تحقیق رایگان درباره استان مازندران، آموزش و پرورش، مشارکت مردم، رشد پراکنده

دانلود پایان نامه ارشد

بزرگ، 6-تمرکز زدايي فرصت هاي شغلي، 7-تجاري کردن کشاورزي، 8- دسترسي آسان به زير ساخت هاي لازم براي نگهداري و آماده سازي محصولات کشاورزي

اکولوژيکي
1-رشد فعاليت هاي سازگار با محيط زيست اين شهرها، 2-آشنايي شهروندان به محدويت هاي زيست محيطي، 3- توجه به کيفيت محيط زيست اين شهرها، 4-توسعه مساکن پايدار، 5-کاهش آلودگي آب رودخانه ها و منابع آبي، 6-تغيير از رشد پراکنده شهر به سمت فشرده،7- ايجاد فضاي باز عمومي،

اجتماعي
1- تقويت همبستگي فضاي محلي، منطقه اي و ملي 2-گسترش ابداعات فني و اجتماعي از شهرهاي مياني و بزرگ به مناطق شهري کوچک 2-جذب مهاجرين روستايي که قصد مهاجرت به شهرهاي بزرگ را دارند 3- تغيير از ديدگاه فن گرايي به سمت مشارکت مردم و خرد جمعي4- اعمال مديريت هماهنگ محيط زيست شهري به جاي مديريت بخشي نگر 5-بکارگيري مردم علاقمند در الگوهاي مشارکتي شهري 6- توزيع عادلانه تر رفاه 7-سياست عدم تمرکز، همراه با توسعه اجتماعي

با توجه به نتايج بدست آمده مي توان کفت ديدگاه غالب و موثر توسعه اي براي حوزه جغرافيايي مورد مطالعه و حوزه هاي مشابه، ديدگاه تقويت و توسعه شهرهاي کوچک با تاکيد بر توسعه فضايي پايدار است. به عبارتي مبناي نظري اين پژوهش، انديشه و رويکرد توسعه و تقويت شهرهاي کوچک است که با تاکيد بر پايداري اين شهرها، مي تواند جنبه کاربردي يا عيني پيدا کند.

2-2-8- جمع بندي مباني نظري و ارايه چارچوب مفهومي
در اين فصل تلاش شده است تا مباني نظري، ديدگاهها و مفاهيم پايه و مرتبط با موضوع توسعه پايدار و ساختار داخلي شهرهاي کوچک مورد مطالعه و تحليل قرار گيرد و براساس آن به الگويي کلان و جامع براي تحقق توسعه پايدار شهرهاي کوچک دست يافت. نتايج حاصل از بررسي مباني و مفاهيم نظري توسط محقق نشان مي دهد که امروزه در ميان انبوهي از ديدگاهها و نظريات توسعه اي مختلف، نظريه توسعه و تقويت شهرهاي کوچک مبتني بر توسعه پايدار فضايي به دلايل متعددي، به عنوان نظريه پايه و اصلي براي اين پژوهش قابل تامل و پذيرش است. اين نظريه به واسطه نگاه نظام مند، سيستماتيک و جامع به مسائل و چالش هاي جوامع شهري معاصر و نيز به دليل توجه و تأکيد خاص بر حقوق انسان و حقوق مکان در شهرهاي کوجک از اهميت خاصي برخوردار است.
نگرش توسعه پايدار شهري، رشد صنعتي را در کنار رشد کيفي محيط زيست مي بيند و رشد آموزش و پرورش را که مقوله اي فرهنگي است، بدون ارتقاء وجدان بيدار اجتماعي و مشارکت جمعي و قانونگرايي مفيد نمي داند. هدف از توسعه پايدار، دستيابي به رفاه عمومي است که رفاه اقتصادي نيز يکي از اجزاي مهم آن بشمار مي رود. بنابراين در فرايند سنجش و ارزيابي پايداري در عمل و در اين تحقيق لازم است که به موارد فوق شامل “رشد کيفي محيط زيست”، “رشد آموزش و پرورش”، “مشارکت جمعي”، “قانونگرايي”، “رفاه عمومي” و “رفاه اقتصادي” توجه اساسي شود. در اين ارتباط توجه به اين مسئله ضروريست که مفهوم توسعه پايدار بسيار گسترده و بسته به شرايط زمان، مکان و جوامع مختلف فرق مي کند و به همين جهت امکان تسري و تعميم يک برداشت خاص از پايداري وجود ندارد و به همين دليل مولفه ها و شاخص هاي مبنايي نهايي تحقيق را بايد با رويکرد پايين به بالا و در انطباق با شرايط منطقه مورد مطالعه استخراج نمود.
همچنين از ديگر نتايج اين فصل آن است که در تکوين انديشه توسعه پايدار، نگرش هاي مدرن(شامل نظريه نوگرايي اکولوژيک و محيط گرايي با محوريت بازار) بازار، عامل اصلي پايداري سکونتگاههاست و در نگرش هاي ميانه رو (شامل نظريه هاي توسعه مردمي و محيط گرايي مردمي نوين) عوامل و شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي و در نگرش هاي ساختارگرايانه، عوامل محيط زيستي، نقش هاي مهمي در توسعه پايدار بازي مي کنند.

مبناي نظري اين پژوهش، انديشه و رويکرد توسعه و تقويت شهرهاي کوچک است که به تاکيد بر پايداري اين شهرها، مي تواند جنبه کاربردي يا عيني پيدا کند. به عبارتي ديگر رويکرد و انديشه اصلي اين پژوهش ديدگاه تقويت و توسعه سکونتگاههاي کوچک شهري است و براي رسيدن به آن بهترين و مناسب ترين گزينه نظري و عملي توسعه فضايي پايدار است.

مقدمه:
اگر چه اصول کلي پژوهش و تحقيق علمي در همه زمينه‌ها يکسان و ثابت است، اما متأثر از بسترها و ساختارهاي هر پژوهشي، روشهاي خاصي جهت دستيابي به اهداف متصور استفاده مي شود. هر پژوهشگري بسته به ماهيت موضوع تحقيق، مسئله، اهداف و فرضيه‌هاي تحقيق، متغيرها و شرايط مکاني-فضايي، دامنه و گستردگي موضوع تحقيق و امکانات موجود، روش خاصي براي انجام پژوهش برمي گزيند. روش‌شناسي تحقيق باعث شفافيت، تسهيل گري، تسريع و دستيابي آسان و ارزان مسير تبيين سوالات و فرضيه هاي تحقيق خواهد شد. حال به خاطر جايگاه و اهميت روش شناسي، در اين فصل جهت تبيين اهداف و فرضيه‌هاي تحقيق، چارچوب روش شناختي تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
3-1- روش انجام تحقيق:
تحقيق هاي علمي بر اساس دو مبنا يعني هدف و ماهيت و روش تقسيم بندي مي شوند. بر اساس هدف، تحقيق هاي علمي به سه گروه بنيادي، کاربردي و توسعه اي و بر اساس روش و ماهيت به تحقيق هاي تاريخي، توصيفي، همبستگي، علي و تجربي تقسيم بندي مي شوند(حافظ نيا، 1386: 5). بر اين اساس روش تحقيق حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ ماهيت توصيفي- تحليلي است. در واقع، با توجه به اينکه ويژگي‌هاي وضع موجود مناطق شهري از منظر شاخص‌هاي اصلي تحقيق، از آمارهاي توصيفي بدست مي آيد و از ديگر سو، نتايج بدست آمده در مناطق مختلف مورد بررسي و مقايسه قرار مي گيرد، روش تطبيقي انتخاب شده است. به عبارت ديگر روش مورد استفاده در اين تحقيق مبتني است بر تلفيقي از روش هاي توصيفي، پيمايشي و تحليلي. در واقع در اين تحقيق به منظور تبيين فرضيات از روش‌هاي توصيفي و به منظور آزمون فرضيات نيز از روش هاي تحليلي بهره جويي شده است. ضمناً تبيين نظري برپايه نظريه توسعه و تقويت شهرهاي کوچک با تاکيد بر توسعه پايدار است.
3-2- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات :
روش گردآوري اطلاعات با توجه به ماهيت مطالعه حاضر، به دو صورت کتابخانه اي و ميداني مي باشد. بر اين اساس، ابتدا براي شناخت کامل موضوع تحقيق، کسب بينش نظري لازم و استخراج متغيرها و شاخص ها از پارادايم مرتبط با موضوع تحقيق نظير توسعه پايداري شهري، استفاده شده است. همچنين با توجه به موضوع مورد مطالعه و فرضيه هاي تحقيق، اطلاعات مورد نياز تحقيق براي آزمون فرضيات از طريق داده هاي تجربي و نظري از طريق تکميل پرسشنامه و مصاحبه بدست آمده است. علاوه بر داده هايي که از طريق نظرسنجي از جامعه آماري و شهرهاي نمونه از طريق پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفت، اطلاعات برخي از شاخص ها از طريق داده هاي رسمي از مراجع آماري بويژه مرکز آمار کشور، طرح آمايش استان مازندران و گزارش اقتصادي-اجتماعي استان مازندران تهيه شده است.
3-3- روايي ابزار اندازه گيري
قبل از به کارگيري ابزارهاي اندازه گيري لازم است پژوهشگر از طريق علمي نسبت به روا بودن ابزار اندازه گيري مورد نظر اطمينان نسبي پيدا کنند. روايي را عموماً به معناي شايستگي و معني داري تحقيق، صحت علمي فرايند آن و ارزشمندي و کارايي يافته‌هاي پژوهش مي‌دانند.(عبداللهي، 158:1388). منظور از روايي اين است که مقياس و محتواي ابزار و يا سوالات مندرج در ابزار دقيقاً متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد(حافظ نيا ،155:1386). بدون آگاهي از روايي ابزار اندازه گيري نمي‌توان به دقت داده‌هاي حاصل از آن اطمينان داشت. بهره گيري از نظرات کارشناسان و اصحاب فن مي‌تواند کمک زيادي به روايي ابزار اندازه‌گيري بنمايد. موضوع روايي از آن جهت اهميت دارد که اندازه گيري نامتناسب مي‌تواند هر پژوهش علمي را بي‌ارزش سازد. در همين راستا طرح منطقي سوالات جهت پوشش بخش عمده‌اي از موضوع مورد مطالعه و متغيرهاي تحقيق، مي تواند زمينه روايي مناسب ابزار اندازه‌گيري را فراهم نمايد. در همين راستا، در اين رساله در تدوين سوالات و مقياسهاي اندازه گيري از گزاره‌هاي تحقيق(اهداف، سوالات و فرضيه هاي پژوهش) استفاده گرديد. همچنين در جهت روايي بالاي مقياس اندازه گيري(پرسشنامه)، پس از تدوين آنها مبتني برانجام روايي صوري، از نظرات اساتيد، صاحب نظران و دانشجويان دکتري ذيصلاح نيز بهره برده شد که اکثر آنها مناسب بودن گويه‌هارا تأييد نمودند.
3-4- پايايي ابزار اندازه گيري
پايايي ابزار که از آن به اعتبار و دقت و اعتماد پذيري نيز تعبير مي شود، عبارت است از اينکه اگر يک وسيله اندازه گيري که براي سنجش متغير يا صفتي ساخته شده، در شرايط مشابه در زمان يا مکان ديگر نيز اگر مورد استفاده قرار گيرد، نتايج مشابهي از آن حاصل شود. به عبارت ديگر ابزار پايا يا متغير ابزاري است که خاصيت تکرار پذيري و سنجش نتايج يکسان برخوردار باشد.(حافظ نيا،155:1386). به عبارت ديگر اگر با استفاده از ابزار، اندازه گيري را در يک فاصله زماني و مکاني با تعداد ديگري از افراد همان آزمون صورت گيرد، نتايج حاصل شبيه به هم و يا نزديک به هم باشد.
براي اندازه گيري پايايي، از شاخصي به نام ضريب پايايي استفاده مي شود. دامنه ي اين ضريب بين صفر و 1+ است. ضريب پايايي صفر معرف عدم پايايي ابزار اندازه‌گيري و ضريب پايايي يک معرف پايايي کامل است. در اين رساله با توجه به نوع مقياس اندازه گيري ابزار(مقياس ترتيبي)جهت اندازه گيري صحت اعتبار دروني ابزار و همسازي گويه ها از روش آلفاي کرونباخ استفاده گرديد.
3-4-1- ضريب آلفاي کرونباخ
ضريب آلفاي کرونباخ براي سنجش ميزان تک بعدي بودن نگرشها، قضاوتها، عقايد و ساير مقولاتي که اندازه گيري آن ها آسان نيست، به کار مي رود. ضريب آلفاي کرونباخ يک روش اعتبار يابي دروني است که همساني دروني آزموني را ارزشيابي مي کند و نشان مي‌دهد که گويه‌هاي تحقيق تا چه اندازه موضوع واحدي را اندازه گيري مي نمايد. اساس ضريب کرونباخ بر پايه طيف ها و مقياس هاست. به عبارت بهتر اين ضريب معمولا در مورد آزمون ها يا مقياس‌هاي نگرش‌سنج استفاده مي شود. به عبارت ديگر در اين آزمون ها سوالات دوجوابي مانند بله و خير؛ درست و نادرست؛ موافق و مخالف و…وجود ندارد، بلکه پاسخ‌هاي آزمون بر روي پيوستاري که از موافقت کامل تا مخالفت کامل قرار مي گيرد، مشخص مي‌شود. فرمولي که کرونباخ براي برآورد همساني دروني اين نوع آزمون‌ها پيشنهاد کرده است، مبتني بر واريانس‌ها ست. اين فرمول عبارت است از:

که در آن kتعداد گويه ها، St واريانس جمع نمره‌هاي هر پاسخگو، يعني نمره‌هاي خام آزمودني ها(واريانس کل)، و Si واريانس نمرات مربوط به گويه شماره i است. در واقع Si واريانس نمره‌هاي مربوط به گويه هاست. هر چه اين شاخص به 1 نزديکتر باشد، به معني همبستگي دروني بالاتر و همگن‌تر بودن پرسشها خواهد بود. کرونباخ مقدار اين ضريب را براي مقياس‌هاي نگرش سطح چنين بيان کرده است.
کم متوسط زياد
%45 %75 %95
ارزيابي همسازي دروني و صحت اعتبار پرسش هاي طراحي شده براي رساله براساس ضريب کرونباخ نشان مي‌دهد که مقدار اين ضريب برابر با 902%مي باشد که نشان دهنده همسازي بسيار خوب بين گويه‌ها مي‌باشد.
3-5- محدوده مکاني تحقيق: محدوده مکاني مورد مطالعه در اين تحقيق استان مازندران(مرزهاي اداري-سياسي استان مازندران) مي باشد(نقشه شماره 3-1).

شکل(3-1): قلمرو مکاني تحقيق(مأخذ: استانداري مازندران،1390)
3-6- جامعه آماري تحقيق
جامعه آماري اين تحقيق مشتمل بر تمامي شهرهاي کوچک استان که جمعيتي کمتر از 50 هزار نفر دارند مي باشد. اما از آنجايي که اکثر شهرهاي کوچک داراي ويژگي هايي مانند جمعيت زير ده هزار نفر، ماهيت روستايي، نداشتن طرحهاي شهري و ناهمگوني ساختاري هستند و از سوي ديگر بايد نمونه هاي مورد مطالعه ما، يکنواخت و يک

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره توسعه شهر، مشارکت مردم، عدم تمرکز، توسعه روستا Next Entries تحقیق رایگان درباره سازمان ملل