تحقیق رایگان با موضوع کیفیت خدمات، خدمات بهداشتی، سطح معنی داری، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

در مطالعات به عمل امده 63.7 درصد در اثرات زیاد به بالا را اشاره داشته اند.
جدول 4- 29- تعداد و درصد تاثیر بر نوع معماری مساکن روستایی
درصد
تعداد
تاثیر در فرهنگ ساخت و ساز
25.41
77
بسیار زیاد
38.29
116
زیاد
24.09
73
متوسط
10.56
32
کم
1.65
5
بسیار کم
100
303
جمع
ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
نمودار 4- 29- تعداد تاثیر بر نوع معماری مساکن روستایی

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393

فصل پنجم
نتیجه گیری

مقدمه
پس از جمع اوری اطلاعات و تکمیل پرسشنامه های تحقیق اطلاعات بدست امده کد بندی شده و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روشهای اماری مورد استفاده در این تحقیق شامل روشهای توصیفی و استنباطی ( آزمون کای اسکور ) می باشد . آزمون کای اسکور جهت تعیین وجود رابطه معنا دار میان هر یک از متغییرهای مستقل با متغییر وابسته مورد استفاده قرار گرفته است. این فصل مشتمل بر چهار بخش است . ابتدا یافته های توصیفی جمعبندی شده سپس فرضیات مطروحه در فصل نخست مورد آزمون قرار گرفته اند و در نهایت پس از نتیجه گیری از کل تحقیق پیشنهادات لازم ارائه شده است.
5-1- جمع بندی یافته های توصیفی همراه با نمودار
به منظور یافتن پاسخی برای سوالات فرضیه های تحقیق ،که عملکرد شهر شاندرمن در روستاهای پیرامون چگونه است. شاخص های متعددی به کار برده شده که شامل شاخص اقتصادی ، اجتماعی ، خدماتی ، تولیدی و… می شود. این شاخص ها به صورت سوال در پرسشنامه مطرح گردیده است . یافته های تحقیق نشان می دهد که تبدیل شاندرمن به شهر از نظر اثرات روابط با روستاهای پیرامونی از 303 پاسخگویان 93 نفر گزینه زیاد را اشاره کرده اند که شهر شاندرمن با روستاهای پیرامونی خود ارتباط دارد . برعکس ، در روستاهای پیرامونی از کل پرسشنامه 128 نفر اظهار داشته اند که با شهر شاندرمن ارتباط دارند . و از نظر رضایتمندی از خدمات در شهر شاندرمن از 303 پرسشنامه 159نفر از خدمات تجاری و 198 نفر از خدمات اداری و 175 نفر از خدمات اموزشی و 159 نفر از خدمات کشاورزی و160 نفر از خدمات بهداشتی در داخل شهرشاندرمن گزینه زیاد را انتخاب کرده اند.
در ارتباط با رابطه شاندرمن با ارائه تولیدات مازاد به جرات می توان گفت به علت وجود بازار هفتگی در این شهر و روستاییان در درجه اول محصولات خود را در این شهر ارایه می کنند وبخاطر همین از303 عدد پرسشنامه 144 نفر گزینه بسیار زیاد را انتخاب کرده اند. که نشان دهنده ارتباط زیاد روستاهای پیرامونی با شهر شاندرمن از نظر دادو ستد و ارایه تولیداتشان به شهر شاندرمن می باشد. در اینجا به این نتیجه می رسیم که این تحقیق نظریه سرمایه داری هانس بوبک را در ارتباط با توسعه شهر شاندرمن اثبات می کند، که مبادله و فراوری تولیدات کشاورزی از ویژگی های بارز اقتصاد شهری بویژه شهر های کوچک ، مبادله تولیدات کشاورزی و تا حدی فراوری ، اماده سازی و حتی تبدیل انها است . که پیامد این رابطه مناسبات وابستگی اجتماعی – اقتصادی روستا به شهر است . که این مناسبات سر تاسر به سود شهر و ساکنان ان است. و دیگر اینکه از نظر عملکردهای خدماتی شهر برای حوزه پیرامونی ، شهرها مرکزیت خود را به شیوه سرمایه داری بهره بری را اعمال می کنند. نخستین ویژگی این دستاویز اقتصادی شهر در مقابل حوزه پیرامونی روستایی عبارت است از محدودیت واحد های خدماتی عمومی و خصوصی در روستاها در واقع تحقیق حاضر نظریه سرمایه داری بهره بری هانس بوبک را تایید می کند.
در ارتباط با تولید و کشت دوم از 303 عدد پرسشنامه 149 نفر پاسخگویان گزینه متوسط را انتخاب کرده اند می توان اشاره کرد کشت دوم به خاطر شرایط اب و هوایی ، یا رها کردن دام در منطقه کشت دوم انچنان در منطقه رواج ندارد .در ارتباط با تاثیر توسعه اقتصادی شهر شاندرمن با روستاهای پیرامونی144 نفر از پاسخگویان گزینه متوسط را انتخاب کرده اند ، که در نمودار زیر مشاهده می کنید.
نمودار 5-1- بیشترین تاثیر شهر شاندرمن بر خدمات

