تحقیق رایگان درباره استان مازندران، توسعه شهر، شاخص توسعه، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

فراروي مطالعات منطقه اي است و لذا مدل بارومتر پايداري به دليل در دسترس بودن اطلاعات مورد نياز به عنوان يک مدل پايه اي در حوزه هاي با تنوع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مطرح شده است(Michelle, 2008).
4- کانديلي5(2009) در مقاله” سنجش و ارزيابي توسعه پايدار؛ شاخص هاي مرکب براي جزيره اژه شمال، يونان” با استفاده از تحليل سيستمي و ترکيب معرفهاي مختلف سعي در سنجش پايداري اين منطقه دارد. عملياتي نمودن مفهوم توسعه پايدار، بستگي به تحليل هاي عميق درون سيستمي عواملي که مربوط به مسائل و مشکلات اقتصادي، اجتماعي و محيطي مي شود، دارد. در اين پژوهش شاخص نهايي توسعه پايدار بر اساس ترکيب سه بعد پايداري ارائه شده است(kandyli,2009).
5- لورنزو 6و همکارانش(2012) در مقاله اي با عنوان ?شهرهاي پايدار:آيا فاکتورهاي سياسي کيفيت زندگي را تعيين مي کنند؟? با استفاده از دو مدل متکي به تکنيک هاي رگرسيون خطي به مطالعه 78 شهر بالاي يکصد هزار نفر کشور اسپانيا در فاصله سالهاي 2009 و2010 ميلادي پرداخته اند. هدف مقاله نشان دادن تاثير فاکتورهاي سياسي و توسعه اقتصادي شهرها بر پايداري شهري مي باشد. نتايج مقاله نشان مي دهد که رقابت سياسي، پايداري شهري را بهبود مي بخشد. همچنين يک ارتباط مهم مستقيم بين پايداري شهري و فعاليت اقتصادي شهرداري وجود دارد.
6- کويي چيرو و آريس7(2012) در مقاله اي با عنوان ” مروري بر شاخص ها و سنجه هاي پايداري: به سمت شاخص هاي يک شهر پايدار” به معرفي و ارائه شاخص هاي اصلي سنجش پايداري شهرها پرداخته اند. بعضي از مهمترين اين شاخص هاي ارائه شده در اين پژوهش عبارتند از: شاخص رفاه، شاخص هاي پيشرفت واقعي(GPI)، شاخص رفاه اقتصادي پايدار، شاخص توسعه شهري، شاخص توسعه انساني، شاخص آسيب پذيري محيطي(EVI)، شاخص سياست محيطي(EPI)، شاخص رد پاي بوم شناختي(EF) ، شاخص هاي پايداري زيست محيطي (ESI)، داشبورد پايداري(EF) توليدات سازگار با محيط زيست(EDP) و شاخص پس انداز واقعي(GS) و همجنين بعضي از شاخص هاي ترکيبي و چند متغيره در ابعاد منطقه اي و محلي. نتايج اين پزوهش نشان داد که اين شاخص ها مي بايست همه جنبه هاي محيطي، اجتماعي و اقتصادي را در نظر بگيرند تا بتوانند شهرها را به سمت توسعه پايدار شهري هدايت کنند.
7- والتنبرگ و همکارانش8 در سال(2013) در پژوهشي با عنوان “انتخاب شاخص‌ها براي توسعه پايدار شهرهاي کوچک نمونه: شهر والميرا” به ضرورت و اهميت انتخاب شاخص‌هاي توسعه پايدار شهرهاي کوچک پرداخته اند. اين پژوهش متدولوژي خاصي را در ارتباط با انتخاب شاخص‌هاي توسعه پايدار ارائه مي کند. بطوري که در يک فرايند انتخاب شاخص هاي مناسب و کاربردي، 108 شاخص در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و بعد محيطي ارائه و ارزيابي شدند و در نهايت تعداد 15 شاخص اصلي و کليدي براي ارزيابي پايداري شهرهاي کوچک انتخاب و فيلتر شدند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که شاخص ها مي‌بايست با اولويت هاي شهرهاي کوچک مرتبط باشند، و همچنين مي بايستي مسائلي که اين شهرها در آينده با آن مواجه مي شوند را هم در نظر بگيرند. در شرايط کننوني همه شاخص هاي ارائه شده در شهرهاي کوچک قابل استفاده نمي باشند و نياز به شاخص‌هاي جديدي که همه ابعاد توسعه پايدار را در بر گيرد، مي باشد. شاخص هايي درباره حمل و نقل عمومي، دسترسي به خدمات در سطح محله مانند درمانگاه، حمل و نقل عمومي، بهداشت و سلامت، جاي پاي اکولوژيکي، که براي توسعه و حل مشکلات اين شهرها و نواحي مرتبط با اين شهرها مي بايستي به عنوان معيارهايي براي نظارت پيشرفت شهرهاي کوچک در يک چاجوب منظم عمل کننند.
در مجموع مي توان گفت که بررسي سابقه مطالعاتي و پژوهشي در حوزه پايداري و شهرهاي کوچک اعم از داخلي و خارجي بيانگر موارد زير است:
1- در بسياري از مطالعات صورت گرفته، مقياس منطقه‌اي به عنوان مقياس بهينه براي مطالعه، بررسي و رصد مستمر پايداري پيشنهاد شده است.
2- در بيشتر اين منابع به تفاوت هاي مکاني-فضايي و نقش آنها بر روي ميزان پايداري تأکيد چنداني صورت نگرفته است. در حالي که به نظر مي رسد اين تفاوت ها تاثير بالايي بر روي پايداري حوزه هاي مطالعاتي خود داشته باشند و ما در اين رساله بر اين جنبه ها تأکيد داريم.
3- بيشتر مطالعات معتبر که توسط نهادهاي بين المللي و متخصصان صورت پذيرفته شده تأکيد خاصي بر طراحي مجموعه شاخص‌هاي ويژه دارند تا از اين رهگذر فرايند سنجش پايداري و ارزيابي عوامل موثر بر آن از حداکثر اعتبار برخوردار باشد که اين خود مي تواند مبنايي براي اعتبار بخشي و آغاز مطالعه حاضر باشد.
4- پايداري شهرهاي کوچک به عنوان کانونهايي با ويژگي هاي منحصر به فرد داخلي با هدف ارتقاي جذابيت دروني آنها، کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و اکثر مطالعات بر روي نقش منطقه اي شهرهاي کوچک متمرکز شده اند.
5- بخش گسترده‌اي از مقالات معتبر در حوزه پايداري بر روي ابداع و آزمون روشها و ابزارهاي موثر براي ارزيابي پايداري تأکيد نموده اند که اين روشها مي تواند در مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گيرد.
بر اين اساس مي توان گفت در اين پژوهش با استفاده از تجارب و ديدگاههاي مطرح شده و در راستاي بومي سازي و تکميل آنها، علاوه بر تدوين مجموعه تلفيقي از مفاهيم و نظرات علمي، شاخص‌هاي مناسب و مرتبط با ارزيابي پايداري شهرهاي مورد مطالعه شناسايي و بکار گرفته مي شود. در انتها بر مبناي نتايج و يافته هاي پژوهش و نيز بر اساس نظرات جامعه محلي(کارشناسان) به جمع بندي و تدوين الگو و استراتژي‌هاي ويژه شهرهاي کوچک مورد مطالعه اقدام مي گردد.
