تحقیق رایگان با موضوع and، of، the، NEW

دانلود پایان نامه ارشد

1989.
Gabbard, Glen O., Bonnie E. Litowitz, and Paul Williams. Text book of Psychoanalysis. second. American Psychiatric Publishing, Inc., 2012.
Gantrip.H. Personality structure and human interaction.the developing synthesis of psychodynamic theory. New York:international university press., 1961.
Gibson, Robert L, and Mrianne H Mitchell. Introduction to Couseling & Guidance. Edited by Bagher Sanai Zaker. Translated by Bagher Sanai Zaker. New York: Macmilan Publishing Company, 1990.
Goodwin. 1994. http:www.Gsm.uxi.edu/-mckenzie/rethink/mck97-ch8./html.
Gorotstein, J. “the Significance of Kleinian Contributions to Psychoanalysis,I:Kleinian Instinct Theoy.Interntiinal Journal of Psychianalytic Psychotherapy, 8, 375-392 .” 1981 a.
Grotstein, j. “the Significance of Kleinian Contributions to Psychoanalysis,III :the Kleninian Theory Ego Psycholog and Object Relations Intenational.” Juornal of Psychoanalytic Psychoterapy, 1982 a: 9,487-510.
Harris, Carol. NLP An Introductory Guid to the Art and Science of Excellence Boston, Victoria,. 2001.
Hartman, H. Essays on ego psychology. New york:International universities press., 1964.
Hazan, C, and PR Shaver. “Romantic love conceptualized as an attachment process.” Journal of personality and social psychology,52.511-524., 1987.
Hewitt, lesly. psychological adiustment to rape,[http://www.secasa.com.au/index.php/workers/25/30]. 1980.
Higgins, M, and MC Cup.W. Normal and abnormal behavior in chidren.[http:/www.aofs.gov.Au/institute/afrc6papers/Higgins.1998.html]. 1998.
Hofman, MA. ,Levey-Shiff R.,, and Malinski-D. “Stress and Adjustment in the Transiton to Adoleseence.” Jounal of Youth and Adolescence,25(2), 1996: 160-169.
Iwata, J.N, Noboru,K Higuchi.M, and R:j Hiana. “respone of japaneses and American Students to rhe Anxitey and Social Skills question air.” Journal of personality Assessment,14 (1),48-62, 2000.
Jacobson, E. the self and object world. new York:International universities press., 1964.
JP, ALLEN, McELHaney KB, and Jodi KM. Kuperminc GP. Stability and change in attachment security across adolescence.child Dev75:1792-805. 2004.
Kerenberg, O. Borderline Conditions and patehological narcissism. NEW York:Aronson., 1975.
—. Internal world and external reality . New York:Aronson., 1980.
—. Object relations theory and clinical Psychoanalysis. New York:Aronson, 1976.
Kerenberg, O. “Sever Personality D isorders:Psychoanalytic Strategies.New Havaen,CT: Yale University Press.” 1984.
Kernberg, D. “Self,Ego, Affects and Drives.” Journal of the American Psychoanalytic Association, 1982: 30/893-917.
Kernberg.O. Early ego integration and object relations.Anales of the New York Academy of Science, 193, 233-314. 1972.
Klein, M. “on the Therapy of Anxiety abd Guilt. In Envy and Gratitude and Other Works, 1946-1963.(pp.25-42) NEW YORK:Delta Books.(Original Work Published 1948).” 1975 g.
—. the Psycho-analysis of Children. NEW YORK: Delta Books, (Original Work Publishrd(1932), 1975 k.
Kliein, M. Our Adult World and Its Roots in Infancy. In Envy and Gratitude and Other Works, (1946-1963)(pp.247-263). NEW YORK: Delta Books.(Original Work Published 1959), 1975 i.
Laible DJ, Carol G. Raffaelli M. the differential relations of parent and peer attachment to adolescent adjusment.J Youth Adolesc. 29: 45-59. 2000.
Mahler, M s,, and M Furer. “On Human Symbiosis and the Vicssitudes of Individuation.” 1968: NEW YORK:International Univesisies Press.
Mahler, M.S.,, and M. Furer. On human symbiosis abd the vicissitudes of individuation. New York:International univesises press, 1968.
Mahler, M.S.,Pine,F.,, and A. Bergeman. the Psychological birth of the human infant. New York:Basic Books., 1975.
Morison, and D. psychological dimension of traits, American psychiatric Association. 1995.
Noom MJ, and , Meeus WHJ Dekovic M. “Autonomy, Attachment and Psychosocial Adjustment During Adolescence:A Doble-Edged Sword?” J Adolesc, 1999: 22:771-83.
Offer, D, and Sabshiin.J. the diversity of normal behavir. 1991.
Ogden, T H. “the Concept Of Internal Object Relations.Intenational Journal of Psycho-Analysis, 64,227-247.” 1983.
Parkinson, and Vargo.
Partenheimer, David. Transracial Adopters psychological Adjustment. 2001. http://www apa.org/releases/transraoialadopt.html.
—. Transracial Adopters psychological Adjustment,. 2001. http://www.apa.org/releases/transraoialadopt.html.
Person, Ethel S., Arnold M. Cooper, and Glen O. Gabbard. Text book of Psychoanalysis. American Psychiatric Publishing, Inc., 2005.
“psycholgy today magzine copyright (2004)sussex puplishers 115 East 23 rd street New York.”
Rose-krasnor L, and Booth CL,Coplan R. Rubin kh. the relation of maternal directive nessand child attachment security to social competence in preschoolers.int Jbehav Dev 19:309-25. 1996.
Rubin KH, Rose-Krasnor L. i Interpeonal Problem Solving and Social competence in Children,in: Vn Hsselt V, Herson M.(editors). NEW YORK:Plnum 283-323, 1992.
Samir, Qouta, Sarraj, and Eyad. Home Demolition and Mental Health victims and Witnesses anxiety strss and coping. 2003. http://www.gcmhp.net/newresearch/demolition.htmi.
Scheneider BH, Atkinson L,Taridiff c. Child- parent attachmnt and children,s peer relations:A quantitiative review.Dev Psycho :l37:86-100. 2001.
Segal, H. Introduction to the Work of Melanie Klein. NEW YORK:Basic Books, 1964.
Segal, H. “the Work of Hanna Sega:A Kleininen Apporoach to Clinical Practice.” 1981: NEW YORK:jEson Aronson.
Slomowski, C, and Dunn j. Young children,s understanding of other people,s feeling and beliefs.child.development,62,1336-1356. 1996.
Srouf, lA,Erikson MF. the relationshiip between quality of attachment and behavior problems in preschool in a high-risk sample .GROWING POINTS OF attachment theory and research.Monograph Soc Res Child Dev. 1993.
St.Clair, Michael. Object Relations and Self Psychology, an Introdution. Company, 1940.
Weiner, B Irving. 2004. httpwww-ura-edu/ASBE/188.Httm.
Winicott, D W. Mirror- Role of Mother and Family in Child Development.in Playing and Reality (pp.111- 118). NEW YORK: Basic Books, 1971 a.
. Primitive Emotional Development in Collected Papers: Throwgh Pediatrics to Psyoho – Analysis. London: Tavistock, Original Work Published, 1958.
Winnicott, D W. “Classification:is there a Psychoanalytic contribution to psychiatirc Chassification.” 1959: NEW YORK:International Universities Press.
Winnicott, D W. “Ego Integration in Child Development.” In the Maturational Processes and the Facilitating Environment (International Universities Press (Original Work Published)), 1965: 56-63.
Winnicott, D W. “From Dependence to Indipendence in the Development of the Individual, in the Manturational Proccesses and the Faciliting Environment.” International Universities Press (Original Work Published), 1963: 83-99.
Winnicott, D.W. the theory of the parent -infant relationship. in matuational Procssesabd the faciliating environment. NEW YORK:international universities press.: pp.31-55.(original work published 1960, 1965j.
Winnicott.D., W. From dependence to indpendence in the development of the individual.in the maturational processes and the facikitating enviroment (pp.83-99). NEW York:international universities press.: (origiinal work published 1963), 1965g.
ا

The Relationship between Object Relations and Emotional Adjustment, Social Adjustment and Education Adjustment in Junior High School Girl Students

Abstract:
Purpose:
The present study examined the relationship between thematic relations and emotional adjustment, social adjustment and education adjustment in junior high school girl students.
Method:
This is a correlation study. In this study 235 junior girl students, 17-16 years old, were randomly selected from 10 girl’s high schools in Tehran District 3 in education year of 1391-1392. Bell Object Relations Inventory (BORI) and school adjustment questionnaire (AISS), were completed by the participants.
Results:
Showed a significant positive relationship between relationship compatibility issues there. (P 0.01) Object Relations in general can be a predictor of how adaptation. (β=0.42، sig. =0.00)
Conclusions:
The relationship between the role of emotional adjustment, social and educational role and relationships of students are subject to adjustment.
Keywords: Object Relations, Adjustment (Emotional, Social, Educational)

1 Berger
2 Slubby
3Guara
4 Sadock
5 Cicchetti,D.
6 Cohen,D,I.
7 distored
8 True self
9 False self
10 Maltz
11Slomowski
12 Dunn
13 Iwata
14 Morison
15 Barlo
16Offer
17 Sabshin
18 Sroufe
19Baden
20 Furi
21 Hazan
22 Shaver
23 Cohn
24 Frued
25 Anderson
26 vin
27 Winnicott
28 self
29 Early interpersonal-developmental experiences
30 Mental template
31 Phenomenological experience
32 Charcter disorders
33 Specific developmental deficits
34 Corrective experiences
35 Kernberg
36 Engel
37 Holestic
38 Biopsychosocia Model
39 Kuhen
40 Conceptual
41 Bakal
42 Turp,M.
43 D.lee.B.kim.Epark.A.son
44 object relations
45 object
46 subject
47 St. Clair
48 Hansen
49 alienation
50Bell
51 insecure attachment
52 ego centericity
53 social Incompetence
54 adjustment
55 A.K..Sinha
56 R.P.Singh
57 emotional adjusment
58 social adjusment
59 education adjusment
60 Berger
61 Alport
62 Mask theory
63 Subtance theory
64 interpersonl
65 Botlhaim
66 wish
67اintrapsychic
68 Mahler
69 Furer
70 Anna Freud
71 Rene Spitz
72 Melani Klein
73 Winnicott
74 Fairbairn
75 Guntrip
76 Mahlre
77 Jacobson
78ego
79 repression
80 regression
81 reaction formation
82 isolation
83 annulment
84 introjection
85 projection
86 sublimation
87

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع روابط موضوعی، کارشناسی ارشد، روانشناسی، روان درمانی Next Entries پایان نامه درمورد روابط موضوعی، تعریف مفهومی، روان شناسی، سازگاری عاطفی