تحقیق رایگان درباره آزمايش، اسلامپ، جريان، ميباشد.

دانلود پایان نامه ارشد

هرچند بنا به اين تحقيق نوع الياف تاثير چنداني بر اين افزايش ندارد.
Ding و همکاران [58] در تحقيقي به بررسي تأثير الياف فولادي بر مقاومت فشاري، دوره رسيدن به حداکثر مقاومت و توانايي جذب انرژي تحت فشار تک محوري در سنين کم بتن و شاتکريت پرداختهاند. طبق نتايج اين تحقيق، افزودن الياف به صورت دو بعدي در شاتکريت و همچنين به صورت سه بعدي در بتن، موجب تقويت و بهبود شاتکريت و بتن در برابر گسيختگيهاي مورب حاصل از برش و گسيختگيهاي قائم شده است. همچنين نشان داده است که وجود الياف فولادي در بتن تازه و سخت شده، موجب افزايش جذب انرژي و نرمي خمشي شده است.

فصل سوم
آزمايشهاي بتن تازه و سخت شده

3-1- مقدمه
بتن خودمتراکم، چه سبک و چه معمولي، براي ارضاي ملزومات ذکر شده در فصلهاي قبل و حصول کارايي بالا، بايد در آزمايشهاي بتن تازه، در محدودههاي مجاز بيان شده در استانداردهاي مختلف، قرار گيرد تا بتوان عنوان خودتراکمي را به آن اطلاق کرد. هر يک از اين آزمايشها يک يا چند خاصيت از بتن خودمتراکم را، در طي آزمايش مورد بررسي قرار داده و با تفسير نتايج آن، در صورت عدم حصول نتيجه در محدوده مجاز، اشکالات موجود در بتن را بيان ميکند. در زير به بيان و بررسي اين آزمايشها و تفسير آنها پرداخته ميشود.
3-2- آزمايش جريان اسلامپ
اين‌آزمايش، به منظور تعيين آزادي حركت بتن خودمتراكم در سطح به هنگام نبود هيچ مانعي، به جز اصطکاک صفحه، صورت ميگيرد. اين آزمايش براي اولين بار در ژاپن، براي بررسي ميزان کارايي براي بتنريزي در زير آب، استفاده شد [3]. اساس اين آزمايش، بر اصولي استوار است كه آزمايش اسلامپ معمولي برآن بنا نهاده شده است. قطر دايرهاي كه بتن پس از پخش شدن ميسازد معيار سنجش قابليت پركنندگي بتن خواهد بود. اين آزمايش اشارهاي به توانايي عبور از ميان موانع ندارد [59]. ميانگين قطر بتن پخش شده روي صفحهي اسلامپ، در دو جهت عمود بر هم به عنوان عدد اسلامپ و معيار رواني ميباشد. اگر مقدار اندازهگيري شده بين cm 65 تا cm 80 باشد، ميتوان گفت بتن رواني لازم را دارد [60]. آزمايش جريان اسلامپ جهت سنجش جريان پذيري، قابليت پركنندگي و يكنواختي در وضعيتي كه محدوديتي در قبال جريان بتن وجود ندارد، استفاده ميشود.
3-2-1- وسايل مورد نياز
1- مخروط ناقص مورد استفاده در آزمايش اسلامپ مطابق با استاندارد 12350 EN [27] به ابعاد قطر كوچك cm 10، قطر بزرگ cm 20 ، ارتفاع cm 30 (مطابق شكل 3-1).
2- صفحه پايه از يك ماده سخت غير جاذب و كاملاً صاف و تخت به ابعاد cm 90×cm 90 كه
دايرهاي هم مركز با آن به قطر cm 50 بر روي آن حك شده است (مطابق شكل 3-1).
3- متر مدرج به طول cm 100 يا بيشتر
4- كرنومتر
5- ماله و كمچه
3-2-2- روش انجام
محور مخروط را در مركز صفحه تراز شده و مربوطه قرار داده و درون مخروط مرطوب شود. سپس Lit6 بتن را داخل مخروط ريخته و سطح بتن در بالاي آن صاف شود. پركردن مخروط اسلامپ بايد بدون هيچگونه تراكم داخلي و خارجي انجام شود. همچنين ريختن بتن به داخل مخروط بايد به صورتي باشد كه از تجمع درشتدانهها در يك سمت مخروط و ريزدانهها در سمت ديگر اجتناب شود. پس از پر شدن كامل، مخروط را با سرعتي ثابت كه نه سريع باشد و نه آهسته به صورت قائم بالا کشيده و از اين لحظه زمان رسيدن بتن به شعاعcm 50 ثبت ميشود. با مشاهده توقف حركت بتن دو قطر عمود بر هم در دايره تشكيل شده را اندازهگيري كرده و ميانگين آنها يادداشت ميشود، در صورت وجود هر گونه شيره در اطراف بتن پخششده آن را بايد ثبت کرد [61]. شکل 3-1 اين آزمايش را نشان ميدهد.

شکل3-1- آزمايش جريان اسلامپ [33]
3-2-3- تفسير نتايج
قطر دايرهاي كه پس از پخششدن ايجاد ميشود نشاندهنده تنش تسليم بتن تازه و معيار سنجش قابليت پركنندگي بتن است. تفسير نتايج اين آزمايش بدين صورت است که اگر ميانگين دو قطر ازcm 55 کمتر شد، تنش تسليم بتن بسيار بالا بوده و بتن کارايي و توانايي پرکنندگي لازم را ندارد. اگر ميانگين دو قطر ازcm 85 بيشتر شد، تنش تسليم کمتر از حد معمول بوده و بتن در حين اجرا، دچار جداشدگي ذرات خواهد شد. مؤسسه EFNARC [19] برمبناي نتايج به دست آمده از آزمايش جريان اسلامپ بتن تازه را مطابق با جدول 3-1 به سه رده طبقهبندي ميكند.
جدول 3-1 نتايج جريان اسلامپ بتن تازه طبق طبقهبندي مؤسسه EFNARC [62]
جريان اسلامپ (mm)
رده بتن
650-550
SF1
750-660
SF2
850-760
SF3

بتن رده SF1 براي بتنريزي در مقاطع غير مسلح يا مقاطع با آرماتور کم که بتن ريزي نيز از بالا صورت ميگيرد، و نيز بتن ريزي در سطوح افقي که نياز به جابهجايي طولي بتن نميباشد، مناسب ميباشد [3]. بتن رده SF2 براي بتنريزي در اکثر موارد مناسب ميباشد و اگر کاربرد خاصي از بتن انتظار نداشته باشيم، اين رده بتن توصيه ميشود. رده بتن SF3 نيز، كه عمدتاً از سنگدانههايي كه اندازه حداكثر آنها به mm16 محدود شده است ساخته ميشوند، براي بتنريزي در مقاطع عمودي، سازههاي بسيار پر آرماتور و سازههاي با شكل پيچيده قالببندي مورد استفاده قرار ميگيرد. سطح نهايي بتن رده SF3 نسبت به بتن رده SF2 معمولاً بهتر ميباشد. از سوي ديگر احتمال جداشدگي در اين بتنها افزايش مييابد [62].
پارامتر ديگر مورد اندازهگيري در اين آزمايش، مدت زمان رسيدن قطر بتن بهcm 50 ميباشد که نشان دهنده لزجت بتن ميباشد. اگر اين زمان ازs 5 بيشتر باشد، نشانه لزجت بالاي بتن و اگر اين زمان از s 2 کمتر باشد، نشانه لزجت کم بتن ميباشد که در اين موارد احتمال بروز جداشدگي و آبانداختگي بتن وجود خواهد داشت. مطابق شکل 3-2، جداشدگي به صورت تجمع مصالح در مرکز دايره ايجاد شده توسط بتن و آب انداختگي به صورت جداشدن شيره بتن در لبههاي دايره بتن قابل تشخيص ميباشد.

شکل 3-2– آب انداختگي و جداشدگي ذرات بتن
3-3- آزمايش اسلامپ كوچك
آزمايش مينياسلامپ براساس اندازهگيري ميزان گسترش مخلوطي است كه در يك قالب مخروطي شكل جاي گرفته است. مخروط مورد استفاده داراي قطر فوقاني mm 70 ، قطر تحتاني mm 100 و ارتفاعي به طولmm 60 ميباشد. ميزان جريان اسلامپ برابر با ميانگين دو قطر اندازهگيري شده در دو جهت متعامد است. ميزان گسترش ملات، نشاندهنده ي تنش تسليم است، به اين ترتيب كه با افزايش تنش تسليم، از ميزان قطر پخش شده ملات كاسته مي شود. در شکل 3-3 اين مخروط مشاهده ميگردد.

شکل 3-3- شکل اسلامپ کوچک [19]
3 -4- آزمايش حلقه J
اين آزمايش به نوعي شبيهسازي عبور بتن از بين موانع، بخصوص آرماتورهاي متراكم موجود در قالب ميباشد. از اين آزمايش ميتوان براي تعيين ويژگي قابليت عبور بتن تازه كه خود متأثر از دو پارامتر اساسي تنش تسليم و لزجت خميري ميباشد استفاده نمود. همانگونه در شكل مشخص است ، روي صفحه اسلامپ تعداد 18ǿ16 به صورت دايره اي شكل با قطر mm 300 تعيبه شده است. البته طبق استاندارد EFNARC [19]، قطر آرماتورها بايد 3 برابر اندازه قطر بزرگترين سنگدانه باشد. بنابراين قطر آرماتورها ميتواند فرق کند. اين آزمايش همراه با قيف V شكل نيز مورد استفاده قرار ميگيرد.

3-4-1- وسايل مورد نياز
1- مخروط ناقص مورد استفاده در آزمايش اسلامپ به ابعاد قطر كوچك cm 10، قطر بزرگ cm 20، ارتفاعcm 30.
2- صفحه پايه از يك ماده سخت غير جاذب و كاملاً صاف و تخت به ابعادcm 90 ×cm 90 كه
دايرهاي هم مركز با آن به قطر cm 50 برروي آن حك شده است.
3- حلقهاي به قطرcm 30 كه آرماتورهاي به قطرmm 18 با ارتفاع cm 10 و به فاصله سه برابر اندازه حداكثر درشتدانه روي آن نصب ميشوند(شكل 4-3). در بتن اليافي اين فاصله 3-1 برابر طول الياف بايد در نظر گرفته شود.
4- متر مدرج به طولcm 100 يا بالاتر
5- ماله و كمچه
3-4-2- روش انجام
براي انجام اين آزمايش لازم است صفحه پايه و قسمت دروني مخروط اسلامپ مرطوب و مركز حلقه J برمركز صفحه پايه منطبق شده، سپس مخروط اسلامپ را در مركز آن قرار داده شود. پس از ريختن Lit 6 بتن بوسيله كمچه به داخل مخروط اسلامپ و صافكردن سطح بتن در بالاي آن بوسيله ماله، مخروط را با سرعتي ثابت كه نه سريع باشد و نه آهسته به صورت قائم بالا آورده و اجازه دهيد بتن به صورت آزاد جريان يابد.
اختلاف ارتفاع بتن داخل و خارج حلقه J در چهار نقطه اندازه گرفته و ميانگينگيري ميشود. قطر نهائي بتن در دو جهت عمود برهم در دايره تشكيل شده را اندازه گرفته و ميانگين آنها يادداشت ميشود. همچنين در صورت وجود هر گونه شيره در اطراف بتن پخششده آن را بايد ثبت نمود [63].
3-4-3- تفسير نتايج
اختلاف ارتفاع بتن در داخل و خارج حلقه، در دو طرف آرماتور، هر چه بيشتر باشد، نشانه توانايي عبور کمتر بتن، و هر چه کمتر باشد، نشان دهنده وضعيت خوب بتن از لحاظ توانايي عبور از آرماتورها، ميباشد. حداکثر اختلاف ارتفاع بتن در اين آزمايش نبايد بيش ازmm 10 شود. وجود اختلاف ارتفاع بالاي mm 10، باعث بروز پديده انسداد ميشود. با توجه به تجربيات به دست آمده از آزمايشهاي انجام گرفته در بتنهاي با لزجت كم و زياد مواردي وجود دارند كه ميزان اختلاف ارتفاع آنها بيش ازmm 10 بوده است. بنابر اين به نظر ميرسد که اين آزمايش تابعي مسقيم از ميزان لزجت بتن نميباشد. از سويي در موارد بسياري، بتنهايي با ميزان جريان اسلامپ يکسان، داراي اختلاف اندازهگيري ارتفاع از mm 1 تا mm 40 ميباشند [3]. بنابر اين، اين آزمايش، به تنهايي معياري براي سنجش خصوصيات اصلي و اساسي بتن خودتراکم، يعني لزجت و تنش تسليم نميباشد. در شکل 3-4 تصاويري از اين آزمايش قابل مشاهده ميباشد.

شکل 3-4- تصاويري از حلقه J

3-5- آزمايش قيف V شكل و زمان 5 دقيقه
اين آزمايش در كشور ژاپن توسعه يافته و توسط Ozawa و همكاران مورد استفاده قرار گرفتهاست [64]. مدت زمان خروج بتن از يك قيف V شكل استاندارد، اندازهگيري شده و به عنوان معياري براي تعيين قابليت پركنندگي و لزجت خميري بتن مورد استفاده قرار ميگيرد. همچنين اين آزمايش ميتواند به عنوان معياري براي تعيين جداشدگي بتن مورد استفاده قرار بگيرد. علاوه برمدت زمان خروج بتن كه در اين آزمايش اندازهگيري ميشود نحوه خروج بتن از قيف و يكنواختي بتن خارج شده نيز مهم ميباشد. همچنين اين دستگاه ميتواند شاخص خوبي در خصوص ميزان همگني بتن به صورت شهودي باشد [64].
3-5-1- وسايل مورد نياز
1- قيف v شكل به ابعاد نشان داده شده درشكل3-5
2- ظرف Lit 12
3- كرنومتر
4- ماله و كمچه
3-5-2- روش انجام
اين آزمايش همانگونه که گفته شد، براي ارزيابي چسبندگي، ويسکوزيته و قابليت پركنندگي و جريان بتن خودمتراكم با حداكثر اندازه ي درشتدانه mm 20 ميباشد [65]. در اين آزمايش وسيلهي آزمايشي كه شبيه به يك قيف V شكل ميباشد، با Lit 12 بتن پر ميشود و s 10 بعد از آن دريچه باز ميشود و مدت زماني كه طول ميكشد تا بتن از داخل دستگاه خارج شود، اندازه گيري ميشود. به اين آزمايش، آزمايش قيف s 10 گفته ميشود. همچين ميتوان قيف را دوباره از بتن پر كرد و به مدت min 5 آن را رها كرده تا هرگونه جداشدگي و ته نشين شدگي در آن رخ دهد. در صورتي كه بتن از خود جداشدگي نشان دهد، زمان جريان اين آزمايش، افزايش قابل توجهي مي يابد [65].
3-5-3- تفسير نتايج
زمان مناسب تخليه بتن از دستگاه قيف V شكل براي بتن خودتراكم حدود s 6 تا s 12 ميباشد. با اين وجود، اين پارامتر به تنهايي تعيينكننده نيست. البته بررسيهاي انجام گرفته نشان ميدهد كه بتنهاي خودمتراكم با زمان تخليه كاملاً متفاوت در محدوده كمتر ازs 6 يا بيش از s 12 نيز با موفقيت به كار برده شدهاند. اگر زمان تخليه از s12 بيشتر شود، بتن لزجت بالايي داشته و براي تأمين کارايي لازم براي بتن با مشکل مواجه خواهيم شد. زمان تخليه زير s 6 نيز نشان دهنده لزجت خميري پايين بتن بوده و بروز پديده انسداد را بسيار محتمل ميکند [63]. تغيير سرعت بتن هنگام خروج، نشان دهنده غير همگن بودن بتن و جداشدگي ذرات بتن ميباشد. تجمع سنگدانهها در خروجي بتن، نشان دهنده انسداد بتن ميباشد و چنين بتني

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره الياف، فولادي، افزايش، ميشود. Next Entries تحقیق رایگان درباره آزمايش، قابليت، ميشود.، جداشدگي