تحقیق رایگان با موضوع نهی از منکر، امر به معروف، مشارکت عمومی، قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد

کجروان و تلاش برای نجات آنها؛ ؛ صبر و تحمل داشتن؛ گذشت از لغزش ها دعوت مردم به کار نیک و مدارا با جاهلان؛ لزوم پایبندی آمر به معروف و ناهی از منکر به هنجارها؛ لزوم شناخت معروف و منکر؛ نترسیدن؛ نیاز به خودسازی قبل از اهتمام به امر و نهی دیگران؛ نهی کردن قدرتمندان از منکر
شرایط آمر
امر به کمک گرفتن از مؤمنان؛ لزوم اجرای امر به معروف و نهی از منکر توسط جمعی از مردم؛ لزوم مشارکت عمومی؛ لزوم همکاری در اچرای معروف؛ همکار گرفتن؛ همکار گرفتن و تقویت آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ همکار گرفتن و شخصیت دادن به او؛ ؛ در جامعه هر كدام از اعضاء نسبت به ديگري نقش هدايت‌گري را دارند؛ تعیین گروهی برای امر به معروف و نهی از منکر
مشارکت عمومی
برخورداری از موقعیت خاص در بردارنده مسئولیت و وظیفه ویژه؛ توبیخ نخبگان فرهنگی ترک کنندة نهی از منکر و بد دانستن کار آنان؛ وظیفه نخبگان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر
وظیفه گروه های خاص
4-4-2-1- نظارت همگانی
قران کریم همة احاد جامعه را در برابر یکدیگر مسئول می داند و متذکر می شود که اگر ایمان افراد به نظارت خداوند ضعیف بود و یا اینکه به هر دلیلی اشخاص دچار کجروی شدند، سایر افراد باید او را از کجروی باز بدارند. در این باره اولین وظیفة اشخاص جلوگیری از تبدیل شدن کجروی به ارزش اجتماعی است. زیرا اگر کجروی تبدیل به ارزش شد، به راحتی افراد آن را مرتکب می شوند. همچنین قرآن کریم برای افرادی که وظیفه ارشاد دیگران را برعهده می گیرند شرایط و وظایفی را تعیین کرده است که در کدگذاری محوری و نمودار زیر نشان داده شده است. تحقیق کامل و نوشتن یادداشت های تحقیق نیازمند تحقیقی مستقل است که با مراجعه به تفاسیر و روایات و دیدگاه فقهاء در این باره تکمیل شود.
نمودار شماره 3: نظارت همگانی
نتایج
مؤلفه ها
فرایندها
1. کنترل کجروی
2. بازگرداندن کجرو از کجروی
1. جلوگیری از تبدیل شدن کجروی به ارزش اجتماعی
2. رعایت شرایط آمر به معروف و ناهی از منکر
3. لزوم مشارکت عمومی
4. وظیفه گروه های خاص
کنترل اجتماعی غیر رسمی
(امر به معروف و نهی از منکر)

4-5- مقبولیت حاکمان و ناظران
در مراجعه به همة آیات قرآن کریم، برای آگاهی از دیدگاه قرآن در بارة مقبولیت ناظران و حاکمان، مجموعة «آیات مرتبط با این عناوین»، استخراج و بررسی شد؛ در نهايت مجموعة این آیات، مطالعه و كدگذاري شد و برای مجموع این مفاهیم، عنوان گزینشی « مقبولیت ناظران و حاکمان » انتخاب گردید. نتایج را میتوان در سه مرحلة کدگذاری به شرح ذیل تجزیه و تحلیل کرد:
4-5-1- کدگذاری اولیه
از بررسي داده‌ها در مرحله كدگذاري اوليه يا كدگذاري باز، با استفاده از 489 آیة قرآن، تعداد 151 مفهوم به دست آمد. اين مفاهيم بيانگر ديدگاه قرآن در رابطه با « مقبولیت ناظران و حاکمان » است. نتايج كدگذاري اولیه (باز) در جدول شماره يك ارائه شده است.
جدول شماره 1(کد گذاری اولیه)
عظمت پیامبر(ص)
پیامبر حقیقت آشکار
حقیقت آشکار
پس بر خدا توکّل کن که تو واقعاً بر حقّ آشکارى.‏ 239
عظمت خداوند
پروردگار والا
والا بودن پروردگار
نام پروردگار والاىِ خود را به پاکی بستاى: 240
عظمت خداوند
حقیقت آشکار
حقیقت آشکار
آن روز خدا جزای شایسته آنان را به طور کامل می‌دهد و خواهند دانست که خدا همان حقیقت آشکار است. 241
عظمت خداوند
ستوده و بزرگوار
ستوده و بزرگوار
گفتند آيا از كار خدا تعجب مى‏كنى رحمت‏خدا و بركات او بر شما خاندان [رسالت] باد بى‏گمان او ستوده‏اى بزرگوار است 242
عظمت خداوند
شکوهمند بزرگوار
پروردگار شکوهمند و بزرگوار
خجسته باد نام پروردگار شکوهمند و بزرگوارت 243
عظمت خداوند
کامل و بی نیاز
خدای صمد
خدای صمد. 244
عظمت خداوند
لزوم بزرگداشت خداوند
بزرگداشت خداوند
و پروردگار خود را بزرگ دار. 245
عظمت خداوند
مسجود همة موجودات
هر كه در آسمانها و زمين است‏خواه و ناخواه با سايه‏هايشان بامدادان و شامگاهان براى خدا سجده مى‏كنند
و هر كه در آسمانها و زمين است‏خواه و ناخواه با سايه‏هايشان بامدادان و شامگاهان براى خدا سجده مى‏كنند246
عظمت خداوند
معبود در آسمان و زمین
خدای آسمان و زمین
و اوست که در آسمان خداست و در زمین خداست، و هموست سنجیده‌کار دانا. 247
عظمت خداوند
معبود ملائکه
و کسانی که نزد اویند از پرستش وی تکبّر نمی‌ورزند و درمانده نمی‌شوند.
و هر که در آسمانها و زمین است برای اوست، و کسانی که نزد اویند از پرستش وی تکبّر نمی‌ورزند و درمانده نمی‌شوند. 248
عظمت خداوند
معبود همه موجودات
هر که در آسمانها و زمین است جز بنده‌وار به سوی [خدای] رحمان نمی‌آید
هر که در آسمانها و زمین است جز بنده‌وار به سوی [خدای] رحمان نمی‌آید. 249
عظمت خداوند
مورد تسبیح فرشتگان
کسانی که در پیشگاه پروردگارِ تواند شبانه‌روز او را نیایش می‌کنند
پس اگر کبر ورزیدند، کسانی که در پیشگاه پروردگارِ تواند شبانه‌روز او را نیایش می‌کنند و خسته نمی‌شوند.‏ 250
عظمت خداوند
مورد تسبیح همة موجودات
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است‏خدايى را كه پادشاه پاك ارجمند فرزانه است تسبيح مى‏گويند
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است‏خدايى را كه پادشاه پاك ارجمند فرزانه است تسبيح مى‏گويند251
عظمت خداوند
نور آسمان و زمین
خدا نور آسمانها و زمین است
خدا نور آسمانها و زمین است… 252
عظمت خداوند
والای بزرگ
والای بزرگ
‏[آرى،] این بدان سبب است که خدا خود حق است و آنچه به جای او می‌خوانند آن باطل است، و این خداست که والا و بزرگ است. 253
عظمت خداوند
والای عظیم
اوست والاىِ بزرگ.
و اوست والاىِ بزرگ. 254
عظمت خداوند
یکتا بودن
خداوند همتایی ندارد
و او را هیچ همتایی نباشد.» 255
عظمت خداوند
یگانه قهار
و اوست یگانه قهار.
… بگو: «خدا آفریننده هر چیزی است، و اوست یگانه قهار.« 256
قدرت خداوند
احاطه داشتن خداوند بر همة اشیاء
خدا همواره بر هر چیزی احاطه دارد.
… و خدا همواره بر هر چیزی احاطه دارد. 257
قدرت خداوند
احاطه علمی خداوند بر هر چیزی
احاطه علم و رحمت او بر همه اشیا
… «پروردگارا، رحمت و دانش تو بر هر چیز احاطه دارد .. 258
قدرت خداوند
آفریننده جفت(نر و ماده) از هر چیزی
و از هر چیزی دو گونه [یعنی نر و ماده] آفریدیم، امید که شما عبرت گیرید
و از هر چیزی دو گونه [یعنی نر و ماده] آفریدیم، امید که شما عبرت گیرید. 259
قدرت خداوند
آفریننده هستی
خالق همة اشیاء
خدا آفریدگار هر چیزی است260
قدرت خداوند
بر هر چیزی نگهبان
در حقیقت، پروردگارم بر هر چیزی نگاهبان است
پس اگر روی بگردانید، به یقین، آنچه را که به منظور آن به سوی شما فرستاده شده بودم به شما رسانیدم، و پروردگارم قومی جز شما را جانشین [شما] خواهد کرد. و به او هیچ زیانی نمی‌رسانید. در حقیقت، پروردگارم بر هر چیزی نگاهبان است.» 261
قدرت خداوند
بردبار و آمرزنده
اوست بردبار آمرزنده.
اوست بردبار آمرزنده. 262
قدرت خداوند
بزرگ و بلند مرتبه

بزرگ و بلند مرتبه
این [ها همه] دلیل آن است که خدا خود حق است و غیر از او هر چه را که می‌خوانند باطل است، و خدا همان بلندمرتبه بزرگ است. 263
قدرت خداوند
بلند مرتبه و بزرگ
بزرگ و بلند مرتبه
آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آنِ اوست و او بلندمرتبه بزرگ است. 264
قدرت خداوند
بلند مرتبه و حکیم
بلند مرتبه و حکیم
و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید جز [از راه] وحی یا از فراسوی حجابى، یا فرستاده‌ای بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحی نماید. آرى، اوست بلندمرتبه سنجیده‌کار. 265
قدرت خداوند
بهترین روزی دهندگان
تو بهترین روزی‌دهندگانى.»
… و ما را روزی ده که تو بهترین روزی‌دهندگانى.» 266
قدرت خداوند
بهترین نگهبان
بهترین نگهبان
‏[یعقوب] گفت: «آیا همان گونه که شما را پیش از این بر برادرش امین گردانیدم، بر او امین سازم؟ پس خدا بهترین نگهبان است، و اوست مهربانترین مهربانان.« 267
قدرت خداوند
بی نیاز کننده و سرمایه بخش
اوست که [شما را] بی‌نیاز کرد و سرمایه بخشید.
و هم اوست که [شما را] بی‌نیاز کرد و سرمایه بخشید. 268
قدرت خداوند
بی نیاز و رحمتگر
پروردگار تو بی‌نیاز و رحمتگر است.
و پروردگار تو بی‌نیاز و رحمتگر است. … 269
قدرت خداوند
بی نیاز و ستوده
و خدا بی نیاز ستوده [صفات] است.
و ما به کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده، و [نیز] به شما سفارش کردیم که از خدا پروا کنید. و اگر کفر ورزید [چه باک؟ که] آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آنِ خداست، و خدا بی نیاز ستوده [صفات] است. 270
قدرت خداوند
پایان ناپذیر بودن کلمات الهی
بگو: «اگر دریا برای کلمات پروردگارم مرکّب شود، پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان پذیرد، قطعاً دریا پایان می‌یابد
بگو: «اگر دریا برای کلمات پروردگارم مرکّب شود، پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان پذیرد، قطعاً دریا پایان می‌یابد، هر چند نظیرش را به مدد [آن]بیاوریم.» 271
قدرت خداوند
پروردگار عرش بزرگ
پروردگار عرش بزرگ
خدای یکتا که هیچ خدایی جز او نیست، پروردگار عرشِ بزرگ است.»‏ 272
قدرت خداوند
توانا بودن خداوند
خدا تواناست 1
.. و خدا تواناست، 273
قدرت خداوند
حیات بخش و میراننده
چگونه خدا را منکرید؟ با آنکه مردگانی بودید و شما را زنده کرد باز شما را می‌میراند [و] باز زنده می‌کند
چگونه خدا را منکرید؟ با آنکه مردگانی بودید و شما را زنده کرد باز شما را می‌میراند [و] باز زنده می‌کند [و] آن گاه به سوی او بازگردانده می‌شوید. 274
قدرت خداوند
خالق انسان 10
آیا انسان به یاد نمی‌آورد که ما او را قبلًا آفریده‌ایم و حال آنکه چیزی نبوده است
آیا انسان به یاد نمی‌آورد که ما او را قبلًا آفریده‌ایم و حال آنکه چیزی نبوده است275
قدرت خداوند
خالق آسمانها و زمین
آیا ندانستند که خدایی که آسمانها و زمین را آفریده، تواناست که مانند آنان را بیافریند
آیا ندانستند که خدایی که آسمانها و زمین را آفریده، تواناست که مانند آنان را بیافریند و [همان خداست که]برایشان زمانی مقرر فرموده که در آن هیچ شکی نیست؟ و [لی] ستمگران جز انکار [چیزی را] نپذیرفتند276.
قدرت خداوند
خالق دانا
پروردگار تو همان آفریننده داناست
زیرا پروردگار تو همان آفریننده داناست277.
قدرت خداوند
خالق هستی
آفریننده هر چیزی است
این است خدا، پروردگار شما: هیچ معبودی جز او نیست، آفریننده هر چیزی است. پس او را بپرستید، و او بر هر چیزی نگهبان است. 278
قدرت خداوند
خداوند جابجا کنندة شب و روز
خداست که شب و روز را با هم جابجا می‌کند. قطعاً در این [تبدیل] برای دیده‌وران [درس] عبرتی است
خداست که شب و روز را با هم جابجا می‌کند. قطعاً در این [تبدیل] برای دیده‌وران [درس] عبرتی است. 279
قدرت خداوند
دارای بخشش عظیم
خداوند دارای بخششی عظیم است
پس با نعمت و بخششی از جانب خدا، [از میدان نبرد] بازگشتند، در حالی که هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود، و هم چنان خشنودی خدا را پیروی کردند، و خداوند دارای بخششی عظیم است. 280
قدرت خداوند
دانا و بردبار
دانا و بردبار
… و خداست که دانای بردبار است. 281
قدرت خداوند
دانای آگاه
اوست حکیم آگاه
… و اوست حکیم آگاه. 282
قدرت خداوند
دانای توانا
دانای توانا
یا آنها را پسر [ان] و دختر [انی] توأم با یکدیگر می‌گرداند، و هر که را بخواهد عقیم می‌سازد. اوست دانای توانا. 283
قدرت خداوند
دانای حکیم
دانای سنجیده کار
… خداوند آیات [خود] را این گونه برای شما بیان می‌کند، و خدا دانای سنجیده‌کار است. 284
قدرت خداوند
دانای رازهای نهانی
دانای رازهای نهانی
‏[یاد کن] روزی را که خدا پیامبران را گرد می‌آورد پس می‌فرماید: «چه پاسخی به شما داده شد؟»‏ می‌گویند: «ما را هیچ دانشی نیست. تویی که دانای رازهای نهانى.» 285
قدرت خداوند
دانای قدرتمند
چرا که او همواره دانای تواناست.
… و هیچ چیز، نه در آسمانها و نه در زمین،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع نهی از منکر، امر به معروف، کدگذاری محوری، ارزش اجتماعی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع قدرت مطلق خداوند، مرگ و زندگی