تحقیق رایگان درباره ارزش افزوده، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

EBIT – Taxes
سرمايه به كار گرفته شده ، (CE) سرمايه قبل از تعديل است كه از ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی قابل استخراج است و منابع مالي كه در دارايي هاي خالص براي توليد سود سرمايه گذاري شده است و دارائي هاي خالص 63 تابعي از نقد (منظور از نقد جمع نقد عملياتي كه در خالص سرمايه در گردش محاسبه شده و نقد غير عملياتي است ) و خالص سرمايه در گردش عملياتي و دارائي هاي ثابت مي باشد كه :
(هزینه های معوقه + حسابهای پرداختنی )– (نقد عملیاتی + ساير دارائي هاي جاري + حسابهاي دريافتني + موجودي ) = خالص سرمایه درگردش عملیاتی
براي اينكه ارزش افزوده اقتصادی بر مبناي واقعيت باشد تعديلهايي را روي داده هاي حسابداري انجام دهيم همانطور كه توضيح داده شد در داده هاي حسابداري آيتم هاي چون R&D و بازاريابي و آموزش بعنوان هزينه ثبت شده اند نه بعنوان يك سرمايه گذاری در نتيجه در آينده سرمايه گذاری بكار گرفته شده كمتر بر آورد خواهد شد . در صورتيكه NOPAT هاي آينده شامل سودهاي اين سرمايه گذاري ها نيز مي باشد . سرمايه بدست آمده از ترازنامه سرمايه اقتصادي نيست .
بنابراين انجام تعديلاتي در ارزش افزوده اقتصادی ضروري به نظر مي رسد تا به سرمايه واقعي و NOPAT واقعي برسيم .
2ـ2 ـ14 ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی
استرن و استيوارت در رسيدن به بازده اقتصادي نزديك به 164 تعديل بالقوه را مشخص كردند . عليرغم اين موضوع بيشتر متخصصين پيشنهاد مي كنند كه بيش از 5 تعديل با مفهوم استفاده نكنند .
انتخاب تعديل مناسب به ويژگي هر شركتي بستگي دارد با توجه به اين موضوع يانگ وابيرم (و دليل عمده براي تعديلات كم را ذكر كردند(یانگ و اوبیرم64، 2013،157).
1ـ مديران دوست ندارند تغييراتي را انجام دهند كه انحراف با اهميتي از اعداد حسابداري داشته باشند زيرا اين موجب مي شود كه مديران ،‌سهامدارا ن و بازار به ارزش افزوده اقتصادی با بي اعتمادي نگاه كنند .
2ـ مديران به كاركناني نياز دارند كه معيار را درك كنند و فرايند تصميم گيري خود را بهبود بخشند ( اسکالونا65، 2002،25).
استيوارت به دليل حجم زياد اين تعديلات كه موجب انتقاد به ارزش افزوده اقتصادی از طرف منتقدان و همچنين بوجود آمدن روشهاي مبتني بر مديريت مبتني بر ارزش به غير از ارزش افزوده اقتصادی همچنين CVA ارزش افزوده نقدي و …. شده است ، در حدود 5 الي 15 تعديل را به شركتهايي كه مشاوره مي دهند پيشنهاد مي كند . استيوارت در اين باره مي گويد : ما صرفاً تعديلاتي را با توجه به تعريف ارزش افزوده اقتصادی توصيه مي كنيم كه از عهدة آزمونهاي زير برآيند :
آيا آنها تأثير با اهميتي بر ارزش افزوده اقتصادی دارند ؟
آيا مديران مي توانند به نتايج حاصله تأثير گذار باشند ؟
آيا براي نيروهاي سطوح عملياتي به سهولت قابل درك هستند ؟
آيا اطلاعات مورد نياز براي رديابي يا تجزيه و تحليل نسبتاً آسان مي باشد ؟ (ویزرد66، 2009،9) .
در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی ،– اجاره هاي بلند مدت عملياتي و مبلغ استهلاك سرقفلي حاصل از ادغام و خريد نيز اضافه مي شود . هزينه هاي بهره اجاره هاي عملياتي و ذخيره لايفو از هزينه ها كم مي شود . در اين تحقيق چون قصد داريم كه NOPAT و سرمايه را از رويكرد مالي بدست آوريم بيشتر تأكيد بر رويكرد مالي است .

2ـ2ـ14ـ2 ) نرخ بازده از رويكرد مالي
CAPITAL
NOPAT
حقوق صاحبان سهام عادي =
+معادلهای حقوق صاحبان سهام
حقوق صاحبان سهام تعدیل شده=
+سود سهام ممتاز
+منافع اقلیت
+کل بدهی بهره دار
درآمد متعلق به سهام عادی =
+افزایش در معادلهای حقوق صاحبان سهام
سودخالص تعدیل شده=
+سود سهام ممتاز
+ذخیره منافع اقلیت
+بهره پرداختنی بعد از صرفه جویی های مالیاتی
منبع: (استيوارت67، 2012،70).

2-2-15 ) معادلهاي حقوق صاحبان سهام
با بكار بردن اين معادلها از ارزش دفتري حسابداري متعارف حقوق صاحبان سهام ، به ارزش دفتري اقتصادي مي رسيم . يك شركت زماني با وجوه ريخته شده در شركت ارزش ايجاد مي كند كه ارزش بازار شركت بيش از ارزش دفتري اقتصادي آن شود . در محاسبه نرخ بازده ، معادلهاي حقوق صاحبان سهام به سرمايه شركت اضافه شده و تغييرات دوره اي معادلها به NOPAT اضافه مي شوند . اين تعديلات ، سرمايه اي را بدست مي آورد كه سرمايه گذاران ، براساس آن خواستار بازدهي هستند . همچنين اضافه كردن تغييرات دوره اي معادلها به NOPAT آنرا تبديل به يك معيار واقع گرايانه تري از بازده نقدي واقعي مي كند كه از طريق فعاليتهاي تجاري براي سرمايه گذاران ايجاد مي شود . معادلها انحرافات حسابداري را از بين مي برند و مقدار واقعي را نشان مي دهند.
استيوارت چنين اقرار مي كند كه انتظار ندارم كه هيأت استاندارهاي حسابداري مالي68 بزودي با اين پيشنهاد سازگار شوند. ولي خوشبينم كه مديران شركتها آنرا براي اهداف گوناگوني نظير ارزيابي اهداف دروني ، هدف گذاري ، تجزيه و تحليل رقابت و پايه اي براي پاداش دهي بكار خواهند برد. معادلهاي حقوق صاحبان سهام و اثرات تعديلي آنها بر روي NOPAT و سرمايه بصورت زير است (استيوارت69، 2012،112).

اضافه شود به NOPAT
اضافه شود به CAPITAL
افزايش در معادلهاي حقوق صاحبان سهام
معادلهاي حقوق صاحبان سهام
افزايش در ذخيره ماليات معوق
ذخاير ماليات معوق
افزايش در ذخيره لايفو
ذخاير لايفو
هزينه استهلاك سرقفلي
استهلاك انباشته سرقفلي
تعديلي ندارد
سرقفلي ثبت نشده
افزايش در خالص دارائي هاي نامشهود سرمايه اي
خالص دارائي هاي نامشهود سرمايه اي
افزايش در اندوخته هزينه يابي به روش كامل
اندو خته هزينه يابي به روش كامل
افزايش در ساير ذخاير گارانتي
ذخاير گارانتي
افزايش در ذخاير درآمد معوق
ذخاير درآمد معوق
لازم به ذكر است كه در بعضي از مقالات تعديلات يا معادلها را به صورت جداگانه مي اورند مثلا روبين اسكالونا (Ruben Escalona ) در دانشگاه كمبريج ارزش افزوده اقتصادی را به صورت زير محاسبه كرده است .
