تحقیق رایگان درباره استان مازندران، جدول داده، محل سکونت، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

ازاي هر 5000 نفر
7
9
249.9
7.81

رضايت از خدمات بيمه پزشگي و تسهيلات درماني
7
9
244.1
7.63

تعداد داروخانه به ازاي هر 5000نفر
6
9
238
7.44

تعداد پزشک عمومي به ازاي هر 2000نفر
7
9
250.8
7.84

رضايتمندي ازامنيت عمومي در شهر
7
9
236.1
7.38

درصد برخورداري خانوارها از حمايت هاي بيمه اي
7
9
246.7
7.71

رضايتمندي از زندگي
8
9
270.7
8.46

زيرساختهاي نهادي
ساختار نهادي
سطح عملکردي شهر در شاخص خدماتي

رضايت از کيفيت خدماتي عمومي

کيفيت زندگي
کيفيت اشتغال ودرآمد، خدمات و مسکن
نرخ اشتغال
7
9
253.4
7.92

درصد رضايت شغلي در گزينه زياد
6
9
236.8
7.4

درصد رضايت از درآمد
7
9
265.9
8.31

تعداد خدمات عمومي به هر 1000نفر
7
9
259.5
8.11

درصد خانوار برخوردار از مسکن
7
9
253.1
7.91

سطح رضايت از مسکن در گزينه زياد
7
9
262
8.19

ميزان رضايت از زندگي در شهر
7
9
268.1
8.38

تمايل به سرمايه گذاري در شهر محل سکونت
6
9
241.2
7.54
جدول (3-9): فهرست شاخص هاي منتخب پايداري اجتماعي-فرهنگي شهرهاي کوچک استان مازندران

ت- فهرست شاخص هاي كالبدي- زيرساختي: سطح كيفيت زندگي و ميزان رضايت از سكونت به ويژه در سکونتگاههاي کوچک شهري از مهم ترين عوامل مؤثر در پايداري شمرده مي شود و غالباً در پيوند تنگاتنگي با مؤلفه ها و عوامل كالبدي-زيرساختي قرار دارند. شرايط جغرافيايي خاص منطقه و همچنين وجود پيوندهاي گسترده ي جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي مابين شهرهاي کوچک استان با حوزه پيراموني شان بويژه روستاهاي اطراف باعث شده تا در بسياري از مواقع عوامل كالبدي نيز به شيوه هاي مختلف متأثر شود. در راستاي شناخت بعد پايداري كالبدي- زيرساختي شهرهاي کوچک استان مازندران تعداد 42 شاخص معرفي شده و در نهايت تعداد 14 نماگر براي سنجش و ارزيابي پايداري شهرهاي کوچک استان مازندران به شرح جدول شماره ي 3-10 انتخاب گرديد. متوسط ارزش نماگرهاي كالبدي- زيرساختي برابر 77/7 مي باشد و دامنه ي اختلاف ارزش شاخص ها نيز برابر 3 مي باشد كه نشان از تقارب نزديک آراء نخبگان در ارتباط با شاخص- هاي منختب پايداري كالبدي-زيرساختي در شهرهاي کوچک استان است.
جدول (3-10): فهرست شاخص هاي منتخب پايداري کالبدي-زيرساختي شهرهاي کوچک استان مازندران
ابعاد
مولفه ها
معيارها
شاخصها
دامنه اختلاف ارزش هاي داده شده توسط خبرگان
مجموع
ميانگين

حداقل
حداکثر

کالبدي-زيرساختي
يکپارچگي کارکردي

تحرک مکاني و يکپارچگي کارکردي
رضايتمندي از دسترسي به وسايل حمل ونقل عمومي
6
9
242.2
7.57

قابليت دسترسي به بازار و مراکز اقتصادي برتر
5
9
237.4
7.42

فاصله زماني دسترسي تا مرکز استان
7
9
262
8.19

شاخص مرکزيت مکاني
5
9
228.1
7.13

کيفيت مکان

کيفيت فيزيکي سکونت و قابليت دسترسي به خدمات

درصد مساکن ساخته شده با مصالح بادوام
6
9
263.6
8.24

درصد خانوار برخوردار از مسکن
7
9
253.4
7.92

سطح عملکردي شهر در شاخص ارتباطي
7
9
267.8
8.37

رضايت از دسترسي به انواع خدمات عمومي
7
9
272.9
8.53

ضريب تنوع خدمات
6
9
236.4
7.39

امکانات مکان

تجهيزات و امکانات شهري
تعداد پارک عمومي به ازائ هر 10هزار نفر
7
9
266.2
8.32

تعداد توالت هاي عمومي به ازائ هر 10هزار نفر
6
9
239
7.47

تعداد ايستگاههاي آتشنشاني به هر 10هزار نفر
6
9
249.9
7.81

دفاتر خدماتي به ازاء هر10هزار نفر
6
9
229.1
7.16

تعداد اماکن ورزشي به هر10هزار نفر
6
9
233
7.28

تحليل امتيازات و ارزش هاي شاخص ها در ابعاد مختلف نيز نشان مي دهد كه تضاد آراء چنداني بين نخبگان در ارتباط با شاخص هاي انتخابي وجود ندارد و شاخص هاي انتخاب شده از انسجام و هماهنگي لازم برخوردار است(جدول 3-11).
جدول (3-11):متوسط ارزش نهايي شاخص ها در ابعاد چهارگان? پايداري از ديدگاه خبرگان
ابعاد پايداري
طبيعي
اجتماعي-فرهنگي
اقتصادي
کالبدي-زيرساختي
مجموع امتيازات
3825
5925
3445
3481
متوسط ارزش نهايي
7.47
7.75

7.69

7.6

مأخذ: نگارندگان
همان طوركه ملاحظه مي گردد، متوسط ارزش شاخص ها برابر7.62 امتياز بوده و شاخص هاي اجتماعي-فرهنگي با 7.75 از بالاترين امتياز برخوردارند. شاخص هاي اقتصادي با 7.69 امتياز در رتبه ي دوم قرار دارند و شاخص هاي كالبدي-زيرساختي و طبيعي به ترتيب با 7.6 و 7.47 در رتبه هاي سوم و چهارم جاي دارند.
3-19- روش شناسي تحليل داده هاي پايداري
اطلاعات گردآوري شده از طريق روش هاي پيمايشي و اسنادي مرتبط با هر کدام از شاخص ها، معيارها و مولفه ها در ابعاد مختلف زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و کالبدي پس از طبقه بندي جهت آماده سازي براي وارد کردن به مدل هاي سنجش پايداري(مدل بارومتر پايداري و مدل پرسکات و آلن) در چند مرحله به شرح زير مورد پردازش قرار مي گيرند:
1) تهيه جدول داده هاي خام: در اين مرحله داده هاي اوليه که از طريق روشهاي اسنادي و ميداني جمع آوري شده اند، در يک جدول و با توجه به شاخص ها طبقه بندي مي گردند.
2) تهيه جدول داده هاي همسو: برخي از شاخص هاي موجود در جدول داده هاي خام با هم همسو نيستند. به طور مثال، نرخ اشتغال شاخصي مثبت بوده که ارزش بالاي آن واجد ارزش است و نرخ بيکاري شاخصي منفي است که ارزش کمتر آن مد نظر است. لذا از طريق معکوس کردن شاخص هاي منفي تمام داده ها همسو مي شوند. در جدول داده هاي همسو در اين تحقيق ارزش بيشينه هر شاخص مطلوبترين حالت آن شاخص محسوب مي گردد.
3) تهيه جدول داده هاي هم مقياس: هر کدام از شاخص هاي موجود در جدول داده ها داراي واحد متفاوتي هستند؛ لذا بايد از طريق بي مقياس کردن آنها امکان مقايسه و بررسي تطبيقي آنها را فراهم آورد. در اين بررسي از طريق روش بي مقياسي فازي شاخص هاي موجود بي مقياس شده اند.

