تحقیق رایگان با موضوع پاداش اجتماعی، تعهد سازمانی، اعتیاد به کار، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

مقادیر متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس. اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان می دهد که هیچ رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد و اگر 1+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر 1- شد همبستگی کامل و منفی است.
تحلیل رگرسیونی گام به گام: در تحقیقاتی كه از تحلیل رگرسیون استفاده می شود، هدف پیش بینی یك یا چند متغیر ملاك از یك یا چند متغیر پیش بین است. چنانچه هدف پیش بینی یك متغیر ملاك از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود. در صورتی كه هدف، پیش بینی همزمان چند متغیر ملاك از متغیرهای پیش بین یا زیر مجموعه ای از آنها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده می‌شود. در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا كردن متغیرهای پیش بینی است كه تغییرات متغیر ملاك را چه به تنهایی و چه مشتركا پیش بینی كند.
ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون صورت می‌گیرد. در مجموع سه روش وجود دارد: الف) روش همزمان، ب) روش گام به گام و ج) روش سلسله مراتبی.
در این پژوهش از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد. در روش گام به گام اولین متغیر پیش بین بر اساس بالاترین ضریب همبستگی با متغیر ملاك وارد تحلیل می‌شود. از آن پس سایر متغیرها پیش بین بر حسب ضریب همبستگی تفكیكی (جزئی) و نیمه تفكیكی (نیمه جزئی) در تحلیل وارد می‌شود. در این روش پس از ورود هر متغیر جدید ضریب همبستگی نیمه تفكیكی یا تفكیكی، تمام متغیرهایی كه قبلا در معادله وارد شده اند به عنوان آخرین متغیر ورودی مورد بازبینی قرار می‌گیرد و چنانچه با ورود متغیر جدید معنی داری خود را از دست داده باشد، از معادله خارج می‌شود. بنابراین، روش گام به گام يكي از شيوه هاي رگرسيون چند متغيره است كه با مقايسه تمامي متغيرهاي مستقل، متغيري كه بيشترين تأثير را ميگذارد، وارد معادله مينمايد، اين روند به ترتيب تكرار ميگردد تا جايي كه هيچ متغيري توانايي ورود به معادله رگرسيون چند متغيره را نداشته باشد.

فصل چهارم
یافته های تحقیق

4-1) مقدّمه
داده‌هاي جمع‌آوري شده اعداد و ارقامي بدون معني مي‌باشند كه از آمار براي معنا‌دار كردن آنها به منظور تحقق اهداف پژوهش ها كمك گرفته مي‌شود. از این رو تجزیه و تحلیل داده ها جهت بررسی صحّت و سقم فرضیه های پژوهش و تعميم اطّلاعات حاصل از نمونه به جامعه آماري از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین، تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان بخشي از فرآيند روش پژوهش علمي يكي از پايه‌هاي اصلي هر مطالعه و پژوهش به شمار مي‌رود كه بوسيله آن كليه فعاليت هاي پژوهشی تا رسيدن به يك نتيجه، كنترل و هدايت مي‌شوند.
در پژوهش حاضر با استفاده از بسته نرم افزاري SPSS 20 و به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات، داده هاي به دست آمده به دو طريق مورد ارزيابي قرار گرفتند:
1) تجزیه و تحلیل توصيفي داده ها: جهت توصیف ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها از قبیل جنسیت، سن، سطح تحصیلات و سابقه کار و همچنین بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش، از درصد فراواني، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده است.
2) تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها: جهت تعميم اطّلاعات حاصل از نمونه به جامعه آماري و همچنین آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی استفاده شد.

4-2) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها

1- بررسی جنسیت آزمودنی ها:

جدول 4-1: توزیع فراواني و درصد فراوانی متغيّر جنسيت
جنسيت
فراواني
درصد فراواني
مرد
159
59
زن
110
41
جمع كل
269
100

نمودار 4-1: نمودار ستوني متغيّر جنسيت بر حسب درصد فراوانی

جدول فراواني و نمودار ستونی 4-1، فراوانی و درصد فراوانی جنسيت آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش را نشان مي دهند. بر این اساس، 59 درصد آنها مرد و 41 درصد دیگر زن می باشند. بنابراین، جنسیت اکثریت آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش مرد (159 نفر معادل 59 درصد) می باشد.

2- بررسی سن آزمودنی ها:

جدول 4-2: توزیع فراواني و درصد فراوانی متغيّر سن
سن
فراواني
درصد فراواني
30 سال و کمتر
63
23
31 -40 سال
74
28
41 -50 سال
118
44
51 سال و بیشتر
14
5
جمع كل
269
100
کمینه: 23 سال. بیشینه: 55 سال. میانگین: 18/39 سال.

نمودار 4-2: نمودار ستوني متغيّر سن بر حسب درصد فراوانی

جدول فراواني و نمودار ستونی 4-2، فراوانی و درصد فراوانی سن آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش را نشان مي دهند. بر این اساس، 23 درصد 30 سال و کمتر، 28 درصد 31 تا 40 سال، 44 درصد 41 تا 50 سال و 5 درصد 51 سال و بیشتر از عمرشان می گذرد. بنابراین، سن اکثریت آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش 41 تا 50 سال (118 نفر معادل 44 درصد) است.

3- بررسی میزان تحصیلات آزمودنی ها:

جدول 4-3: توزیع فراواني و درصد فراوانی متغيّر میزان تحصیلات
تحصیلات
فراواني
درصد فراواني
دیپلم
2
1
فوق دیپلم
15
6
لیسانس
146
54
فوق لیسانس
97
36
دکتری
9
3
جمع كل
269
100

نمودار 4-3: نمودار ستوني متغيّر میزان تحصیلات بر حسب درصد فراوانی

جدول فراواني و نمودار ستونی 4-3، فراوانی و درصد فراوانی میزان تحصیلات آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش را نشان مي دهند. بر این اساس، 1 درصد دیپلم، 6 درصد فوق دیپلم، 54 درصد لیسانس، 36 درصد فوق لیسانس و 3 درصد دکتری دارند. بنابراین، سطح تحصیلات اکثریت آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش لیسانس (146 نفر معادل 54 درصد) می باشد.

4- بررسی سابقه کار آزمودنی ها:

جدول 4-4: توزیع فراواني و درصد فراوانی متغيّر سابقه کار
سابقه کار
فراواني
درصد فراواني
5 سال و کمتر
57
21
6 تا 10 سال
51
19
11 تا 15 سال
11
4
16 تا 20 سال
77
29
21 سال و بیشتر
73
27
جمع كل
269
100
کمینه: 1 سال. بیشینه: 28 سال. میانگین: 90/14 سال.

نمودار 4-4: نمودار ستوني متغيّر سابقه کار بر حسب درصد فراوانی

جدول فراواني و نمودار ستونی 4-4، فراوانی و درصد فراوانی سابقه کار آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش را نشان مي دهند. بر این اساس، 21 درصد 5 سال و کمتر، 19 درصد 6 تا 10 سال، 4 درصد 11 تا 15 سال، 29 درصد 16 تا 20 سال و 27 درصد 21 سال و بیشتر سابقه کار دارند. بنابراین، سابقه کار اکثریت آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش 16 تا 20 سال (77 نفر معادل 29 درصد) می باشد.

4-3) تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
• آزمون نرمال سازی:
برای اجرای روشهای آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیههای پژوهش مهمترین عمل قبل از هر اقدامی، انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است. برای این منظور آگاهی از توزیع دادهها از اولویت اساسی برخوردار است. بر این اساس در این پژوهش از آزمون كولموگروف- اسميرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن دادههای پژوهش استفاده شده است.

دادهها دارای توزیع نرمال هستند :H0
دادهها دارای توزیع نرمال نیستند :H1

با توجه به جدول آزمون كولموگروف- اسميرنوف اگر سطح معنی داری برای کلیه متغیرهای مستقل و وابسته بزرگ تر از سطح آزمون (05/0) باشد توزیع دادهها نرمال میباشد.

جدول 4-5: جدول آزمون K-S جهت بررسی نرمال بودن متغيرهای پژوهش
شاخص ها
متغیرها
تعداد
آماره آزمون k-s
سطح معنی داری
نتیجه آزمون
پاداش اجتماعی
269
499/0
965/0
نرمال
اعتیاد به کار
269
105/1
174/0
نرمال
تعهد سازمانی
269
640/0
807/0
نرمال
فرسودگی شغلی
269
515/0
953/0
نرمال

نتایج بررسی داده ها در جدول 4-5، نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد (05/0=α)، متغیرهای پژوهش یعنی پاداش اجتماعی، اعتیاد به کار، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی از یک توزیع نرمال برخوردار هستند، چرا که مقدار سطح معناداری (Sig.) محاسبه شده برای هر یک از متغیرها، از مقدار 05/0 = α، بزرگ تر است. بنابراین برای بررسی فرضیههای مربوط به اين متغيرها از آزمون پارامتری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی استفاده مي‌گردد.

2- فرضیه 1: بین پاداش اجتماعي با اعتیاد به کار کارکنان رابطه وجود دارد.

• جهت آزمون آماری فرضیه 1، فرضیه های آماری عبارت است از:
رابطه معناداری بین پاداش اجتماعی و اعتیاد به کار کارکنان وجود ندارد
رابطه معناداری بین پاداش اجتماعی و اعتیاد به کار کارکنان وجود دارد

و به صورت ریاضی داریم:
ρ = 0
ρ ≠ 0

جدول 4 – 6: بررسي همبستگی بین پاداش اجتماعی و اعتیاد به کار کارکنان
متغیرها
شاخص های آماری
پیش بین
ملاک
تعداد
آماره r
سطح معناداری
پاداش اجتماعی

اعتیاد به کار
269
445/0
000/0
حمایت سرپرستان

269
473/0
000/0
حمایت همکاران

269
447/0
000/0

جهت بررسی رابطه بین پاداش اجتماعي و اعتیاد به کار کارکنان از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتايج بررسي داده ها در جدول 4–6، نشان داد در سطح اطمینان 99 درصد (01/0=α)، داده ها فرضیه صفر (H0) را رد و فرضیه پژوهش (H1) را تایید می نمایند، چرا که (01/0=α 000/0=Sig.). بنابراین، مي توان ادعا نمود بین پاداش اجتماعي و اعتیاد به کار کارکنان رابطه معنادار مثبت (مستقیم) وجود دارد، به طوری كه مقدار اين همبستگي 44/0 است. محاسبه ضریب تعیین (20/0=r2)، نشان می دهد که 1 درصد تغییر در جهت افزایش پاداش اجتماعي به میزان 20 درصد اعتیاد به کار کارکنان را افزایش می دهد و بر عکس. همچنین، جدول 4–7، نشان داد بین ابعاد پاداش اجتماعي (حمایت سرپرستان و حمایت همکاران) و اعتیاد به کار کارکنان نیز رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

3- فرضیه 2: بین پاداش اجتماعي با تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.

• جهت آزمون آماری فرضیه 2، فرضیه های آماری عبارت است از:
رابطه معناداری بین پاداش اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان وجود ندارد
رابطه معناداری بین پاداش اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان وجود دارد

و به صورت ریاضی داریم:
ρ = 0
ρ ≠ 0

جدول 4 – 7: بررسي همبستگی بین پاداش اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان
متغیرها
شاخص های آماری
پیش بین
ملاک
تعداد
آماره r
سطح معناداری
پاداش اجتماعی

تعهد سازمانی
269
510/0
000/0
حمایت سرپرستان

269
487/0
000/0
حمایت همکاران

269
500/0
000/0

جهت بررسی رابطه بین پاداش اجتماعي و تعهد سازمانی کارکنان از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتايج بررسي داده ها در جدول 4–7، نشان داد در سطح اطمینان 99 درصد (01/0=α)، داده ها فرضیه صفر (H0) را رد و فرضیه پژوهش (H1) را تایید می نمایند، چرا که (01/0=α 000/0=Sig.). بنابراین، مي توان ادعا نمود بین پاداش اجتماعي و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنادار مثبت (مستقیم) وجود دارد، به طوری كه مقدار اين همبستگي 51/0 است. محاسبه ضریب تعیین (26/0=r2)، نشان می دهد که 1 درصد تغییر در جهت افزایش پاداش اجتماعي به میزان 26 درصد تعهد سازمانی کارکنان را افزایش می دهد و بر عکس. همچنین، جدول 4–7، نشان داد بین ابعاد پاداش اجتماعي (حمایت سرپرستان و حمایت همکاران) و تعهد سازمانی کارکنان نیز رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

4- فرضیه 3: بین پاداش اجتماعي با فرسودگی شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

• جهت آزمون آماری فرضیه 2، فرضیه های آماری عبارت است از:
رابطه معناداری بین پاداش اجتماعی و فرسودگی شغلی کارکنان وجود ندارد
رابطه معناداری بین پاداش اجتماعی و فرسودگی شغلی کارکنان وجود دارد

و به صورت ریاضی داریم:
ρ = 0
ρ ≠ 0

جدول 4 – 8: بررسي همبستگی بین پاداش اجتماعی و فرسودگی شغلی کارکنان
متغیرها
شاخص های آماری
پیش بین
ملاک
تعداد
آماره r
سطح معناداری
پاداش اجتماعی

فرسودگی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع اعتیاد به کار، تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی، ضریب همبستگی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع اعتیاد به کار، فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، سطح معنادار