تحقیق رایگان درباره استان مازندران، ابعاد و مؤلفه ها

دانلود پایان نامه ارشد

ک استان…………………………………………………………..224
جدول5-18: وضعيت طبيعي و ميزان پايداري در شهرهاي کوچک مورد مطالعه……………………………………………………….228
جدول5-19: جمعيت و ميزان پايداري در شهرهاي کوچک مورد مطالعه………………………………………………………………..228
جدول5-19: مرکزيت شهرستاني و ميزان پايداري در شهرهاي کوچک مورد مطالعه…………………………………………………229
جدول5-20: وضعيت پايداري شهرهاي کوچک استان مازندران بر اساس مدل پرسکات و آلن………………………………….230
جدول5-21: وضعيت رفاه اکوسيستم و رفاه انساني در شهرهاي کوچک استان مازندران…………………………………………..231
جدول5-22: نتايج سهم و نسبت مولفه ها در پايداري شهرهاي کوچک استان مازندران……………………………………………234
جدول5-21: نتايج سهم هر يک از ابعاد در پايداري شهرهاي کوچک استان…………………………………………………………….236
جدول 5-22: ماتريس داده هاي ابعاد پايداري……………………………………………………………………………………………………..237
جدول5-23: ماتريس داده هاي بي مقياس سازي شده…………………………………………………………………………………………..238
جدول 5-24: انتروپي، انحراف معيار و وزن شاخص هاي ابعاد پايداري…………………………………………………………………238
جدول5-25: چهارچوب جامع تدوين استراتژي…………………………………………………………………………………………………..240
جدول5-26: فهرست SWOT(نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديد)شهرهاي کوچک در استان مازندران…………………….244
جدول 5-27: ماتريس ارزيابي عوامل خارجي(EFE) و عوامل داخلي(IFE)………………………………………………………….245
جدول5-28: امتيازات نهايي به دست آمده براي عوامل داخلي و خارجي………………………………………………………………..253
جدول(5-29): سناريوهاي تعيين شده مربوط به شهرهاي کوچک استان مازندران…………………………………………………….255
جدول5-30: ماتريس SWOT شهرهاي کوچک استان مازندران……………………………………………………………………………257
جدول6-1: نتايج سهم هر يک از ابعاد در پايداري شهرهاي کوچک استان…………………………………………………………… 266
جدول 6-2: انتروپي، انحراف معيار و وزن ابعاد پايداري شهرهاي کوچک استان مازندران……………………………………….268
جدول6-3: امتيازات نهايي به دست آمده براي عوامل داخلي و خارجي…………………………………………………………………269
جدول(6-4). ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي(QSPM) شهرهاي کوچک کوهپايه اي (عوامل خارجي)……………271
جدول(6-5). ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي(QSPM) شهرهاي کوچک کوهپايه اي (عوامل داخلي)……………..272
جدول6-6: ارزيابي جذابيت استراتژي هاي پايداري شهرهاي کوهپايه اي نسبت به عوامل داخلي و خارجي……………..273
جدول6-7: اولويت بندي استراتژي هاي پايداري شهرهاي کوچک کوهپايه اي استان مازندران………………………………..273
جدول(6-8). ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي(QSPM) شهرهاي کوچک جلگه اي (عوامل خارجي……………….275
جدول(6-9). ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي(QSPM) شهرهاي کوچک جلگه اي (عوامل داخلي)………………..276
جدول6-10: ارزيابي جذابيت استراتژي ها نسبت به عوامل داخلي و خارجي………………………………………………………..277
جدول6-11: اولويت بندي استراتژي هاي پايداري شهرهاي کوچک جلگه اي استان مازندران………………………………..277
جدول(6-12). ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي(QSPM) شهرهاي کوچک ساحلي (عوامل داخلي)………………..279
جدول(6-13). ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي(QSPM) شهرهاي کوچک ساحلي (عوامل خارجي)………………280
جدول6-14: ارزيابي جذابيت استراتژي ها نسبت به عوامل داخلي و خارجي براي شهرهاي کوچک ساحلي……………280
جدول6-15: اولويت بندي استراتژي هاي پايداري شهرهاي کوچک ساحلي استان مازندران……………………………………282
جدول6-16: استراتژي ها و راهکارهاي بازنگري براي توسعه پايدار شهرهاي کوچک استان مازندران………………………282
جدول6-17: استراتژي ها و راهکارهاي تهاجمي براي توسعه پايدار شهرهاي کوچک استان مازندران………………………284
شکل1-1: مدل فرايند تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………….32
