تحقیق رایگان درباره آزمايش، قابليت، ميشود.، جداشدگي

دانلود پایان نامه ارشد

براي انتقال توسط پمپ براي بتنريزي، مناسب نميباشد. در صورتي كه بتن به صورت مخروطي به سمت پايين حركت كند (يعني بتن اطراف با سرعت كمتري نسبت به بتن داخلي حركت كند) نشاندهنده وضعيتي است كه چسبندگي بين بتن و فلز بيشتر از چسبندگي داخلي است كه ميتواند در موارد با سطح جانبي قالببندي زياد مشكل ساز باشد [3].
مؤسسه EFNARC [19] برمبناي نتايج به دست آمده از آزمايش جريان اسلامپ و مخروط V شكل، لزجت بتن خودتراكم را به دو دسته تقسيم نموده است (جدول3-2).

جدول 3–2- دستهبندي بتن بر اساس نتايج T50 [19]
زمان تخليه قيف Vشكل
T50 (s)
طبقهبندي
8
2
1 VF/1VS
25-9
2
2VF/2VS

بتن رده 1VF/ 1VS داراي قابليت پرکنندگي مناسب، توانايي خودترازي و قابليت پرداخت مناسب سطح، و امکان آبداختگي و جداشدگي ميباشد. بتن رده 2VF/2VS نيز داراي خاصيت مقاومت در برابر جداشدگي خوبي ميباشد، اما ممکن است مانع خروج حبابهاي هوا از بتن شود. در شکل 3-5 شکل قيف V مشاهده ميشود.

شکل 3– 5- قيف V شکل

3-6- آزمايش جعبه L شكل
اين آزمايش براساس يك طرح ژاپني براي بتنهاي زير آب توسط Petersson [66] توسعه يافته است. اين آزمايش بيانگر قابليت پركنندگي و قابليت عبور بتن خودمتراكم ميباشد. همچنين ميتوان وجود يا عدم وجود جداشدگي بتن را به صورت چشمي مشاهده نمود. اين آزمايش به منظور بررسي قابليت جريان بتن تازه و پديده انسداد ناشي از حضور ميلگردها طراحي شده است.

3-6-1- وسايل مورد نياز
1- جعبه L شكل به ابعاد نشان داده شده در شكل3-6 و 3-7
2- كرنومتر
3- ماله و كمچه
3-6-2- روش انجام
اين دستگاه، از 2 قسمت افقي و عمودي تشکيل شده که در ابتداي قسمت افقي، تعدادي آرماتور به صورت عمودي وجود دارد. براي انجام آزمايش، قسمت عمودي دستگاه از بتن پر ميشود، به مدت min 1 آنرا به حال خود رها كرده تا در محل خود قرار گيرد. دريچه را باز نموده تا بتن آزادانه به قسمت افقي دستگاه جريان يابد. قسمت افقي دستگاه درmm 200 و mm 400 علامتگذاري شده است که مدت زمان رسيدن بتن به اين دو نقطه، توسط کورنومتر، اندازه گرفته ميشود. وقتي بتن در شرايط سكون قرار گرفت، مقادير H1 ( ارتفاع بتن در انتهاي قسمت افقي دستگاه ) و H2 ( ارتفاع بتن در پشت دريچه ) اندازه گيري ميشود. H1 /H2 نسبت انسداد را نشان ميدهد و هرچه به عدد 1 نزديكتر باشد، نشانه جريان بهتر بتن خودمتراكم ميباشد. عكس اين نسبت، يعني Hz/H1 قابليت عبور بتن از موانع را نشان ميدهد. مقادير پيشنهادي اين آزمايش 8/0H_1/H_2 مي باشد [67].
3-6-3- تفسير نتايج
اين دستگاه قابليت عبور و پركنندگي بتن را نشان ميدهد. از روي اختلاف ارتفاع ابتدا و انتهاي مسير، ميتوان ميزان عبور بتن را برآورد كرد. هر چه نسبت (Hz/H1) به 1 نزديكتر باشد نشاندهنده قابليت پركنندگي بهتر بتن خودمتراكم و كمتربودن تنش تسليم بتن است [63]. پس از بازكردن دريچه زمان رسيدن جريان به فواصلmm 200 وmm 400 از محل دريچه، عاملي براي سنجش لزجت خميري ملات به شمار ميرود به طوري كه سرعت بيشتر جريان بتن تازه، نشاندهنده لزجت كمتر بتن تازه است. علاوه بر آن براساس ميزان قابليت عبور سنگدانهها از ميان آرماتورها توانايي قابليت عبور بتن به صورت كيفي قابل توصيف است. اگر ذرات درشتدانهها به انتهاي جعبه برسند يعني بتن مقاومت خوبي در برابر جداشدگي دارد. در مواردي كه آبانداختگي وجود داشته باشد، يك لايه دوغاب روي بتن تشكيل ميشود كه بصورت چشمي ميتوان تا حدودي آبانداختگي بتن را ملاحظه نمود. بايد توجه داشت اگر لزجت و تنش تسليم بتن تازه بالا باشد احتمال بروز پديده انسداد را زياد ميكند كه در نتيجه قابليت عبور و پركنندگي بتن تازه را با مشكل روبرو ميكند و باعث بروز پديده انسداد در بتن ميشود. در شکل 3-6 و 3-7، شکل جعبه L و نمونههايي از جريان بتن در اين دستگاه قابل مشاهده ميباشد. در شکل 3-8 نيز انسداد سنگدانهها در جعبه L نشان داده شده است.

شکل 3–6- ابعاد جعبه L

شکل 3–7- تصاويري از آزمايش جعبه L

شکل 3–8- انسداد جعبه L توسط دانهها

3-7- آزمايش جعبه U
اين آزمايش توسط مركز تحقيقات تكنولوژي شركتي در ژاپن توسعه يافته است و براي اندازهگيري قابليت پركردن و قابليت عبور بتن خودمتراكم استفاده ميشود. اختلاف ارتفاع بتن در دو شاخه لوله U شكل معرف ميزان قابليت عبوري دانهها ميباشد . اگر اين اختلاف ارتفاع حداكثر mm 30 باشد، بتن قابليت عبوري لازم را داراست [68]. دستگاه اين آزمايش شامل يك جعبه U شكل است كه توسط يك ديوار مياني به دو محفظه تقسيم ميشود و در آن يك بازشو با يك دريچه متحرك در ميان دو بخش تعيبه شده و در آن آرماتورهايي با قطر اسميmm 13 با فاصله مركز به مركز mm 50 نصب شدهاند. محفظه سمت چپ با Lit 20 بتن پر ميشود، سپس دريچه بالا رفته و بتن وارد بخش ديگر ميشود و به سمت بالا جريان مييابد. بديهي است كه هرچه اختلاف ارتفاع در اين دو محفظه به صفر نزديكتر باشد، قابليت پركردن بتن بيشتر است [65].
3-7-1- وسايل مورد نياز
1- جعبه U از ماده سفت غير جاذب به ابعاد نشان داده شده در شكل 3-9
2- كرنومتر
3- ماله و كمچه
3-7-2- روش انجام
همانگونه که گفته شد، اين دستگاه از دو قسمت عمودي تشکيل شده است که پس از تراز نمودن دستگاه، در يکي از قسمتهاي عمودي آن Lit20 بتن ريخته و پس از min 1، دريچه گشوده ميشود تا بتن در هر دو دريچه جريان يابد و تحت فشار وزن خود در مجراي ديگر بالا رود. سپس اختلاف ارتفاع در اين دو قسمت عمودي به عنوان نتيجه آزمايش، يادداشت ميشود.
3-7-3- تفسير نتايج
اين آزمايش براي سنجش توانايي عبور بتن خودمتراكم از خروجيهاي تنگ و باريك تحت ارتفاع مشخص طراحي شده است. ميزان اختلاف ارتفاع بتن در دو مجرا (1 H– 2 H ) بايد كمتر از mm 30 باشد. اين آزمايش سختگيرانهترين آزمايش بتن خودمتراكم ميباشد و قابليت عبور و پرشدگي و توانايي شكلپذيري بتن را مدلسازي ميكند [3]. در صورتي که ملزومات در نظر گرفته شده در اين آزمايش برآورده شود، ميتوان از عملکرد خوب بتن خودمتراکم اطمينان حاصل کرد. اين آزمايش شرط کافي براي خودمتراکم بودن بتن ميباشد، اما شرط لازم نميباشد. اين آزمايش تركيب آزمايشهاي قيف V شكل و جعبه L شكل ميباشد. در اين آزمايش بتن بايد برخلاف نيروي وزن خود حركت كند كه اين امر مستلزم مناسب بودن تنش تسليم و لزجت بتن است در واقع براي اين که بتن اين آزمايشها را با موفقيت پشت سر بگذارد، ترکيب مناسبي از لزجت و تنش تسليم مورد نياز است. اين آزمايش در محدوده بهينهاي از لزجت و تنش تسليم بتن بايد قرار گيرد تا نتيجه مطلوب را بدهد. بنابراين هرچه اين اختلاف ارتفاع به صفر نزديکتر باشد، بتن رواني و قابليت عبور بهتري خواهد داشت.
اگر بتن لزجت بالايي داشته باشد، يا بتن وارد مجراي دوم نشده و پشت آرماتورها مسدود ميشود يا در صورت ورود، اختلاف ارتفاع، بيش از mm 30 خواهد بود. در صورت بروز پديده جداشدگي ذرات نيز، بتن به صورت ناقص وارد مجراي دوم دستگاه ميشود. يعني شيره و ملات بتن از سنگدانهها جدا شده و شيره وارد مجراي دوم ميشود و سنگدانهها پشت آرماتورها متوقف ميشوند.
از ديگر پارامترهاي اين آزمايش، مدت زمان تخليه و جابجايي بتن در مجراي دوم ميباشد. اين پارامتر جهت سنجش لزجت بتن ميباشد. پس از تخليه و جابجايي بتن، ميتوان با نمونهبرداري از دو مجراي اين دستگاه، وضيت بتن را پس از اين جابهجايي، از لحاظ جداشدگي ذرات و همگني، مورد بررسي قرار داد. در شکل 3-9 و 3-10 تصاويري از اين آزمايش قابل مشاهده ميباشد.

شکل 3–9- ابعاد جعبه U

شکل 3–10- تصاويري از آزمايش جعبه U
3-8- اسلامپ T50
اين آزمايش همان آزمايش اسلامپ بوده و خروجي اين آزمايش، مدت زماني است كه توده بتن طول ميكشد تا با قطر cm 50 پخش شود. اين آزمايش، قابليت پركنندگي بتن را مورد ارزيابي قرار ميدهد. مقدار پيشنهادي اين آزمايش، s 2 تا s 5 ميباشد [67].
3-9- آزمايش جداشدگي ستون
پايداري مخلوطها را ميتوان با استفاده از آزمايش جداشدگي ستون ارزيابي كرد. در اين آزمايش از دستگاهي استفاده ميشود كه قطر داخلي استوانه آن mm 70 است. اين استوانه از ملات پر ميشود، سپس به آن اجازه داده ميشود كه براي مدت min15 نشست كند، تا هرگونه جداشدگي داخلي در خلال اين مدت بتواند پيش بيايد. شکل 3-11 اين آزمايش را نشان ميدهد.
(Mbottom – Mtop)/( Mbottom + Mtop)×100% if Mbottom Mtop
= درصد جداشدگي
(3-1) if Mbottom Mtop 0%

آبانداختگي ايجاد شده در مخلوط بعد از min5، min 10 وmin 15 اندازهگيري ميشود. براي ارزيابي جداشدگي، هر قطعه از لوله PVC بروي قطعه تحتاني خود، در حالي كه محتويات آن درونش قرار دارد، لغزانده ميشود. سپس محتويات قطعات اول و سوم استوانه PVC ، روي الك شماره 50 شسته ميشود. مصالح باقي مانده روي الكها، در يك اجاق خشك و سپس توزين ميشود. جدا شدگي استاتيك به وسيله تعاريف زير برحسب درصد به دست ميآيد [65].
Mbttom = جرم سنگدانه هاي باقي مانده روي الك شماره 50 از قطعه تحتاني لوله
Mtpo= جرم سنگدانه هاي باقي مانده روي الك شماره 50 از قطعه فوقاني لوله

شکل 3–11- آزمايش جداشدگي بتن
3-10- آزمايش پايداري الك GTM
اين آزمايش براي ارزيابي مقاومت در برابر جدايي ( پايداري ) بتن خودمتراكم استفاده ميشود. انجام آزمايش شامل نمونه گيري Lit10 از بتن ميباشد كه بعد از آن نمونه را براي مدتي ثابت نگه ميدارند و اجازه ميدهند تا هرگونه جدايي داخلي در آن رخ دهد. سپسLit 2 از آن را روي الك نمره 4 ريخته و min 2 آن را رها كرده سپس ملاتي كه از الك عبور مينمايد وزن ميشود و به صورت درصد وزن نمونه اصلي در روي الك بيان ميشود، هرچه مقدار رد شده از الك كمتر باشد، نشان دهنده پايداري بيشتر بتن خواهد بود [65].
3-11-آزمايش جعبه پركنندگي (Fill)
در اين آزمايش يك جعبه شفاف به ابعاد mm 300× mm 300 × mm 500، كه در آن تعدادي ميله مسي به قطر mm16 به فاصله mm 50 ( مطابق شكل 3-12 ) تعبيه شده است. بتن از داخل قيف در جعبه ريخته شده، هنگامي كه ارتفاع بتن به mm220 برسد، جريان بتن از ورودي قطع ميشود. مساحت ناحيهاي كه بتن در داخل ميلهها عبور نموده است (A)، اندازهگيري ميشود. سپس با استفاده از رابطه 3-2، مقدار ظرفيت پركنندگي محاسبه ميگردد [69].
(3-2) (350×100)/(220×A) = ظرفيت پرکنندگي

شکل 3-12- آزمايش پايداري الک

3-12- آزمايش سنگدانه و ملات
براي تعيين ميزان جدايش سنگدانه و ملات در بتن خودمتراكم، اين آزمايش ارائه شده است. در اين آزمايش Lit 2 بتن تازه به آرامي برروي يك شبكه mm 5mm× 5 ريخته، بعد از min 5 بدون هيچگونه لغزشي، جرم ملاتي كه از روزنههاي شبكه گذشته اندازهگيري ميشود. انديس جدايش (ST ) به صورت درصد ملاتي كه از شبكه عبور كرده به كل ملات تعريف ميشود. اگر مقدار اين پارامتر كمتر از 5% باشد، بتن در مقابل جدايش مقاوم است ودر غير اين صورت بتن در برابر جدايش مقاوم نخواهد بود [70].
3-13- محدودههاي ارائه شده و توصيه شده در EFNARC
موسسه EFNARC [19] با توجه به نتايج حاصل از آزمايشهاي فوق، به تحليل و بررسي بتن خودمتراکم ميپردازد. تغيير در کميت و کيفيت هر يک از مصالح به کار رفته در بتن خودمتراکم، سبب ايجاد تغييرات اساسي در رئولوژي و سيستم رفتاري اين بتن ميشود، و ممکن است بتن را از حالت خودتراکمي خارج کند، يا مشکلاتي نظير بلوکاژ، جداشدگي، آبانداختگي و… را ايجاد کند. اين موسسه با توجه به نتيجه آزمايشها و محدوده مطمئنه، به بررسي مشکل موجود پرداخته و راهکارهايي براي حل مشکل پيشنهاد ميکند.
اين موسسه در جدول 3-3، نتايج مشخص شده توسط انواع آزمايشهاي بتن تازه، از لحاظ کارايي را مورد بررسي قرار داده و دستهبندي ميکند.

جدول 3– 3- مشخصههاي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره آزمايش، اسلامپ، جريان، ميباشد. Next Entries تحقیق رایگان درباره فشار بخار آب