تحقیق رایگان با موضوع کدگذاری محوری، گراندد تئوری، کدگذاری انتخابی، یافته های پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

اند، رجوع شد و در مورد یافته های پژوهش مورد مشورت قرارگرفتند. اسامی این افراد در مقدمة تحقیق بیان شده است. در همة مراحل کار و به منظور ایجاد اطمینان پذیری، جزئیات پژوهش و یادداشت برداری ها ثبت و ضبط شد.
3. تأیید پذیری: اگر یافته های پژوهشی بخواهد تایید شدنی باشد، باید کلیه جزئیات در تمامی مراحل به دقت ثبت و ضبط شود که این کار در مورد پژوهش حاضر انجام شد و همة مستندات در کدگذاری اولیه، مانند اصل آیات، آیات مشابه و متن عربی آیات و کدهای اخذ شده در اختیار مخاطبان قرار دارد.
همچنین توافق اساتید راهنما و مشاور که آشنایی توأمان با مباحث علوم انسانی و مباحث قرآنی دارند، دربارة این مقولهها گرفته شد، که به نوعی به تأیید مطالب برداشت شده کمک می کند. همچنین تطبیق این مفاهیم، با مفاهیم جامعهشناختی با راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور انجام گرفته است. البته مؤلف در نظر دارد در مرحلة آماده سازی اثر برای چاپ، به تفاسیر بیشتری مراجعه نماید و این پژوهش را در اختیار کارشناسان بیشتری از علوم قرآنی و جامعه شناسی قرار دهد و نظرات کارشناسی آنان را دریافت نماید. با توجه به محدود بودن زمان پایان نامه و هزینه های مالی آن در این مرحله چنین کار گسترده ای امکان پذیر نبود.
3-2-1-3-2- يادداشتها
نوشتن يادداشتهاي نظري، بخش جدانشدنی شكلگيري رويش نظريه است. يادداشتها سبب تمركز محقق در فرايند تحقيق و فراموش نكردن مقولهها و فرضيههاي نو ظهور و تنظيم دادهها، برای دستهبنديها و آشكار شدن نظريه ميشود. همچنين يادداشت وسيلهاي براي سازماندهي و كنترل دادهها است. هر يادداشت، ثبت حيطههايي درباره دادهها يا مفهومسازي دادهها و پرسشهایی را دربرمیگیرد كه در نتيجه اين فرايند مطرح مي‌شود. همچنين صورتبندي فرضيهها و انديشه درباره اينكه چگونه مفاهيم به يكديگر مربوط ميشوند، در يادداشتها ثبت ميشود. يادداشتها در روش رويش نظريه بر سه دسته است:
3-2-1-3-2-1- يادداشتهاي كدگذاري
اين يادداشت، نوشتههايي مرتبط با «كدگذاري باز و عنواندهي مفهومي نظريه» است، مانند نامگذاريها، دستهبنديها و تشريح ارتباطات موجود ميان داده‌ها، يعني يادداشتهاي مربوط به سطح نخست مفهومي (دادهها).
3-2-1-3-2-2- يادداشتهاي نظري:
نوشتههاي نظري، يادداشتهاي مربوط به كدگذاري محوري و انتخابي است.
3-2-1-3-2-3- يادداشتهاي عملياتي:
شامل مكتوبهای مربوط به جهتگيريهاي طرح تحقيق و نظريه در حال ظهور ميشود.
3-2-1-3-3- نگارش يافتهها و تحليل نهايي:
آخرين گام، «مرحله نوشتن يا رويش نظريه جديد و نهايي» است. محقق در اين گام، نظريه رويشيافته از بین نوشتهها و تفكرهای خويش، يا نظرية توليد شده از ادغام اين تفكرها با دانش پيشين را با نظريههای قبلي مقايسه ميكند و به ارزيابي نهايي آن، از راه «بررسي ميزان تفاوتها، شباهتها و چرايي آنها» ميپردازد. اين كار با دقت در نوشتههاي نهايي صورت ميگيرد و محقق آخرين اصلاحات را بر آنها اجرا کرده و تحليل نهايي خود را به نگارش در ميآورد (موارد فوق در خصوص روش تحقیق، برگرفته از: استراوس و کربین، 1389 و اورعی، 1390، ص 43-59 ؛ برای اطلاع بیشتر در خصوص روش تحقیق کیفی گراندد تئوری ر.ک. صدوقی، 1386، ص 105- 121؛ لطف آبادی، 1388، 149-155؛ طالب، 1390، ص 424-49؛ بیابانگرد، 1386، ص 69-85؛ محمد پور، 1389، ص 313- 347؛ علي احمدي و نهايي، 1386؛ فراهانی و عریضی، 1384).
3-4- کاربرد روش «رويش نظريه» در عمل
پس از انتخاب موضوع و روش انجام پژوهش، مراحل اجرايي تحقيق به شرح ذيل آغاز گرديد. نخست باتوجه به موضوع اصلي پژوهش، سؤالات و مفاهیمی که محورهاي مهم تحقيق را دربرداشته باشد، استخراج گردید. درمرحله دوم تحقيق، با استفاده از این پرسش ها و عناوین اخذ شده و با استفاده از ادبیات تحقیق، چارچوب مفهومی متناسب با موضوع تدوین و به استاد راهنما ارائه گردید و مناسب و کافی بودن مفاهیم تأیید گردید. از آنجا که موضوع پژوهش به دست آوردن راهکارهای کنترل قرآن بود، با راهنمایی استاد راهنما، ابتدا تمام قرآن مورد مطالعه قرار گرفت و با توجه به پرسش ها و چارچوب مفهومی، آیات مرتبط اخذ گردید، و در فایلی مستقل تنظیم شد و به نوعی داده ای اولیه برای کد گذاری فراهم گردید. در این تحقیق هر آیه به منزله یک مصاحبه تلقی گردید و کد های اولیه مرتبط با هر آیه آخذ و در قالب متن اکسل در برابر آن قرار داده شد. آیه انتخابی به همراه دو ترجمه آقایان مکارم شیرازی و فولادوند مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به اینکه در برخی موارد از یک آیه کدهای متفاوتی اخذ می شد و درمتن اکسل نیازمند تکرار آیات به تعداد کدها بودیم به دنبال چاره ای بودیم که به راحتی کد گذاری اولیه آیات انجام گیرد و در مرحله کدگذاری محوری و گزینشی نیز با مشکل مواجه نشویم. پس از تحقیق در خصوص نرم افزارهای موجود در بازار به این نتیجه رسیدیم که نرم افزار «ماکس کیودا» 12 می تواند مشکل را به راحتی برطرف سازد؛ زیرا این برنامه متناسب با روش کیفی گراندد تئوری طراحی شده است. به همین سبب پس از آموزش دیدن این نرم افزار با روش جدید، کد گذاری اولیه شروع گردید. از آنجا که این برنامه، متناسب با مصاحبه های انجام گرفته طراحی شده بود، و آدرس دهی آن نیز بر اساس اسم مصاحبه و سطر آن صورت می گرفت، قرار دادن تمام فایل قرآن در این برنامه مشکل بود. به همین سبب در مرحله دوم با همکاری یکی از دوستان که با برنامه نویسی کامپیوتری آشنایی داشت، یک فایل از تمام آیات قرآن به همراه ترجمه آقای فولادوند بر مبنای برنامه کامپیوتری «word» تنظیم گردید و سپس در مرحله بعد تمام این متن به شکلی که هر آیه مانند متن یک مصاحبه باشد، در این برنامه قرار داده شد. نتیجه این شد که پس از کد گذاری اولیه طبق این برنامه، خروجی کدها بر اساس شمارة سوره، نام سوره و شماره آیه، آدرس دهی شده است.
پس از کد گذاری اولیه با تنظیم این کدهای بدست آمده، کد گذاری محوری در برنامه انجام گرفته و جداول بدست آمده در سه مرحله تنظیم و برای کدگذاری محوری آماده شد. جدول اول، آیه و ترجمه به همراه مقولات اخذ شده در مرحله کد گذاری اولیه؛ جدول دوم، متن انتخابی که بر اساس ترجمه آیه و مفاهیم اخذ شده، شکل گرفته بود؛ جدول سوم مفاهیم اخذ شده با مستندات از آیه با حذف موارد تکراری و ویرایش نهایی کد گذاری اولیه؛ سپس با تلفیق جداول، جدول نوع چهارم که کد گذاری محوری بود شکل گرفت، و در نهایت با یاد داشت نویسی هرمرحله، این مراحل تکمیل و آماده برای نگارش یافته ها و تحلیل نهایی گردید.
همانطور که گذشت در نهایت برای اطمينان از تناسب نتایج بدست آمده، با دیدگاه‌های قرآن، و پیشگیری از برداشت ناصحیح از آیات و یا تحمیل مواردی نادرست به قرآن، علاوه بر دو ترجمة ذکر شده، به ترجمة آقان سید جلال الدین مجتبوی(ره) و سیدعلی موسوی گرمارودی(دام عزه) و محمد علی رضایی اصفهانی(دام عزه) و همکاران و تعداد محدودی از تفاسیر مانند تفسیر المیزان از علامه طباطبای(ره)، تفسیر نمونه از مکارم شیرازی(دام عزه) و تفسیر مهر (تک جلدی) از محمد علی رضایی اصفهانی(دام عزه) و نیز تفاسیر روایی البرهان و نوالثقلین مراجعه شد. با توجه به اینکه ترجمه و تفسیر مهر (تک جلدی) از رضایی اصفهانی(دام عزه) به صورت گروهی انجام گرفته بود و در خصوص اعتبار ظهور آیات به سایر تفاسیر نیز ، مراجعه کرده بود، این تفسیر مطالعه شد و موارد همخوان با برداشت ها، استخراج و در پاورقی قرار داده شد. بنا بر این، برداشت ها از آیات، به نوعی متناسب با فهم مفسران، مورد تأیید قرار گرفت. بنا بر این می توان گفت که نتایج بدست آمده بر اساس روش های قابل قبول مفسران بوده است.
در ادامه نمونه ای از مراحل مراجعه به آیات قرآن و آماده سازی داده ها برای تحلیل ارائه می شود. از آنجا که کد گذاری تمام آیات مرتبط تقریبا 700 صفحه می شد و امکان قرار دادن آن در پایان نامه نبود، مراحل کار بر اساس کد گذاری سوره بقره در ادامه خواهد آمد. از آنجا که مراحل انجام پژوهش تا مرحلة کد گذاری محوری در «یازده مرحله» به اختصار توضیح داده شده است، این روش می تواند به عنوان الگویی مناسب برای پژوهش های آتی در موضوعات علوم انسانی از دیدگاه آموزه های قرآن باشد. البته با توجه به اینکه امکان پرینت گرفتن و قرار دادن تمام مراحل در پایان نامه نبود، به تناسب موضوعات، پرینت گرفتن از برخی موارد صرف نظر شد و پس از تنظیم، فقط در جدول اول کدگذاری اولیه به همراه ویرایش یک و در جدول دوم کدگذاری محوری قرار داده شد و سپس یادداشت نویسی در هر مرحله انجام گرفت و جمع بندی و نیجه گیری به فصل پنجم موکول شد.

خلاصة مراحل انجام پژوهش حاضر بر اساس روش نظریة زمینه ای (گراندد تئوری)
3-4-1- مرحله اول
در مرحله اول آیات مرتبط انتخاب شد و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا، در فایل قرآنی مختص این برنامه و با مطالعه و بررسی تمام آیات قرآن به شکل آیه به آیه، کدگذاری در مرحلة «ویرایش 1» انجام گرفت.
3-4-2- مرحلة دوم
سپس در مرحلة دوم با توجه به خروجی این برنامه بر اساس htmL و تبدیل آن به فایل word، جدول اولیه با مشخصات زیر آماده شد. ستون اول: متن آیه و ترجمه؛ ستون دوم: متن انتخابی به عنوان شاهد اصلیِ کد اولیه؛ ستون سوم: شماره و نام سوره؛ ستون چهارم: شماره آیه.
3-4-3- مرحله سوم: ویرایش 2: (مرتب کردن الفبایی/ سورت کردنِ) «ویرایش1» و انجام دادن «ویرایش 2» جهت آماده شدن برای کدگذاری اولیه: با استفاده از متن مرحلة 1و 2 و منظم کردن ستون ویرایش1، کدهای «ویرایش 1» اصلاح شد و یک ستون به نام «ویرایش 2» به ستون های قبلی جدول افزوده شد.
3-4-4-مرحله چهارم: کد گذاری اولیه: (مرتب کردن الفبایی/ سورت کردن) ویرایش2 و انجام دادن کدگذاری اولیه جهت آماده شدن برای کدگذاری محوری: در این مرحله با منظم کردن کدهای ستون «ویرایش 2»، با اضافه کردن یک ستون دیگر به جدول، کد اولیة قابل فهم و قابل انتقال به دیگران انتخاب و در ستون ایجاد شده، قرار داده شد.
3-4-5- مرحله پنجم: کد گذاری محوری: (مرتب کردن الفبایی/ سورت کردن) کدهای اولیه و انجام دادن کدگذاری محوری جهت آماده شدن جدول برای کدگذاری انتخابی(گزینشی): در این مرحله با منظم کردن ستون «کد اولیه»، یک ستون دیگر به جدول اضافه شد و هر دسته از کد های اولیه ذیل یک عنوان کلی تر(کد محوری) قرار داده شد.
3-4-6- مرحله ششم: کد گذاری محوری: (مرتب کردن الفبایی/ سورت کردن) کدهای محوری برای کدگذاری انتخابی(گزینشی): در این مرحله با منظم کردن ستون کد محوری، زمینه برای کد گذاری گزینشی فراهم گردید.
3-4-7- مرحله هفتم : کد گذاری گزینشی: (مرتب کردن الفبایی/ سورت کردن) کدهای محوری و کدگذاری انتخابی(گزینشی): پس از منظم کردن کدهای محوری در جدول مرحلة قبل، یک ستون دیگر به جدول اضافه شد و هر دسته از «کدهای محوری» ذیل یک عنوان کلی تر یعنی «کد گزینشی» قرار داه شد. برای سهولت کار و کم شدن ستون های جدول، از این مرحله به بعد، ستون اولی(متن آیه و ترجمه) از جدول حذف گردید.
3-4-8- مرحله هشتم : تکمیل کد گذاری گزینشی: (مرتب کردن الفبایی/ سورت کردن) کدهای گزینشی و آماده شدن برای مرحلة یاداشت نویسی: پس از منظم کردن کدهای گزینشی و دسته بندی آنها زمینه برای تنظیم مؤلفه های شکل دهندة هر دسته از کد های محوری فراهم گردید. با جدا کردن هر دستة محوری در مرحله بعد، مؤلفه های مربوط به هر کد، نوشته و سپس یادادشت نویسی شروع گردید.
3-4-9- مرحله نهم : انتخاب یکی از کدهای محوری (برای مثال نظارت خداوند) به منظور حذف آیات و مفاهیم تکراری در کد گذاری اولیه و نشان دادن ارتباط کدهای اولیه، محوری و گزینشی بر اساس (تنظیم الفبایی/ سورت کردن) کدهای اولیه: با توجه به اینکه محورهای متعددی در تحقیق مورد نظر اثرگذار بودند، هر یک از محورها از جدول اصلی جدا و برای بازنگری مجدد و تنظیم نهایی کدهای اولیه و بازنگری در ارتباط آنها به موضوعِ مورد نظر و قانع شدن از جهت ظهور آیه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع تحلیل داده، تفسیر قرآن، کنترل اجتماعی، به کارگیری دانش Next Entries تحقیق رایگان با موضوع قرآن کریم، کنترل اجتماعی، حمایت اجتماعی، جامعه شناسی