تحقیق رایگان با موضوع کتابهای درسی، علامه طباطبایی، تحلیل عاملی، علوم تربیتی

دانلود پایان نامه ارشد

آنها از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست بنابراین با توجه به اهمیت عادات مطالعه در عملکرد و پیشرفت تحصیلی افراد لازم است برنامه‌ریزی در جهت بهبود روش‏ها و عادات مطالعه دانشجویان صورت پذیرد.
مومنی، علیزاده، عبودیت (1392) در پژوهش خود تحت عنوان “بررسی عادات و نگرش‏های خواندن دانشجویان کارشناسی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی” عادات و نگرش‏های خواندن دانشجویان کارشناسی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی را مورد شناسایی قرار دادند. در این تحقیق حجم جامعه آماری 1607 نفر و گروه نمونه به تعداد 310 نفر بر اساس جدول مورگان و به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که بيشترين مواد خواندني در بين دانشجویان، کتابهای درسی و کمترین آن مجله عامه پسند است. همچنین بیشترین مقدار زمانی که دانشجویان صرف خواندن می‌کنند متعلق به کتابهای درسی (31 تا 60 دقیقه در روز) است. یافته‌ها همچنین نشان داد که اینترنت بیشترین مجرای دسترسی به مواد خواندنی برای دانشجویان و کتابفروشی کمترین آن است. همچنین بیشترین مکانی که دانشجویان در آن می‌خو‌انند، خانه و کمترین آن فضای باز است. بر اساس یافته‌های پژوهش، ترغیب و تشویق از سوی دیگران، بیشترین سهم را در شکل‌دهی نگرش به خواندن در آزمودنی‏ها دارد و سایر عوامل به ترتیب عبارتند از: لذت و سرگرمی در خواندن، نگرانی و سختی و دشواری در خواندن، و چگونگی رویایی با فعالیت خواندن. یافته‌ها همچنین نشان داد که بین نگرش دانشجویان به خواندن بر حسب جنسیت و رشته‌های تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که هدف دانشجویان از خواندن، کسب لذت و سرگرمی نیست و بیشتر برای کسب دانش، به صورت هدفمند تمایل به خواندن کتب درسی دارند، از طرفی مکان‌های خواندن اعم از محیط کتابخانه و فضای باز در جهت تشویق و ترغیب به خواندن برای کسب لذت و سرگرمی نیستند و دانشجویان، خانه را به عنوان مکان خواندن انتخاب کرده‌اند. همچنین ایتنرنت به عنوان بیشترین مجرای دسترسی به مواد خواندنی مورد استفاده دانشجویان بوده است.

2-13-2 پیشینهی خارج از ایران
در پژوهشی دیگر، مکنزی101 (1988) نگرش دانشجویان را در خصوص گرایش به خواندن مورد بررسی قرار داده است. وی در این تحقیق که از ابزار پرسشنامه برای گردآوری دادهها استفاده نموده است، به این نتیجه رسید که نوع مطالب مورد توجه این دانشجویان بیشتر مطالب اینترنتی، کتب درسی، مواد آموزشی، نشریات و روزنامهها است. در این تحقیق، جنبهی تفریحی خواندن به سمت ایمیل، روزنامه و رمان است و مطالعهی دانشجویان نیز ترجیحاً شامل کتب درسی و آموزشی میباشد.
در يكي ديگر از پژوهشهای انجام گرفته در آمريكا در خصوص عادات خواندن، هرشل102 (1994) عادت خواندن و مطالعهي 350 نفر از اعضاي ثابت كتابخانهي مركزي ايالت ميسوري103 را مورد بررسي قرار داد. در اين پژوهش از پرسشنامه و مصاحبه براي گردآوري دادهها استفاده شد. جنسيت، نوع گرايش و نوع مواد خواندني از جمله موضوعاتي بود كه محقق در اين تحقيق بهدنبال آن بود. مدت زماني كه
شركتكنندگان در پژوهش به مطالعه و خواندن اختصاص ميدادند، سليقههاي آنها در انتخاب موضوع مطالب، و اولويتهاي خواندن در بين هر دو جنس مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان ميداد كه بطور ميانگين اين افراد روزانه حداقل 2ساعت و 30 دقيقه از وقت خود را صرف خواندن و مطالعه ميكنند. زنان بيشتر علاقه داشتند بعدازظهرهاي خود را صرف مطالعه و خواندن كنند و مردان صبحها را ترجيح ميدادند. گرايش مردان به سمت موضوعات خبري و نشريهها بود و تمايل خانم ها به سمت رمانها، مجلات و برخي نشريات ويژه.
ویگفیلد و گاتری104 (1995) در پروژهای 2ساله در مركز ملی پژوهشی خواندن، با هدف ارزیابی انگیزه‌های متفاوت خواندن كودكان و تفاوتهای پایة تحصیلی، و زمان مطالعه 105 نفر ازدانش‌آموزان مقاطع چهارم و پنجم ابتدایی (59 نفر از كلاس چهارم و 46 نفر از كلاس پنجم، 47 نفر دختر و 58 نفر پسر) را در یك مدرسة ابتدایی در مریلند جنوبی بررسي كردند. تحلیل عاملی و تحلیل پایایی این پرسشنامه نشان داد جنبههایی مثل خواندن بهقصد اثربخشی و خواندن به قصد چالشبرانگیزی و كنجكاوی، خواندن به قصد لذت، خواندن بهقصد شناخته شدن، خواندن به دلایل اجتماعی و رقابت، پایایی بالایی دارند و جنبه‌هایی مثل خواندن به دلیل اهمیت، خواندن به قصد نمره، تكلیف و خواندن به قصد اجتناب، پایایی كمتری داشتند. همچنین، تحلیل عاملی نشان داد كه برخی از جنبه‌های پیشنهاد شدة انگیزه‌های خواندن، همیشه وضوح ندارند و تا حد زیادی با جنبه‌های دیگر مرتبط هستند. این جنبه‌های مرتبط، عبارت بودند از: خواندن به دلایل اجتماعی با شناخت، اجتماعی با لذت، لذت با كنجكاوی، نمره با كنجكاوی و
چالش‌برانگیزی با كنجكاوی. آنها دریافتند كه دانش‌آموزان سال پنجم، بخصوص در نیمسال پاییز، انگیزه مثبت كمتری نسبت به كلاس چهارمیها برای خواندن داشتند. دختران نسبت به پسران، به طور كلی، انگیزه‌های بیشتری برای خواندن دارند و علاوه بر این، همچنین دختران نسبت به پسران در برنامه خواندن مدرسه بیشتر فعالند؛ هر چند این تفاوت، چندان زیاد نبود. تحلیل همبستگی نشان داد تعداد جنبه‌های انگیزه‌های خواندن دانش‌آموزان با میزان خواندن آنها در برنامة خواندن مدرسه رابطه دارد.
کانتی105 و همکاران (1998) طی پزوهش انجام شده بر روی دانشآموزان دختر و پسر 15 دبیرستان در تورنتوی کانادا به بررسی نوع نگرش خواندن مطالب غیردرسی در بين آنها پرداختند. متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق زمان مطالعه، مکان مطالعه و نوع جنسیت بود و نتایج بدست آمده نشان داد كه لذت وتفریح انگیزهی غالب برای گرایش به خواندن این دانشآموزان بوده است. نكتهي جالب در اين تحقيق از اين واقعيت حكايت داشت كه گرایش دانشآموزان دختر بیش از فراوانی دانشآموزان پسر بوده است.
هاردل106 (1999) در پژوهشي، عادات خواندن را در بين دانشجويان دختر و پسر رشتهي روانشناسي دانشگاه جیمز کوک واقع در شهر تانزویل استراليا مورد مطالعه قرار داد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه بود و سوالات طراحي شده 45 پرسش بودند. نتايج بهدست آمده نشان داد که بيش از 68 درصد از اين دانشجويان هر هفته تا دوبار به كتابخانه مراجعه ميكنند. اين دانشجويان 73 درصد از منابع مطالعاتي خود را كتابهاي موجود در دانشگاه و 29 درصد اينترنت و مابقي را از طرق خواندن مجلات و موارد مشابه بهدست ميآورند.
گالیک107 (1999) با این پرسش که آیا دانشجویان با هدف سرگرمی به خواندن و مطالعه می‏پردازند، عادات خواندن برای سرگرمی دانشجویان را بررسی کرده است. برای این پژوهش از پرسشنامه‏ای استفاده شده که در رابطه با مواردی همچون مقدار زمان صرف شده برای خواندن و نوع مواد خواندنی پرسش‏هایی را مطرح می‏کند. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که ارتباط معنی‏داری بین میانگین نمرات درسی و مقدار زمانی که صرف خواندن برای سرگرمی شده وجود دارد.
تركانلوغلو108 (2001) ماهيت انگيزه‌هاي خواندن دانش‌آموزان تركيه و رابطة بين انگيزه‌هاي خواندن و ميزان خواندن آنها را مطالعه كرده است. شركت كنندگان در پژوهش وي،‌ 151 دانش آموز از مقاطع هفتم،‌ هشتم و نهم يك مدرسه در آناتولي بودند؛ شامل 48 كلاس هفتم (23 دختر و 25پسر)، 55 كلاس هشتم (29 دختر و 26پسر) ‌و 48 كلاس نهم (28 دختر و 20پسر) كه بهطور كلي، 80 نفر دختر و 71 نفر پسر بودند. زبان اصلي اين دانش‌آموزان،‌ تركي بود و در حال يادگيري زبان انگليسي بودند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش،‌ پرسشنامة انگيزه‌هاي خواندن و سياهة فعاليت خواندن RAI بود كه در بهار سال تحصيلي 1999-2000 اجرا شد.
بررسي نشان داد انگيزه‌هاي دروني مانندكنجكاوي و به چالش كشيدن،‌ بيش از انگيزه‌هاي بيروني مانند نمره و رقابت در اين دانش‌آموزان وجود دارد. در حالي كه انگيزه به دلايل اجتماعي و به قصد اجتناب، در سطح پاييني قرار دارد. در انگيزه‌هاي خواندن، تفاوت معناداري بين دختران و پسران ديده نشد. از نظر پايه تحصيلي، بين انگيزه‌هاي خواندن پايه هاي هفتم و نهم، تفاوت معناداري ديده شد؛ تفاوت معناداري از نظر جنسيت بين ميزان خواندن با دلايل شخصي و خواندن براي مدرسه ديده شد؛ يعني دختران، بيش از پسران به منظور علاقه‌مندي مي‌خوانند تا براي مدرسه. از نتايج ديگر اين پژوهش به كشف تفاوت معنادار بين ميزان خواندن دانش‌آموزان پايه‌هاي 7-8 و 7-9 به دلايل شخصي و مدرسه، رابطة مثبت بين انگيزه به قصد اثربخشي با ميزان خواندن براي مدرسه و به دلايل شخصي، و رابطة مثبت بين انگيزه‌هاي كنجكاوي،‌ لذت،‌ شناخت و نمره با ميزان خواندن به قصد مدرسه بود.
