تحقیق رایگان با موضوع 001/0، تحريف، (01/0p،، ميزان

دانلود پایان نامه ارشد

يز بالاتر است. بنابراين فرضيه 1 تحقيق تأييد ميشود.
از بين مؤلفههاي تحريف شناختي نيز به ترتيب “استدلال حسي”(01/0p، 324/0=r)، “تعميم مبالغه آميز”، (01/0p، 286/0=r)، “تفکر همه يا هيچ”(01/0p، 267/0=r)، “شخصي سازي”(01/0p، 262/0=r)، “برچسب زني”(01/0p، 257/0=r)، و “نتيجه گيري شتابزده” (05/0p، 188/0=r)، روابط مستقيمي با خستگي هيجاني دانشجويان دارند که با توجه به پايينتر بودن سطح معنيداري از 05/0 ، (05/0P) روابط ياد شده معنيدار است و ميتوان گفت هر چه ميزان استدلال حسي، تعميم مبالغه آميز، تفکر همه يا هيچ، شخصي سازي، برچسب زني و نتيجهگيري شتابزده در دانشجويان بالاتر باشد، ميزان خستگي هيجاني آنها نيز بيشتر است.
اما همانطور که مشاهده ميشود خستگي هيجاني با مؤلفههاي “فيلتر ذهني”، “بي توجهي”، “درشت بيني-ريزبيني” و “بايد- بهتر” رابطه معنيداري ندارد، چرا که سطح معنيداري روابط بدست آمده در همه اين موارد بالاتر از 05/0 است (05/0P).

2-4-4فرضيه 2- بين تحريف شناختي و بدبيني تحصيلي دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد.

جدول 9-4: ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين تحريف شناختي و بدبيني تحصيلي
تحريف شناختي
و مؤلفههاي آن
r
P
تفکر همه يا هيچ
**475/0
001/0
تعميم مبالغه آميز
**480/0
001/0
فيلتر ذهني
**334/0
001/0
بي توجهي
**363/0
001/0
نتيجه گيري شتابزده
**238/0
007/0
درشتبيني-ريزبيني
**336/0
001/0
استدلال حسي
**325/0
001/0
بايد-بهتر
143/0
104/0
برچسبزني
**261/0
003/0
شخصي سازي
118/0
181/0
تحريف شناختي
**451/0
001/0
130 n=01/0 **pو 05/0 *p

اطلاعات جدول 9-4 نشان ميدهد که ضريب همبستگي پيرسون بين “کل تحريف شناختي” و “بدبيني تحصيلي” رابطهاي قوي به اندازه 45/0 نشان ميدهد. با توجه به اينکه سطح معنيداري همبستگي بدست آمده کمتر از 01/0 است (01/0p، 451/0=r)، رابطه معنيدار بوده و ميتوان گفت که هر چه ميزان کل تحريف شناخي در دانشجويان بالاتر باشد ميزان بدبيني تحصيلي آنان نيز بالاتر است. بنابراين فرضيه 2 تحقيق تأييد ميشود.
از بين مؤلفههاي تحريف شناختي نيز به ترتيب “تعميم مبالغه آميز”(01/0p، 480/0=r)، “تفکر همه يا هيچ”، (01/0p، 475/0=r)، “بي توجهي”(01/0p، 363/0=r)، “درشت بيني–ريز بيني”(01/0p، 336/0=r)، “استدلال حسي”(01/0p، 325/0=r)، “برچسب زني” (01/0p، 261/0=r)، “نتيجه گيري شتابزده” (01/0p، 238/0=r)، روابط مستقيمي با بدبيني تحصيلي دانشجويان دارند که با توجه به پايينتر بودن سطح معنيداري از 05/0 ، (05/0P) روابط ياد شده معنيدار است و ميتوان گفت هر چه ميزان تعميم مبالغه آميز، تفکر همه يا هيچ، بي توجهي، درشت بيني-ريز بيني، استدلال حسي، برچسب زني، نتيجه گيري شتابزده در دانشجويان بالاتر باشد، ميزان بدبيني تحصيلي آنها نيز بيشتر است.
اما همانطور که مشاهده ميشود بدبيني تحصيلي با مؤلفههاي “شخصي سازي” و “بايد بهتر” رابطه معنيداري ندارد، چرا که سطح معنيداري روابط بدست آمده در اين موارد بالاتر از 05/0 است (05/0P).

3-4-4فرضيه 3- بين تحريف شناختي و ناکارآمدي تحصيلي دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد.
جدول 10-4: ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين تحريف شناختي و ناکارآمدي تحصيلي
تحريف شناختي
و مؤلفههاي آن
r
P
تفکر همه يا هيچ
**349/0
001/0
تعميم مبالغه آميز
138/0
118/0
فيلتر ذهني
123/0
164/0
بي توجهي
**315/0
001/0
نتيجه گيري شتابزده
**328/0
001/0
درشتبيني-ريزبيني
*217/0
013/0
استدلال حسي
**266/0
002/0
بايد-بهتر
162/0
066/0
برچسبزني
**362/0
001/0
شخصي سازي
**342/0
001/0
تحريف شناختي
**340/0
001/0
130 n=01/0 **pو 05/0 *p
اطلاعات جدول 10-4 نشان ميدهد که ضريب همبستگي پيرسون بين “کل تحريف شناختي” و “ناکارآمدي تحصيلي” رابطهاي قوي به اندازه 34/0 نشان ميدهد. با توجه به اينکه سطح معنيداري همبستگي بدست آمده کمتر از 01/0 است (01/0p، 340/0=r)، رابطه معنيدار بوده و ميتوان گفت که هر چه ميزان کل تحريف شناختي در دانشجويان بالاتر باشد ميزان ناکارآمدي تحصيلي آنان نيز بالاتر است. بنابراين فرضيه 3 تحقيق تأييد ميشود.
از بين مؤلفههاي تحريف شناختي نيز به ترتيب “برچسب زني”(01/0p، 362/0=r)، “تفکر همه يا هيچ”، (01/0p، 349/0=r)، “شخصي سازي”(01/0p،342/0=r)،”نتيجه گيري شتابزده “(01/0p، 328/0=r)، “بي توجهي”(01/0p، 315/0=r)، “استدلال حسي” (01/0p، 266/0=r) و “درشت بيني-ريزبيني” (05/0p، 217/0=r)، روابط مستقيمي با ناکارآمدي تحصيلي دانشجويان دارند که با توجه به پايينتر بودن سطح معنيداري از 05/0 ، (05/0P) روابط ياد شده معنيدار است و ميتوان گفت هر چه ميزان برچسب زني، تفکر همه يا هيچ، شخصي سازي، نتيجه گيري شتابزده، بي توجهي، استدلال حسي و درشت بيني –ريزبيني در دانشجويان بالاتر باشد، ميزان ناکارآمدي تحصيلي آنها نيز بيشتر است. اما همانطور که مشاهده ميشود ناکارآمدي تحصيلي با مؤلفههاي “تعميم مبالغه آميز”، “فيلتر ذهني” و “بايد/بهتر” رابطه معنيداري ندارد، چرا که سطح معنيداري روابط بدست آمده در اين موارد بالاتر از 05/0 است (05/0P).
جدول 11-4: ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين تحريف شناختي و کل تحليل رفتگي آموزشي
تحريف شناختي
و مؤلفههاي آن
r
P
تفکر همه يا هيچ
**540/0
001/0
تعميم مبالغه آميز
**403/0
001/0
فيلتر ذهني
**262/0
003/0
بي توجهي
**260/0
003/0
نتيجه گيري شتابزده
**402/0
001/0
درشتبيني-ريزبيني
**330/0
001/0
استدلال حسي
**452/0
001/0
بايد-بهتر
*225/0
010/0
برچسبزني
**465/0
001/0
شخصي سازي
**400/0
001/0
تحريف شناختي
**530/0
001/0
130 n=01/0 **pو 05/0 *p

با توجه به اطلاعات جدول 11-4 مشاهده ميشود که ضريب همبستگي پيرسون بين “کل تحريف شناختي” و “کل تحليل رفتگي آموزشي ” رابطهاي قوي به اندازه 53/0 نشان ميدهد. با توجه به اينکه سطح معنيداري همبستگي بدست آمده کمتر از 01/0 است (01/0p، 530/0=r)، رابطه معنيدار بوده و ميتوان گفت که هر چه ميزان کل تحريف شناخي در دانشجويان بالاتر باشد ميزان کل تحليل رفتگي آموزشي آنان نيز بالاتر است. همانطور که در جدول بالا مشاهده ميشود، همه مؤلفههاي تحريف شناختي نيز با کل تحليل رفتگي آموزشي رابطه معنيداري دارند. در همه روابط سطح معني داري پايين تر از 01/0 است (01/0P). شدت رابطه مؤلفههاي تحريف شناختي با کل تحليل رفتگي آموزشي به ترتيب عبارتند از؛ “تفکر همه يا هيچ”(01/0p، 540/0=r)، “برچسب زني”، (01/0p، 465/0=r)، “استدلال حسي “(01/0p، 452/0=r)، “تعميم مبالغه آميز”(01/0p، 403/0=r)، “نتيجه گيري شتابزده “(01/0p، 402/0=r)، “شخصي سازي” (01/0p، 400/0=r)، “درشت بيني-ريزبيني” (01/0p، 330/0=r)،”فيلتر ذهني”(01/0p، 262/0=r)، “بي توجهي” (01/0p، 260/0=r) و “بايد بهتر” (05/0p، 265/0=r)، روابط مستقيمي با تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان دارند که با توجه به پايينتر بودن سطح معنيداري از 05/0 ، (05/0P) روابط ياد شده معنيدار است و ميتوان گفت هر چه ميزان مؤلفههاي تحريف شناختي در دانشجويان بالاتر باشد، ميزان تحليل رفتگي آموزشي آنها نيز بيشتر است.

4-4-4فرضيه 4- بين باورهاي غير منطقي و خستگي هيجاني دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد.

جدول 12-4: ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و خستگي هيجاني
باورهاي غير منطقي
و مؤلفههاي آن
r
P
ضرورت تأييد از جانب ديگران
**329/0
001/0
انتظار بيش از حد از خود
**299/0
001/0
تمايل به سرزنش خود
**293/0
001/0
واکنش به ناکامي
**324/0
001/0
بي مسؤوليتي عاطفي
*220/0
012/0
بيش نگراني توأم با اضطراب
**398/0
001/0
اجتناب از مشکلات
042/0
614/0
وابستگي به ديگران
**241/0
006/0
نا اميدي نسبت به تغيير
**376/0
001/0
کمال گرايي
**368/0
001/0
باورهاي غير منطقي
**346/0
001/0
130 n=01/0 **pو 05/0 *p

با توجه به اطلاعات جدول 12-4 مشاهده ميشود که ضريب همبستگي پيرسون بين “کل باورهاي غير منطقي” و “خستگي هيجاني” رابطهاي متوسط به اندازه 35/0 نشان ميدهد. با توجه به اينکه سطح معنيداري همبستگي بدست آمده کمتر از 01/0 است (01/0p، 346/0=r)، رابطه معنيدار بوده و ميتوان گفت که هر چه ميزان کل باورهاي غير منطقي در دانشجويان بالاتر باشد ميزان خستگي هيجاني آنان نيز بالاتر است. بنابراين فرضيه 4 تحقيق تأييد ميشود.
از بين مؤلفههاي باورهاي غير منطقي نيز به ترتيب “بيش نگراني توأم با اضطراب “(01/0p، 398/0=r)، “کمال گرايي”، (01/0p، 368/0=r)، “نا اميدي نسبت به تغيير” (01/0p، 376/0=r)، “ضرورت تأييد از جانب ديگران”(01/0p، 329/0=r)، “واکنش به ناکامي”(01/0p، 324/0=r)، “انتظار بيش از حد از خود” (01/0p، 188/0=r)، “تمايل به سرزنش خود” (05/0p، 293/0=r) و “بي مسؤوليتي عاطفي” (05/0p، 220/0=r)، روابط مستقيمي با خستگي هيجاني دانشجويان دارند که با توجه به پايينتر بودن سطح معنيداري از 05/0 ، (05/0P) روابط ياد شده معنيدار است و ميتوان گفت هر چه ميزان مؤلفههاي ياد شده در دانشجويان بالاتر باشد، ميزان خستگي هيجاني آنها نيز بيشتر است. اما همانطور که مشاهده ميشود خستگي هيجاني با مؤلفه “اجتناب از مشکلات” رابطه معنيداري ندارد، چرا که سطح معنيداري رابطه بدست آمده، بالاتر از 05/0 است (05/0P).

5-4-4فرضيه 5- بين باورهاي غير منطقي و بدبيني تحصيلي دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد.

جدول 13-4: ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و بدبيني تحصيلي
باورهاي غير منطقي
و مؤلفههاي آن
r
P
ضرورت تأييد از جانب ديگران
**317/0
001/0
انتظار بيش از حد از خود
**289/0
001/0
تمايل به سرزنش خود
**397/0
001/0
واکنش به ناکامي
**312/0
001/0
بي مسؤوليتي عاطفي
*212/0
017/0
بيش نگراني توأم با اضطراب
**350/0
001/0
اجتناب از مشکلات
166/0
059/0
وابستگي به ديگران
149/0
090/0
نا اميدي نسبت به تغيير
**472/0
001/0
کمال گرايي
**454/0
001/0
باورهاي غير منطقي
**434/0
001/0
130 n=01/0 **pو 05/0 *p

با توجه به اطلاعات جدول 13-4 مشاهده ميشود که ضريب همبستگي پيرسون بين “کل باورهاي غير منطقي” و “بدبيني تحصيلي” رابطهاي قوي به اندازه 43/0 نشان ميدهد. با توجه به اينکه سطح معنيداري همبستگي بدست آمده کمتر از 01/0 است (01/0p، 434/0=r)، رابطه معنيدار بوده و ميتوان گفت که هر چه ميزان کل باورهاي غير منطقي در دانشجويان بالاتر باشد ميزان بدبيني تحصيلي آنان نيز بالاتر است. بنابراين فرضيه 5 تحقيق تأييد ميشود.
از بين مؤلفههاي باورهاي غير منطقي نيز به ترتيب “نااميدي نسبت به تغيير”(01/0p، 479/0=r)، “کمال گرايي”، (01/0p، 454/0=r)، “تمايل به سرزنش خود” (01/0p، 397/0=r)، “بيش نگراني توأم با اضطراب”(01/0p، 350/0=r)، “ضرورت تأييد از جانب ديگران”(01/0p، 317/0=r)، “واکنش به ناکامي” (01/0p، 312/0=r)، “انتظار بيش از حد از خود” (01/0p، 289/0=r) و “بي مسؤوليتي عاطفي” (05/0p، 212/0=r)، روابط مستقيمي با بدبيني تحصيلي دانشجويان دارند که با توجه به پايينتر بودن سطح معنيداري از 05/0 ، (05/0P) روابط ياد شده معنيدار است و ميتوان گفت هر چه ميزان مؤلفههاي ياد شده در دانشجويان بالاتر باشد، ميزان بدبيني تحصيلي آنها نيز بيشتر است.
اما همانطور که

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع آموزشي، رفتگي، ميانگين، بررسي Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع ویژگیهای شخصیت، ویژگیهای شخصیتی، یژگیهای شخصیتی، سبکهای یادگیری