تحقیق رایگان با موضوع H;، VL، VH

دانلود پایان نامه ارشد

SF 4
H
VH
M
M
L
H
VL
VL
L
VL
VH
H
L
L
L
L
VL
CSF 5
M
H
M
M
L
M
M
L
L
VL
H
H
M
L
H
M
VL
CSF 6
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
L
M
L
CSF 7
M
H
M
M
L
M
M
VL
VL
L
VH
H
L
L
M
L
L
CSF 8
H
M
H
L
M
M
L
VL
VL
M
H
L
H
L
L
VL
M
CSF 9
L
VH
H
M
H
H
L
M
VL
M
H
VH
VL
L
H
H
M
CSF 10
L
VL
L
L
VL
L
VL
VL
M
L
VL
L
VL
L
VL
L
L
CSF 11
VL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
CSF 12
L
L
VL
L
VL
L
VL
VL
L
VL
VL
L
L
VL
VL
L
L
CSF 13
H
H
H
M
H
VH
H
VH
H
M
H
M
H
M
H
H
H
CSF 16
L
L
M
L
L
L
M
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
CSF 17
H
VH
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
CSF 18
L
M
L
M
L
L
L
VL
L
L
M
M
M
L
M
M
L
CSF 19
VH
VH
M
H
L
L
VL
VL
L
L
H
M
H
L
H
M
L
CSF 20
M
L
M
M
M
M
L
M
L
M
L
L
M
M
M
L
M
CSF 21
M
M
M
M
L
H
L
L
L
L
M
L
L
M
M
M
L
CSF 22
M
H
M
H
M
M
H
M
M
H
M
H
M
M
H
H
M
جدول 13-4 ) تعيين وضعيت موجود هر يک از عوامل حياتي موفقيت در سازمان از نگاه افراد خبره – مقادير vR i

وضعيت مورد تحليل

CSF_no
وضعيت مطلوب
وضعيت موجود
شکاف بهنجار شده
مقدار شکاف قطعي شده
رتبه شکاف

a1
a2
a3
a1
a2
a3
a1
a2
a3

CSF 1
3.5100
4.1777
4.8477
2.8018
3.4671
4.1329
0.1461
0.1701
0.2036
0.1733
15
CSF 2
2.5736
3.2400
3.9036
1.7018
2.3694
3.0365
0.2233
0.2687
0.3369
0.2763
11
CSF 3
2.1777
2.8459
3.5118
2.1724
2.8424
3.5047
0.0015
0.0012
0.0033
0.0020
20
CSF 4
3.3000
3.9645
4.6345
2.0553
2.7212
3.3900
0.2686
0.3136
0.3771
0.3198
8
CSF 5
3.3600
4.0255
4.6955
2.1735
2.8400
3.5059
0.2527
0.2945
0.3540
0.3004
9
CSF 6
3.2691
3.9350
4.6041
2.2118
2.8818
3.5435
0.2296
0.2677
0.3244
0.2739
13
CSF 7
2.6645
3.3305
3.9950
2.0941
2.7618
3.4282
0.1428
0.1708
0.2127
0.1754
14
CSF 8
3.5100
4.1777
4.8477
2.0559
2.7218
3.3888
0.3000
0.3485
0.4156
0.3547
4
CSF 9
2.9982
3.6618
4.3300
2.4482
3.1135
3.7812
0.1270
0.1497
0.1831
0.1533
16
CSF 10
2.8173
3.4800
4.1473
1.4276
2.0935
2.7629
0.3351
0.3984
0.4914
0.4083
2
CSF 11
3.1186
3.7832
4.4518
1.6212
2.2906
2.9606
0.3364
0.3945
0.4782
0.4030
3
CSF 12
3.0900
3.7514
4.4214
1.3494
2.0147
2.6847
0.3937
0.4629
0.5620
0.4729
1
CSF 13
3.0291
3.6914
4.3605
2.9200
3.5835
4.2512
0.0250
0.0292
0.0361
0.0301
19
CSF 16
2.8455
3.5123
4.1777
1.7388
2.4088
3.0776
0.2649
0.3142
0.3866
0.3219
6
CSF 17
3.5400
4.2082
4.8782
3.0388
3.6994
4.3694
0.1027
0.1209
0.1437
0.1225
17
CSF 18
2.8473
3.5105
4.1777
1.8971
2.5665
3.2324
0.2274
0.2689
0.3320
0.2761
12
CSF 19
3.4500
4.1168
4.7868
2.2512
2.9176
3.5859
0.2504
0.2913
0.3481
0.2966
10
CSF 20
3.5700
4.2386
4.9086
2.0935
2.7635
3.4271
0.3008
0.3480
0.4150
0.3546
5
CSF 21
3.3000
3.9645
4.6345
2.0541
2.7235
3.3888
0.2688
0.3130
0.3775
0.3198
7
CSF 22
2.9982
3.6618
4.3300
2.6059
3.2718
3.9359
0.0906
0.1065
0.1315
0.1095
18
جدول 14-4 ) وضعيت مطلوب و موجود هر يک از CSF ها (مقادير فازي) و محاسبه شکاف بهنجار موجود (شکاف غير وزني Gapi)

CSF i
i=1, 2,…, 10
j=1,2

راهبردي
تاکتيکال
K=1,2,3
فني
CSF 1
M; L; VL; M; VL; VL; VL; VL; L; L; L; L; L; VL
VL; L; VL; L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL

CSF 2
VL; H; L; L; VL; L; L; M; H; M; M; M; H; L
M; M; L; L; VL; VL; VL; VL; L; L; L; L; M; L

CSF 3
H; H; VH; VH; VH; VH; VH; H; M; M; M; M; M; H
L; VH; H; L; L; VL; VL; L; M; M; M; M; VH; H

CSF 4
VL; H; L; M; VH; VH; VH; H; VL; VL; L; L; H; L
VH; VH; M; VH; L; VL; VL; L; M; M; M; M; VH; M

CSF 5
L; L; VL; L; VL; VL; VL; VL; VL; L; VL; VL; L; VL
H; VH; VH; VH; H; VH; VH; M; H; H; H; H; VH; VH

CSF 6
VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL
H; H; H; H; L; M; M; M; M; H; M; H; H; H

CSF 7
L; VL; VL; M; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL
M; L; VL; L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; L; VL

CSF 8
H; H; VL; VL; L; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; H; VL
VH; M; VH; VH; VH; VH; VH; H; H; H; VH; H; M; VH

CSF 9
VL; VL; VL; M; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL
M; VL; H; VH; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; H

CSF 10
VL; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; L; VL; VL
M; L; VL; L; VL; VL; VL; VL; VL; L; L; VL; L; VL

سازماني
CSF 1
VH; H; VH; VH; VH; VH; VH; VH; H; H; VH; H; H; VH
M; M; VL; L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; M; VL

CSF 2
VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; H; VH; H; VH; VH; VH; VH
H; H; L; L; VL; VL; VL; VL; L; L; L; L; H; L

CSF 3
VH; M; H; M; VL; VL; VL; M; H; H; M; M; M; H
H; M; M; L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; M; M

CSF 4
L; M; M; L; VL; VL; VL; M; H; M; M; M; L; M
VH; H; VH; M; VL; VL; VL; VL; VH; H; H; VH; H; VH

CSF 5
L; L; VL; L; VL; VL; VL; VL; H; L; H; M; L; VL
VH; VH; VH; H; VH; H; H; M; L; L; L; L; VH; VH

CSF 6
L; M; VL; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; M; VL
VH; VH; VH; H; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH

CSF 7
M; VH; VH; VH; VH; M; VH; H; M; M; M; M; VH; VH
H; H; VH; M; VH; VH; H; M; VH; H; VH; VH; H; VH

CSF 8
VL; H; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; L; L; VL; H; VL
L; M; VL; VH; L; VL; VL; VL; L; L; VL; L; M; VL

CSF 9
VL; L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; L; L
H; L; M; VH; VL; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; L; M

CSF 10
L; H; L; H; VL; H; H; H; H; M; M; M; H; L
VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; H; VH; VH; H; VH; VH; VH

کسب و کار
CSF 1
H; VH; VL; M; VL; H; VL; L; VH; VH; VH; VH; H; L
VL; M; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; M; VL

CSF 2
L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; L; M; L; L; VL; VL
L; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; L; L; L; L; VL; VL

CSF 3
L; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; M; M; L; L; VL; VL
VL; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL

CSF 4
M; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; M; L; L; L; VL; VL
L; L; M; VL; VL; VL; VL; VL; VL; L; L; VL; L; M

CSF 5
VL; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; L
L; VL; VL; M; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL

CSF 6
VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL
M; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL

CSF 7
VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL
L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL

CSF 8
M; VH; VL; VL; L; VL; L; VL; M; M; M; H; VH; VL
VH; M; VH; H; M; M; M; VL; VL; VL; VL; VL; M; VH

CSF 9
VL; VL; VL; VL; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL
VH; VH; VH; M; VH; M; VH; H; M; L; M; L; VH; VH

CSF 10
VL; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; VL
VL; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; VL
جدول 15- 4 ) نظرات افراد خبره در زمينه شدت شکاف موجود در نواحي ششگانه مدل

CSF i
i=11, 12,…, 22
i 14,15
j=1,2

راهبردي
تاکتيکال
K=1,2,3
فني
CSF 11
VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL
VH; L; VL; M; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; M; VL

CSF 12
VL; L; VL; L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; L; VL
M; L; VL; M; VL; M; M; VL; VL; VL; VL; VL; L; VL

CSF 13
M; L; L; M; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; VL; L; L
H; L; L; M; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; VL; L; L

CSF 16
VH; M; M; M; H; VL; VL; VL; VL; L; VL; VL; M; M
M; M; L; M; L; VL; VL; VL; VL; L; VL; VL; M; L

CSF 17
H; M; L; VL; M; VL; VL; VL; H; M; M; L; M; L
VH; M; VH; H; H; VH; VH; H; H; M; H; M; M; VH

CSF 18
H; M; VL; L; H; H; H; VL; M; L; L; M; M; VL
M; M; VL; H; VL; VL; L; VL; L; VL; VL; VL; M; VL

CSF 19
VL; L; L; L; VL; VL; VL; VL; L; M; L; L; L; L
VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH

CSF 20
M; M; L; H; VH; H; M; VL; VL; L; VL; L; M; L
VH; L; VH; H; H; M; M; VH; VL; L; VL; M; L; VH

CSF 21
L; VL; L; M; VL; VL; VL; VL; VL; L; VL; VL; VL; L
H; VL; VH; H; VL; VL; M; VH; VL; VL; VL; VL; VL; H

CSF 22
L; L; L; VL; VL; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; L; L
H; L; L; VL; VL; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; M; L

سازماني
CSF 11
VL; M; L; VL; VL; M; VL; VL; L; M; L; L; M; L
VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH

CSF 12
; L; H; L; M; VL; VL; VL; VL; M; H; M; L; H; L
VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH; VH

CSF 13
M; M; L; M; VL; L; M; VL; VL; VL; L; L; M; L
H; M; L; M; VL; L; M; VL; VL; L; L; L; M; L

CSF 16
VH; H; M; M; VH; H; H; M; VH; H; H; VH; H; M
M; M; L; M; L; L; M; VL; M; L; M; M; M; L

CSF 17
H; H; L; M; VL; VL; VL; VL; H; L; M; L; H; L
VH; VH; VH; H; VH; H; VH; H; VH; H; VH; VH; VH; VH

CSF 18
VH; VH; VH; VH; VH; H; M; VH; VH; H; H; VH; H; VH
H; VH; VL; H; M; M; M; VL; H; M; M; M; VH; VL

CSF 19
L; L; L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; L; L
H; H; M; H; VL; VL; VL; M; H; M; M; H; H; M

CSF 20
L; H; H; VL; M; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; H; H
L; L; L; VL; M; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; L; L

CSF 21
M; L; L; L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; L; M
H; M; M; L; VL; VL; VL; M; VL; VL; VL; VL; M; M

CSF 22
L; M; L; L; VL; VL; VL; VL; L; VL; VL; VL; M; L
M; M; H; L; VL; VL; VL; VL; M; H; M; M; M; H

کسب و کار
CSF 11
VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL
L; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL

CSF 12
VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL
VL; VL; VL; VL; VL; L; L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL

CSF 13
M; L; L; M; VL; L; M; L; VL; VL; VL; L; L; L
H; L; L; M; VL; L; M; L; VL; VL; VL; L; L; L

CSF 16
L; VL; VL; L; VL; L; VL; VL; L; M; M; L; VL; VL
VL; VL; VL; L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL

CSF 17
VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL
VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL

CSF 18
M; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL
L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL

CSF 19
L; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL; VL
M; VL; M; VL; VL; VL; VL; VL; VL; L; VL; VL; VL; M

CSF 20
M; VH; L; M; VH; VH; VH; VL; VH; VH; VH; VH; VH; L
H; M; H; VL; M;

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع عرضه کننده Next Entries تحقیق رایگان با موضوع عرضه کننده