بویلو 109(2003)، مدیر مطالعات دانشگاه اونستیک کشور کانادا در تحقیقی به بررسی عادات مطالعاتی دانشجویان این دانشگاه پرداخت. وی در این بررسی موضوعات مورد علاقه ی دانشجویان و میزان وقتی که آنها صرف مطالعه می کردند را مورد مطالعه قرار داد. نتایج بدست آمده از پرسش نامه های توزیع شده و اطلاعات حاصل از مصاحبه ها، نشان می داد که دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر، گرایش بیشتری به مطالعه و خواندن دارند. آنها بطور میانگین 50 دقیقه بیشتر از پسران مطالعه می کنند و تمایل دارند عصرها بین ساعات 14 تا 17 وقت خود را صرف خواندن کنند. موضوعات مورد علاقه ی آنها شامل علوم اجتماعی و مطالب ادبی می شد. اما دانشجویان پسر به موضوعاتی از قبیل دروس آموزشی، رایانه و اینترنت و تا حدودی نیز جراید تمایل داشتند و به نسبت دختران وقت کمتری را صرف خواندن می کردند.
وضعیت استفاده از استراتژی‏های خواندن در دانشجویان در حیطه زبان مادری و زبان دوم (انگلیسی) در مقاله‏ای به قلم ترکانلی‏اوغلو110 (2004) بررسی شده است. پرسش اساسی این پژوهش این بود که آزمودنی‏ها چگونه وظایف خواندنی در دانشگاه را انجام می‏دهند. برای پاسخ به این پرسش از پرسشنامه ASRA و ابزار سنجش کارایی خواندن استفاده شد به علاوه سه قطعه متن نیز برای ارزیابی درک متن در اختیار آزمودنی‏ها قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که در نگرش دانشجویان انگلیسی به عنوان زبان دوم نسبت به خواندن، بیشترین امتیاز را عامل نگرانی و دشواری نسبت به خواندن و در نگرش در خواندن و در نگرش دانشجویان انگلیسی به عنوان زبان مادری نسبت به خواندن، بیشترین امتیاز را عامل چگونگی رویایی با فعالیت خواندن کسب کرده است.

چمپلیِ111 (2005) در رساله دکتری خویش به موضوع بررسی مواد خواندنی و راهبردهای خواندن در بزرگسالان پرداخته است. نمونه مورد مطالعه شامل 96 نفر از ساکنین شهر کانزاس آمریکا بوده است. پژوهشگر برای گردآوری داده‏ها از ابزار پرسشنامه استفاده کرده است. در بخش یافته‏های این رساله آمده است که آزمودنی‏ها در زمینه درک مطلب و مهارت‏های خواندن در جایگاه مناسبی قرار دارند. روزنامه عنوان بیشترین ماده خواندنی را به خود گرفته و در خلال این پژوهش مشخص شد که نیمی از آزمودنی‏ها از اینترنت برای خواندن متون مختلف بهره می‏گیرند.
هاوارد112 (2007)، در یک تحقیق و با هدف تمرکز بر عادات رایج خواندن و مطالعه در بین دختران دانشجوی مدرسه ی اقتصاد لندن، اقدام به مطالعه ی 480 نفر از این دانشجوان نمود. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه و مصاحبه حاکی از آن بود که بیش از 360 نفر از این دانشجویان تمایل دارند زمان مطالعه را بین ساعات 9 تا 11 صبح اختصاص دهند و در عوض مابقی عصر ها را برای مطالعه کردند ترجیح می دادند. 74 درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق موضوعات درسی و مطالب آموزشی را اولین اولویت خواندن تعیین کرده بودند و کار با اینترنت، خواندن رمان و روزنامه ها نیز در مرتبهی بعد مطالعه قرار داشت.
كلرك113 (2009) در تحقيق خود نوع نگرش مطالعهي 112 نفر از كاركنان مجلهي تايمز را بررسي كرد. او از مصاحبه و پرسشنامه براي گردآوري اطلاعات تحقيق استفاده كرد. نتايج كار نشان ميداد كه هدف از مطالعه ارتقاء سطح آگاهي كاركنان براي تسلط بيشتر به كار است و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع زنان شاغل، دانشگاه فردوسی، روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد Next Entries تحقیق رایگان با موضوع روش پیمایش، روش تحقیق، رگرسیون، متغیر مستقل