندازه” داراي اضافه جمعيت هستند، کمترين کسري جمعيت شهرهاي استان مازندران نسبت به الگوي “رتبه – اندازه” به شهر رتبه 24 ( خليل شهر) با 8/17 % کسري و بيشترين کسري هم به شهر رتبه 53 (گزنک) با 4/96% کسري مربوط مي شود. در مجموع در سال 1390 در استان مازندران بغير از شهرهاي رتبه 41(خوشرودپي) تا 53 (گزنک) که نسبت به الگوي رتبه – اندازه بيش از 50% کسري جمعيت دارند، شهرهاي رتبه هاي بيستم (عباس آباد) تا چهلم (کله بست) نسبت به الگوي رتبه اندازه کمتر از 50% کسري جمعيت دارند.
اما براساس” الگوي رتبه – اندازه تعديل يافته” شهرهاي رتبه دوم تا پنجم (آمل، بابل، قائمشهر و بهشهر) و همچنين رتبه هشتم تا پانزدهم (چالوس، تنکابن، نوشهر، فريدونکنار، رامسر، محمودآباد، جويبار و اميرکلا)

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره استان مازندران، سلسله مراتب، توسعه شهر، روستا- شهر Next Entries تحقیق رایگان درباره استان مازندران، سلسله مراتب