ماخذ: مطالعات میدانی ،1393

نمودار 5-2-رابطه شهر شاندرمن با ارائه تولیدات مازاد

ماخذ: مطالعات میدانی ،1393
نمودار 5-3-ارتباط شاندرمن با افزایش کشت دوم و روستاها و توسعه اقتصادی

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393

5-2- آزمون فرضیات
روش تحقیق ، فرضیه به پاسخ فرضی محقق به سوال تحقیق تعریف می شود در واقع فرضیه نشان از چگونگی مساله در ذهن محقق دارد. در تحقیق حاضر نیز نگارنده پس ازجمع اوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل انها در فصول قبلی در این فصل بر ان است که به ارزیابی نهایی فرضیات ارایه شده در ابتدای راه پزوهش بپردازد. به همین منظور پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست امده در فصول قبلی با مراجعه به فرضیات خود به آزمون انها اقدام می دارد.
فرضیه اصلی 1
تبدیل روستای شاندرمن به شهر در بهبود و ارتقای اقتصادی خانوارهای روستایی بخش شاندرمن موثر بوده است
الف – فرضیه فرعی 1-1 با تبدیل شاندرمن به نقطه ی شهری زمینه های اشتغال بیشتری برای روستاییان بخش شاندرمن فراهم گردید.
ب – فرضیه فرعی 1-2 تبدیل شاندرمن به شهر در تجهیز و پشتیبانی از تولیدات کشاورزی وتوسعه کشت دوم در روستاهای بخش شاندرمن موثر بوده است.
فرضیه اصلی 2 : با تبدیل روستای شاندرمن به شهر خدمات زیر بنایی و اجتماعی – فرهنگی بخش شاندرمن توسعه یافته است.
5-2-1- آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و کیفیت خدمات تجاری قبل ازشهر و بعد از شهر
برای بررسی فرضیه مذکور از آزمون خی دو استفاده شد با توجه به اینکه مقدار خی بدستآمده درسطح معنی داری 000 = P معنادار میباشد و این یافته به این معنی است که رضایت از خدمات تجاری قبل و بعد از شهر تفاوت وجود دارد.

5-1- جدول آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و کیفیت خدمات تجاری
رضایت از شهر شاندرمن
سطح معناداری
درجه آزادی
مقدار خی دو

کیفیت خدمات تجاری قبل از شهر
000.
4
76/24
آزمون خی دو

000.
4
56/31
نسبت احتمال

303
تعدادآزمودنی

000.
8
253
آزمون خی دو

کیفیت خدمات تجاری بعد از شهر
000.
8
151
نسبت احتمال

303
تعداد آزمودنی

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
5-2-2- آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و کیفیت خدمات اداری قبل از شهر و بعد از شهر
برای بررسی فرضیه مذکور از آزمون خی دو استفاده شد با توجه به اینکه مقدار خی بدست آمده در سطح معنی داری 000 = P معنادار میباشد و این یافته به این معنی است که رضایت از خدمات اداری قبل و بعد از شهر تفاوت وجود دارد.
5-2- جدول آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و کیفیت خدمات اداری
رضایت از شهر شاندرمن
سطح معناداری
درجه آزادی
مقدار خی دو

کیفیت خدمات اداری قبل از شهر
000.
6
73.11
آزمون خی دو

000.
6
69.41
نسبت احتمال

000.

303
تعداد آزمودنی

000.
4
61.03
آزمون خی دو
کیفیت خدمات اداری بعد از شهر
000.
4
35.21
نسبت احتمال

303
تعداد آزمودنی

ماخذ: مطالعات میدانی ،1393

5-2-3- آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و کیفیت خدمات اموزشی قبل از شهر و بعد از شهر
برای بررسی فرضیه مذکور از آزمون خی دو استفاده شد با توجه به اینکه مقدار خی بدست آمده در سطح معنی داری 000 = P معنادار میباشد و این یافته به این معنی است که رضایت از خدمات آموزشی قبل و بعد از شهر تفاوت وجود دارد.
5-3- جدول آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و کیفیت خدمات اموزشی
رضایت از شهر شاندرمن
سطح معناداری
درجه آزادی
مقدار خی دو

کیفیت خدمات آموزشی قبل از شهر

000.
6
82.21
آزمون خی دو

000.
6
107.39
نسبت احتمال

303
تعداد آزمودنی

000.
4
198
آزمون خی دو

کیفیت خدمات آموزشی بعد از شهر
000.
4
164
نسبت احتمال

303
تعداد آزمودنی

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
5-2-4- آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و کیفیت خدمات کشاورزی قبل از شهر و بعد از شهر
برای بررسی فرضیه مذکور از آزمون خی دو استفاده شد با توجه به اینکه مقدار خی بدست آمده در سطح معنی داری 000.P =معنادار میباشد و این یافته به این معنی است که رضایت از خدمات کشاورزی قبل و بعد از شهر تفاوت وجود دارد.

5-4- جدول آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و کیفیت خدمات کشاورزی
رضایت از شهر شاندرمن
سطح معناداری
درجه آزادی
مقدار خی دو

تاثیر برکیفیت خدمات کشاورزی قبل از شهر

000.
4
160.257
آزمون خی دو

000.
4
199.510
نسبت احتمال

303
تعدادآزمودنی

000.
8
208.671
آزمون خی دو

تاثیر برکیفیت خدمات کشاورزی بعداز شهر
000.
8
259.337
نسبت احتمال

303
تعداد آزمودنی

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393
5-2-5- آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن وکیفیت خدمات بهداشتی ودرمانی قبل از شهر و بعد از شهر
برای بررسی فرضیه مذکور از آزمون خی دو استفاده شد با توجه به اینکه مقدار خی بدست آمده در سطح معنی داری000.. P =معنادار میباشد و این یافته به این معنی است که رضایت از کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی قبل و بعد از شهر تفاوت وجود دارد.

5-5- جدول آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی
رضایت از شهر شاندرمن
سطح معناداری
درجه آزادی
مقدار خی دو

تاثیر برکیفیت خدمات بهداشتی درمانی قبل از شهر

000.
6
267.45
آزمون خی دو

000.
6
266.43
نسبت احتمال

303
تعدادآزمودنی

000.
12
291.23
آزمون خی دو

تاثیر برکیفیت خدمات بهداشتی درمانی بعد از شهر
000.
12
268.09
نسبت احتمال

303
تعداد آزمودنی

ماخذ: مطالعات میدانی ، 1393

5-2-6- آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و افزایش فرصت شغلی و کاهش بیکاری قبل از شهر و بعد از شهر
برای بررسی فرضیه مذکور از آزمون خی دو استفاده شد با توجه به اینکه مقدار خی بدست آمده در سطح معنی داری 000.P = عنادار میباشد و این یافته به این معنی است که رضایت از افزایش فرصت شغلی و کاهش بیکاری قبل و بعد از شهر تفاوت وجود ندارد.

5-6- جدول آزمون ارتباط بین رضایت از شهر شاندرمن و افزایش فرصت شغلی وکاهش بیکاری
رضایت از شهر شاندرمن
سطح معناداری
درجه آزادی
مقدار خی دو

کیفیت افزایش فرصت شغلی و کاهش بیکاری قبل از شهر

000.
6
54.33
آزمون خی دو

000.
6
70.5
نسبت

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع کیفیت خدمات، زمان گذشته، خدمات بهداشتی، توسعه شهر Next Entries تحقیق رایگان با موضوع سطح معنی داری، سطح معنادار، توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال