تحقیق رایگان درباره ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده، سود سهام

دانلود پایان نامه ارشد

حائز اهمیت است . بطور ساده و صریح اینکه سود با چه میزان سرمایه حاصل شده است و هزینه های سرمایه ای چقدر است ؟ این سوال یکی از چالش های بزرگ بر سر راه ارزیابی عملکرد شرکتها بوده و از نگاه تک بعدی به سود جلوگیری می نماید.

2ـ2ـ6) تعريف ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی روش اندازه گيري ارزش اقتصادي (سودآوري) يك كسب و كار بعد از در نظر گرفتن كل هزينه سرمايه مي باشد ـ هم هزينه بدهي و هم هزينه حقوق صاحبان سهام ـ اغلب روشهاي سنتي (مبتني بر حسابداري) فقط بدهي را در حسابهاي هزينه قلمداد مي كردند. در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی علاوه بر هزينه بدهي هزينه سهام عادي نيز وارد مي شود .
اصل كليدي ارزش افزوده اقتصادی اين است كه ارزش زماني ايجاد مي شود كه نرخ بازده سرمايه گذاري بيشتر از كل هزينه سرمايه باشد كه اين هزينه سرمايه ريسك سرمايه گذاري را منعكس مي كند. براساس ارزش افزوده اقتصادی پروژه اي پذيرفته مي شود كه نرخ بازدهي، آن بيش از هزينه سرمايه اش باشد . ارزش افزوده اقتصادی يك ابزار سنجش عملكرد داخلي عمليات شركت بر مبناي سالانه است. پس ارزش افزوده اقتصادی بعنوان يك درآمد اضافي مي باشد . ارزش افزوده اقتصادی مثبت به اين معني است كه نرخ بازده سرمايه بيشتر از هزينه سرمايه مي باشد ، در نهايت اينكه ارزش افزوده اقتصادی بزرگتر از صفر يعني ايجاد (افزايش) ارزش سهام داران. ارزش افزوده اقتصادی از تفاوت بين نرخ بازده سرمايه گذاري (r) و هزينه سرمايه (c) و حاصلضرب اينها در ارزش دفتري اقتصادي سرمايه كه شركت بكار گرفته بدست مي آيد (استيوارت46، 2012،70).

سرمايه × (هزينه سرمايه ـ نرخ بازده سرمايه) = ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی = (r-c)×CAPITAL , r = NOPAT/CAPITAL
ارزش افزوده اقتصادی = NOPAT – c × CAPITAL
2-2-7) سرمايه
كليه وجوه نقدي كه درطي عمر فعاليت شركت بدون در نظر گرفتن منابع تامين مالي وجوه ، نام حساب يا اهداف تجاري شركت ، در شركت ريخته مي شود سرمايه نام دارد . منبع تامين سرمايه مهم نيست ، مهم اين است كه آيا مديريت به نحو بهينه از اين سرمايه استفاده مي كند يا خير . به عبارتي استفاده بهينه از وجوهي كه درحساب سرمايه شركت ذخيره مي شود به موفقيت مديريت شركت در كسب عايدات ناشي از سرمايه و نرخ تنزيل عايدات بستگي دارد . استيوارت با تعديلاتي كه پيشنهاد مي كند سرمايه اقتصادي را مطرح مي سازد كه به تعريف حسابداران سازگار نيست .
از اين رو سرمايه شامل ، بدهيهاي بهره دار حقوق صاحبان سهام و معادلهاي سرمايه است ، كه ارزش اقتصادي بكار گرفته شده از طرف شركت را نشان مي دهد ( همان منبع،70).
2-2-8) سود خالص پس از کسر تعدیلات
تعديلاتي در EBIT(1-T) براي رسيدن به NOPAT واقعي انجام مي دهيم كه اين تعديلات ممكن است اضافه كردن استهلاك سرقفلي و يا هزينه هاي غير نقدي و معادلهاي ديگري باشد . مالياتها نيز بايد تعديل شود تا مالياتهاي نقدي را منعكس كند. كه در قسمت بعد به تعديلات اشاره خواهيم نمود (اسکالون47،2002،21).

2-2-9) تعريف و نحوة محاسبة هزينة سرمايه
هزينه سرمايه هر شركت،حداقل نرخ بازدهي است كه آن شركت بايستي بدست آوردتا بازده مورد نظرسرمايه گذاران فراهم شود. از آنجا كه در سرمايه گذاري طرحهاوپروژه هاي سرمايه گذاري از منابع مالي مختلفي مانند وام، اوراق قرضه،سهام عادي،سهام ممتازو .. استفاده مي شود،هريك ازاين گروه ها خواهان ميزان مشخصي بازدهي هستند كه به تناسب ريسك مربوط به آن باشد.هرچه اين ريسك بيشتر باشد،سرمايه گذارنرخ بازده بالاتري راطلب مي كند و درنتيجه هزينه سرمايه آن منبع بالاتر خواهد بود. شركت هايي كه در صنايع پرخطر فعاليت مي كنند، سرمايه گرانتري دارند، لذا بايستي پروژه هايي را انتخاب كنند كه بازده بالاتري دارد. پس، هزينه سرمايه بطور خلاصه عبارتست از: حداقل نرخ بازدهي كه تحصيل آن براي حفظ ارزش بازار شركت(يا قيمت سهام آن) ضروري است. مديران بايستي در مورد هزينه سرمايه در هنگام اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري بلند مدت، تعيين ساختار بهينه سرمايه و تصميم گيري در مورد اجاره هاي بلندمدت، اطلاعات كافي داشته باشند.همچنين، بايستي متذكر شد كه هزينه سرمايه واقعا همانند ديگر هزينه ها در حسابداري تلقي نمي شود، بلكه هزينه فرصت از دست رفته اي است كه در ازاء وجوه سرمايه گذاري شده ايجاد مي شود. به بيان ديگر، هزينه سرمايه، كل بازدهي است كه سرمايه گذاران شركت مي توانند از سرمايه گذاري در يك پرتفوي از سهام و اوراق بهادار با ريسك مشابه انتظار داشته باشند و البته اين نرخ، حداقل نرخ مورد انتظاري است كه در صورت عدم تحصيل آن، ارزش شركت در بازار تحليل خواهد رفت. ازآنجاكه در تركيب سرمايه شركت، منابع مالي مختلفي وجود دارد، براي رسيدن به يك نرخ واحد از ميانگين هزينه سرمايه استفاده مي شود.
براي محاسبه ميانگين هزينه سرمايه در ابتدا بايستي با منابع تامين مالي آشنا شده، هزينه سرمايه هر يك را اندازه بگيريم و در پايان ميانگين اين هزينه ها را محاسبه نمائيم. منابع اصلي تامين مالي عبارتند از:
الف) كليه بدهي هاي بلندمدت و كوتاه مدتي كه جهت استفاده از آنها بايستي هزينه بهره پرداخت نمود،
ب) سهام ممتاز و
ج) سهام عادي و سود انباشته
2-2-9-1) هزينه بدهي ها
بدهي عمدتا شامل وامهاي رهني و تسهيلات بانكي، اوراق قرضه و ساير بدهي هاي بلند مدتي است كه توسط بانكها، مؤسسات مالي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي تامين مي گردد. بدهي هاي كوتاه مدت با هزينه بهره نيز زماني در اين گروه از بدهي ها شامل مي شوند كه جهت سرمايه گذاريهاي بلندمدت تهيه شده باشند،و در غير اينصورت، در مجموع اين بدهي ها لحاظ نمي گردند. ولي درهر حال چنانچه شركت همواره از اين بدهي ها بعنوان ابزار تامين مالي استفاده كند، بايستي هزينه اينگونه بدهي ها در محاسبه ميانگين موزون سرمايه منظور شود. جهت تعيين هزينه بدهي بايستي بهره آن بدهي يا هر ميزان سود ثابتي كه به اعتباردهنده پرداخت مي شود را با در نظر گرفتن نرخ ماليات محاسبه كرد، بدين صورت كه:

هزينه بدهي پس از كسر ماليات(نرخ مؤثر بدهي)
هزينه بدهي قبل از كسر ماليات
نرخ ماليات ساليانه شركت
بدين دليل در محاسبه هزينه بدهي، نرخ ماليات را لحاظ مي كنيم كه هزينه بهره يك هزينه قابل قبول از لحاظ مالياتي است، لذا باعث ايجاد يك مزيت مالياتي براي اينگونه بدهي ها مي گردد و مانند آن است كه بخشي از هزينه بهره توسط دولت پرداخت مي شود. در شرايط اقتصادي فعلي ايران، اولا: عمده بدهي هاي با بهره از نوع كوتاه مدت بوده و عمدتا نرخ بهره آنها ثابت است. از سوي ديگر، استفاده از اين منابع محدود است. لذا سهم اين منابع در تامين مالي شركت ها نسبتا كم اهميت يا بي اهميت است.
علاوه بر اين، برخي از شركت ها وضعيت خاصي دارند كه با پيش فروش محصولات خود، تامين مالي مي كنند و با اين كار محاسبه هزينه بدهي و مقايسه آن در بين شركت ها مشكل مي شود.
2-2-9-2) هزينه سهام ممتاز
جهت محاسبه هزينه سهام ممتاز از رابطه زير استفاده مي شود:

سود ثابت ساليانه سهام ممتاز
هزينه سهام ممتاز
خالص قيمت فروش سهام ممتاز در سال nام
الف) از آنجا كه سود سهام ممتاز از لحاظ مالياتي يك هزينه قابل قبول نمي باشد، لذا همانند بدهي ها به تعديل مالياتي نياز ندارد.
ب) در شرايط فعلي ايران، سهام ممتاز با تعريف عمومي كه از آن وجود دارد، جائي ندارد پس، بحث هزينه تامين مالي از طريق سهام ممتاز در ايران جائي براي بحث باقي نمي گذارد.
2-2-9-3) هزينه سهام عادي و سود انباشته
تامين مالي شركت ها از طريق حقوق صاحبان سهام به دو شكل انجام مي شود: يكي، از طريق سود انباشته( سرمايه داخلي) و ديگري، از طريق انتشار سهام عادي(سرمايه خارجي). از آنجا كه معمولا شركت، بخشي يا تمام سودي را كه بايستي به سهام عادي پرداخت كند، به نمايندگي از آنان مجددا در شركت سرمايه گذاري مي كند(سود انباشته)، لذا انتظار سهام داران عادي از سود انباشته آن است كه حداقل بازدهي معادل بازدهي سهام عادي داشته باشد.بنابراين،هزينه تامين مالي ازطريق سودانباشته باهزينه سهام عادي برابر است با اين تفاوت كه در محاسبه آن، هزينه انتشار و فروش وجود ندارد؛ از سوي ديگر، بدليل آنكه سهام داران عادي در هنگام دريافت سود، پس از اعتباردهندگان و صاحبان سهام ممتاز قرار دارند، پس، هزينه تامين مالي از طريق سهام عادي و بدنبال آن از طريق سود انباشته بيش از هزينه تامين مالي از طريق بدهي ها و سهام ممتاز است.براي بدست آوردن هزينه سهام عادي روشهاي مختلفي وجود دارد، كه در اينجا به چهار روش اشاره مي شود:
الف) مدل بدون رشد48
ب) مدل رشد گوردون49
ج) مدل صرف ريسك

د) مدل قيمت گذاري دارائيهاي سرمايه اي50
2-2-9-3-1) مدل بدون رشد51
اين مدل، ساده ترين روش در تعيين ارزش سهام عادي مي باشد كه در آن ميزان سرمايه گذاري شركت در هر حال به اندازه استهلاك دارائيهايش فرض شده است و به اين ترتيب ظرفيت توليد و توان كلي كسب سود شركت ثابت مي ماند. همچنين فرض گرديده است كه شركت سود خود را سرمايه گذاري ننموده و تمام آن را تقسيم مي كند؛يعني ، . بنابراين، سود ساليانه (هزينه سهام عادي) بصورت اقساط مساوي بلندمدتي درمي آيد كه بشرح زير محاسبه مي گردد:
(1)
قيمت بازار سهام عادي در اول سال جاري
سود تقسيمي هر سهم
سود هر سهم
نرخ بازده مورد انتظار سهام داران عادي(هزينه سهام عادي)
از آنجاكه انتشار سهام جديد هزينه مازادي بعنوان انتشار و فروش سهام دارد، پس بجاي در مخرج معادله فوق، خالص وجوه حاصل از صدور سهام جديد جايگزين مي گردد:
( 2)
نرخ هزينه انتشار و فروش سهام
به اين ترتيب، هزينه تامين مالي از طريق انتشار سهام جديد بيش از هزينه تامين مالي از محل سود انباشته خواهد بود. مهمترين ايراد در بكارگيري مدل بدون رشد در شركت هاي ايراني در اين نكته است كه شركت ها معرف سود حسابداري آنها مي باشد كه بدليل رشد چشمگير نرخ سود، در سالهاي اخير سودهاي حسابداري محاسبه و گزارش شده، بيش از سود واقعي آنها بوده است. ايراد ديگري كه به مدل مذكور وارد است، عبارتست از عدم تقسيم كامل سود كسب شده مي باشد( ).

2-2-9-3-2)مدل رشد گوردون52
اگرچه در مورد برخي شركت ها مي توان از مدل بدون رشد استفاده كرد ولي غالبا انتظار مي رود كه سود سهام شركت ها افزايش يابد و بطور كلي تا آينده قابل پيش بيني سود سهام تقريبا با همان نرخ رشد توليد ناخالص ملي اسمي(GNP واقعي بعلاوه نرخ تورم) رشد يابد. بنابراين، با اين فرض كه سود سهام (سود تقسيمي) با نرخ رشد ثابت(g) افزايش مي يابد. سود سهام هريك از سالهاي آينده بافرض فرمول: پيش بيني مي گردد. با استفاده از اين فرمول مي توان سهام را ارزشگذاري نمود. به اين ترتيب كه جريانات نقدي مورد انتظار آتي را بدست آورد(سود سهام) و ارزش فعلي آنها را محاسبه كنيم. با جمع تمام اين ارزشهاي فعلي، ارزش سهام مشخص مي شود.
(3)
كه در فرمول فوق: مي باشد.
فرمول فوق با فرض ثابت بودن gبصورت زير خلاصه مي شود:
(4)
كه در آن:
نرخ بازده مورد انتظار سهام داران قيمت جاري سهام
آخرين سود تقسيمي هر سهم نرخ رشد مورد انتظار سود سهام
سود تقسيمي رشد يافته در پايان سال
مدل نرخ رشد ثابت، اولين بار توسط گوردون ارائه گرديد و به نام وي خوانده شد. با حل معادله فوق هزينه سهام عادي بشرح زير محاسبه مي شود:
(5)
بعنوان مثال، اگر سهمي به قيمت ريال خريداري شود و سود سهام دريافتي مورد انتظار مبلغ ريال يكسال بعد در همين روز باشد و همچنين انتظار داشته باشيم كه در آينده اين

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره ارزش افزوده، ارزش افزوده بازار، ارزش بازار، صاحبان سهام Next Entries تحقیق رایگان درباره ارزش بازار، هزینه سرمایه، تامین مالی، اوراق قرضه