تحقیق رایگان درباره استان مازندران، سلسله مراتب، توسعه منطقه، حوزه نفوذ

دانلود پایان نامه ارشد

انساني……………………………………………………………………………………………210
شکل5-12: ارزش پايداري مولفه هاي مراقبت هاي اجتماعي………………………………………………………………………………210
شکل5-13: ارزش پايداري مولفه هاي زيرساخت نهادي…………………………………………………………………………………….210
شکل5-14: ارزش پايداري مولفه هاي کيفيت زندگي…………………………………………………………………………………………210
شکل5-15: ارزش پايداري کل اجتماعي شهرهاي کوچک استان…………………………………………………………………………210
شکل5-16: رادار پايداري مولفه هاي اجتماعي………………………………………………………………………………………………….212
شکل5-17: وضعيت پايداري مولفه هاي عدالت اقتصادي…………………………………………………………………………………..216
شکل5-18: وضعيت پايداري مولفه هاي رفاه اقتصادي……………………………………………………………………………………….216
شکل5-19: وضعيت پايداري مولفه هاي ثبات اقتصادي……………………………………………………………………………………..217
شکل5-20: وضعيت پايداري اقتصادي……………………………………………………………………………………………………………..217
شکل5-21: ميزان پايداري مولفه هاي اقتصادي شهرهاي کوچک…………………………………………………………………………217
شکل5-22: وضعيت پايداري مولفه هاي يکپارچگي کارکردي در شهرهاي کوچک……………………………………………….222
شکل5-23: وضعيت پايداري مولفه هاي کيفيت مکان در شهرهاي کوچک…………………………………………………………..222
شکل5-24: وضعيت پايداري مولفه هاي امکان مکان در شهرهاي کوچک……………………………………………………………223
شکل5-25: وضعيت پايداري کالبدي در شهرهاي کوچک استان…………………………………………………………………………223
شکل5-26: نمودار ميزان پايداري مولفه هاي کالبدي شهرهاي کوچک استان……………………………………………………….230
شکل5-27: بارومتر پايداري شهرهاي مورد مطالعه در استان………………………………………………………………………………231
شکل5-28: نمودار حرکت به سمت پايداري……………………………………………………………………………………………………199
شکل5-29: نمودار سهم هر يک از مولفه ها در پايداري شهرهاي کوچک استان…………………………………………………..235
شکل5-30: رادار سهم مولفه ها در پايداري شهرهاي کوچک استان……………………………………………………………………235
شکل5-31: نمودار سهم هريک از ابعاد در پايداري شهرهاي کوچک استان…………………………………………………………236
شکل5-32: مدل مفهومي روش شناسي ارزيابي عوامل داخلي و خارجي و تشخيص نوع استراتژي………………………..249
شکل5-34: ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک شهرهاي کوچک کوهپايه اي …………………………………………253
شکل5-35: ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک شهرهاي کوچک جلگه اي…………………………………………….254
شکل5-36: ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک شهرهاي کوچک ساحلي……………………………………………… 254
شکل6-1: نمودار امتيازات به دست آمده براي ابعاد چهارگانه پايداري………………………………………………………………..267
شکل6-2: مدل نهايي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………….285
نمودار شماره2-1 : تعداد شهرهاي کشور در طبقات جمعيتي بين سال هاي 1365-1390………………………………………45
نمودار شماره2-2: خلاصه نظريه نياز سنجي شهري دهل…………………………………………………………………………………..72
نمودار4-1: جايگاه و رتبه استان مازندران در کشور به لحاظ مساحت………………………………………………………………..128
نمودار4- 2: نمودار تطبيقي- لگاريتمي سلسله مراتب شهري استان مازندران در سال 1385…………………………………162
نمودار 4-3: نمودار تطبيقي – لگاريتمي سلسله مراتب شهري استان مازندران در سال 1390………………………………130
نقشه شماره5-1: وضعيت پايداري زيست محيطي شهرهاي کوچک استان مازندران……………………………………………..204
نقشه شماره5-2: وضعيت پايداري اجتماعي شهرهاي کوچک استان-1392…………………………………………………………211
نقشه شماره5-3: وضعيت پايداري اقتصادي شهرهاي کوچک استان-1392…………………………………………………………218
نقشه شماره 5-4: وضعيت پايداري کالبدي شهرهاي کوچک استان…………………………………………………………………….223

مقدمه
‌از دهه 1970 ميلادي به بعد، به دليل شكست برنامه‌هاي توسعه‌اي و مكانيزم رخنه به پايين و مشكلات ناشي از شهرنشيني و تمرکز شهري در جهان و بويژه در نظام شهرنشيني كشورهاي جهان سوم و بروز مشکلاتي همچون مهاجرت، کمبود مسکن، بيکاري، آلودگي، حاشيه نشيني، تخريب روستاها و… توجه برنامه‌ريزان و سياستگذاران به توسعه پايدار شهري، با تاکيد بر سياست هاي تقويت و توسعه شهرهاي كوچك و مياني معطوف گرديد (فني.ز، و همکار، 1393) تا پاسخگوي مشکلات فوق و ايجاد يک الگوي عادلانه در توسعه فضايي باشد. اگر‌‌ هدف از توسعه‌‌ كشور، توسعه‌ ‌‌همه مناطق خارج از شهرهاي بزرگ بطور يکپارچه باشد، به طوريكه علاوه بر شهرها، تمام نواحي روستايي را در برگيرد، يكي از مهمترين تلاش ها تاکيد بر شهرهاي كوچك و تقويت آنها در راستاي دستيابي به توسعه پايدار شهري و همچنين ايجاد تعادل در نطام اسکان و توسعه منطقه‌اي و محلي است (فني، ز. 12:1382 و فني. ز.، 1375). به اين دليل، طي دهه 1980 به بعد، يکي از وجوه مشخص سياست هاي برنامه ريزي و عمران منطقه اي در کشور و اغلب کشورهاي درحال توسعه، توجه و جهت گيري به نفع ايجاد و تقويت شهرهاي کوچک بوده است و از آن به عنوان رويکردي در فرايندهاي تمرکززدايي شهري، ايجاد فرصت هاي شغلي جديد، کاهش مهاجرت روستائيان به شهرهاي بزرگتر، خدمات رساني به روستاها، توسعه پايدار منطقه اي و…ياد نموده اند (زنگنه، ي. و همکاران، 1392). از سوي ديگر کانون‌هاي کوچک شهري با توسعه متوازن و هماهنگ با شرايط محيطي خود، ضمن کاهش تفاوت هاي اقتصادي، اجتماعي درون منطقه اي، به تحقق عوامل و زمينه هاي توسعه پايدار مي انجامند (رهنمايي و ديگران،1388، 15).
سکونتگاههاي شهري كوچك پل ارتباطي بين شهرهاي بزرگ، مياني و روستاهاي پيراموني خود قلمداد مي شوند به طوري كه با وجود اين گره هاي مكاني ويژه، سرويس دهي از مراكز به پيرامون تسهيل مي‌گردد اما با توجه به اينكه اين نقاط مي‌توانند براي سرويس دهي به انتقال خدمات به نواحي پيراموني خود نقش بسيار فعال و حائز اهميتي داشته باشند، عدم توجه به نقش مياني شهرهاي كوچك و شناخت صحيح جايگاه و پايگاه اين شهرها باعث شده است كه امروزه سرمايه گذاري هاي مربوط به آنها بسيار كم صورت پذيرد كه اين خود مشكلات عديده اي بويژه ناپايداري اين سکونتگاهها را به دنبال داشته است (فني. ز، 1382؛ سيف الهي، م. و همکاران، 1387). در اين راستا يکي از وجوه مشخص سياست‌‌هاي برنامه‌ريزي در کشورهاي جهان، گرايش مشخص و سياست گذاري‌هاي آنها به نفع شهرهاي ‌کوچک و متوسط مي‌باشد. تصور عمومي‌ بر اين است که شهرهاي بزرگ خارج از مقياس اقتصادي بهينه رشد يافته‌اند و از آنجا كه مكانيزمهاي اقتصادي قادر به جلوگيري از رشد آنها نيستند، لزوماً سياستهاي خاصي را براي تشويق عدم تمركز، تعادل فضايي و توسعه مراكز شهري كوچك پيش بيني مي‌کنند(نظريان، 11:1386). توجه به نقش و جايگاه اين سکونتگاههاي شهري نيازمند اعمال تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي محلي از پايين به بالاست كه مي تواند در توسعه و تعادل ناحيه‌اي نقش بسزايي داشته باشد. به دليل موقعيت قرارگيري سکونتگاههاي شهري كوچك در سلسله مراتب شهري به عنوان حلقه‌هاي ارتباطي بين حوزه‌هاي روستايي و شهرهاي بزرگ و متوسط، توازن و تعادل جمعيتي و اقتصادي‌ـ‌اجتماعي را در مقياس منطقه‌اي و ملي تقويت مي‌كند. لذا با تقويت و پايدار کردن شهرهاي كوچك دسترسي به امكانات شغلي، آموزشي و خدمات گوناگون در حوزه نفوذ موجب تحرك و توسعه اقتصادي- اجتماعي در ناحيه مي‌شود.
به اين ترتيب، مساله کلي، بنيادي و مهم فرارو، اهميت و تاثير سطح پايداري سکونتگاههاي کوچک شهري در سياست تقويت شهرهاي کوچک است که بطور مسلم، علاوه بر ساختار داخلي آنها، مي تواند مناسبات و شرايط محلي و منطقه اي را بهره مند ساخته و پيامدهاي ژرف مثبتي در فرايند توسعه محلي-منطقه اي داشته باشد؛ موضوعي که تا به امروز کمتر مورد توجه پژوهشگران کشور قرار گرفته است. در اين راستا تحقيق حاضر ضمن تدقيق و مروري نقادانه بر ديدگاهها و نظريه هاي مرتبط با موضوع، به توصيف و تحليل وضعيت و جايگاه مولفه هاي پايداري در شهرهاي کوچک (براي نمونه در استان مازندران با بيشترين تعداد اين گروه از نقاط نسبت به ديگر گروهها) و در نهايت بکارگيري مدل ها و تکنيک هاي مناسب براي جمع بندي و دست يابي به الگويي جامع و فراگير براي توسعه پايدار همه شهرهاي کوچک استان نيز پرداخته است.
ارائه مطالب در شش فصل به ترتيب زير مي باشد:
فصل اول شامل طرح تحقيق و کليات پژوهش است. تشريح و تبيين مسأله، سوالات، فرضيه ها، ادبيات و سابقه تحقيق، ضرورت و روش انجام تحقيق، اهداف و قلمرو تحقيق از مهمترين عناوين اين فصل است.
فصل دوم به مفاهيم و واژگان کليدي، مباني نظري موضوع تحقيق مي پردازد؛ از جمله مفهوم و تعاريفي از شهر کوچک؛ مفهوم پايداري و رويکردهاي آن، ديدگاه ها و نظريه هاي توسعه پايدار، توسعه پايدار شهري، سنجش و ارزيابي پايداري و مدلهاي اندازه گيري شاخص هاي پايداري بيان شده است.
در فصل سوم به متدولوژي و تکنيک هاي تحقيق از جمله مدل بارومتر پايداري، رادار پايداري، شاخص‌ها و مدل مفهومي فرايند تحقيق پرداخته شده است. در فصل چهارم جهت آشنايي و شناخت کلي منطقه مورد مطالعه به معرفي و بررسي ساختار طبيعي، اجتماعي و اقتصادي و همچنين تحليل نظام شهري استان مازندران، پرداخته شده است. در فصل پنجم آزمون فرضيه هاي تحقيق بر اساس مدل‌ها و تحليل هاي آمار استنباطي مورد مطالعه قرار گرفته و در فصل ششم به جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها اختصاص يافته است.

1-1- بيان مساله
نگراني‌هاي موجود دربارهي اضمحلال محيط و کاهش منابع طبيعي، توسعهي پايدار را به عنوان مفهوم کليدي در سياست‌گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي مطرح کرده است (Vouvaki & Xepapadeas, 2008: 473)؛ به طوري که از اواسط دههي 1980 و به دنبال گزارش برانت لند، اصطلاح “توسعهي پايدار” در مجامع

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره استان مازندران، ابعاد و مؤلفه ها Next Entries تحقیق رایگان درباره استان مازندران، سازمان ملل، سلسله‌مراتب، صاحب نظران