در اين فرمول که براي بي مقياس کردن شاخص هاي با جنبه مثبت به کار مي رودبرابر ارزش شاخص iام، برابر کمينه شاخص iام و برابر بيشينه شاخص iام مي باشد.

در اين فرمول نيز که براي بي مقياس کردن شاخص هاي با جنبه منفي به کار مي رودبرابر ارزش شاخص iام، برابر کمينه شاخص iام و برابر بيشينه شاخص iام مي باشد.
4) تهيه جدول داده هاي نهايي: يکي از مهمترين گام هاي تحليل شاخص ها محاسبه ارزش نهايي هر شاخص مي باشد که اين کار از طريق اعمال ميزان ارزش هر کدام از شاخص ها که در مرحله استخراج شاخص ها بدست آمده اند، مي باشد. بدين منظور، در اين مرحله ارزش هر شاخص در ضريب اهميت آن که از طريق نظرسنجي از نخبگان بدست آمده است، ضرب شده است. داده هاي بدست آمده ارزش واقعي و نهايي مربوط به هر شاخص را در ابعاد مختلف نشان مي دهد.

شکل3-11: فرايند تجزيه و تحليل تحقيق

مقدمه
در اين فصل، ضمن معرفي ويژگي هاي کلي جغرافيايي و نقش عوامل طبيعي در شکل گيري و استقرار شهرهاي استان، چند بعد و ساختار اصلي شهرهاي استان با تأکيد بر نقش و جايگاه شهرهاي کوچک بررسي خواهند شد که عبارتند از: تحليل ساختار جمعيت، نظام سلسله مراتب شبکه شهري، تعادل فضايي استقرار جمعيت و تعداد شهرها در شبکه شهري استان مازندران، سطح بندي شهرهاي استان مازندران بر حسب کارکردهاي مختلف.
4-1- مطالعات طبيعي استان
4-1-1- موقعيت جغرافيايي استان
استان مازندران در شمال ايران، بين عرض جغرافيايي حداقل 35 درجه و 47 دقيقه و حداكثر 36 درجه و 35 دقيقه شمالي و در طول جغرافيايي حداقل 50 درجه و 34 دقيقه و حداكثر 54 درجه و 10 دقيقه شرقي از نصف‌النهارگرينويچ واقع شده است. پهنه سياسي- اداري اين استان از شمال به درياي خزر، از جنوب به استان‌ تهران، از جنوب شرقي به استان سمنان، از جنوب غربي به استان قزوين و از غرب و شرق به ترتيب به استان‌هاي گيلان و گلستان محدود مي شود شکل(4-1). فاصله شهر ساري تا مراكز استان‌هاي همجوار يعني تهران، سمنان، قزوين، رشت و گرگان به ترتيب 250 ، 201 ، 400 ، 380 و 131 كيلومتر مي باشد.

شکل 4-1: نقشه موقعيت استان مازندران در کشور

شکل 4-2: نقشه تقسيمات استان مازندران به تفکيک شهرستان
براساس آخرين تقسيمات كشوري در سال 1390، اين استان داراي 19 شهرستان،
53 شهر، 46 بخش، 1128 دهستان و 3138 آبادي بوده كه از اين تعداد، 2976 روستا
( 3/86 درصد ) داراي سكنه و 162 روستا ( 1/5 درصد ) خالي از سكنه مي باشندشکل(4-2). شهرستان‌هاي بابل و تنكابن به ترتيب با 7 و 5 شهر داراي بيشترين و شهرستان‌هاي نكا و مياندرود، گلوگاه و فريدونکنار با 1 شهر داراي كمترين تعداد شهرها در مقايسه با ساير شهرستان‌ها مي‌باشند. همچنين شهرستان بابل با 692 آبادي داراي بيشترين و شهرستان هاي گلوگاه و فريدونکنار با 26 آبادي داراي كمترين تعداد آبادي در مقايسه با ساير شهرستان‌ها مي باشند.
اين استان با وسعتي معادل 4/23756 كيلومتر مربع حدود 46/1 درصد از مساحت كشور را در برداشته و هجدهمين استان از اين حيث در كشور محسوب مي‌گردد نمودار(5-1). ساري با وسعت 3/3685 كيلومترمربع (5/15 درصد مساحت استان) وسيع‌ترين و محمودآباد با وسعت 8/262 كيلومترمربع (1/1 درصد مساحت استان) كم وسعت‌ترين شهرستان استان محسوب مي‌گردند. تراكم جمعيت استان 4/129 نفر در كيلومترمربع مي‌باشد. در سرشماري سال 1390 بر اساس برآورد، جمعيتي حدود 3073943 نفر را در خود جاي داده بود که اين جمعيت حدود 1/4 درصد از جمعيت کل کشور را در بر مي گيرد.
نمودار4-1: جايگاه و رتبه استان مازندران در کشور به لحاظ مساحت
4-1-2- ويژگيهاي اقليمي
طبيعت استان مازندران تحت تأثير عرض جغرافيايي، ارتفاعات البرز، ارتفاع از سطح دريا، دوري و نزديكي به دريا، وزرش بادهاي محلي و ناحيه‌اي، جابه جايي توده‌هاي هواي شمالي و غربي و پوشش متراكم جنگلي، به لحاظ جغرافيايي از شرايط ويژه اي برخوردار است. به لحاظ شرايط اقليمي آب و هواي استان مازندران با توجه به دما و بارش، به آب وهواي معتدل خزري، آب و هواي معتدل كوهستاني، آب و هواي سرد كوهستاني که هر کدام شرايط خاص خودش را دارد، تقسيم مي شوند. اما استان مازندران به رغم شرايط اقليمي و بارش هاي مناسب، توزيع نامتوازن بارش‌ها باعث گرديده شرايط جغرافيايي همگن در استان وجود نداشته باشد. به طوري که از لحاظ منابع آبي، به دلايل شرايط ناهمگن جغرافيايي و بارش، نيمه غربي استان با داشتن حدود 45 درصد کل منابع آبي حاصل از بارش‌ها و نزولات جوي و کمتر از 20 درصد اراضي کشاورزي با مسئله آب سطحي مازاد مواجه بوده و نيمه شرقي مازندران با داشتن حدود 55 درصد کل منابع آبي و بيشتر از 80 درصد اراضي کشاورزي با کمبود آب مواجه است. به عبارتي ديگر، در نواحي که پتانسيل منابع آبي خوب و بالاست، ويژگي‌هاي طبيعي استان به گونه‌اي‌ است که امکان بهره‌برداري و مصرف چندان نيست (غرب استان). اين وضعيت باعث توزيع نامتوازن جمعيت و بهره‌برداران فعال از منابع آب و ايجاد فشار بر نواحي کم بازده و نيز اتلاف آب در نواحي داراي پتانسيل بالا شده است. عدم مهار كافي آب‌هاي سطحي در استان و عدم برخورداري مناطقي از استان از آب سطحي مطمئن و نياز اساسي كشاورزان به آب بهنگام در سال‌هاي اخير منجر به حفر چاه‌هاي عميق و نيمه عميق مجاز و غيرمجاز شده است. در نتيجه برداشت آب زيرزميني در استان بالا رفته و بيلان آب زيرزميني در منطقه شرق مازندران اضافه برداشت از ذخيره آبخوان آبرفتي موجود را نشان مي‌دهد. اين مسئله مهم‌ترين مشکل را درخصوص بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني، افت شديد سطح سفره آب و آثار زيانبار زيست

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره استان مازندران، نرخ پس انداز، سلسله مراتب، اشتغال زنان Next Entries تحقیق رایگان درباره استان مازندران، توسعه شهر، کمبود منابع آب