شکل2-1: رسالت نظريه اي پايداري: برقراري توازن ميان ابعاد و اهداف متعارض توسعه………………………………………….47
شکل 2-2: پيوند و هم پوشاني اجزاي پايداري…………………………………………………………………………………………………….48
شکل 2-3: ديدگاهها و نظريات مرتبط با توسعه پايدار…………………………………………………………………………………………..50
شکل2-10: مدل مفهومي-نظري تحقيق………………………………………………………………………………………………………………75
شکل2-5: روش تحقيق نظري و عملي پژوهش…………………………………………………………………………………………………..76
شکل(3-1): قلمرو مکاني تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………80
شکل (3-2): ناحيه بندي پيشنهادي شهرهاي نمونه براي تحليل پايداري ……………………………………………………………….83
شکل3-3: ادغام سياستها براي توسعه پايدار منطقه اي………………………………………………………………………………………….91
شکل3-4: تخم مرغ پايداري پرسکات و آلن……………………………………………………………………………………………………..100
شکل 3-5: رادار پايداري سيسيلا وانگ…………………………………………………………………………………………………………….102
شکل3-6: رويکردهاي موجود در ارتباط با انتخاب شاخص هاي توسعه پايدار………………………………………………………103
شکل(3-7): مراحل استخراج و انتخاب شاخص هاي سنجش پايداري شهرهاي کوچک استان مازندران…………………..106
شکل (3-8). فرايند طراحي شاخص هاي توسعه پايدار شهرهاي کوچک……………………………………………………………….107
شكل (3-9). معيارهاي انتخاب شاخص هاي پايداري………………………………………………………………………………………….109
شكل (3-10): ابعاد و مؤلفه هاي اساسي توسعه ي پايدار………………………………………………………………………………….. 110
شکل3-11: فرايند تجزيه و تحليل تحقيق…………………………………………………………………………………………………………..124
شکل 4-1: نقشه موقعيت استان مازندران در کشور……………………………………………………………………………………………..126
شکل 4-2: نقشه تقسيمات استان مازندران به تفکيک شهرستان…………………………………………………………………………127
شکل4-3: نقشه موقعيت سکونتگاههاي استان نسبت به توپوگرافي………………………………………………………………………118
شکل 4-4: نقشه گروه بندي جمعيتي نقاط شهري استان90-1385…………………………………………………………………………139
شکل 4-5: نقشه گروه بندي جمعيتي نقاط شهري کمتر از5000 نفر استان………………………………………………………………141
شکل 4-6: نقشه گروه بندي جمعيتي نقاط شهري 5.000 تا10.000 نفر استان…………………………………………………………142
شکل 4-7: نقشه گروه بندي جمعيتي نقاط شهري 10.000 تا25.000 نفر استان……………………………………………………….144
شکل 4-8: نقشه گروه بندي جمعيتي نقاط شهري 25.000 تا 50.000 نفر استان……………………………………………………..145
شکل 4-9: نقشه گروه بندي جمعيتي نقاط شهري 50.000 تا100.000 نفر استان……………………………………………………..147
شکل 4-10: نقشه گروه بندي جمعيتي نقاط شهري100.000 تا250.000 نفر استان…………………………………………………..148
شکل 4-11: نقشه گروه بندي جمعيتي نقاط شهري بيش از 250.000 نفر استان………………………………………………………149
شکل5-1: ويژگيهاي جامعه نمونه بر حسب جنسيت………………………………………………………………………………………….198
شکل5-2: وضعيت تأهل پاسخگويان…………………………………………………………………………………………………………………199
شکل5-3: وضعيت سن پاسخگويان……………………………………………………………………………………………………………… 199
شکل5-4: وضعيت اشتغال پاسخگويان……………………………………………………………………………………………………………..200
شکل5-5: ميزان تحصيلات پاسخگويان…………………………………………………………………………………………………………….200
شکل5-6: وضعيت پايداري بهداشت و خدمات محيط………………………………………………………………………………………..182
شکل5-7: وضعيت پايداري مولفه منابع سرزمين…………………………………………………………………………………………………203
شکل5-8: وضعيت پايداري آسيب پذيري محيط………………………………………………………………………………………………..204
شکل5-9: وضعيت پايداري کل زيست محيطي………………………………………………………………………………………………….205
شکل5-10: وضعيت پايداري مولفه هاي زيست محيطي شهرهاي کوچک…………………………………………………………….205
شکل5-11: ارزش پايداري مولفه هاي منابع

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره استان مازندران، سلسله مراتب Next Entries تحقیق رایگان درباره استان مازندران، سلسله مراتب، توسعه منطقه، حوزه نفوذ