1-7- فرايند انجام تحقيق:
روش تحقيق حاضر از لحاظ ماهيت توصيفي- تحليلي و از لحاظ هدف کاربردي است. روش گردآوري اطلاعات با توجه به ماهيت مطالعه حاضر، به دو صورت کتابخانه اي-اسنادي و ميداني مي باشد. با توجه به اينکه ويژگي هاي وضع موجود مناطق شهري از منظر شاخص‌هاي اصلي تحقيق، از آمارهاي توصيفي بدست مي آيد و از ديگر سو، نتايج بدست آمده در مناطق مختلف مورد بررسي و مقايسه قرار مي گيرد، روش تطبيقي انتخاب شده است. به عبارت ديگر روش مورد استفاده در اين تحقيق مبتني است بر تلفيقي از روش هاي توصيفي، پيمايشي و تحليلي. در واقع در اين تحقيق به منظور تبيين فرضيات از روش هاي توصيفي و به منظور آزمون فرضيات نيز از روش هاي تحليلي بهره جويي شده است. براي طبقه بندي و تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات، از نرم افزارهاي مناسب نظير spss، Exel و نيز مدل هاي بارومتر پايداري پرسکات آلن، رادار پايداري، تاپسيس و روش هاي آماري و در نهايت براي ارائه الگو و استراتژيهاي مناسب از مدل تحليلي Swotاستفاده شده است.
1-8- قلمرو تحقيق (مكاني، زماني، موضوعي):
قلمرو مکاني اين مطالعه، بطور عام همه شهرهاي کوچک استان مازندران و بطور خاص براي مطالعه موردي تعداد 7 شهر کوچک آن مي باشد.

محدوده زماني تحقيق در برگيرنده سال هاي منتهي به تدوين اين تحقيق مي باشد. بر اين اساس سالهاي 1392و1393 هجري شمسي زمان انجام تحقيق مي باشند.
با توجه به عنوان تحقيق، قلمرو موضوعي اين تحقيق؛ ساختار و سيستم دروني شهرهاي کوچک در استان و سنجش پايداري اين شهرها مي باشد.
1-9- مراجع استفاده كننده از نتيجه رساله :
نتايج و يافته هاي اين تحقيق مي تواند مورد استفاده سازمان ها و نهادهاي ملي منطقه اي و محلي دخيل در امر برنامه ريزي و مديريت شهري مانند: وزارت راه و شهرسازي، استانداري، بنياد مسکن، فرمانداريها و شهرداري‌هاي استان قرار گيرد.
1-10- موانع و محدوديت هاي تحقيق:
در انجام‌‌ هر تحقيقي‌‌هميشه موانعي بر سر راه مي باشد. وجود مشكلات، تنگناها و موانع از ويژگيهاي ذاتي‌‌هر پژوهش علمي است، غلبه بر اين مشكلات خود بخشي از فرايند تحقيق را تشكيل مي‌دهد. محدوديتهايي كه در انجام اين تحقيق بر سر راه وجود داشت عبارتند از:
1- پيچيدگي سازو کارهاي موثر بر توسعه شهرهاي کوچک در حوزه مورد مطالعه
2- هزينه بالاي جمع آوري اطلاعات و برداشت هاي ميداني
3- مطالعات محدود قبلي در خصوص شهرهاي کوچک مورد مطالعه
4- کمبود منابع اطلاعاتي لازم در خصوص پايداري شهرهاي کوچک استان مازندران
5- عدم دسترسي به آمار و اطلاعات به هنگام و دقيق
6- گستردگي و تنوع زمينه هاي مطالعاتي
7- فقدان وجود بسته هاي مشخص نماگرهاي پايداري ويژه شهرهاي کوچک کشور

1-11- مفاهيم و واژه هاي پايه:
پايداري (Sustainability ): پايداري در معناي کلي خود به توانايي جامعه، اکوسيستم يا هرسيستم جاري براي تداوم کارکرد در آينده نامحدود اطلاق مي شود، بدون اينکه در نتيجه تحليل رفتن منابعي که سيستم به آن وابسته است و يا به دليل تحميل بار بيش از حد برروي آن ها، به ضعف کشيده شود. از سوي ديگر توانايي سيستم براي استقامت و پايايي به گونه اي اجتناب ناپذير وابسته به موقعيتي است که سيستم در ايجاد ارتباط با محيط بيروني کسب مي کند. به عبارت ديگر پايداري سيستم به طور کامل وابسته به قابليت سيستم براي سازگاري و انطباق، تغيير و تحول و پاسخگويي به محيط است و از آنجا که محيط به نوبه خود همواره در حال تغيير است، اين فرايند سازگاري و انطباق سيستم بايد يک فرايند و حساس باشد. بنابراين سيستم پايدار به کارکرد مناسب دروني و به رابطه سازگار با محيط و به عبارت بهتر به پايداري در درون و به پايداري در بيرون نيازمند است تا در مجموع به عنوان سيستم پايدار عمل کند(زاهدي،47:1385).
همچنين پايـداري مفهومـي است که در پي طـرح توسـع? پايـدار بـه عنوان الگووار? جديدي در جهان مطرح شد و ريشه هاي اين نگرش به نارضايتي از نتايج توسعه و رشد اقتصادي- اجتماعي از منظر اکولوژيک بر مي گردد. اين الگووار? نوپا به مقابله با الگوهاي توليد، توزيع و مصرف ناسازگار با طبيعتي مي پردازد که به اتمام منابع و تخريب محيط زيست مي انجامند و تنها فرآيند توسعه اي را مي پذيرد که به بهبود کيفيت زندگي انسانها در حد ظرفيت پذيرش(Carrying Capacity) نظام هاي پشتيبان حيات منجر شود.
پايداري شهري (Urban Sustainability ): پايداري شهري بعنوان مفهوم تکميلي در کنار توسعه پايدار شهري ارائه شده است. اگر پايداري را توانايي يک سيستم براي تداوم کارکرد در آينده نامحدود بدانيم، توسعه پايدار فرايندي است که منجر به ايجاد وضعيتي پايدار مي شود. با اين وجود به نظر مي رسد که هر دوي آنها يک هدف را دنبال مي کنند و آن افزايش کيفيت زندگي شهروندان است. نکات کليدي که در پايداري شهري بايستي مورد توجه قرار گيرند عبارتند از: 1- تاکيد بر روي فرايند و نه نتيجه2 -تاکيد بر زمينه هاي جغرافيايي، ابعاد مکاني و دانش بومي به جاي تاکيد بر نتايج قطعي و از پيش مشخص5- تاکيد بر ظرفيت سازي محلي براي مديريت پيامد هاي ناخواسته و نامطلوب ناشي از شوک ها و تغييرات محيط جهاني. بنابراين پايداري شهري بخش جداشدني از پايداري جهاني است که در صدد آزمون شهرنشيني در درون فرايند هاي پويا و پيچيده اجتماعي، اقتصادي، سياسي و اکولژيکي توليد کننده رشد شهري به گونه اي پايدار و ناپايداراست(National Science Foundation.2000:12)
پايداري شهري ابعاد گوناگوني دارد: از لحاظ اکولوژيک، شهر همچون نظامي باز(Open System) متکي به جريان عظيم ورودي مواد و انرژي از بوم کره(Eco-Sphere) است و تمامي آنها به صورت ضايعات در نهايت به خارج جريان مي يابد. بنابراين، پيش نياز شهر پايدار، پايداري عرص? گسترده اي است که جايگاه نظـام هاي پشتيـبان حيات آن است. از اين جنبه، به حداقل رساندن پيامدهاي زيست محيطي منفي، کاهش مصرف منابع تجديد ناپذير و نحو? استفاد? صحيح از منابع تجديـد شونده متنـاسب با ميزان بازتوليد آنها مطرح است. در نگرش اقتصادي- اجتماعي نيز، تنها حفاظت از سرمايه هاي طبيعي و نظام هاي زيست محيطي منظور نظر نيست، چراکه اين رويکرد با منطق اخلاق و سرشت انساني مطابقت ندارد بلکه، رويکردي کل گرايانه را مي طلبد تا حفظ سرمايه هاي اجتماعي(روابط ارگانيک ساکنين اجتماعات توأم با حس تعلق مکاني) پايه و اساس يادگيري

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره کلانشهر تهران، حمل و نقل، توسعه شهر، استان مازندران Next Entries تحقیق رایگان درباره توسعه شهر، سازمان ملل، سلسله مراتب، سازمان ملل متحد