ارزش افزوده اقتصادی=NOPATتعديلات + (حسابداري) – C*CAPITALتعديلات + (حسابداري)
ارزش افزوده اقتصادی= NOPAT (اقتصادي) – C*CAPITAL (اقتصادي)
NOPAT=EBIT – Taxes
و سرمايه به كار گرفته شده را از ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی كه همان رويكرد عملياتي از روش استيوارت مي باشد به دست آورده است .
CAPITAL= (NWC) دارائي هاي ثابت +خالص سرمايه در گردش به كار گرفته شده
NWC = (ساير + حسابهاي دريافتني + موجودي نقد و سرمايه گذاري كوتاه مدت) – (ماليات بر درآمد پرداختني + هزينه معوقه + حسابهاي پرداختني)
2-2-16)ارزش افزوده اقتصادی در عمل
یکی از ابزارهای تحلیلی به نام EVA ، ارزش افزوده اقتصادی است، توسعه تجاری این مفهوم در سال 1982 توسط تیم مشاوره شرکت از جوئل استرناد70 بنت استوارت71صورت پذیرفت (اربار ،2010،19). این شاخص مالی پذیرش اولیه قابل قبولی در جامعه میان شرکت ها به دلیل راه های نوآورانه خود به دنبال نگاه خود به سودآوری واقعی در شرکت ها به دست آورد. بر خلاف نگاه سنتی به سود همانند :EBIT ، EBITDA ، و خالص درآمد عملیاتی – ارزش افزوده اقتصادی به دنبال “سود دهی باقی مانده ،” در شرکت ها است.به نوعی ارزش افزوده اقتصادی خالص شده از هر دو هزینه، هزینه مستقیم که ناشی از بدهی و هزینه های غیر مستقیم سهام که به عنوان سرمایه در شرکت وجود دارد است (فرناندز ، 2002،107)72. به همین منطور ، ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک اقدام امروزی از موفقیت شرکت ها در خدمت سهام داران است به دلیل آن که به دقت فراوان به دنبال حداکثرسازی ثروت سهام داران است و این مفهومی است که در ادبیات مالی به عنوان یک ضرورت مورد نیاز در همه حال مورد توجه سهام داران یک شرکت بوده است.
ارزش افزوده اقتصادی همچنین در جامعه سرمایه گذاری محبوبیت خود را به دست آورد. در ژوئن 1996 کنفرانس در ارزش افزوده اقتصادی در بوستون73 اول و گلدمن ساکس74 ‘پلتفرم پژوهش ارزش افزوده اقتصادی در مه 1997 در راستای توسعه این مفهوم هیجان انگیز را برگزار کردند. در واقع ، “خرید” جنبهای بود که شرکت های سرمایه گذاری جهانی مثل مدیریت دارایی و سرمایه، ارزش افزوده اقتصادی را در انتخاب سهام خود ، ساخت پورتفوی75 و اندازه گیری ریسک و فرآیندهای کنترلی مورد استفاده قرار دادند (گرنت و ابیت76 ، 2013،143).
دیگر شرکت های سرمایه گذاری بزرگ جهان در حال بدست گرفتن نگاهی جدی تر به ارزش افزوده اقتصادی در راستای معنی دار ساختن تجزیه و تحلیل عملکرد جهانی با استفاده از این ابزار هستند.
علاوه بر این ، مطالعات تجربی اخیر در مجله مدیریت انتخاب سبد سهام (در میان دیگر مجلات امور مالی و سرمایه گذاری) نشان می دهد که، ارزش افزوده اقتصادی در هر دو زمینه علمی و مالی مورد استفاده قرار گرفته است و این امر منجر به پیشرفت در این زمینه شده است (همان منبع، 143).
2-2-17)تکامل ارزش افزوده اقتصادی
تحول در سود اقتصادی را می توان از پایه های ارزش افزوده اقتصادی دانست، ارزش افزوده اقتصادی77 مطالعه ای است، جذاب با ریشه های تاریخی، که می توان ریشه های آن را در اقتصاد کلاسیک و در مفهوم “درآمد باقی ماند78” دنبال کرد. به عنوان مثال ، تعریف سود اقتصادی در سال 1890 که توسط اقتصاددان مشهور انگلیسی ، آلفرد مارشال ساخته شده را در نظر بگیرید، این معنا و مفهوم را آن زمان معنای واقعی “سود” کسب و کار در نظر گرفته شده است ( مارشال79 ، 2010،121).
سود ناشی از مدیریت یک کسب و کار سودی است که پس از کسر سود سرمایه از سود خالص شرکت که با استفاده از نرخ بهره جاری محاسبه می شود، و تنها این سود را می بایست به عنوان سود در نظر گرفت. علت این امر، این است که نگاه سود اقتصادی به یک شرکت هزینه فرصت ناشی از سرمایه موجود در شرکت را نیز در نظر می گیرد.
به عبارت دیگر ، تمایز کلیدی بین سود اقتصادی و سود حسابداری نهفته در این نگاه اقتصاد دانان کلاسیک است که این تصویر را برای اولین بار ارائه کردند، که یک شرکت واقعا سود آور نیست مگر آنکه، درآمد آن ، درحدی باشد که (1) هزینه های تولید عمومی و آنچه را به عنوان بهای تمام شده کالای ساخته شده و هزینه های موجود در صورت سود زیان را پوشش دهد، و (2) بازده سرمایه نرمالی را برای صاحبان سرمایه گذاری در آن کسب و کار فرآهم آورد. هر چند ارزش افزوده اقتصادی ریشه در تئوری های اقتصاد کلاسیک دارد، سه اقتصاددانان پیشگام آمریکایی در قرن 20 ایروینگ فیشر80 در طول سالهای1930 تا 1938 و برندگان جایزه نوبل فرانکو مودیلیانی81 و مرتون میلر82 در اواخر 1950 تا اوایل دهه 1960 به بسط یافته ها خود در این زمینه بر اساس ارزش افزوده اقتصادی پرداختند و به معنی کاملتری از سود اقتصادی در زمینه برای ارزیابی شرکت ها رسیدند. ایروینگ فیشر ارتباط بین ارزش فعلی خالص شرکت (NPV83) و جریانات نقدی مورد انتظار را تببین کرد و همچنین به نوبه خود ، مودیلیانی و میلر نشان داند که در تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های بزرگ ، ارزش افزوده اقتصادی به عنوان آیتم و شاخصی در تصمیم گیری بر مبنای خالص ارزش فعلی مثبت بکار گرفتند و ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان محرک اصلی ارزش سرمایه گذاری شرکت و قیمت سهام شرکت ها دانستند ، برخالف این که شرکت ترکیب ساختار سرمایه از اوراق قرضه و سهام مالکانه نیز تاثیر خود را بر ارزش شرکت میگذارند.

2-2-18)ارزش افزوده اقتصادی از دیدگاه مدیریت مالی
از نقطه نظر مدیریت مالی ، ارزش افزوده اقتصادی را با استفاده از تعریف رابطه میان ارزش افزوده اقتصادی بنگاه و ارزش افزوده بازار تعریف می کنند. در این زمینه ، ارزش افزوده بازار84 (ارزش فعلی خالص)، برابر است با ارزش کنونی این ارزش افزوده اقتصادی انتظاری شرکت در آینده. علاوه بر این ، ارزش افزوده بازار برابر است با ارزش بازار شرکت منهای ارزش دفتری سرمایه به کار رفته در کسب و کار ، به راحتی میتوان این را نشان داده که ارزش افزوده اقتصادی با ارزش ذاتی شرکت و بدهی شرکت و سهام عادی شرکت ارتباط دارد.
در اوايل دهه 1980 ناتاراجان85 ، جانسون86 ،و راپاپورت87

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده، سود سهام Next Entries تحقیق رایگان درباره ارزش افزوده، ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی