تحقیق رایگان با موضوع گرایش کارآفرینانه، معنادار بودن، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

باشند كه نشانگر تائيد تحليل عاملي تائيدي در اين مرحله مي باشد. به عبارت دیگر معلوم می گردد که سوالات، 3 بعد را به خوبی سنجیده اند.
در مرحله دوم نیز محقق باید از طریق تحلیل عاملی مرحله دوم، ثابت کند که آیا ابعاد به درستی متغیر را سنجیده اند یا خیر؟

شكل 4-7- تحليل عاملي تائيدي مرحله دوم متغير مستقل در حالت تخمين استاندارد

در تحليل عاملي مرحله دوم، به رابطه بين ابعاد و متغیر، بار عاملي مي گويند. بايد همه بارهاي عاملي(در حالت تخمین استاندارد) همگي بزرگتر از 5/0 باشند تا پذيرفته شوند(هرچند بین 3/0 تا 6/0 نیز گفته می شود). در شكل بالا همه بارهاي عاملي هر سه شاخص بزرگتر از 5/0 هستند پس مي توان گفت كه اين ابعاد به خوبي متغیر گرایش کارآفرینانه را سنجيده اند.

شكل 4-8- تحليل عاملي تائيدي مرحله دوم متغير مستقل در حالت ضریب معناداری

منظور از معنادار بودن يك ضريب، اين است كه عدد معنادار بودن آن بايد بزرگتر از 96/1 يا كوچكتر از 96/1- باشد. در شكل فوق تمام بارهای عاملی در حالت ضريب معناداري بزرگتر از 96/1 مي باشند كه نشانگر تائيد تحليل عاملي تائيدي در اين مرحله مي باشد. به عبارت دیگر معلوم می گردد که 3 بعد مذکور به خوبی متغیر گرایش کارآفرینانه را به خوبی سنجیده اند.

تحليل عاملي تائيدي متغير میانجی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع عملکرد صادرات، عملکرد صادراتی، مهارت های کارآفرینانه، کسب و کار Next Entries منابع و ماخذ مقاله وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، جریان وجوه نقد آزاد، بورس اوراق بهادار