تحقیق رایگان با موضوع گزارشهای مالی، اطلاعات مالی، صاحبان سهام، بازار اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

ت مقایسه: بدون وجود استانداردها مبنایی محدود برای مقایسه وجود خواهد داشت. بنابراین استانداردهایی باید وجود داشته باشند تا استفاده کنندگان بتوانند به هنگام تخصیص سرمایه، شرکتها را با یکدیگر مقایسه کنند.
امکان دستیابی سریع به اطلاعات: وجود یک روش ثابت برای سازماندهی ارائه اطلاعات، استفاده کنندگان را در دستیابی مؤثر به اطلاعات و تصمیم گیری سریع یاری می رساند.
توجه به استفاده کنندگان: در تمام دنیا توجه شرکتها به سمت نیازهای مشتریان تغییر جهت یافته است. همانطوری که شرکتهای موفق ترکیب تولیدات و خدمات خود را با نیازهای مشتریان خود هماهنگ می سازند، تهیه کنندگان گزارشهای مالی نیز باید به همین نحود عمل نمایند. بنابراین بد نیست که اطلاعات مالی از نظر ارزشی که برای استفاده کنندگان دارد طبقه بندی شوند.
توازن بین هزینه و فایده: همانطوری که هزینه و فایده در شکل عملیات تولید کالاها مهم است، این معیار در تهیه گزارشهای مالی نیز عامل مهم و تأثیر گذاری است.
از آنجایی که ارزیابی هزینه و فایده تهیه اطلاعات مالی در سیستم گزارشگری مالی مشکل و پیچیده است استانداردهای گزارشگری روش هوشیارانه ای را برگزیده است و از این رو ایده هایی را که توسط استفاده کنندگان حمایت و منجر به تهیه اطلاعات واقعاً سودمند می شود را پیشنهاد کرده و در عین حال محدودیتهایی را در افشا برای کاستن از هزینه های غیر ضروری پیشنهاد کرده است.
2-2-3 اطلاعات مالي براي چه اشخاصي ارائه مي‌گردد؟
در پاسخ به اين سؤال كه «اطلاعات مالي براي چه افرادي افشاء شود؟» مي‌توان گفت كه گزارش‌هاي مالي اساساً براي صاحبان سهام ساير سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان تهيه و ارائه مي‌شود. نظر هيئت استانداري حسابداري مالي در اين زمينه چنين است:
«گزارش مالي بايد اطلاعاتي را فراهم كند كه براي سرمايه‌گذاران، اعتباردهندگان فعلي و بالقوه و ساير استفاده‌كنندگان در تصميم‌گيري‌هاي معقول سرمايه‌گذاري، اعطاي اعتبار و ساير تصميمات مشابه مفيد واقع شود.» (هيات استاند اردهاي حسابداري مالي ٬ 1978 ٬ ص 30).
اما كاركنان، مشتريان، ارگان‌هاي دولتي و سايرين نيز به نحوي استفاده‌كننده گزارش‌هاي مالي مي‌باشند. تصميمات سرمايه‌گذاران اساساً در ارتباط با خريد، فروش و يا نگهداري سهام اتخاذ مي‌شود و تصميم‌گيري‌هاي اعتبار دهندگان اساساً به افزايش مدت و ميزان اعتبار اعطايي به واحدهاي تجاري مربوط مي‌گردد. البته صاحبان سهام در مورد ادامه كار، تشويق يا عزل مديريت و همچنين تصويب يا رد پيشنهادهاي ارائه شده در زمينه ايجاد تغييرات عمده در خط ‌مشي واحد تجاري نيز تصميماتي اتخاذ مي‌نمايند. هدف‌هاي افشاي اطلاعات براي كاركنان، مشتريان و سايرين به‌طور مشخص تدوين نشده است. اما فرض بر اين است كه اطلاعات مفيد براي سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان، براي سايرين نيز مفيد است (هندريكسن8 ٬ 1993 ٬ صص 852-851).
استفاده‌كنندگان صورت‌هاي مالي و نيازهاي اطلاعات آنها براساس استانداردهاي حسابداري ايران (كميته فني سازمان حسابرسي، 1384، صص 447-446) به شرح زير است:
سرمايه‌گذاران
اعطا كنندگان تسهيلات مالي
تأمين كنندگان كالا و خدمات و ساير بستانكاران
مشتريان
كاركنان
دولت
جامعه
ساير استفاده‌ كنندگان

2-3 ارائه مجدد صورتهای مالی
طبق استانداردهاي حسابداري ايران، صورت هاي مالي منتشر شده يك يا چند دوره قبل، ممكن است شامل اشتباهات با اهميتي باشد كه تصوير مطلوب را مخدوش و در نتيجه قابليت اتكاي صورت هاي مالي مزبور را كاهش دهد. اصلاح چنين اشتباهاتي نبايد از طريق منظور كردن آن در سود و زيان سال جاري انجام گيرد، بلكه بايد با ارائه مجدد ارقام صورت هاي مالي سال يا سال هاي قبل به چنين منظوري دست يافت. در صورت تغيير در رويه حسابداري، ارقام سال جاري، بر مبناي رويه جديد منعكس و ارقام مقايسه اي سنوات قبل نيز بر مبناي رويه جديد ارائه مجدد مي شود.
بند 38 استاندارد حسابداري شماره 6 ايران خاطر نشان مي سازد: اثر تعديلات سنواتي بايد از طريق اصلاح مانده سود (زيان) انباشته ابتداي دوره در صور تهاي مالي منعكس گردد. اقلام مقايسه اي صورت هاي مالي نيز بايد ارائه مجدد شود، مگر آن كه اين امر عملي نباشد. در چنين شرايطي موضوع بايد در يادداشت هاي توضيحي افشا گردد. همچنين ميزان و ماهيت اقلام تشكيل دهنده تعديلات سنواتي و دلايل توجيهي تغيير در رويه حسابداري و اين امر كه اقلام مقایسه ای صورت هاي مالي ارائه مجدد شده است (يا عملي نبودن ارائه مجدد) بايد در يادداشت هاي توضيحي افشا شود.
در سا لهاي اخير، تعداد صورتهاي مالي تجديد ارائه شده توسط شركتهاي سهامي عام به طور قابل ملاحظه اي در حال افزايش است. افزايش تجديد ارائه، مبين اين موضوع است صور تهاي مالي منتشر شده دوره يا دوره هاي قبل توسط مديريت كه مورد تاييد استفاده كنندگان جهت اتخاذ تصميم واقع شده است به طور نادرست ارائه شده و غيرقابل اتكا است. در حقيقت، ارائه مجدد صورت هاي مالي، اعتقاد سرمايه گذاران را پيرامون توانايي، اعتماد، صداقت و اعتبار گزارشگري مالي تنزل مي دهد.
در واكنش به افزايش تجديد ارائه صور تهاي مالي، اظهارنظرهايي انجام شده است. به عنوان نمونه، كميسيون بورس و اوراق بهادار ايالات متحده9 در ارتباط با افزايش تعداد صورتهاي مالي تجديد ارائه شده اي ابراز نگراني نموده است كه عامل اصلي آن اصلاح اشتباه ناشي از شناسايي درآمد باشد و خاطر نشان كرده است كه افزايش ارائه مجدد به اعتماد و اطمينان سرمايه گذاران خدشه وارد مي نمايد. در همين ارتباط، ديوان محاسبات آمريكا10 در سال 2002 گزارشي را براي مجلس سنا ارسال نمود. اين گزارش حاكي از لطمه ديدن اعتماد سرمايه گذاران به دليل افزايش صورت هاي مالي تجديد ارائه شده بود و در آن بيان شده بود كه اشتباهات حسابداري، مشكل جدي براي بازار اوراق بهادار است.
2-3-1 دلائل ارائه مجدد صورت هاي مالي
حجم زياد رسوايي هاي حسابداري در طي چند سال اخير منجر به سلب اعتماد عمومي از شركت هاي بزرگ و مؤسسات حسابرسي آنها شده است. تمام اين رسوايي ها، همراه با ارائه مجدد صورتهاي مالي بوده است. به بيان ديگر، كليه شركت هايي كه در سال هاي اخير ورشكست شده اند اقدام به تجديد ارائه صورت هاي مالي خود نموده اند. در اغلب موارد، ارائه مجدد صورت هاي مالي بيانگر وجود مشكلات در سيستم كنترل داخلي و حاكميت شركتي در شركت هايي بوده است كه شهرت و ارزش آن ها در بازار آسيب ديده و حتي در برخي اوقات منجر به ورشكستگي آن ها شده است.
مديران شركت ها انگيزه هاي متعددي براي تجديد ارائه صورت هاي مالي دارند. طبق نتايج پژوهش وانگ ژیا (2006) قدرت سودآوري ضعيف، پايين بودن كيفيت سود، درجه اهرم بالا، كوچك بودن اندازه شركت و پايين بودن ارزش شركت، احتمال وقوع ارائه مجدد صورت هاي مالي را تا حد زيادي افزايش مي دهند.
بررسي انجام شده از سوي دي چو و همكاران11 (1996) و پالم روس و همكاران12 (2004) نشان مي دهد كه واكنش بازار سرمايه به ارائه مجدد صورت هاي مالي در اثر دو عامل اصلي صورت مي گيرد:
تنزل چشم انداز آتي شركت، وافزايش عدم اطمينان در مورد اين چشم انداز.
عموما چشم انداز آتي شركت زماني تنزل مي يابد كه از طريق ارائه مجدد صورت هاي مالي، سود خالص آن كاهش پيدا كند. تجديد ارائه، علاوه بر خدشه دار كردن روند مطلوب آينده شركت ها باعث ايجاد حس عدم اطمينان پيرامون اعتبار مديريت و سيستم گزارش دهي شركت ها به خصوص در زماني مي شود كه كلاهبرداري صورت گيرد. اگر مديريت سعي در گمراهي سهامداران داشته باشد، اعتماد آن ها به اطلاعات ارائه شده از سوي مديريت كاهش مي يابد و متعاقب آن ديدگاه سرمايه گذاران تا حد زيادي نسبت به شركت تغيير مي كند. در حقيقت، صورت هاي مالي تجديد ارائه شده به صورت شفاف و صريح، پيام و علامتي پيرامون قابل اتكا نبودن صورت هاي مالي دوره هاي گذشته و كيفيت پايين آنها ارائه مي نمايد. بنابراين، پس از ارائه مجدد، انتظارات سرمايه گذاران در ارتباط با جريان هاي نقدي آتي و نرخ بازده مورد انتظار آنها تغيير مي يابد
تجديدنظر در سودهاي مورد انتظار آتي، تجديدنظر در نرخ رشد مورد انتظار، عدم اطمينان به شايستگي و صداقت مديريت، و مشاهدات و درك در مورد كيفيت سود از جمله عوامل اثرگذار در كاهش ارزش بازار شركت هستند. برخي از اين عوامل، ارزش شركت را از طريق كاهش مستقيم جريان هاي نقدي آتي، تقليل مي دهند و برخي ديگر، ارزش شركت را از طريق نرخ مورد استفاده توسط سرمايه گذاران براي تنزيل جريان هاي نقدي آتي كاهش مي دهند. مطالعات قبلي نشان مي دهد، ارائه مجدد موجب كاهش سودهاي مورد انتظار آتي و افزايش نرخ هزينه سرمايه شركت مي شود و با توجه به روش مورد استفاده براي محاسبه هزينه سرمايه، بلافاصله متعاقب ارائه مجدد نرخ هزينه سرمايه در ماه به طور ميانگين بين 7 الي 19 درصد افزايش مي يابد، شركتهاي با كيفيت پايين افشا،نرخ هز ينه سرمايه بالاتري دارند و كيفيت پايين سود منجر به افزايش نرخ هزينه سرمايه مي گردد.
دميركن(2006) شركت ها را بر مبناي دلايل ارائه مجدد طبقه بندي نمود. طبقات مختلف شامل شناسايي درآمد، مخارج تجديد ساختار، طبقه بندي مجدد، معامله با اشخاص وابسته، ماليات مربوطه و ساير موارد بودند. نتايج پژوهش وانگ ژيا13 (2006) نشان داد دليل اصلي ارائه مجدد صورت هاي مالي اصلاح اشتباه ناشي از شناسايي درآمد دوره هاي گذشته است. در سال 2002 نيز وو در پژوهش خود به همين نتايج دست يافته بود.
در يكي از روش هاي طبقه بندي، ارائه مجددها به سه دسته بد، خوب و خنثي تقسيم مي شوند. چنانچه به دليل ارائه مجدد، سودخالص يا درآمد كاهش يابد به آن ارائه مجدد بد گفته مي شود. اگر سودخالص يا درآمد افزايش پيدا كند ارائه مجدد خوب ناميده مي شود. ارائه مجدد خنثي به حالتي گفته مي شود كه چند تغيير خوب و چند تغيير بد اتفاق مي افتند و يكديگر را خنثي مي كنند (فريدر و شانتي كومار14 ،2007)
ارائه مجدد صورت هاي مالي بر اساس ميزان و شدت ارائه، به دو دسته طبقه بندي مي شوند (گرتسن و همكاران15 ، 2006) ميزان تحريف اطلاعات مربوط به ارزش؛ و قصد و نيت مديريت.
ميزان تحريف اشاره به آن دارد كه كاهش در ارزش شركت در نتيجه تأثير ارائه مجدد صورت هاي مالي چه ميزان بوده است؟ و قصد و نيت مديريت اشاره به آن دارد كه آيا مديريت به صورت آگاهانه با هدف قبلي اطلاعات مالي را طوري اندازه گيري و افشا مي نمايد تا احتمال ارائه مجدد آن وجود داشته باشد؟ تحريف و نيت مواردي هستند كه توسط بازار و ساير سهامداران تشخيص داده مي شوند.
2-3-2 واكنش به علل ارائه مجدد صورت هاي مالي
اگرچه ممكن است فشارها و مشكلات ديگري نيز وجود داشته باشد كه جايگاه شركت را تنزل دهد، به هر حال، عوامل مهم اثرگذار بر ميزان نيت و قصد مديريت و ميزان تحريف صورت هاي مالي، شرح داده شدند. درباره واكنش به عوامل موثر بر ارائه مجدد صورت هاي مالي، محققان پنج روش ارائه نمود هاند كه مي توان با استقرار، تقويت و به كارگيري آن ها ميزان آسيب وارده به شهرت و اعتبار مديريت و شركت را محدود نمود. به بيان ديگر، محققان معتقدند با به كارگيري صحيح راه حل هاي مطرح شده، مي توان ميزان قصد و نيت مديريت و تحريف صورتهاي مالي را كنترل نمود.
روش هاي مطرح شده توسط محققان براي واكنش به علل ارائه مجدد عبارتند از:
تاييد ماهيت مشكلات
پذيرش خطا و تقصير
ارتباطات آزادانه
حاكميت شركتي
رعايت هنجارها
تاييد ماهيت مشكلات و ارتباطات آزادانه، معمولا ميزان تحريف صورت هاي مالي را كاهش مي دهند، حاكميت شركتي و رعايت هنجارها، عمدتاً منجر به كاهش ميزان قصد و نيت بدخواهانه مديريت مي شوند، و پذيرش خطا و تقصير، هم موجب كاهش نيت بدخواهانه و هم موجب كاهش تحريف خواهد شد.
2-3-3 واكنش بازار نسبت به ارائه مجدد صورت هاي مالي
به طور كلي، در ادبيات حسابداري، به واكنش بازار نسبت به اعلان ارائه مجدد صورت هاي مالي و مطالعه ويژگي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع گزارشگری مالی، صورتهای مالی، استانداردهای حسابداری، صورت های مالی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع رشد شرکت، فرصتهای رشد، ضریب واکنش سود، تامین مالی