تحقیق رایگان درباره ارزش بازار، هزینه سرمایه، تامین مالی، اوراق قرضه

دانلود پایان نامه ارشد

سود با نرخ 10 درصد رشد يابد. در اينصورت بازده مورد انتظار 15درصد خواهد بود:

از آنجائيكه صدور سهام جديد مستلزم پرداخت هزينه هاي صعودي فروش سهام مي باشد، لذا در مخرج كسر، خالص وجوه حاصل از فروش سهام منظور مي گردد و بدين ترتيب هزينه تامين مالي از طريق انتشار سهام عادي جديد بيش از هزينه تامين مالي از محل سود انباشته خواهد بود:
(6)
نرخ هزينه انتشار و فروش
2-2-9-3-3) مدل صرف ريسك
براساس اين مدل، هزينه حقوق صاحبان سهام عادي شركت ها با افزودن 2 تا 4 درصد بابت صرف (پاداش) ريسك به نرخ بهره اوراق قرضه بلندمدت شركت ها محاسبه مي شود:
( 7) صرف ريسك + نرخ بهره اوراق قرضه
از آنجا كه تعيين صرف ريسك جنبه قضاوتي دارد، لذا پيش بيني نيز براساس قضاوت انجام مي گيرد. در نتيجه با اين روش نمي توان نرخ دقيقي از هزينه حقوق صاحبان سهام عادي را بدست آورد.
2-2-9-3-4) رويكرد ارزيابي ريسك(مدل انتظاري (CAPM
مدل CAPM يك مدل انتظاري است كه مبتني بر انتظارات سرمايه گذاران مي  باشد لذا مستلزم برآورد انتظارات بازار سهام است كه همواره داراي عدم اطمينان است.
در اين روش صرف ريسك بازار در ريسك سيستماتيك، ضرب مي  شود تا صرف ريسك هر شركت بدست آيد و نرخ بازده بدون ريسك نيز به صرف ريسك اضافه مي  شود تا بازده مورد توقع سهام داران (هزينه حقوق صاحبان سهام عادي) محاسبه شود.
هنگام کاربرد روش مبتني بر الگوي قيمتگذاري داراييهاي سرمايهاي بايد گامهاي زير را برداشت:
(1) محاسبه بتاي شرکت (2) ضرب کردن اين بتا در صرف ريسک بازار و به دست آوردن صرف ريسک شرکت (3) افزودن صرف ريسک شرکت به نرخ بدون ريسک تا هزينه سهام عادي شرکت به دست آيد.

که در آن بازده مورد توقع سهام عادی، نرخ بازده بدون ریسک،نرخ بازده بازار و ریسک سیستماتیک شرکت است.نرخ سپرده هاي بانكي مدت دار را مي توان بعنوان نرخ بازده بدون ريسك محسوب كرد. در ايران، نرخ بهره اوراق مشاركت صادره توسط ايران خودرو – كه توسط شوراي پول و اعتبار تعيين گرديده است- بعنوان نرخ بازده بدون ريسك در نظر گرفته مي شود؛ يعني، 17%. مشكل اصلي در محاسبه مي باشد، چراكه به لحاظ كارا نبودن بازار سهام (سرمايه) ايران استفاده از مدلهاي گوردون، با مشكلاتي مواجه است كه بعدا به آنها اشاره مي شود (منظور كارا بودن اينست كه همه استفاده كنندگان اطلاعات يكسان به اطلاعات دسترسي داشته باشند يا اطلاعات يكسان در اختيار همه قرار گيرد و هيچ كسي نتواند با اطلاعات اضافي نسبت به ديگران بازده غيرعادي كسب نمايد(هندريكسون53، 2011،125).

2-2-10) محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه
پس از آنكه هزينه هاي مربوط همه منابع تامين مالي تعيين گرديد، بايستي ميانگين موزون اين هزينه ها را بدست آورد.ميانگين مذكور بعنوان حداقل نرخ بازده قابل قبول در ارزيابي فرصتهاي سرمايه گذاري استفاده مي شود. اين نرخ ميانگين- كه از اين پس بدان اطلاق مي شود- كاربرد عمده اي در پذيرش يا رد سرمايه گذاري دارد. منطق اين كاربرد هم آن است كه قبول پروژه هاي با بازده بيشتر از باعث افزايش ارزش سهام شركت در بازار مي گردد، چراكه اين بازده براي پوشش بازده مورد انتظار دارندگان اوراق بهادار كافي خواهد بود و از آنجا كه حقوق دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز ثابت است، لذا درآمد اضافي به سهام داران عادي مي رسد و بازده مورد انتظار آنها بيش از بازدهي مي شود كه مورد توقعشان بوده و در نتيجه قيمت سهام افزايش مي يابد.جهت محاسبه بايستي هزينه جزء جزء سرمايه را در درصد سهم آن منبع از كل سرمايه ضرب نمود:

درصد تامين مالي از طريق بدهي ها در مجموع سرمايه هزينه بدهي ها
درصد تامين مالي از سهام ممتاز در مجموع سرمايه هزينه سهام ممتاز
درصد تامين مالي از طريق سهام عادي در مجموع سرمايه هزينه سهام عادي
درصد تامين مالي از طريق سودانباشته در مجموع سرمايه هزينه سود انباشته
نرخ ماليات
ضرائب و درصدهاي فوق مي تواند مبتني بر ارزش دفتري يا ارزش بازار شركت باشد.
روشهای محاسبه وزن هر منع تامین مالی به طریق زیل می باشد :
2-2-10-1) روش ارزش دفتری
نسبتها در روش ارزش دفتری مبتنی بر مبالغ ترازنامه می باشد. نسبت قابل اعمال از هر منبع تامین مالی به شرح ذیل محاسبه می گردد.

وزن هر منبع تامین مالی =
مزایا :
محاسبه این نسبتها آسان می باشد.
میانگین موزون هزینه سرمایه بر اساس نسبتهای ارزش دفتری در طول زمان نوسان کمتری دارند زیرا نسبتها تحت تاثیر نوسانات قیمتها ی بازار قرار نمی گیرند.
برای شرکتهایی که در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته نشده اند این روشها تنها راهی است که می توان برای محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه از آن استفاده کرد.
معایب :
ارزشهای اقتصادی هریک از منابع ممکن است هیچ رابطه ای با ارزشهای دفتری نداشته باشند.
نسبتهای ارزش دفتری با مفهوم هزینه سرمایه سازگار نیست زیرا هزینه سرمایه به صورت حداقل نرخ بازده لازم برای حفظ ارزش بازار شرکت تعریف می شود.
2-2-10-2)روش ارزش بازار
بر این اساس نسبت هر منبع تامین مالی برابر است با ارزش بازار آن منبع تقسیم بر ارزش بازار کل منابع.
مزایا :
این روش با حفظ ارزش بازار شرکت که در تعریف میانگین موزون هزینه سرمایه آمده است همسو است.
با این روش نرخ جاری بازده مورد انتظار سرمایه گذاری تعیین می شود.
بنابراین میانگین موزون هزینه سرمایه ای که با این روش بدست می آید صحیح تر است.
معایب :
وقتی که شرکت در بازار مالی پذیرفته نشده باشد یا هنگامی که اوراق بهادار شرکت به ندرت معامله می شوند ارزش بازار اوراق ممکن است قابل دسترسی نباشد.
با توجه اینکه قیمت اوراق بهادار شرکت بطور روزانه تغییر می کند ، نسبتهای مذکور نیز پیوسته در حال تغییر است.
اگر قیمت اوراق بهادار یک شرکت تحت تاثیر عوامل جانبی بطور غیر واقعی افزایش یا کاهش یابند محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت مخدوش می گردد.
2-2-11) مشكلات محاسباتي هزينه سهام عادي در ايران
1- براي سهام عادي، سود مشخص و از پيش تعيين شده اي وجود ندارد. اين موضوع موجب خواهد شد در مورد مبلغ جريانهاي آتي سهام ابهام ايجاد شود و اين ابهام موجبات ريسك بيشتر را فراهم مي سازد (مشايخي،1392،107).
2- زمان پرداخت سود سهام عادي نامشخص است كه اين موضوع نيز موجب ابهام در زمانبندي جريانات نقدي آتي سهام و در نتيجه افزايش ريسك سهام عادي را موجب خواهد شد. مطابق ماده 24 قانون تجارت ايران مصوب سال1347، شركت ها بايد سود سهام اعلام شده را حداكثر ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع پرداخت نمايند كه اين هم باز ابهام مورد نظر را از بين نمي برد.
3- عدم وجود قراردادي كه شركت را مكلف به پرداخت سود سهام عادي نمايد، ضمانت اجرائي پرداخت سود سهام عادي را زير سؤال مي برد و اين مساله نيز بر ريسك سهام عادي خواهد افزود. البته در ايران مطابق ماده 90 قانون تجارت، شركت ها مؤظفند حداقل 10% از كل سود سال را تقسيم نمايند كه اين هم باز ابهام مذكور را از بين نخواهد برد.
4- تنوع سهام داران باعث مي شود تنوع نرخ بازده هاي مورد انتظاري ايجاد گردد كه محاسبه هزينه سرمايه را با مشكل مواجه مي سازد.در ايران اين مساله مي تواند پر رنگتر از بازارهاي كاراتر دنيا باشد، چرا كه در بازارهاي نسبتا كارا، ريسك سهام توسط بازار تعيين مي شود و سرمايه گذاران از بازار پيروي مي كنند. در حاليكه در بازار غير كاراي ايران، عده اي از سرمايه گذاران ريسك را تعيين و بازار نيز از آنها تبعيت مي كند.
5- فقدان يك روند مشخص براي سرمايه گذاريها و تصميم گيريها در واحدهاي اقتصادي بدليل تغييرات در مديريتها و نيز عدم ثبات در سياستهاي كلان اقتصادي، يكي ديگر از مسائلي است كه بازده سهام عادي را تحت تاثير قرار داده و از اين طريق محاسبه هزينه سهام عادي را با مشكل مضاعف مواجه مي سازد. مساله مذكور در ايران مصداق دقيقي داشته و باعث ايجاد مشكل در محاسبه هزينه سرمايه خواهد شد.
2-2-12 ) دارايي هاي عملياتي و سرمايه عملياتي
شركتهاي مختلف داراي ساختارهاي مختلف مالي با شرايط مختلف مالياتي و مقادير متفاوتي از دارايي هاي غير عملياتي (مانند اوراق بهادار قابل فروش ) هستند. اين تفاوتها بر معيارهاي حسابداري سنتي ، مانند نرخ بازده سهام عادي اثر مي گذارد و باعث مي شود كه دو شركت يا دو واحد مستقل متعلق به يك شركت كه داراي عمليات مشابه هستند ( از نظر عملياتي) داراي كارايي متفاوت باشند. نخستين گام اين است كه چهارچوب حسابداري سنتي را تعديل كرد و كل دارايي ها را دو گروه قرار داد. دارايي هاي عملياتي54 كه شامل وجوه نقد ، حسابهاي دريافتني ، موجودي كالا و دارائي هاي ثابت ، مورد نياز براي عملكرد شركت و دارايي هاي غير عملياتي55 كه شامل اوراق بهادار قابل فروش ، سرمايه گذاري در واحدهاي فرعي ،‌ زميني كه براي كاربرد آينده نگهداري مي شود. علاوه بر اين باز هم مي توان دارايي هاي عملياتي را به دو گروه سرمايه در گردش56 و دارايي هاي ثابت57 طبقه بندي كرد.
بديهي است كه اگر مدير بتواند از مقدار اندكي سرمايه گذاري در دارائي هاي عملياتي به مقدار مشخصي از سود و جريان نقدي دست يابد ( و مبلغي را كه سرمايه گذاران بايد سرمايه گذاري كنند كاهش دهد) مي تواند نرخ بازده سرمایه را بالا ببرد. سرمايه گذاران (سهام داران ، دارندگان اوراق قرضه و وام دهندگان ، مانند بانكها) نخستين منبع تامين سرمايه براي شركت مي باشند . به سبب استفاده از پول بايد مبالغي را به سرمايه گذاران پرداخت كرد كه اين پول مي تواند بصورت بهره وام يا سود تضميني به اضافه سود سرمايه (در قالب عرضه سهام ) باشد . سوالي كه مطرح مي شود اين است آيا سرمايه گذاران بايد تمام سرمايه مورد نياز براي خريد دارايي را تامين نمايند ؟
پاسخ منفي است . زيرا برخي از اين وجوه از طريق عرضه كنندگان مواد اوليه تامين مي شود و آنها را تحت عنوان حسابهاي پرداختني 58 گزارش مي نمايند.در حاليكه برخي ديگر از اين وجوه در قالب دستمزد تحقق يافته و پرداخت نشده و ماليات معوق 59 تامين مي شوند . از اين رو شركتها از عرضه كنندگان مواد اوليه، كاركنان و مقامهاي مالياتي وامهاي كوتاه مدت بدون بهره مي گيرند . معمولاً حسابهاي پرداختني و مقادير تحقق يافته پرداخت نشده بدون هزينه هستند. زيرا براي مصرف اين اقلام هيچ هزينه آشكاري منظور نمي شود . بنابراين اگر شركتي با 100 ميليون دلار دارايي جاري فعاليت مي كند ولي حسابهاي پرداختني به 10 ميليون دلار و دستمزد و ماليات معوقه (تحقق يافته و پرداخت شده ) به ده ميليون دلار برسد درآن صورت سرمايه در گردش تامين شده بوسيله سرمايه گذاران60تنها به 80 ميليون دلار خواهد رسيد .
به دارايي هاي جاري كه در عمليات به كار برده مي شوند سرمايه در گردش عملياتي 61 ناميده مي شود و پس از كم كردن حسابهاي پرداختني و مبالغ تحقق يافته و پرداخت نشده از سرمايه در گردش عملياتي عددي بدست مي آيد كه آنرا خالص سرمايه در گردش عملياتي62 مي نامند . بنابراين خالص سرمايه در گردش عملياتي عبارت است از سرمايه در گردش كه بوسيله پولهاي تامين شده بوسيله سرمايه گذاران بدست آيد تعريف كارساز اين عبارت به شكل معادله زير ارائه مي شود( پارساييان ،1392،143).
خالص سرمایه درگردش عملیاتی= همه بدهیهای جاری که بهره به آنها تعلق نمی گیرد- همه دارائي هاي جاري كه بهره به آنها تعلق نمي گيرد
خالص سرمایه درگردش عملیاتی= (مبالغ تحقق یافته وپرداخت نشده+ حسابهای پرداختنی )- (موجودي كالا+ حسابهاي دريافتني + صندوق)
خالص دارائي ثابت + خالص سرمايه در گردش عملياتي = كل سرمايه عملياتي
2-2-13 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانوني
ارزش افزوده اقتصادی براي يك دوره بصورت زير محاسبه مي شود:
ارزش افزوده اقتصادی= NOPAT – CE × WACC
NOPAT =

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده، سود سهام Next Entries تحقیق رایگان درباره ارزش افزوده، ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی