تحقیق رایگان با موضوع پرسش نامه، جامعه آماری، رونق اقتصادی، میراث فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات مورد نظر مي باشد. قديمي و كهنه بودن اطلاعات هم ممكن است در برخي موارد مطرح باشد.

1-8-2 مشاهده
مشاهده از روش هاي جمع آوري اطلاعات در این پژوهش است كه در آن رفتار فروشندگان و پديده های موثر بر عرضه و تقاضا، با استفاده از ويژگي هاي گوناگون آنها ملاحظه و ثبت مي گردد. منظور از مشاهده ثبت دقيق تمام جوانب بروز رفتار و گفتار فرد يا افراد از راه حواس و يا ساير راه هاي ادراكي ( كمك گرفتن از ابزار خاص ) مي باشد. (هوشیار،افتخاری راد،1391).
مشاهده منظم در تحقيق ضروري است. بنابراين مشاهده بايد به هدف تحقيق مربوط باشد و برنامه و نحوه عمل آن از قبل مشخص و تنظيم شده باشد. به طور دقيق و منظم ثبت شود. ميزان اعتبار و صحت انجام آن قابل سنجش و بررسي باشد.
مزايای این روش در پژوهش رونق اقتصادی، امكان بررسي جزئيات موضوع وجود دارد. مي توان صحت اطلاعات جمع آوري شده را با وسائل ديگر آزمايش كرد. براي جمع آوري اطلاعات زمينه اي پژوهش مناسب است. در زمان كوتاه اطلاعات زيادي بدست مي آيد و اعتبار علمي اطلاعات بالاست معايبش حضور مشاهده گر مي تواند بر روند فعاليت مورد مشاهده تاثير گذار باشد. تمايلات شخصي مشاهده گر و ميزان توانائي او در مشاهده و ثبت دقيق فعاليت مورد مشاهده ممكن است تاثير گذار باشد ولی سعی بر آن بود تا آنچه دیده میشود نگاشته شود و حضور پژوهشگر، مانع تاثیر گذاری باشد. عوامل محيطي بر نوع و روش گرد آوري اطلاعات موثر است. در این روش استاندارد كردن و طبقه بندي اطلاعات مشكل است ( بويژه در ثبت رفتار انساني ). براي نمونه هاي زياد وقت گير و پر هزينه است.
1-8-3مصاحبه
مصاحبه يكي دیگر از روش هاي جمع آوري اطلاعات این پژوهش است كه در آن به صورت حضوري از افراد يا گروهایي چون تولیدکنندگان، فروشندگان، مصرفکنندگان پرسش شد. نكته مهم آن است كه سوالات مصاحبه، از پيش انديشيده شده و تعيين شده است. آنچه مصاحبه را به صورت هاي مختلف طبقه بندي ميكند ميزان انعطاف پذيري آن و يا نحوه اجراي آن است. مصاحبه را يكي ازروشهائي دانسته اند که امکان دریافت پاسخ در آن بیش از روش های دیگر است، زيرا در هنگام مصاحبه امكان تحريك آزمودني براي دادن پاسخ وجود دارد و نيز مي توان در صورت ابهام با توضيح موضوع را روشن ساخت.( هوشیار،افتخاری راد،1391)
درپژوهش شناخت مؤلفه های هنری تاثیرگذار از انواع مختلف مصاحبه بنا به شرایط پاسخگویی استفاده شد. مصاحبه انعطاف پذير يا آزاد، در اين پژوهش صورت پذیرفت، نوع چارچوب و حدود پرسشها مشخص ولي زمان و توالي پرسش به شرایط پاسخدهی افراد بستگي داشت.دراين مصاحبه رفتار، طبيعيتر است و اطلاعات واقعي تري بدست مي آيد. سوالات اضافي نيز در زمان مصاحبه طرح شد. مصاحبه با انعطاف پذيري متوسط يا منظم : در اين نوع مصاحبه ، مصاحبه گر از پرسشنامه اي با پرسشهاي مشخص و با توالي ثابت استفاده مي كند ، اما معمولا پرسش ها به صورت باز هستند. در اين جا جمع آوري اطلاعات كمي و سطحي است که از این روش استفاده نشد. مصاحبه با انعطاف ناپذيريا پرسشنامه همراه با مصاحبه : مصاحبه گر از پرسش نامه اي با پرسش هاي مشخص و با توالي استاندارد استفاده ميكند. پاسخها ثابت و از قبل پيش بيني و طبقه بندي شده اند و معمولا پرسش ها به صورت بسته هستند. اين روش در مطالعات بزرگ و زماني كه پژوهشگر از تنوع پاسخ ها اطلاع دارد بكار مي رود.
سعی بر آن بود تا نكات مهم در مورد انجام مصاحبه لحاظ شود از قبیل: تكلم با زبان شخص مصاحبه شونده زیرا در برخی موارد جامعه آماری ما کم سواد بودند و یا به دلیل سن بالا قادر به خواندن نبودند، دخالت ندادن تمايلات شخصي،كسب اجاره درهنگام استفاه از دستگاه ضبط صدا، رعايت مقام وموقعيت اجتماعي افراد، بيان توضيحات كافي قبل از شروع مصاحبه انجام میشد.

1-8-4 پرسشنامه
پرسشنامه به عنوان يكي از متداول ترين ابزار جمع آوري اطلاعات در تحقيقات پيمايشي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و عبارت است از مجموعه‌اي از پرسش‌هاي هدف دار كه با بهره گيري از مقياس‌هاي گوناگون نظر، ديدگاه و بينش يك فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار مي دهد.
پرسشنامه در این پژوهش، شامل دسته اي از پرسش هاست كه برطبق اصول رسیدن به پاسخ سوالات و اهداف پژوهش تدوين گرديده است و به صورت كتبي به افراد ارائه ميشود و پاسخگو بر اساس تشخيص را خود جواب ها رادر آن مي نويسد. هدف از ارائه پرسشنامه، کسب اطلاعات معين در مورد موضوع پژوهش است. بزرگ بودن گروه يا جامعه مورد مطالعه، يكي از دلايل مهم براي استفاده از پرسش نامه است چه امكان مطالعه نمونه هاي بزرگ را فراهم می آورد. كيفيت تنظيم پرسشنامه در بدست آمدن اطلاعات صحيح و درست و قابل تعميم بسيار با اهميت است.
بر اساس نحوه اجراي پرسش نامه و نيز نوع سوالات پرسشنامه مي توان آنرا به دسته های متفاوت تقسيم نمود.
• پرسشنامه باز
در اين نوع پرسشنامه با سوالات باز روبرو هستيم.در اينجا پاسخگو مي تواند بدون محدوديت هرپاسخي را كه مد نظرش باشد در مورد آن پرسش بنويسد و يا در آن زمينه توضيح دهد. در اينگونه سوالات ، اطلاعات دقيق تر، كامل تر و داراي ارزش بيشتر هستند ولي طبقه بندي و نتيجه گيري از آنها مشكل تر و له تجربه زياد نيازمند است.
• پرسشنامه بسته
پرسشهاي بسته در اين پژوهش، نوع پرسشنامه بسته ارائه مي شود. براي هر پرسش تعدادي گزينه و پاسخ انتخاب شده است كه فرد پاسخ دهنده بايد يكي از آنها رابه عنوان پاسخ بگزيند. هريك از پاسخ ها به گونه اي تنظيم شده است كه در عين منطقي بودن براي آن سوال از پاسخ مربوط به ديگر سوالات مجزاست. در اينجا پاسخ ها را مي توان به سرعت نوشت و تجزيه و تحليل و طبقه بندي پاسخ ها نيز ساده تر است اما اطلاعات به دقت و كاملي پرسش نامه باز نيست. با توجه به اینکه در پاسخ به سولات پژوهش، گاهی خود فرد پاسخ دهنده به توضیح سوالات و مواردی دیگر می پرداخت که بسیار راهگشا و کارآمد بود.
• طبقه بندي بر اساس نحوه اجرا
در این پژوهش، پرسشنامه همراه با مصاحبه كه به صورت حضوري پرسش ها از افراد پرسيده مي شود و پاسخ ها را پرسشگر در برگه پرسشنامه وارد ميشد.
پرسشنامه الكترونيك نیز مورد استفاده بوده است ، با استفاده از شبكه هاي اطلاع رساني و اينترنت ، اقدام به ارسال پرسشنامه الكترونيك براي افراد شد و افراد پاسخ ها را در همان پرسشنامه وارد و با پست الكترونيك براي محقق باز گرداندند
• نكات مهم در طراحي پرسشنامه
نوشتن يك مقدمه رسا ، واضح در ابتداي پرسشنامه برای معرفی پرسشگر، وجود پرسش هاي قابل فهم و خالي از ابهام، قرار دادن پرسش هاي حساس و مهم در پايان پرسش نامه، استفاده از پرسش هاي باز و بسته به همراه هم، در هنگام نوشتن پرسشنامه بايد دقت نمود تا ابتدا از پرسش هاي زمينه اي استفاده گردد و سپس به پرسش هائي كه در زمينه موضوع طراحي شده اند، رسيد. منصفانه: دلالت بر معنا و مفهوم خاصي ننمايد و آزمدني را به موضع خاص نكشاند بي آزار : به مسائل خصوصي افراد وارد نشود مگر با اجازه قبلي خود آنها :خصوصيات يك پرسش .
1-9 محدودیتهای پژوهش
در زمینه رونق اقتصادی هنر میناکاری پژوهشنامه و پایاننامههای از دانشگاههای مختلف وجود ندارد. اما در بخش مینا و میناکاری، پایاننامه خانم مهدیزاده از دانشگاه الزهرا با عنوان «بررسی هنر میناکاری با تاکید بر روشهای ساخت آن» و پژوهشنامه خانم اشرف دقت با عنوان «هنر میناکاری ایران» مورد استفاده قرار گرفته، اما این مطالب در حوزه اقتصاد و عوامل اقتصادی مؤثر بر مینای نقاشی نبوده است.
با اطلاعاتی که از مینای منقوش با مطالعه مقالات و کتابها به دست آورده شده بود، به اصفهان سفر کرده و به مصاحبه و مشاهده عینی پرداخته و بعد از این سفر در کارگاه مینای میراث فرهنگی، با راهنمایی سرکار خانم اسدیانی استاد راهنمای عملی، مینای نقاشی را شروع کرده و بعد از آن در طی دوسفر بعدی پس از تهیه رنگ و بوم مینای نقاشی از اصفهان به اجرای مینای منقوش در کارگاه مینا در میراث فرهنگی در تهران اقدام کرده و تجربیاتی را در حین کار عملی به دست آورده شد.
مینای نقاشی کار هنری پر از تکنیک برای یادگیری است و عوامل بسیاری در بدست آوردن یک مینای بدون اشکال دخالت دارند. همچون درجه کوره، مواد مورد استفاده از قبیل مس، رنگ، بوم و … که در تمامی مراحل ساخت با کوچکترین موردی نتیجه بدست آمده مورد تأیید نبوده و میبایست از ابتدا ساخته شود.
عدم همکاری فروشندگان، تولیدکنندگان، خریدارن، که جامعه آماری را تشکیل میدهند، در پر کردن پرسشنامه و انجام مصاحبه از محدودیتهای خاص این پژوهش محسوب میشود. از سوی دیگر بعضی از افراد به علت کمی تحصیلات و یا سن بالا، توانایی خواندن پرسشنامه را نداشتن و مجبور به خواندن پرسشنامه و حتی توضیح در مورد سوالاتی حتی ساده شدیم.

فصل دوم
مبانی، مباحث نظری و داده های اولیه پژوهش

2-1 معرفی جامع واژگان
2-1هنر
هنر زبان مشترک همه انسانها میباشد و الفبای آن برای همه کم و بیش شناخته شدهاست. هرکس به فراخور مقدار شناختی که از این الفبا دارد از زبان هنر بهرهمند میشود. شاید رمز و راز جذابیت آثار هنری نیز در همین نکته نهفته است، چرا که هنر ظاهری دارد و باطنی. «جهان آفرینش همواره مملو از ناگفتهها و نادیدههاست، ناگفتههایی که هیچ زبانی جز زبان هنر قادر به بازگویی آن نیست و نادیدههایی که هیچ چشمی جز چشم تیزبین هنر قادر به دیدن و بازنمایی آن نخواهد بود» (یعقوبی جبلی، 1385، 17).
«خلق هر اثر هنری، بازتاب احساسات و ادرکات انسان هنرمند از محیط پیرامون و زمینههای مورد علاقهاش بوده و آثاری که هنرمند با الهام گرفتن از طبیعت و اعتقادات و ذهنیاتش به وجود میآورد، مظهر فرهنگ و تمدن و پدیدههای حاکم بر زندگی اوست. اما از آنجا که در عرصه هنر هیچ قاعده و قانونی مطلق، قطعی و غیرقابل تغییر نیست و هنر مستقیما با جریانات روحی و فکری انسان مرتبط است که آن نیز همواره دستخوش تغییر و تحول است، لذا شاید نتوان تعریفی کاملا دقیق و مورد قبول همه صاحبنظران از هنر ارائه داد». (یاوری، 1389، 232).
هنر دنیایی به گستردگی تاریخ علم را در خود جای داده است، ودیعه ای است الهی که با رویکردهای طبیعی، مادی و انسانی که تاکنون بشر به آنها پرداخت بنیادی داشته. به تعبیر بسیاری از عرفا، حکما و فلاسفه شرق و غرب تجانس و نزدیکی ذاتی آن با حقیقت مطلق جنبه ای است که روحی معنوی و ساختاری ماورائی به آن بخشیده است. این هنرمند است که میکوشد اشیا را چنان بازنماید که نسبت آنها را با خداوند، یا مبدا آنها، بیشتر بیان کند و «بدین سان هنر یکسره به کمال میگراید، کمالی که در آن عناصر تصویری و عناصر صوری نه فقط با یکدیگر ائتلاف و سازش مییابند، بلکه سراسر عین هم میشوند. در این مقام بعید ولی تقریبا همواره حاضر، همه وجوب و ضرورت هنر از میان میرود. متکلمان مسلمان در این دعوی کاملا حق دارند که یگانه هنرمند حقیقی (مصور) خداوند است. (کومارا سوامی، 1384)
2-2هنرهای سنتی
یکی از هنرهایی که بخصوص در سالهای اخیر به آن توجه بسیاری شده است هنرهای سنتی میباشد. هنرهایی که با آداب و رسوم و فرهنگ هر منطقه عجین بوده و با حفظ جنبههای هنری آن جنبههای کاربردی خوبی را نیز در اختیار مصرفکنندگان گذاشته است. در حقیقت میتوان چنین گفت که «یکی از عوامل بسیار مهمی که همواره در شکلگیری هنر جوامع نقش غیرقابل انکاری داشته، فرهنگ جامعه است. یکی از معانی فرهنگ را میتوان مجموعه باورها و سنتهای مشترک جامعه دانست براین اساس هنگامی که صحبت از هنر به میان میآید نمیتوان فرهنگ را نادیده گرفت در واقع فرهنگ یکی از مهمترین بنیانهای اصلی هنر است.
ایران به عنوان یکی از قدیمیترین تمدنهای شناخته شده جهانی دارای فرهنگ غنی و سرشار است. این فرهنگ برگرفته از اسطورهها، باورها و سنتهای کهن این سرزمین است. سنتها ریشه در پیدایش آئینها دارند. برای مثال در طراحی نقوش فرش تطابق طرحهای ادوار مختلف تاریخی دیده میشود که ارتباط تنگاتنگی با

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع صنایع دستی، جامعه آماری، رونق اقتصادی، تحقیقات بنیادی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع صنایع دستی، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده، اقتصاد ملی