تحقیق رایگان با موضوع کیفیت خدمات، زمان گذشته، خدمات بهداشتی، توسعه شهر

دانلود پایان نامه ارشد

به زمان گذشته
تعداد 159نفر از مجموع 303 پرسشنامه که 52.48 درصد را تشکیل می دهد که از کیفیت خدمات تجاری رضایت داشتند و اعتقاد دارند که کیفیت خدمات تجاری بهتر شده است.
جدول 4-16- میزان و درصد رضایت از کیفیت خدمات تجاری
درصد
تعداد
کیفیت خدمات تجاری
46.86
142
خیلی بهتر شده
52.48
159
بهتر شده
0.66
2
فرقی نکرده
0.00
0
بدتر شده
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ،1393
نمودار4- 16- میزان رضایت از کیفیت خدمات تجاری

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
4-5-2- کیفیت خدمات اداری – اعتباری شاندرمن نسبت به زمان گذشته
از اطلاعات جمع اوری شده بدست امد که 65 درصد پاسخگویان از کیفیت خدمات اداری – اعتباری نسبت به گذشته رضایت دارند . و معتقدند که کیفیت خدمات بهتر شده است.
جدول 4-17- میزان ودرصد رضایت از کیفیت خدمات اداری – اعتباری
درصد
تعداد
کیفیت خدمات اداری- اعتباری
27.07
82
خیلی بهتر شده
65.34
198
بهتر شده
6.93
21
فرقی نکرده
0.66
2
بدتر شده
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
نمودار 4-17- میزان رضایت از کیفیت خدمات اداری – اعتباری

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393

4-5-3- کیفیت خدمات اموزشی – فرهنگی شاندرمن نسبت به زمان گذشته
از جمله روستاهای همجوار با شهر شاندرمن می توان به شالکه، پیرسرا ، سیاهمرد ، چاله سرا ، به علت نزدیکی به شهر شاندرمن واحدهای اموزشی در این روستاها بها داده نشده و روستاییان از واحدهای اموزشی شهر شاندرمن استفاده می کنند که این خود باعث نارضایتی اکثریت مردم از این وضعیت بوده است . ولی از کیفیت خدمات اموزشی شهر رضایت داشتند که 99.67 درصد بهتر و خیلی بهتر را انتخاب کرده اند.
جدول4- 18- میزان و درصد رضایت از کیفیت خدمات اموزشی
درصد
تعداد
کیفیت خدمات اموزشی
41.92
127
خیلی بهتر شده
57.75
175
بهتر شده
0.33
1
فرقی نکرده
0.00
0
بدتر شده
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
نمودار 4-18- میزان رضایت از کیفیت خدمات اموزشی

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
4-5-4- کیفیت خدمات بهداشتی – درمانی شاندرمن نسبت به زمان گذشته
در روستاییان به علت کمبود امکانات خدمات بهداشتی – درمانی در روستاها و خود شهر شاندرمن اکثریت از مرکز شهرستان از این خدمات استفاده می کنند که این خود باعث ناراضیتی اکثریت مردم از این وضعیت بوده است . 52.80 درصد روستاهای که این خدمات در ان روستا وجود داشته اظهار داشتند که بهتر شده است.
جدول 4-19- میزان و درصد رضایت از کیفیت خدمات بهداشتی
درصد
تعداد
کیفیت خدمات بهداشتی
35.98
109
خیلی بهتر شده
52.80
160
بهتر شده
11.22
34
فرقی نکرده
0.00
0
بدتر شده
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
نمودار 4-19- میزان رضایت از کیفیت خدمات بهداشتی

ماخذ: مطالعات میدانی ،1393
4-5-5- کیفیت خدمات کشاورزی شاندرمن نسبت به زمان گذشته
52.48 درصد از پاسخگویان معتقدند که کیفیت خدمات کشاورزی شاندرمن نسبت به زمان گذشته بهتر شده است. و34.32 درصد هم گزینه فرقی نکرده است را انتخاب کرده اند که امار قابل توجه ای می باشد.
جدول 4-20- میزان و درصد رضایت از خدمات کشاورزی
درصد
تعداد
کیفیت خدمات کشاورزی
13.20
40
خیلی بهتر شده
52.48
159
بهتر شده
34.32
104
فرقی نکرده
0.00
0
بدتر شده
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
نمودار 4-20 میزان رضایت از کیفیت خدمات کشاورزی

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
4-6- اثرات شاندرمن بر ساختار اقتصادی روستاهای پیرامونی
کشاورزی در ایران بزرگترین بخش اقتصادی پس از بخش خدمات است که حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص میدهد.همچنین محل اشتغال بخش وسیعی از جمعیت کشور است. بدین ترتیب رشد این بخش تا حدود زیادی تعیین کننده رشد اقتصادی کشور است.
4-6-1- تاثیر توسعه اقتصادی شهر شاندرمن بر روستاهای پیرامونی
از استخراج پرسشنامه به این نتیجه می رسیم که 47.52درصد نظرشان این بود که شهر شاندرمن تاثیرش بر روستاهای پیرامونی متوسط بوده است.
جدول 4-21- تعداد و درصد تاثیر توسعه اقتصادی در روستا
درصد
تعداد
تاثیرتوسعه اقتصادی در روستا
3.30
10
بسیار زیاد
15.51
47
زیاد
47.52
144
متوسط
27.07
82
کم
6.60
20
بسیار کم
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
نمودار 4-21- تعداد تاثیر توسعه اقتصادی در روستا

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
4-6-2- تاثیر شهر شاندرمن در افزایش تولید و کشت دوم
از استخراج پرسشنامه به این نتیجه می رسیم که 59.73 درصد گزینه های متوسط به بالا را که شهر شاندرمن در افزایش تولید و کشت دوم نقش چندانی نداشته است.
جدول 4-22- تعداد ودرصد افزایش تولید
درصد
تعداد
تاثیرافزایش تولید – کشت دوم
22.78
69
بسیار زیاد
17.49
53
زیاد
49.17
149
متوسط
9.57
29
کم
0.99
3
بسیار کم
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
نمودار 4-22- تعداد افزایش تولید

ماخذ: مطالعات میدانی ،1393
4-6-3- اثرات شهر شاندرمن در ایجاد اشتغال
نتایج بدست امده از استخراج پرسشنامه نشان می دهد که شهر باعث اشتغال کاذب در برخی از روستاها شده است که اکثر این مشاغل فصلی می باشند و یک درامد ثابتی را برای نیروی جوان روستایی به همراه ندارد . که در نتایج بدست امده 65.67 درصد از پاسخ دهندگان گزینه های کم و بسیار کم را انتخاب کرده اند.
جدول 4-23- تعداد و درصد ایجاد اشتغال روستاهای پیرامون
درصد
تعداد
افزایش شغل
3.63
11
بسیار زیاد
8.91
27
زیاد
21.79
66
متوسط
45.21
137
کم
20.46
62
بسیار کم
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
نمودار 4-23- تعداد ایجاد اشتغال روستاهای پیرامون

ماخذ: مطالعات میدانی ،1393
4-6-4- رضایتمندی اقشار جامعه از تبدیل شاندرمن به شهر
در کل از نتایج به عمل امده بیشترین قشری که از تبدیل شاندرمن به شهر رضایت داشته اند83.50 درصد تجار و مغازه داران بوده اند که هم باعث افزایش درامد مغازه داران شده و هم قیمت واحد های تجاری افزایش یافته است که خود در افزایش درامدشان نقش داشته است.
جدول 4- 24- تعداد ودرصد رضایتمندی اقشار جامعه ازتبدیل شاندرمن به شهر
درصد
تعداد
بیشترین رضایت اقشار جامعه
0.66
2
کشاورزان
83.50
253
تجار و مغازه داران
7.59
23
کارمندان
8.25
25
کارگران
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
نمودار 4-24- تعداد رضایتمندی اقشار جامعه از تبدیل شاندرمن به شهر

ماخذ: مطالعات میدانی ،1393
4-7- اثرات شهر شاندرمن بر ساختار اجتماعی – جمعیتی
4-7-1- تاثیر شاندرمن بر ساختار جمعیتی روستاهای پیرامون
در ارزیابی سطح ارتباط اجتماعی روستاهای پیرامونی با شهر شاندرمن می توان گفت که ارتباط روستاهای پیرامونی با شهر شاندرمن در سطح زیادی است که 66.11 درصد از متوسط به بالا می باشد.
جدول 4- 25- تعداد ودرصد تاثیر شاندرمن بر بهبود روابط اجتماعی
درصد
تعداد
تاثیر در ساختار اجتماعی – جمعیتی
27.72
84
بسیار زیاد
38.29
116
زیاد
20.13
61
متوسط
12.54
38
کم
1.32
4
بسیار کم
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ،1393
نمودار 4-25- تعداد تاثیر شاندرمن بر بهبود روابط اجتماعی

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
4-7-2- استقرار جمعیت شاندرمن در روستاهای پیرامونی
درصد بسیار کمی از جمعیت شهر شاندرمن در روستاهای پیرامونی زندگی می کنند به طوری که این امار 13.20 درصد را از استخراج پرسشنامه به ما نشان میدهد. این عده از جمعیت بخاطر علاقه و ارامش زندگی در روستا محیط روستا را انتخاب کرده اند.
جدول 4- 26- تعداد ودرصد استقرار جمعیت شهر شاندرمن در روستا
درصد
تعداد
تاثیر در ساختار اجتماعی – جمعیتی
14.52
44
بسیار زیاد
25.75
78
زیاد
29.70
90
متوسط
16.83
51
کم
13.20
40
بسیار کم
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ،1393
نمودار 4- 26- تعداد استقرار جمعیت شهر شاندرمن در روستا

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
4-7-3- تاثیر شاندرمن بر مهاجر فرستی روستاهای پیرامون
از نتایج بدست امده از مطالعات میدانی به علت کمبود امکانات زیر بنایی و روبنایی در داخل روستاها باعث مهاجرت روستاییان به شهر های کوچک و بزرگ شده است که این امر در روستاهای شاندرمن به خوبی قابل مشاهده است . که 44.89 درصد گزینه بسیار زیاد را انتخاب کرده اند.
جدول 4-27- تعداد و درصد مهاجر فرستی روستاییان
درصد
تعداد
باعث مهاجرت روستا
44.89
136
بسیار زیاد
26.40
80
زیاد
14.85
45
متوسط
11.22
34
کم
2.64
8
بسیار کم
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
نمودار 4- 27- تعداد مهاجر فرستی روستاییان

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
4-8- اثرات شهر شاندرمن بر ساختار کالبدی – فضایی
شاید بتوان گفت که اثرات توسعه شهری بر نقاط پیرامونی بیش هر بعد دیگری بر ساختار کالبدی و فضایی ان اتفاق می افتد به عبارتی اثرات توسعه شهر بر ساختار کالبدی و فضایی نقاط پیرامونی ملموس تر و محسوس تر خواهد بود چرا که شهر با افزایش جمعیت خود نیاز به فضاهای جدیدتر در محدوده روستا را دارد.
4-8-1- توسعه شهر شاندرمن در بهبود مسکن روستاهای پیرامون
در سالهای اخیر برنامه توسعه و بهبود مسکن روستایی از جمله مهمترین هدف دولت بوده است و چنین هدفی تغییرات را در سطح بافت کالبدی روستاها ایجاد نموده . چنانچه با اختصاص وام های ساخت مسکن روستایی سرعت بهسازی مساکن روستایی بهبود یافته است. بررسی های انجام گرفته نشان می دهد که شهر شاندرمن در بهبود مسکن روستایی 89.76 درصد از متوسط به بالا مساکن روستایی بهبود یافته اند.
جدول 4- 28- تعداد و درصد بهبود مسکن روستایی
درصد
تعداد
تاثیر در بهبود مسکن
26.40
80
بسیار زیاد
30.03
91
زیاد
33.33
101
متوسط
6.60
20
کم
3.64
11
بسیار کم
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
نمودار 4- 28- تعداد بهبود مسکن روستایی

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
4-8-2- توسعه شهر شاندرمن در نوع معماری مساکن روستاهای پیرامون
یکی دیگر از تاثیرات اساسی توسعه شهر شاندرمن بر ساختار کالبدی روستاهای پیرامونی ایجاد تحول در فرهنگ ساخت وساز می باشد. گسترش ارتباط بین نقاط شهری و روستایی و تبادلات فرهنگی در چنین تحولی نقش اساسی را در پی داشته است . چنانچه که

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع محل سکونت، رضایتمندی، توسعه نیافتگی، توسعه یافتگی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع کیفیت خدمات، خدمات بهداشتی، سطح معنی داری، سطح معنادار