تحقیق رایگان درباره استان اصفهان، توزیع جمعیت، بخش های مختلف اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

غربی ـ جنوب شرقی از شهرستان سمیرم مي‌گذرد. اين گسل داراي سازوكار راستا‌لغز و راست گرد با شيب زياد به سمت جنوب غربی است. عملكرد شيب لغز اين گسل در ناحيه، در بعضي نقاط به صورت عادي مي‌باشد. این گسل کم در محدوده ناحیه به خصوص اطراف شهر سمیرم به نام گسل سمیرم خوانده می‌شود که موجب پایین افتادگی دشت سمیرم گردیده‌است. دارای توان لرزه زایی بالایی بوده و مداوم در حال لرزش است. لرزش این گسل در زمستان سال 1371 در غرب وردشت موجب گردید که خسارت‌های فراوانی به روستاهای این محدوده وارد شود.
ج) گسل دنا – دوپلان
اين گسل يكي از گسل‌هاي اصلی زاگرس مرتفع بوده و به صورت گسل راستالغز و داراي روند شمال غربي – جنوب شرقي مي‌باشد. اين گسل موجب بوجود آمدن هورست و گرابن های فراوانی در مسیر خود شده است. پایین افتادگی دامنه شمالی کوه دنا ، فرو افتادگی دشت‌های فلارد و خان میرزا در غرب ناحیه و در استان مجاور از عملکرد این گسل است. این گسل از توان لرزه‌خيزي بالايي برخوردار بوده که با توجه زلزله‌هاي رخ داده درگذشته، نشان دهنده پويايي آن گسل می‌باشد و در کل توان لرزه‌خيزي گسل دنا – دوپلان آن نزديك به هفت ريشتر گزارش شده‌است (طرح جامع شهر کمه، 1379: 11).

3-6-1-3-3 زمين‌لرزه‌هاي ثبت شده
آمار نشان می‌دهد که اکثر زمین لرزه‌های ثبت شده، از نوع زلزله‌های متوسط می‌باشند. شدت این زلزله‌ها بیشتر از 3.5 بوده ولی تعداد ارقام زیر 5 ریشتر بسیار اندک می‌باشد، احتمالاً به دلیل بعد مسافت تعداد زلزله‌های بین 5 تا 5 ریشتر، بیشترین داده‌ها را به خود اختصاص داده‌است. در شعاع 50 کیلومتر به مرکزیت سمیرم کل زلزله‌های ثبت شده از سال 1973 تاکنون 51 مورد بوده که تعداد زلزله‌های 3 تا 5 ریشتر پنج مورد ، 5 تا 5 ریشتر سی و دو مورد و بالاتر از 5 ریشتر چهار مورد ثبت گردیده‌است. با افزایش شعاع وقوع زلزله به یک صد کیلومتر برای اینکه تمام ناحیه را تحت پوشش دهد، تعداد زلزله‌های ثبت شده به 223 مورد افزایش پیدا کرده‌است اگر به آمار توجه شود. اکثر قریب به اتفاق زلزله ها در زیر عرض 31 درجه و30 دقیقه وقوع پیدا کرده‌است و بیانگر این واقعیت است که که این محدوده بسیار پر فعال می‌باشد. ولی بدین معنا نیست که در بالای عرض ذکر شده خطری وجود ندارد، بلکه بر عکس باید از وقوع زلزله‌های شدید در محدوده نیمه شمالی بسیار نگران بود و راهکارهای مقابله با آن و پیش‌بینی‌های لازم برای کاهش هرچه بیشتر خسارت احتمالی ناشی از وقوع آن را بایستی تدوین گردد (طرح جامع شهر کمه، 1379: 12).
3-6-1-4 پوشش گياهي منطقه
از مجموع 440800 هکتار کل عرصه هاي ملي شهرستان سميرم که معادل 5/5 در صداز عرصه هاي ملي استان است،393000 هکتار معادل 89 درصد آن را مراتع ييلاقي شامل مي شوند که با کيفيت‌هاي مختلف در سطح منطقه پراکنده شده اند، ضمن اينکه 47800 هکتار باقيمانده عرصه هاي ملي شهرستان شامل جنگل‌هاي طبيعي و دشت مي شود.
مهم ترين تيپ ها وگونه هاي گياهي مراتع منطقه شامل انواع گون وقياق سريش،کنگر، خوشک، جو وحشي، جاشير، فستوکا وقياق، جاز واستپا مي باشد ضمن اينکه 25000کيلو گرم در سال در منطقه موجود مي باشد .
پوشش جنگلي منطقه نيز مشتمل برگونه هاي ارجن، بادام کوهي، سيب وگلابي، زالزالک داغداران و گز بوده که به علت مصارف سوختي و چرايي بيش از حد عشاير روستائيان از بين رفته است وتنها گونه هاي چوبي باقيمانده منطقه شامل شيرخشت، پسته و بادام وحشي، افرا، زرشک و بيد مي شود (قاسمی،1389: 34).

3-6-2 حدود و وسعت سمیرم
شهرستان سميرم با مساحت 5224كيلومترمربع در جنوب غربي استان اصفهان با مختصات جغرافيايي 51 درجه و17 دقيقه تا 3 دقيقه طول شرقي و30 درجه و42 دقيقه تا 31 درجه و51 دقيقه عرض شمالي و با ارتفاع متوسط 2400متر ازدريا، بين چهار استان اصفهان، چهار محال بختياري،كهگيلويه وبوير احمد و فارس واقع شده است از شمال به شهرضا، از شرق به آباده و اقليد فارس، از جنوب غربي وغرب با مرز طبيعي رشته كوه هاي دنا با استان كهگيلويه وبوير احمد، از غرب به بروجن ولردگان (چهار محال وبختياري )محدود مي شود. فاصله مركز شهرستان تا اصفهان 150 وتا تهران 435كيلومتر مي باشد.
اين شهرستان 9/4در صد مساحت و65/1در صد جمعيت استان اصفهان را شامل مي شود .از نظر موقعيت قرار‌گيري در حاشيه جنوب شرقي رشته كوه هاي زاگرس قرار گرفته به طوري كه رشته كوههاي دنا به صورت حصاري در غرب وجنوب غربي آن كشيده شده است(بيات،215:1367).

3-6-3 ويژگي هاي جغرافياي انساني
3-6- 3-1 جغرافياي تاريخي
3-6-3-1-1 پيشينة تاريخي
پديده هاي جغرافيايي اعم از طبيعي و انساني در طول زمان شکل گرفته است و با گذر زمان تکامل يافته و با استفاده از پيشينة خود راه به سوي آينده مي گشايد. تمام حوادث تاريخي در يک بستر جغرافيايي و بهينه‌اي از سرزمين ها رخ مي نمايند و طبيعت و انسان در کنار هم و در ارتباط با يکديگر ويژگي هاي جغرافياي تاريخي راتشکيل مي دهند و چه بسيارند عوامل طبيعي و جغرافيايي که خود منشاء تحولات و حوادث تاريخي مي‌گردند و در اين ميان شايد شهرستان سميرم الگويي نمونه از اين ارتباط متقابل باشد چرا که طبيعت کوهستاني و سردسير، محصور بودن و ارتباط ضعيف با نواحي مجاور، حضور اقوام و قبايل مختلف در منطقه، غلبة طبيعت بر انسان و حد فاصل قرار گرفتن بين جنوب و مرکز و شمال ايران مجموعه عواملي بوده اند تا سميرم را در گذر زمان منزوي، ناشناخته، بکر و محدود نگه دارند. اما علي رغم همة محدوديت ها و تنگناهاي طبيعي و انساني اين سرزمين در دامنه هاي دنا و به بلنداي عمر آن ريشه داشته و سابقه هاي تاريخي از خود به جاي گذاشته است(آقايي،30:1386).
سميرم داراي پيشينة تاريخي ديرينه اي است در مورد مسايل تاريخي و سابقة آن کم وبيش در منابع و آثار مکتوب مطالبي يافت مي شود که دلايلي بر نقش مؤثر و فعال سميرم در سنوات گذشته دارد.
موقعيت طبيعي،کوهستاني، تاريخي و آثار باستاني و آثار برجاي مانده بر ديواره هاي غارهاي منطقه و حتي وجود غارهاي آهکي متعدد، محل امن و مناسبي بوده که از دير باز ساکنين اولية اين نواحي را به خود جلب کرده است به طوري که از گمانه زني هاي واندنبرگ در اطراف سميرم و کشف آثار مخروبه ها که از قوم پارسا مربوط به هفتصد سال قبل از ميلاد يافت شده، نشان از مسکوني بودن منطقه در گذشته هاي دور دارد.
تخته سنگ هايي که در مجاور ميل هاي سنگي در تنگ جلو يافت شده و بر روي يکي از آنها نبشته اي به خط پهلوي ساساني در 9 خط منقور است که اگر چه حوادث طبيعي آسيب زيادي به خطوط آن وارد کرده ولي بار هم خطوط آن با کمي دقت قابل خواندن است و وجود آثار نيايشگاه مهم و معتبر که از دورة ساسانيان در اين شهر باقي مانده سندي معتبر بر قدمت تاريخي اين ناحيه مي باشد(قاسمي،19:1389).

3-6-3-1- 2 وجه تسميه
دربارة وجه تسمية شهرستان سميرم نظراتي ارائه شده است:
الف)بعضي از صاحب نظران اعتقادات اسطوره اي را مورد توجه قرار داده اند و بر اين باورند که جد رستم يعني سام که به دردي شديد(درد دندان) مبتلا بوده در اين مکان آرامش پيدا کرده و اين ناحيه به سام آرام و در نهايت به سميرم معروف گرديده است(قاسمي،9:1389).
ب)اگر اين شهر در محدودة کتبي سميرم ثبت شده است قطعا به اين دليل است که “ران”به معني کوه و سمي يا شمي را به معني وسط در نظر گرفته اند بنابراين سميران يا شميران يعني جاي يا آبادي که وسط کوه است.همانطور که:دم + آوند(دماوند) به معناي پشت آبادي و نه + آوند (نهاوند)به معناي جلوي آبادي در بعضي از کتاب ها آورده شده است(قاسمی،10:1389).
ج)عده اي تأثير آب وهوا را در نام گذاري اين سرزمين دخيل مي دانند: زمي که در واژة زمين به کار مي بريم در زبان پهلوي زميک به معناي سرد و يخ بسته يا پوشيده از برف مي باشد و در زبان فارسي سمي به زمي و برعکس تغيير پردا مي کند و (رم) يا (ران) پسوند مکان محسوب شده و (زمي+رم) يا (سمي+رم) يعني سرزمين سرد،که بهترين و قابل قبول ترين وجه تسميه شناخته شده است و نام اين مکان سرد از خاک پر افتخار ايران به دليل سرد بودن آب وهواي آن، سميرم نام گرفته شده است(آقایی،1386: 23).
د)عده اي معتقدند که اين مکان منزل سام وران بوده و به استعمال سميرم گفته شده است(جناب،190:1371).
ه)عده اي معتقدند سميراميس ملکة معروف بابل به جاهاي خوش آب و هوا مسافرت مي کرده و علاقمند به نواحي خوش آب و هوا بودهن او را به ناحية فارس مي کشاند.در گذر از اين منطقه آب و هواي اينجا به مذاقش خوش آمده و بناي اين شهر را پايه ريزي کرده و نام خود را برآن نهاده و سميرم مخفف نام سميراميس است(حقيقت، 1376: 306-307).

3-6-3- 2 ترکيب قومي و زبان مردم سميرم
شهرستان سميرم از شاخه هاي قومي متفاوتي تشکيل شده است که از مهم ترين آنها مي توان به جمعيت فارس اشاره داشت که در مرکز شهرستان يعني شهر سميرم استقرار يافته اند. اين گروه از نقاط مختلف و شاخه هاي قومي متفاوت کشور در اين نقطه گرد هم آمده اند و به گونه اي در هم حل و ادغام شده اند و جمعيت فارس منطقه را تشکيل مي دهند و در ارتباط نزديک با طايفة بختياري و ترک هاي قشقايي وجه اشتراک بسياري از لحاظ آداب و رسوم، پوشاک و ديگر عوامل فرهنگي پيدا نموده اند(آقايي،1386: 14-15).
زبان مردم سميرم فارسي است ولي اغلب آنان به دليل داد وستد و ديگر اختلاط‌ها ي خا نوادگي با عشا ير كوچ رو و طوا يف كهگيلويه بو ير احمد و چها ر محال وواقع شدن شهرستان بين اين سه استان عده اي از مردم كه اكثريت آنان را روستائيان تشكيل مي د هند به زبان تركي ودَري نيز صحبت مي كنند . ا ز اها لي شهر نيز عده اي ا ز كَسبه كه با عشا ير داد و ستد دارند به منظور تفهيم بيشتر مطالب تركي صحبت مي كنند(آقایی، 1386: 17).

3-6-3- 3 تحولات جمعيتي شهرستان
با توجه به اهميت آمار جمعيتي و دوره هاي آمارگيري نفوس و مسکن که معمولا هر ده سال يک بار انجام مي‌شود به عنوان معيار رسمي و پذيرفته شده در مورد مسائل جمعيتي و
اقتصادي و اجتماعي مي باشد، مبناي مطالعه و تحقيق در اين مورد عمدتاً از همين منابع است.
جمعيت شهرسميرم طي سال هاي 1335 تا 1390 از حدود7968 نفر به 24500 نفر رسيده است، که اين امر نشان دهندة اين است که این شهر طي اين سال ها با رشد سريع همراه بوده است.جمعيت شهر در سال های 1335 تا 1390 به این ترتیب بوده است: 7968 ، 10049، 13490 ، 20260، 24504 ، 26737 و 24500نفر رسيده است. دلیل کاهش جمعیت در سال 1390 نسبت به 1385، مهاجرت ساکنین شهر سمیرم به خارج از شهر بوده است (سازمان آمار، 1390).

3-6-3-3-1 ترکيب جنسي جمعيت
هدف از ترکيب جنسي بررسي وضعيت جمعيت از نظر جنس و تشخيص فزوني يکي از دو جنس نسبت به هم مي باشد. سنجش اين مسأله به وسيلة نسبت جنسي امکان پذير مي گردد.
نسبت جنسي عبارت است از نسبت مردان به زنان ضربدر 100.يعني تعداد مرداني که در مقابل هر 100 زن قرار مي گيرند (جوان،134:1383).
جدول3-5 نسبت جنسي در شهر سميرم (1390 – 1335)
سال
مرد
زن
1335
114
100
1345
114
100
1355
111
100
1365
103
100
1375
98
100
1385
101
100
1390
102
100
منبع:سازمان آمار ايران

3-6-3-3-2 توزیع جمعیت شاغل در شهر سمیرم سال 1390
در جدول زیر توزیع جمعیت شاغل در بخش های مختلف اقتصادی نشان داده شده است.

جدول 3-6 توزیع جمعیت شاغل در بخش های مختلف اقتصادی در شهر سمیرم سال 1390
سال 1390
نوع فغالیت

9413
کشاورزی

1243
صنعت

10342
خدمات

20998
جمع کل
منبع: مرکز آمار ایران

3-6-3-4 بخش هاي عمدة اقتصادي شهرستان
3-6-3-4-1 کشاورزي
با توجه به موقعيت خاص منطقه و پتانسيل هاي منحصر به فرد از گذشته تا کنون حلال ترين روزي ها را مردم با کشت و کار از خدا مي گرفتند. در بخش مرکزي سميرم فعاليت کشاورزي چشمگيرتر مي باشد، به طوري که از مجموع

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره سلسله مراتب، تصمیم گیری چند معیاره، چهارمحال و بختیاری Next Entries تحقیق رایگان درباره مدیریت بحران، مکان یابی، مکانیابی