تحقیق رایگان درباره ارزش ادراک شده، رفتار خرید، کیفیت اطلاعات، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

انجام فعالیت جستجوی وب در محل کار)، مزایای نسبی (انگیزانندههای وب و موانع وب) و متغیرهای جمعیتشناختیِ مرتبط با خرید آنلاین، میپردازد. کارآمدی در زمان، دسترسی به خرید در 24 ساعت شبانه روز و پرهیز از ایستادن در صف انتظار، از جمله تاثیرگذارترین عوامل مرتبط با انگیزانندههای وب برای خریداران بودند. این عوامل نه تنها محرک خریداران اینترنتی بودند، بلکه بر خریداران غیر اینترنتی نیز تاثیر داشتند. لذت بردن از فرایند خرید در یک فروشگاه فیزیکی و نبود اطمینان به خرید از وب، بر رفتار خرید آنلاین مصرفکنندگان تاثیر منفی داشتند.
پیرس و همکارانش (2004) یک نمونه 66 نفری از پاسخدهنده استرالیایی را برای بررسی تاثیر ریسک ادراک شده بر روی خرید آنلاین، با توجه به تفاوت آنها در دفعات خریدهای پیشین، رضایت از خریدهای گذشته، تمایل خرید کالا یا خدمات و درجه درگیری مورد نیاز در تصمیمگیری خرید، مورد استفاده قرار داد. محققان شش ریسک ادراک شدۀ مرتبط با خرید آنلاین را مورد سنجش قرار دادند: ریسک مالی، ریسک اجتماعی، ریسک عملکرد، ریسک روانشناختی، ریسک فیزیکی و ریسک سهولت. محصولات بر مبنای میزان درخور بودن200 به دو دسته تقسیم شدند: محصولات با درجه درخور بودن پائین، محصولات با درجه درخور بودن بالا. این تحقیق دریافت که دفعات خریدهای گذشته، تمایل خرید کالا یا خدمات و درجه درگیری مورد نیاز در تصمیمگیری خرید، با سطح پائین ریسک ادراک شده برای خرید از طریق اینترنت ارتباط ندارند. برخلاف این امر، رضایت از خریدهای پیشین با ریسک ادراک شده برای خرید از طریق اینترنت ارتباط مثبت داشت. مصرفکنندگانی که تجربه پیشین در رابطه با خرید اینترنتی داشتند و آنهایی که دارای سطوح مختلف درگیری در تصمیم خرید بودند، سطح یکسانی از ریسک را ادراک میکردند. مصرفکنندگانی که کالا یا خدمات از طریق اینترنت خریده بودند، در مقایسه با این دو گروه از مصرفکنندگان، همان سطح از ریسک را انتظار داشتند. اگرچه، رضایت پیشین از خریدها، میزان ریسکی را که مصرفکنندگان در هنگام خرید از اینترنت با آن مواجه میشوند را کاهش میدهد.
هاکیو و ال محمود در سال 2009 مدلی را با استفاده از 4 متغیر مستقل و تاثیر انها بر رفتار خرید مشتریان در اینترنت مورد بررسی قرار داده و در آن عواملی همچون محیط بازار یابی اینترنتی،ویژگی محصول،آشنتیی و اعتماد و پیشنهادات ارتقایی را مبنای ارائه مدل در شکل شماره 2-21 قراردادند.

شکل 2-21 : رابطه بازاریابی اینترنتی،هاکیو و همکاران (2009)

در جدول شماره 2-3 دستهبندیای از تحقیقات انجام شده و ارتباط آنها با تحقیق حاضر ارائه گردیده است.

عنوان تحقیق

پدیدآورنده/
پدیدآورندگان
بررسی عوامل تاثیر گذار

ویژگی محصول
ویژگی مصرف کننده
پذیرش نوآوری
سودمندی
امنیت و اعتماد
ویژگی وب سایت
کیفیت اطلاعات
سهولت به کارگیری
پیشنهادات ارتقایی
تجربه خرید
محیط بازارابی
لذت خرید
قیمت
عوامل موثر بر تمایل استفاده از خرید اینترنتی
چنگ، چئونگ و لای (2005)

تحقیق تجربی روی پذیرش کالا در بازارهای الکترونیکی توسط مصرفکننده: مدل بهای تراکنش
لیانگ و هوآنگ (1998)

عوامل تاثیر گذار بر تمایل به خرید از اینترنت
مای سو و همکاران (2005)

شناسایی عوامل کلیدی تاثیر گذار بر رفتار خرید مصرف کننده در محیط خرید آانلاین
پارک و کیم (2003)عوامل موثر بر نوع محصولات و خدمات خریداری شده در اینترنت
فو و پوون (2000)

خرید الکترونیکی مبتنی بر اینترنت و نگرش مصرفکننده:مطالعهتجربی
لیائو و چِئونگ (2001)جدول شماره 2-3: دستهبندیای از تحقیقات انجام شده

عنوان تحقیق

پدیدآورنده/
پدیدآورندگان
بررسی عوامل تاثیر گذار

ویژگی محصول
ویژگی مصرف کننده
پذیرش نوآوری
سودمندی
امنیت و اعتماد
ویژگی وب سایت
کیفیت اطلاعات
سهولت به کارگیری
پیشنهادات ارتقایی
تجربه خرید
محیط بازارابی
لذت خرید
قیمت
ویژگیهای محصولات و قصد خرید اینترنتی
ویجایاساراتسی (2002)

اثرات معرفی و استفاده از وب سایت های اطلاعاتی بر روی رفتار خرید آنلاین مشتریان
نایروپ و همکاران (2011)


رابطه میان خصوصیات مصرفکننده و گرایش به خرید برخط
وو (2003)

پذیرش خرید آنلاین برای مشتری: بر اساس یک مدل پذیرش تکنولوژی
استوئل و ها (2009)


شناسایی ویژگیهایی از مصرفکنندگان است که امکان دارد بر پذیرش خرید اینترنتی تاثیر بگذارند
سیترین و همکاران (2000)


کشف ریسک ادراک شده میان مصرفکنندگان با سطح تجربه مختلف از اینترنت و چگونگی تاثیرگذاری این ادراکات بر فعالیتهای خرید آنلاین
میازاکی و فِرناندِز (2001)

بررسی تاثیر ویژگیهای مختلف مصرفکنندگان بر روی پذیرش خرید آنلاین
لیان و لین (2008)

خرید گروهی آنلاین یک روش بازاریابی موثر
لیائو و همکاران (2011)تاثیر تجربه های اینترنتی و ویژگی های وبی بر رفتار خرید اینترنتی مردان و زنان
ریچارد و همکاران (2010)

بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار خرید آنلاین،
سوامیناتان و همکارانش (1999)تحقیق ملی بر روی ویژگیهای سبک زندگی خریداران آنلاین
سووینارد و اسمیت (2003)

میزان تاثیر نگرانی مصرفکنندگان در رابطه با امنیت آنلاین، شهرت خرده فروش و ضمانت پس دادن پول بر اساس انتظارات قیمتی، بر تمایل مصرفکنندگان به خرید آنلاین
گریوال و همکارانش (2003)


بررسی تاثیر تجربه آنلاین، کیفیت ادارک شده محصول، ریسک ادراک شده و قیمت محصول را با ارزش ادراک شده توسط خریداران آنلاین
ز.چن و دوبینسکی (2003)


تعیین، سه جزء در خرید آنلاین شامل بخش های تعاملی،معاملاتی و سرگرمی
س.ج. چن و چنگ (2003)


تفاوت میان خریداران اینترنتی و غیر اینترنتی بر اساس شاخصهای سازشپذیری مزایای نسبی و متغیرهای جمعیتشناختیِ مرتبط با خرید آنلاین،
کرایانی (2003)


عنوان تحقیق

پدیدآورنده/
پدیدآورندگان

ویژگی محصول
ویژگی مصرف کننده
پذیرش نوآوری
سودمندی
امنیت و اعتماد
ویژگی وب سایت
کیفیت اطلاعات
سهولت به کارگیری
پیشنهادات ارتقایی
تجربه خرید
محیط بازارابی
لذت خرید
قیمت
تاثیر ریسک ادراک شده بر روی خرید آنلاین، با توجه به تفاوت آنها در دفعات خریدهای پیشین، رضایت از خریدهای گذشته، تمایل خرید کالا یا خدمات و درجه درگیری مورد نیاز در تصمیمگیری خرید
پیرس و همکارانش (2004)

عوامل تععین کننده رفنار خرید از طریق اینترنت
هاکیو و ال محمود(2009)

2-2پیشینه تحقیق
در این بخش مروری خواهیم داشت بر تعدای از پایاننامههای داخلی و خارجی که در زمینه رفتارخرید مشتریان در اینترنت تحقیقاتی را انجام داده اند.

2-2 -1 بررسی پایاننامههای داخلی مرتبط
تونکه نژاد (1384) موضوع خود را با عنوان “نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در فروشگاه های زنجیره ای شهروند” مطرح نمود و در این پژوهش توصیفی-کاربردی،بر اساس ادبیات تحقیق در باب رفتار خرید اینترنتی،نگرش را به عنوان عاملی تاثیر گذار بر رفتار خرید مطرح نموده و با هدف بررسی نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در پی پاسخگویی به دو سوال زیر بوده است:
نگرش مشتریان فروشگاه شهروند نسبت به خرید اینترنتی چگونه است؟
اولویت بندی عوامل موثر بر نگرش مشتریان فروشگاه شهروند نسبت به خرید اینترنتی چگونه است؟
این تحقیق در میان مشتریان فروشگاه شهروند درسطح تهران که از خرید اینترنتی استفاده کرده بودند صورت پذیرفت.پرسشنامه آن در میان نمونه مورد نظر با حجم 100 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای در میان 4 شعبه فروشگاه شهروند توزیع و نتایج زیر محقق گردید:
ایمنی پایگاه داده ها،میزان امانت داری در اطلاعات مشتریان،کیفیت اطلاعات،سرعت امکان تخفیف،کیفیت ارتباط،سهولت،لذت و قیمت پایین به ترتیب بیشترین میزان تاثیر را بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان دارند.بر اسا س این 9 عامل، نگرش مشتریان نسبت به فروشگاه های زنجیره ای شهروند در خصوص خرید اینترنتی منفی می باشد.از اینرو بیان گردید که فروشگاه شهروند می تواند اقداماتی از جمله استفاده از تبلیغات برای ایجاد نگرش مثبت،استفاده از روابط عمومی به منظور ترویج شیوه جدید خرید و سعی در جلب اعتماد مردم از این طریق را به منظور تغییر نگرش مشتریان انجام دهد.
زادون (1385) موضوع خود با عنوان ” بررسی عوامل موثر در خرید اینترنتی” را جهت انجام تحقیق، با سوال اصلی ” چه عواملی در خرید از اینترنت، موثر هستند” مطرح نمود و فرضیه های زیر را ارائه نمود:
H1: ادراک مشتریان از سودمندی و سهولت کاربرد خرید اینترنتی رابطه مسقیمی با خرید اینترنتی دارد.
H2: کیفیت اطلاعات در فروشگاه الکترونیکی رابطه مسقیمی با خرید اینترنتی دارد.
H3: کیفیت خدمات وب سایت رابطه مسقیمی با خرید اینترنتی دارد.
H4: ویژگی ظاهری فروشگاه الکترونیکی رابطه مسقیمی با خرید اینترنتی دارد.
H5: کیفیت سیستم (عملکرد فنی وب سایت) رابطه مسقیمی با خرید اینترنتی دارد.
H6: ادراک از ایمنی رابطه مسقیمی با خرید اینترنتی دارد.
پس از بررسی انجام شده نتایج تحقیق به شرح زیر حاصل گردید:
کلیه فرضیه های فوق مورد تایید قرار گرفت.
واله(1389) موضوع “بررسی پذیرش خردهفروشی از طریق وب” را بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری دادهها توصیفی بیان نمود که در آن سوالات و فرضیه ها به شرح زیر مطرح گردید:
گرایش کاربران به خرید اینترنتی چه تأثیری بر پذیرش خرید اینترنتی دارد؟
ارزش ادراک شده از میزان سودمندیِ وب چه تأثیری بر پذیرشِ خرید اینترنتی دارد؟
ارزش ادراک شده از میزان سهولت استفاده از وب چه تأثیری بر پذیرش خرید اینترنتی دارد؟
شخصیت کاربران چه تأثیری بر ارزش ادراک شده او از میزان سودمندیِ وب دارد؟
تجارب کاربران از خرید اینترنتی چه تأثیری بر ارزش ادراک شده او از میزان سودمندیِ وب دارد؟
گرایشات خرید کاربران چه تأثیری بر ارزش ادراک شده او از میزان سودمندیِ وب دارد؟
شخصیت کاربران چه تأثیری بر ارزش ادراک شده او از میزان سهولت استفاده از وب دارد؟
تجارب کاربران از خرید اینترنتی چه تأثیری بر ارزش ادراک شده او از میزان سهولت استفاده از وب دارد؟
گرایشات خرید کاربران چه تأثیری بر ارزش ادراک شده او از میزان سهولت استفاده از وب دارد؟
جامعه آماری این پژوهش دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بودند که تعداد 231 پرسشنامه در میان آنها توزیع گردید و بر اساس آن مشخص گردید که، نگرش نسبت به خرید برخط بر پذیرش یا عدم پذیرش خرید توسط مصرفکنندگان تأثیر میگذارد. از سوی دیگر، منفی بودن تأثیر گرایشات خرید بر ادراک از سهولت کاربرد نیز بیانگر این است که هرچه افراد بیشتر به خرید به عنوان یک عمل اقتصادی بنگرند، ادراک آنها از سهولت استفاده از اینترنت به عنوان یک ابزار خرید کمتر میشود و برعکس هر چه فرد به خرید بیشتر به عنوان یک تفریح نگاه کند، درک او از میزان سهولت موجود در خرید از طریق وبسایتها بالاتر میرود. یافتههای تحقیق نشان دادند که ارتباط قابل ملاحظهای میان خودکفایتی اینترنتی، سازشپذیری خرید از وب و ادراک از امنیت وب، با تجربۀ خرید برخط وجود دارد. اما این ارتباط در رابطه با رضایت از

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره حریم خصوصی، انتظارات قیمتی، ارزش ادراک شده، تجارت الکترونیک Next Entries تحقیق رایگان درباره رفتار خرید، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، جمعیت شناختی